+ iMeds.pl

Alexan 20 mg/mlUlotka Alexan

ULOTKA DLA PACJENTA

V    ¡^i

Alexan , 20 ing/ml, roztwór do wstrzykiwali (Cytarabimtm)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alexan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alexan

3.    Jak stosować lek Alexan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alexan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALEXAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Alexan stosuje się do leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowany samodzielnie lub równocześnie z innymi Ickami przeciwnowolworowymi w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym: ostrych białaczek szpikowych, ostrych białaczek limfoblastycznych,

nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym, złośliwych chłoniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin's lymphoma),

Duże dawki leku Alexan stosowane są w terapii:

opornych na leczenie chłoniaków nieziarniczych (Non -Hodgkin's lymphoma), opornych na leczenie ostrych białaczek szpikowych, opornych na leczenie ostrych białaczek limfoblastycznych, przełomu blastycznego w przewlekłej białaczce szpikowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALEXAN

Kiedy nie stosować leku AIexan

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cytarabinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    u pacjentów, którzy już otrzymali lek wywołujący supresję szpiku kostnego chyba, że lekarz klinicysta zdecyduje, iż. terapia ta ma istotne znaczenie dla pacjenta.

Kiedy zachować s/.czególną ostrożność stosując lek Alexan

Lek Alexan może być podawany wyłącznie przez specjalistę doświadczonego w chemioterapii nowotworów złośliwych. Lek Alexan jest cytotoksyczny, dlatego pacjenci poddawani terapii wymagają ścisłej obserwacji.

Podawanie Icku w postaci szybkich wstrzyknięć dożylnych powoduje mniej działań niepożądanych zc strony żołądka i jelit niż podawanie leku w tych samych dawkach w postaci powolnych wlewów dożylnych.

Preparat w dużym stopniu ulega rozpadowi w wątrobie, dlatego należy go podawać z największą ostrożnością i w małych dawkach pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby.

Leku Alexan nie należy podawać pacjentom z ostrymi i(lub) ciężkimi infekcjami.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia preparatem Alcxan i przez sześć miesięcy po zakończeniu terapii.

Każde leczenie pacjentów z ciężką białaczką, z przyczyn obiektywnych, spowoduje bardziej lub mniej ciężkie - ale tymczasowe - zahamowanie czynności szpiku kostnego. Lekarz zleci kontrolę liczby płytek i granulocytów we krwi w celu ustalenia czy konieczne jest leczenie wspomagające. Skuteczność leczenia określa się przez oznaczenie liczby białaczkowych komórek blastycznych we krwi i szpiku kostnym.

Konieczne jest regularne monitorowanie czynności wątroby i nerek.

Stosowanie leku Alexan może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), w wyniku rozpadu komórek białaczkowych. Dlatego lekarz zleci regularne monitorowanie stężenia kwasu moczowego we krwi. W razie potrzeby lekarz zastosuje środki wspomagające i leczenie farmakologiczne w celu kontroli hiperurykemii. IJ pacjentów z dużą liczbą komórek blastycznych lub dużą masą guza (chłoniaki nieziarnicze) konieczna jest profilaktyka nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi.

Oprócz przewidywalnych toksycznych działań hematologicznych w niektórych przypadkach mogą wystąpić ciężkie lub zagrażające życiu działania niepożądane na ośrodkowy układ nerwowy, układ pokarmowy lub płuca.

Pacjenci z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego, oraz pacjenci, którzy w ostatnim czasie przebyli zabieg chirurgiczny powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją w celu wykluczenia objawów sugerujących krwotok, a w razie potrzeby konieczności przetoczenia płytek krwi.

Toksyczne działanie dużych dawek cvtarabinv

Lek Alexan podawany w dużych dawkach może wywoływać cięższe działania niepożądane niż podawany w mniejszych dawkach. Do działań toksycznych po podaniu dużych dawek mogą należeć: toksyczne działanie na móżdżek i mózg, zapalenie spojówek (podczas terapii cytarabiną lekarz zleci podanie stereoidowych kropli do oczu), zapalenie rogówki, wysypka, zwiększony poziom bilirubiny.

uszkodzenie wątroby, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, odma płuc, zapalenie osierdzia i tamponada.

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych w wyniku narażenia na łek podczas jego przygotowania. Możliwe jest niewielkie podrażnienie oczu. Powtarzany lub stały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnienia. Po przypadkowym kontakcie z preparatem powierzchnię skóry należy zmyć obwicie wodą i mydłem.

Stosowanie leku AIexan z innymi Ickami

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych Ickach również tych wydawanych bez recepty. Lek Alcxan jest często stosowany równocześnie z innymi Ickami.

Jednoczesne stosowanie preparatu Alexan z innymi środkami powodującymi rozpad komórek nowotworowych lub zahamowanie czynności szpiku albo z radioterapią może niekiedy zmniejszyć ich działanie. Lekarz może zadecydować o konieczności zmiany ich dawkowania.

Wchłanianie digoksyny może być zmniejszone podczas jednoczesnego podawania z chemioterapeutykami (włącznie z lekiem AIexan). W związku z tym należy monitorować stężenie digoksyny w surowicy krwi.

Cytarabina może znosić działanie przeciwbakteryjne gentamycyny, antybiotyku stosowanego do leczenia niektórych zakażeń.

