Imeds.pl

Aleric Lora 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aleric Lora 10 mg, tabletki

Loratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aleric Lora i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Aleric Lora

3.    Jak stosować lek Aleric Lora

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aleric Lora

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aleric Lora i w jakim celu się go stosuje

Aleric Lora zawiera loratadynę - środek o działaniu przeciwalergicznym.

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie objawów: całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, świąd i pieczenie oczu) oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (świąd skóry i pokrzywka).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Aleric Lora Kiedy nie stosować leku Aleric Lora:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Aleric Lora, jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby.

Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy przed przyjęciem leku powinni zasięgnąć opinii lekarza.

Należy przerwać stosowanie leku na około 48 godzin przed planowanym przeprowadzaniem alergicznych testów skórnych.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Aleric Lora a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku równoczesnego stosowania loratadyny i antybiotyków (erytromycyny), leków przeciwgrzybicznych (ketokonazolu), cymetydyny (stosowanej w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy), może wystąpić zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Nie wykazano, by zwiększenie stężenia wpływało na nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych. Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania, co wykazano w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Aleric Lora z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie loratadyny równocześnie z pokarmem może powodować nieznaczne opóźnienie wchłaniania loratadyny, co nie ma wpływu na działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Aleric Lora w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W badaniach klinicznych oceniających wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, loratadyna nie zaburzała sprawności psychomotorycznej. Jednak u niektórych osób stosujących loratadynę, bardzo rzadko występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Aleric Lora zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aleric Lora

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować doustnie. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

-    masa ciała większa niż 30 kg: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę;

-    masa ciała mniejsza niż 30 kg: 5 mg (%tabletki) raz na dobę. Preparat jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową. Dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (1 tabletka) co drugi dzień, a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny (% tabletki) co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aleric Lora jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Aleric Lora

Może wystąpić senność, ból głowy oraz przyspieszenie czynności serca.

Jeśli pacjent jest przytomny należy wywołać wymioty, następnie należy podać węgiel aktywny w celu związania pozostałości leku w żołądku. Lekarz może także zalecić wykonanie płukania żołądka.

W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Aleric Lora

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 osób, ale u więcej niż 1 na 100 osób):

•    ból głowy, nerwowość i zmęczenie u dzieci w wieku od 2 do 12 lat;

•    senność u dorosłych i młodzieży.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób, ale u więcej niż 1 na 1000 osób):

•    ból głowy, zwiększenie apetytu i bezsenność u dorosłych i młodzieży.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

•    reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja alergiczna z występującymi nagle trudnościami w oddychaniu, obrzękiem twarzy lub gardła, ciężkimi zawrotami głowy);

•    zawroty głowy;

•    przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca;

•    nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka;

•    nieprawidłowa czynność wątroby;

•    wysypka, łysienie;

•    zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aleric Lora

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i opakowaniu bezpośrednim - blister (miesiąc/rok).

Zastosowane oznakowanie dla blistra: EXP - termin ważności, LOT - numer serii.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aleric Lora

Substancją czynną leku jest loratadyna (Loratadinum) 10 mg.

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, krospowidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Aleric Lora i co zawiera opakowanie

Tabletki niepowlekane barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe, gładkie, z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Dostępne opakowania:

blistry z foli Aluminium-PVC/PVDC w tekturowym pudełku:

2 szt. (1 blister po 2 szt.); 4 szt. (1 blister po 4 szt.); 7 szt. (1 blister po 7 szt.); 10 szt. (1 blister po 10 szt.); 28 szt. (1 blister po 28 szt.); 30 szt. (1 blister po 30 szt.); 32 szt. (1 blister po 32 szt.); 60 szt. (2 blistry po 30 szt.).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

tel.: +48 (22) 543 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4