Jednoczesne podawanie cytarabiny z innymi preparatami cytotoksycznymi może prowadzić do nasilenia toksyczności, a w szczególności toksycznego działania na szpik kostny.

Jednoczesne stosowanie leku Alcxan z fluorocytozyną może prowadzić do zmniejszenia skuteczności fluorocytozyny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Podczas ciąży lek Alexan może być podawany wyłącznie, jeśli istnieją ścisłe wskazania, w których korzyści dla matki wynikające z zastosowania leku przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas terapii oraz przez sześć miesięcy po jej zakończeniu.

Nie wiadomo czy cytarabina przenika do kobiecego mleka. Lek Alexan tak jak wiele innych leków może przenikać do mleka karmiących matek i może wywoływać ciężkie działania niepożądane u niemowląt, w związku z tym przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Alexan nie ma wpływu na sprawność psychoruchową, jednak stosowanie chemioterapii może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pacjenci, u których występują działania niepożądane, takie jak wymioty, zawroty głowy czy dolegliwości oczne, nic powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALEXAN

Lek Alexan może być podawany wyłącznie przez personel medyczny, nie należy przyjmować go samodzielnie.

Czas trwania leczenia oraz dobową dawkę leku określi lekarz prowadzący.

Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta. Lekarz będzie kontrolował odpowiedź organizmu na leczenie, stan zdrowia pacjenta i czas trwania terapii.

Inionnacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia umieszczono na końcu ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Icku Alexan

Działanie toksyczne cytarabiny na szpik kostny jest zależne od stosowanej dawki. W przypadku przedawkowania leku lub wystąpienia wyraźnych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Pominięcie zastosowania Icku Alc.\an

Należy zgłosić się do lekarza prowadzącego tak szybko jak jest to możliwe w celu ustalenia możliwego terminu podania leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Alexan może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane leku Alexan są zależne od dawki. Do najczęstszych należą objawy ze strony przewodu pokarmowego; lek Alexan wywiera także działanie uszkadzające szpik kostny (mielosupresja) oraz powoduje zaburzenia składu krwi.

Lek Alcxan może powodować następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 pacjenta na 10)

Zespół cytarabinowy: gorączka, bóle mięśniowe, bóle kości, bóle w klatce piersiowej, wysypka, zapalenie spojówek oraz nudności mogą wystąpić 6-12 godzin po rozpoczęciu leczenia. Profilaktycznie i leczniczo można podać steroidy (jeśli okażą się skuteczne terapię można kontynuować). Działanie hamujące czynność szpiku kostnego może być nasilone i długotrwałe.

Częste działania niepożądane (częściej niż u 1 pacjenta na 100, rzadziej niż 1 pacjenta na 10)

Niedokrwistość, megaloblastoza, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, granulocytopenia, maloplytkowość, krwawienie.

U pacjentów otrzymujących duże dawki, działanie toksyczne na mózg lub móżdżek z obniżeniem świadomości, zaburzeniami mowy, oczopląsem, drgawkami (po podaniu dokanalowym), bólami głowy, zawrotami głowy, zapaleniem nerwów.

Odwracalne krwotoczne zapalenie spojówek (światlowstręt. parzący ból. zaburzenia widzenia, wzmożone łzawienie), zapalenie rogówki. Zaleca się miejscowe podanie glikokortykosteroidów w profilaktyce krwotocznego zapalenia spojówek.

Zapalenie śluzówki, zapalenie jamy ustnej, brak apetytu, utrudnione połykanie, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne lub owrzodzenia jamy ustnej/odbytu.

Odwracalne działania na wątrobę ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych.

Odwracalne działania niepożądane na skórę takie jak: rumień, zmiany pęcherzowe, pokrzywka, zapalenie naczyń, łysienie.

Gorączka, zakrzepowe zapalenie żyl w miejscu podania, nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (częściej niżu 1 pacjenta na 1000, rzadziej niż u 1 pacjenta na 100)

Posocznica, immunosupresja.

Obrzęk alergiczny, analilaksja. Znane jest jedno doniesienie o anafilaksji, która spowodowała zatrzymanie pracy serca i płuc wymagające resuscytacji. Objawy te wystąpiły bezpośrednio po dożylnym podaniu leku Alexan.

Paraplegia po podaniu dokanalowym.

Zapalenie osierdzia, ból w klatce piersiowej.

Zapalenie płuc. duszność, ból gardła, śródmiąższowe zapalenie pilic, zespól nagłych zaburzeń oddechowych prowadzących do odmy pluć.

Zapalenie przełyku, owrzodzenia przełyku, odma tkankowa, odma pęcherzykowa jelit, martwiejące zapalenie okrężnicy, perforacja w obrębie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty po podaniu dokanalowym.

Żółtaczka.

Piegi, zapalenie tkanki łącznej w miejscu podania, owrzodzenia skóry, świąd. piekący ból dłoni i podeszew stóp.

Bóle mięśniowe, bóle stawów.

Zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie moczu.

Gorączka po podaniu dokanalowym.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000)

Po podaniu dokanalowym donoszono o przypadkach ślepoty oraz leukodystrofii prowadzącej do martwicy, parapłegii lub porażenia czterokończynowego.

Arytmia, donoszono o przypadkach kardiomiopatii.

Donoszono o przypadkach rozpadu mięśni prążkowanych.

Neutrofilowc zapalenie gruczołów potowych ekrynowych.

Działania niepożądane na układ pokarmowy można ograniczyć podając lok Alexan we w'lewie.

Ryzyko działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy wzrasta, jeśli lek Alexan podaje się dokanałowo, gdy dokanałowe leczenie lekiem Alexan jest połączone z innymi rodzajami terapii o szkodliwym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy takimi jak radioterapia, leczenie dużymi dawkami innych leków lub dokanałowe podanie metotreksatu, lub jeśli lek Alexan podaje się dokanałowo z zachowaniem niewielkich przerw lub w dawkach przekraczających 30 mg/m\

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę 5. JAK P RZECHO W Y W A Ć LEK ALEXAN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek AIexan

Substancją czynną leku jest cytarabina.

Pozostałe składniki leku to: chlorek sodu, mleczan sodu, kwas mlekowy, woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Alcxan i co zawiera opakowanie

Lek Alexan to klarowny i bezbarwny roztwór.

Opakowanie zawiera 1 lub 10 fiolek po 100 mg cytarabiny w 5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

EBEWE Pharma Gcs.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Untcrach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EBEWE Pharma Gcs.m.b.H. Nfg.KG Sp.k. Przedstaw, w Polsce ul. Hauke-Bosaka 16a 01-540 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Informacje dotyczące dawkowania

° Leczenie indukujące remisję

Zazwyczaj stosowaną dawką w leczeniu indukującym remisję jest 100 do 200 mg cytarabiny/irf pc. ciała na dobę, w większości przypadków w ciągłym wlewie dożylnym lub w szybkim wlewie przez 5 do 10 dni,

Czas trwania leczenia zależ}' od wyników badań klinicznych i morfologicznych (badań szpiku kostnego). Leczenie może trwać do 7 dni, po czym następuje 7-9 dniowa przerwa, aż do uzyskania remisji w szpiku kostnym; następnie cykle terapii (których liczba często jest ograniczona) mogą trwać do uzyskania remisji lub do wystąpienia działań toksycznych. Alternatywą jest kontynuacja leczenia, aż do wystąpienia hipoplazji szpiku, co należy uznać za próg tolerancji.

Przed powtórzeniem cykli terapii (których liczba często jest ograniczona), należy zapewnić przerwę w leczeniu trwającą 14 dni, a najlepiej, do chwili uzyskania normalizacji obrazu szpiku kostnego.

•    Leczenie podtrzymujące remisję

Dawką podtrzymującą remisję jest zwykle 70 do 200 mg cytarabiny/m2 pc. na dobę w szybkim wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym przez 5 dni. podaw'ane co 4 tygodnie lub raz na tydzień.

•    Leczenie chłoniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin's lymphoma)

Leczenie dorosłych:

Przypadki te są zwykle leczone z zastosowaniem chemioterapii skojarzonej według schematów; i tak np. w schemacie PROMACE-CYTABOM cytarabina w dawxc 300 mg/m2 pc. na dobę jest stosowana 8. dnia cyklu leczenia.

Leczenie dzieci;

Zastosowanie cytarabiny w chloniaku nicziarniczym u dzieci zależy od stopnia zaawansowania choroby i jej typu histologicznego. Cytarabinę stosuje się w różnych protokołach leczenia i różnych dawkach. Poniżej przedstawiono dawkowanie w wybranych terapiach skojarzonych, które zgodnie z dzisiejszą wiedzą uważa się za skuteczne. Dokładne informacje można znaleźć we właściwym piśmiennictwie medycznym.

150 mg cytarabiny/m2 pc., podane w 1 -godzinnym wlewie dożylnym, co 12 godzin w 4. i 5. dniu terapii, zwanej w protokole „częścią A" lub „częścią AA' (w sumie 4 wlewy dożylne); w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi (protokoły BMf dla chloniaka z komórek B w stadium II i III lub w stadium IV).

75 mg cytarabiny/m" pc. w dniach od 31 do 34, od 38 do 41, od 45 do 48 oraz od 52 do 55 terapii indukcyjnej; w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi (protokół BMF dla chłoniaków nic B-komórkow'ych w stadium I i II).

• Leczenie dużymi dawkami

W leczeniu dużymi dawkami stosuje się zwykle 1 do 3 g eytarabiny/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 1 do 3 godzin, podawanym, co 12 godzin przez 4 do 6 dni.

» Leczenie białaczek zlokalizowanych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Leczenie dokanałowe

Zwykle stosowana dawka wynosi od 5 do 30 mg cytarabiny/m2 pc., co 2 do 7 dni.

Częstość podawania i dawkowanie różni się w zależności od zastosowanego sposobu leczenia. Najczęściej podaje się 30 mg/m2 raz na cztciy dni. do czasu aż płyn mózgowo-rdzeniowy nie zawiera podwyższonej liczby komórek złośliwych.

W sytuacji, gdy roztwór do wstrzykiwali do podawania dokanałowego musi być rozcieńczony należy zastosować 0.9% roztwór chlorku sodu bez konserwantów.

Informacje dotyczące przechowywania leku po pierwszym otwarciu i po rozcieńczeniu

•    Otwarta fiolka:

Roztwór pobrać z fiolki bezpośrednio przed użyciem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w fiolce roztworu spada na użytkownika. Pozostałego w fiolce roztworu po pierwszym pobraniu, nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba, że pobrania dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wówczas roztwór przechowywany w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła zachowuje fizyko-chemiczną stabilność do 28 dni.

•    Rozcieńczony roztwór do wstrzykiwali:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu spada na użytkownika. Przygotowanych roztworów nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, chyba, że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wykazano fizyczną i chemiczną stabilność do 28 dni roztworu w stężeniu 0.1 mg/m) rozcieńczonego 0.9% NaCl, przechowywanego w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła.

Instrukcja dotycząca przygotowania Icku do stosowania

Przed podaniem preparat Alexan należy rozcieńczyć 0.9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy.

Zgodność preparatu Alcxan z 0,9% roztworem NaCl i 5% roztworem glukozy badano w stężeniach 0.2 - 3,2 mg/ml w torebkach infuzyjnych wykonanych z PCW, polietylenowych fiolkach infuzyjnych i strzykawkach perfuzyjnych.

W przypadku podania dokanałowego jako rozcieńczalnika należy użyć 0.9% roztworu

NaCl, niezawierającego substancji konserwujących.

Jeśli dojdzie do kontaktu cytarabiny ze skórą, miejsce na skórze należy obficie spłukać wodą. a następnie dokładnie umyć wodą z myłem. Jeśli roztwór dostanie się do oczu. należy bardzo dokładnie przepłukać oczy dużą ilością wody, a następnie bezzwłocznie skontaktować się z okulistą.

Kobiety ciężarne nie powinny mieć kontaktu z tym lekiem.

Instrukcja dotycząca usuwania pozostałości leku

Po użyciu, butelki i materiały używane podczas wlewu, w tym rękawiczki ochronne należy usunąć, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla leków cytotoksycznych.

W razie rozlania lub wycieku roztworu, można go zneutralizować za pomocą 5% roztworu podchlorynu sodu. Wszystkie materiały używane w tym calu należy następnie usunąć, jak wspomniano wyżej.

Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku wynaczynienia

1.    Natychmiast przerwać podawanie leku;

2.    Zamienić dren lub strzykawkę z podawanym lekiem na jednorazową strzykawkę o pojemności 5 ml i powoli zaaspirować wynaczyniony lek. UWAGA! Nic należy uciskać okolicy wynaczynienia;

3.    Wycofać igłę jednocześnie stale aspirując treść płynną z okolicy wynaczynienia;

4.    Poinformować lekarza.

Niezgodności

Lek Alcxan wykazuje fizyczną niezgodność z heparyną, insuliną, mctolreksalem, 5-fluorouracylem. nafcyliną, oksacyliną, benzylopenicyliną i solą sodowąbursztynianu metyloprcdnizolonu.

2008 -03- 1 9

((ul Alcxan 20 mg/ml_l fiolka - 11.02 200S r.)) 9

Alexan

Charakterystyka Alexan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALEXAN®, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 20,0 mg cytarabiny

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Roztwór jest klarowny i bezbarwny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Cytarabina może być stosowana zarówno w monoterapii jak i w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym:

-    ostrych białaczek szpikowych,

-    ostrych białaczek limfoblastycznych,

-    nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym,

-    złośliwych chłoniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin's lymphoma),

Leczenie dużymi dawkami:

-    opornych na leczenie chłoniaków nieziarniczych (Non -Hodgkin's lymphoma),

-    opornych na leczenie ostrych białaczek szpikowych,

-    opornych na leczenie ostrych białaczek limfoblastycznych,

-    przełomu blastycznego w przewlekłej białaczce szpikowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Cytarabina może być podawana wyłącznie w specjalistycznych klinikach, przez lekarzy z dużym doświadczeniem w chemioterapii, którzy mogą zaproponować odpowiednie leczenie wspomagające.

Cytarabina podana doustnie jest nieaktywna. Dawkowanie i metody podawania są uzależnione od schematu leczenia.

Przed rozpoczęciem chemioterapii, lekarz powinien zapoznać się z fachową literaturą, działaniami niepożądanymi, środkami ostrożności, przeciwwskazaniami i ostrzeżeniami dotyczącymi produktów włączonych do programu leczenia.

Cytarabina może być podawana jako lek pojedynczy lub równocześnie z innymi lekami cytotoksycznymi, a czasami z kortykosteroidami.

Możliwe jest podanie wyłącznie ogólnych zaleceń odnośnie dawkowania, ponieważ białaczka jest często leczona równocześnie kilkoma (2-5) lekami cytotoksycznymi. Różne schematy leczenia są podane w literaturze fachowej.

Produkt Alexan może być podawany zarówno dożylnie (w postaci infuzji lub wstrzykiwań), jak i podskórnie. W celu przygotowania roztworu do infuzji produkt Alexan należy dodać do 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy.

Podawanie cytarabiny w postaci szybkich wlewów dożylnych jest lepiej tolerowane przez pacjentów niż podawanie cytarabiny w tej samej dawce w postaci ciągłych wlewów dożylnych. Wskutek szybkiego podawania następuje szybka utrata aktywności leku, oraz krótkie narażenie na działanie znaczących stężeń leku zarówno w zdrowych jak i komórkach nowotworowych.

Dawkowanie

Leczenie indukujące remisję

Zazwyczaj stosowaną dawką w leczeniu indukującym remisję jest 100 do 200 mg cytarabiny/m2 pc. ciała na dobę, w większości przypadków w ciągłym wlewie dożylnym lub w szybkim wlewie przez 5 do 10 dni.

Czas trwania leczenia zależy od wyników badań klinicznych i morfologicznych (badań szpiku kostnego). Leczenie może trwać do 7 dni, po czym następuje 7-9 dniowa przerwa, aż do uzyskania remisji w szpiku kostnym; następnie cykle terapii (których liczba jest często ograniczona) mogą trwać do uzyskania remisji lub do wystąpienia działań toksycznych. Alternatywą jest kontynuacja leczenia, aż do wystąpienia hipoplazji szpiku, co należy uznać za próg tolerancji.

Przed powtórzeniem cykli terapii (których liczba jest często ograniczona), należy zapewnić przerwę w leczeniu trwającą 14 dni, a najlepiej, do chwili uzyskania normalizacji obrazu szpiku kostnego.

Leczenie podtrzymujące remisję

Dawką podtrzymującą remisję jest zwykle 70 do 200 mg cytarabiny/m2 pc. na dobę w szybkim wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym przez 5 dni, podawane co 4 tygodnie lub raz na tydzień.

Leczenie chłoniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin's lymphoma)

Leczenie dorosłych:

Przypadki te są zwykle leczone z zastosowaniem chemioterapii skojarzonej według schematów; i tak np. w schemacie PROMACE-CYTABOM cytarabina w dawce 300 mg/ m2 pc. na dobę jest stosowana 8. dnia cyklu leczenia.

Leczenie dzieci:

Zastosowanie cytarabiny w chłoniaku nieziarniczym u dzieci zależy od stopnia zaawansowania choroby i jej typu histologicznego. Cytarabinę stosuje się w różnych protokołach leczenia i różnych dawkach. Poniżej przedstawiono dawkowanie w wybranych terapiach skojarzonych, które zgodnie z dzisiejszą wiedzą uważa się za skuteczne. Dokładne informacje można znaleźć we właściwym piśmiennictwie medycznym.

150 mg cytarabiny/m2 pc., podane w 1-godzinnym wlewie dożylnym, co 12 godzin w 4. i 5. dniu terapii, zwanej w protokole „częścią A” lub „częścią AA” (w sumie 4 wlewy dożylne); w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi (protokoły BMF dla chłoniaka z komórek B w stadium II i III lub w stadium IV).

75 mg cytarabiny/m2 pc. w dniach od 31 do 34, od 38 do 41, od 45 do 48 oraz od 52 do 55 terapii indukcyjnej; w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi (protokół BMF dla chłoniaków nie B-komórkowych w stadium I i II).

Leczenie dużymi dawkami

W leczeniu dużymi dawkami stosuje się zwykle 1 do 3 g cytarabiny/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 1 do 3 godzin, podawanym, co 12 godzin przez 4 do 6 dni.

Leczenie białaczek zlokalizowanych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Leczenie dokanałowe

Dokanałowo zaleca się podawanie produktu Alexan w stężeniu 20 mg/ml.

Zwykle stosowana dawka wynosi od 5 do 30 mg cytarabiny/m2 pc., co 2 do 7 dni.

Częstość podawania i dawkowanie różni się w zależności od zastosowanego sposobu leczenia. Najczęściej podaje się 30 mg/m2 raz na cztery dni, do czasu aż płyn mózgowo-rdzeniowy nie zawiera podwyższonej liczby komórek złośliwych.

W sytuacji, gdy roztwór do wstrzykiwań do podawania dokanał owego musi być rozcieńczony należy zastosować 0,9% roztwór chlorku sodu bez konserwantów.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cytarabinę lub na którykolwiek składnik produktu.

Produktem Alexan nie należy leczyć pacjentów, którzy już otrzymali lek wywołuj ący supresję szpiku kostnego, chyba, że lekarz klinicysta zdecyduje, że terapia ma istotne znaczenie dla pacjenta.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Alexan należy podawać tylko pod nadzorem specjalisty doświadczonego w chemioterapii nowotworów złośliwych.

Produkt Alexan jest cytotoksyczny, dlatego pacjenci poddawani terapii wymagają ścisłej obserwacji.

Podawanie leku w postaci szybkich wstrzyknięć dożylnych powoduje mniej działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit niż podawanie leku w tych samych dawkach w postaci powolnych wlewów dożylnych.

W związku z faktem, że produkt w dużym stopniu ulega rozpadowi w wątrobie, lek należy podawać z największą ostrożnością i w małych dawkach pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby.

Cytarabiny nie należy podawać pacjentom z ostrymi i(lub) ciężkimi infekcjami.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia produktem Alexan i przez sześć miesięcy po zakończeniu terapii.

Nie stwierdzono żadnych działań w wyniku ekspozycji na lek podczas jego przygotowania. Możliwe jest niewielkie podrażnienie oczu. Powtarzany lub stały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnienia. Po przypadkowym kontakcie z produktem powierzchnię skóry należy zmyć obwicie wodą z mydłem.

Każde leczenie pacjentów z ciężką białaczką, z przyczyn obiektywnych, spowoduje bardziej lub mniej ciężkie - ale tymczasowe - zahamowanie czynności szpiku kostnego. Kontrolowanie liczby płytek i granulocytów we krwi ma na celu ustalenie czy konieczne jest leczenie wspomagające. Skuteczność leczenia określa się przez oznaczenie liczby białaczkowych komórek blastycznych we krwi i szpiku kostnym.

Konieczne jest regularne monitorowanie czynności wątroby i nerek.

Stosowanie cytarabiny może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi, w wyniku rozpadu komórek neoblastycznych. Dlatego zaleca się regularne monitorowanie stężenia kwasu moczowego we krwi. W razie potrzeby można zastosować środki wspomagające i leczenie farmakologiczne w celu kontroli hiperurykemii. U pacjentów z dużą liczbą komórek blastycznych lub dużą masą guza (chłoniaki nieziarnicze) konieczna jest profilaktyka hiperurykemii.

Oprócz przewidywalnych toksycznych działań hematologicznych, w niektórych przypadkach mogą wystąpić ciężkie lub zagrażające życiu działania niepożądane na OUN, układ pokarmowy lub płuca.

Pacjenci z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego, oraz pacjenci, którzy w ostatnim czasie przebyli zabieg chirurgiczny powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją w celu wykluczenia objawów sugerujących krwotok, a w razie potrzeby konieczności przetoczenia płytek krwi.

Toksyczne działanie dużych dawek cytarabiny

Toksyczne działanie dużych dawek cytarabiny może być cięższe niż toksyczne działanie dawek mniejszych. Cytarabina w dużych dawkach może wywoływać toksyczne działanie na móżdżek i mózg, zapalenie spojówek (należy upewnić się, że podczas terapii cytarabiną pacjent otrzymuje steroidowe krople do oczu), zapalenie rogówki, wysypkę, hiperbilirubinemię, uszkodzenie wątroby, perforacj ę przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, odmę płuc, zapalenie osierdzia i tamponadę.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie produktu Alexan z innymi środkami onkolitycznymi, mielosupresyjnymi lub z radioterapią może niekiedy zmniejszyć immunosupresyjne działanie tych leków. Może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania. Cytarabina jest często stosowana równocześnie z innymi lekami.

Wchłanianie digoksyny może być zmniejszone podczas jednoczesnego podawania z chemioterapeutykami (włącznie z cytarabiną). Jest to prawdopodobnie związane z tymczasowym uszkodzeniem błony śluzowej. W związku z tym należy monitorować stężenie digoksyny w surowicy krwi.

Z badań in vitro wynika, że cytarabina może znosić działanie gentamycyny przeciwko Klebsiella pneumoniae.

Jednoczesne podawanie cytarabiny z innymi produktami cytotoksycznymi może prowadzić do nasilenia toksyczności, a w szczególności toksycznego działania na szpik kostny.

Jednoczesne stosowanie cytarabiny z fluorocytozyną może prowadzić do zmniejszenia skuteczności fluorocytozyny.

4.6.    Ciąża i laktacja Ciąża

Podczas ciąży cytarabinę można podawać wyłącznie, jeśli istnieją ścisłe wskazania, w których korzyści dla matki wynikające z zastosowania leku przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Z badań na zwierzętach wynika, że cytarabina wykazuje działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3).

Podczas terapii oraz przez sześć miesięcy po jej zakończeniu konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji przez kobiety i mężczyzn leczonych cytarabiną.

Laktacja

Nie jest jasne, czy cytarabina jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiet karmiących, a cytarabina może powodować poważne działania niepożądane u noworodków karmionych piersią, podczas leczenia produktem Alexan karmienie naturalne należy przerwać.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Cytarabina nie ma wpływu na sprawność psychoruchową. Jednak pacjenci otrzymujący chemioterapię mają ograniczoną zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, o czym należy ich poinformować i odradzić podejmowanie tego typu zajęć.

Pacjentów, u których występuj ą działania niepożądane, takie jak wymioty, zawroty głowy czy dolegliwości oczne, należy poinformować, że nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane cytarabiny są zależne od dawki. Do najczęstszych należą objawy ze strony przewodu pokarmowego, cytarabina wywiera także toksyczne działanie na szpik kostny (mielosupresja) oraz powoduje zaburzenia hematologiczne.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często > 1% - <10%

Niedokrwistość, megaloblastoza, leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia, krwawienie.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Posocznica, immunosupresja.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często >10%

Zespół cytarabinowy (Ara-C): gorączka, bóle mięśniowe, bóle kości, incydentalne bóle w klatce piersiowej, wysypka, zapalenie spojówek oraz nudności mogą wystąpić w ciągu 6 do 12 godzin od rozpoczęcia leczenia. Profilaktycznie i leczniczo można podać steroidy. Jeśli okażą się one skuteczne terapię cytarabiną można kontynuować. Działanie mielosupresyjne może być nasilone i długotrwałe.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Obrzęk alergiczny, anafilaksja. Znane jest jedno doniesienie o anafilaksji, która spowodowała zatrzymanie pracy serca i płuc wymagające resuscytacji. Objawy te wystąpiły bezpośrednio po dożylnym podaniu cytarabiny.

Zaburzenia układu nerwowego

Ryzyko toksycznych działań na OUN wzrasta, jeśli cytarabinę podaje się dokanałowo, gdy dokanałowe leczenie cytarabiną jest połączone z innymi rodzajami terapii o toksycznym działaniu na OUN takimi jak radioterapia, leczenie wysokimi dawkami innych leków lub dokanałowe podanie metotreksatu, lub jeśli cytarabinę podaje się dokanałowo z zachowaniem niewielkich przerw lub w dawkach przekraczających 30 mg/m2.

Często > 1% - <10%

U pacjentów otrzymujących duże dawki, działania toksyczne na mózg lub móżdżek z obniżeniem świadomości, dyzartria, oczopląs, drgawki (po podaniu dokanałowym), bóle głowy, zawroty głowy, zapalenie nerwów.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Paraplegia po podaniu dokanałowym.

Bardzo rzadko <0,01%

Po podaniu dokanałowym donoszono o przypadkach leukoencefalopatii prowadzącej do martwicy, paraplegii lub porażenia czterokończynowego.

Zaburzenia oka

Często > 1% - <10%

Odwracalne krwotoczne zapalenie spojówek (światłowstręt, parzący ból, zaburzenia widzenia, wzmożone łzawienie), zapalenie rogówki. Zaleca się miejscowe podanie glikokortykosteroidów w profilaktyce krwotocznego zapalenia spojówek.

Bardzo rzadko <0,01%

Po podaniu dokanałowym donoszono o przypadkach ślepoty.

Zaburzenia serca

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Zapalenie osierdzia, ból w klatce piersiowej.

Bardzo rzadko <0,01%

Arytmia, po leczeniu cytarabiną donoszono o przypadkach kardiomiopatii.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Zapalenie płuc, duszność, ból gardła, śródmiąższowe zapalenie płuc, zespół nagłych zaburzeń oddechowych prowadzących do odmy płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Działania niepożądane na układ pokarmowy można ograniczyć podając cytarabinę we wlewie.

Często > 1% - <10%

Zapalenie śluzówki, zapalenie jamy ustnej, brak apetytu, dysfagia, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne lub owrzodzenia jamy ustnej/odbytu.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Zapalenie przełyku, owrzodzenia przełyku, odma tkankowa, odma pęcherzykowa jelit, martwiejące zapalenie okrężnicy, perforacja w obrębie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty po podaniu dokanałowym.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często > 1% - <10%

Odwracalne działania na wątrobę ze wzrostem aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często > 1% - <10%

Odwracalne działania niepożądane na skórę takie jak rumień, zmiany pęcherzowe, pokrzywka, zapalenie naczyń, łysienie.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Piegi, zapalenie tkanki łącznej w miejscu podania, owrzodzenia skóry, świąd, piekący ból dłoni i podeszew stóp.

Bardzo rzadko <0,01%

Neutrofilowe zapalenie gruczołów potowych ekrynowych.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Bóle mięśniowe, bóle stawów.

Bardzo rzadko <0,01%

Po terapii cytarabiną donoszono o przypadkach rozpadu mięśni prążkowanych.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często > 1% - <10%

Gorączka, zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania, nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi.

Niezbyt często >0,1% - < 1%

Gorączka po podaniu dokanałowym.

4.9. Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy przerwać terapię, a następnie zastosować leczenie zahamowania czynności szpiku, w tym przetoczenie krwi lub płytek krwi i podanie antybiotyków, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku przedawkowania leku podawanego dokanałowo, należy natychmiast zastąpić płyn mózgowo-rdzeniowy izotonicznym roztworem soli.

Cytarabinę można usunąć z organizmu hemodializą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Kategoria farmakoterapeutyczna: antymetabolit (analog pirymidyny).

Kod ATC: L01BC01.

Substancją czynną zawartą w preparacie Alexan jest cytarabina - antymetabolit z grupy antagonistów pirymidyny.

Cytarabina należy do leków przeciwnowotworowych o specyficznym działaniu na komórki w fazie S podziału komórkowego. Cytarabina zostaje przekształcona wewnątrzkomórkowo w aktywny metabolit, cytarabino-5’ trójfosforan (ara-CTP). Mechanizm działania cytarabiny nie został całkowicie poznany, ale wydaje się, że działanie ara-CTP polega głównie na zahamowaniu aktywności polimerazy DNA. Cytotoksyczny wpływ cytarabiny może mieć związek z jej wbudowywaniem się w strukturę DNA i RNA. Cytarabina wykazuje działanie cytotoksyczne wobec szeregu proliferujących komórek ssaków.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Cytarabina jest szybko metabolizowana, a po podaniu doustnym nie jest skuteczna. Mniej niż 20% dawki podanej doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego.

W przypadku dożylnego podawania cytarabiny we wlewie ciągłym uzyskuje się stałe stężenia leku w osoczu.

Po podskórnym lub domięśniowym podaniu cytarabiny, maksymalne stężenia w osoczu uzyskiwane są po około 20-60 minutach od podania, i są one znacznie mniejsze niż analogiczne stężenia uzyskane po podaniu dożylnym.

Stężenia cytarabiny w surowicy krwi mogą znacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi pacjentami otrzymującymi identyczną dawkę leku. W niektórych badaniach wykazano, że różnice te mają związek z odpowiedzią kliniczną: duże stężenia leku w surowicy dają większe szanse na remisję hematologiczną.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji cytarabiny wynosi 0,7 l/kg. W profilaktyce i leczeniu białaczki OUN cytarabinę należy podawać dokanałowo, ponieważ cytarabina podana dożylnie przenika przez barierę krew-mózg jedynie w ograniczonych ilościach. Dokanałowe podanie cytarabiny skutkuje bardzo małymi stężeniami leku w osoczu.

Metabolizm

Cytarabina zostaje szybko przekształcona przez kinazę deoksycytydyny i inne nukleotydazy w swoją postać aktywną (cytarabino-5’trifosforan) w drodze fosforylacji w białaczkowych komórkach blastycznych oraz w zdrowych komórkach szpiku kostnego. Przekształcenie cytarabiny w związek nieaktywny, uracylarabinozyd (1-beta-D-arabinofuranozyluracyl) przez deaminazę cytydyny ma miejsce głównie w wątrobie, a w mniejszym stopniu także w innych tkankach i we krwi.

Uważa się, że równowaga pomiędzy stężeniami kinazy i deaminazy może stanowić ważny czynnik określający wrażliwość lub oporność komórek na cytarabinę.

Wiązanie z białkami osocza

Wiązanie z białkami osocza jest małe (13,3%) w stężeniach 0,005-1 mg/l.

W podanych wartościach granicznych odsetek związanego leku był niezależny od stężenia.

Wydalanie

Po szybkim wlewie dożylnym cytarabiny wydalanie leku z krwi przebiega dwufazowo. Po pierwszej fazie dystrybucji o okresie półtrwania wynoszącym około 10 minut następuje faza eliminacji z okresem półtrwania trwającym od 1 do 3 godzin.

Po 24 godzinach około 80% podanej cytarabiny jest wykrywane w moczu, z czego 90% zostaje wydalone w postaci nieaktywnych metabolitów, a 10% - w postaci niezmienionej.

Ze względu na małą aktywność deaminazy cytarabiny w płynie mózgowo-rdzeniowym, okres półtrwania cytarabiny w OUN wynosi 3 do 3,5 godziny.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania wykazały, że cytarabina ma działanie genotoksyczne (in vivo i in vitro), embriotoksyczne i teratogenne u ciężarnych samic ssaków, którym lek podawano w okresie organogenezy w dawkach istotnych klinicznie.

Istnieją także doniesienia, że cytarabina powoduje uszkodzenia rozwijającego się mózgu nowonarodzonych ssaków (w okresie odpowiadającym trzeciemu trymestrowi ciąży u człowieka) oraz zwiększa częstość występowania nieprawidłowych plemników w badaniach in vivo prowadzonych na myszach.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytarabina ma działanie rakotwórcze. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia podobnych działań u ludzi, dobierając strategię długotrwałego leczenia dla danego pacjenta.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Chlorek sodu Mleczan sodu Kwas mlekowy Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Cytarabina wykazuje fizyczną niezgodność z heparyną, insuliną, metotreksatem, 5-fluorouracylem, nafcyliną, oksacyliną, benzylopenicyliną i solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu.

6.3.    Okres trwałości

•    Fiolka przed otwarciem:

2 lata.

•    Otwarta fiolka:

Roztwór pobrać z fiolki bezpośrednio przed użyciem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w fiolce roztworu spada na użytkownika. Pozostałego w fiolce roztworu po pierwszym pobraniu, nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba, że pobrania dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wówczas roztwór przechowywany w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła zachowuje fizyko-chemiczną stabilność do 28 dni.

•    Rozcieńczony roztwór do wstrzykiwań:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu spada na użytkownika. Przygotowanych roztworów nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, chyba, że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki. Wykazano fizyczną i chemiczną stabilność do 28 dni roztworu w stężeniu 0,1 mg/ml rozcieńczonego 0,9% NaCl, przechowywanego w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu i po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

1 fiolka po 5 ml zawierająca 100 mg cytarabiny 10 fiolek po 5 ml zawierających po 100 mg cytarabiny

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed podaniem produkt Alexan należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy.

Zgodność produktu Alexan z 0,9% roztworem NaCl i 5% roztworem glukozy badano w stężeniach 0,2 - 3,2 mg/ml w torebkach infuzyjnych wykonanych z PCW, polietylenowych fiolkach infuzyjnych i strzykawkach perfuzyjnych.

W przypadku podania dokanał owego jako rozcieńczalnika należy użyć 0,9% roztworu NaCl, nie zawierającego substancji konserwujących.

Jeśli dojdzie do kontaktu cytarabiny ze skórą, miejsce na skórze należy obficie spłukać wodą, a następnie dokładnie umyć wodą z myłem. Jeśli roztwór dostanie się do oczu, należy bardzo dokładnie przepłukać oczy dużą ilością wody, a następnie bezzwłocznie skontaktować się z okulistą.

Kobiety ciężarne nie powinny mieć kontaktu z tym lekiem.

Po użyciu, butelki i materiały używane podczas wlewu, w tym rękawiczki ochronne należy usunąć, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla leków cytotoksycznych.

W razie rozlania lub wycieku roztworu, można go zneutralizować za pomocą 5% roztworu podchlorynu sodu. Wszystkie materiały używane w tym calu należy następnie usunąć, jak wspomniano wyżej.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

R/6640

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.04.2001

30.06.2004

11.04.2006

04.12.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

UR.DZL.ZLN.4020.00973.2013    12

Alexan