+ iMeds.pl

Alfabax 10 mgUlotka Alfabax

NL/H/1327/01/IB/011 RMS approval date: 03.11.2014

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Alfabax, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Alfuzosini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alfabax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alfabax

3.    Jak stosować lek Alfabax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alfabax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Alfabax i w jakim celu się go stosuje

Alfuzosyna należy do grupy leków zwanych alfa-adrenolitykami.

Alfuzosyna może być stosowana w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Jest to choroba, w przebiegu której gruczoł krokowy powiększa się (hiperplazja), ale sam wzr ost nie ma charakteru nowotworowego (łagodny). Rozrost gruczołu krokowego może powodować trudności z oddawaniem moczu. Najczęściej występuje u mężczyzn w starszym wieku.

Gruczoł krokowy znajduje się poniżej pęcherza moczowego, otacza cewkę moczową, czyli przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz organizmu. Gdy gruczoł krokowy rozrasta się, uciska cewkę moczową, tym samym zmniejszając jej średnicę. Może to powodować trudności w oddawaniu moczu.

Tabletki działają poprzez rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego, co ułatwia oddawanie moczu.

U nielicznych pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, gruczoł staje się tak duży, że całkowicie blokuje odpływ moczu. Taki stan nazywa się ostrym zatrzymaniem moczu.

-    Jest bardzo bolesny i może wymagać krótkotrwałego pobytu w szpitalu.

-    Do pęcherza moczowego wprowadza się cienką, elastyczną rurkę (cewnik). Umożliwia to odprowadzenie moczu i złagodzenie bólu.

-    W tym czasie możliwe jest zastosowanie alfuzosyny, która pomaga przywrócić przepływ moczu. Takie działanie zostało wykazane wyłącznie u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alfabax Kiedy nie stosować leku Alfabax

-    jeśli pacjent ma uczulenie na alfuzosynę, lub chinazoliny (takie jak terazosyna, doksazosyna), należące do tej samej grupy chemicznej leków co alfuzosyna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może objawiać się: wysypką, trudnościami w przełykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, gardła lub języka;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało, niskie ciśnienie krwi przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej (medyczne określenie to niedociśnienie ortostatyczne). Może to powodować zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenia przy szybkim wstawaniu lub siadaniu;

-    jeśli pacjent przyjmuje już inny lek alfa-adrenolityczny (taki jak terazosyna, doksazosyna). Patrz poniżej, punkt „Lek Alfabax a inne leki”;

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby.

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować

alfuzosyny. Należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alfabax należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, lekarz będzie regularnie kontrolował ciśnienie krwi, w szczególności na początku leczenia;

-    jeśli w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku Alfabax wystąpią zawroty głowy, uczucie osłabienia lub poty, pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu ustąpienia objawów. Zazwyczaj objawy te trwają tylko przez krótki czas i pojawiają się na początku leczenia. Zwykle nie ma konieczności przerywania leczenia (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”);

-    jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił znaczący spadek ciśnienia krwi po przyjęciu innych leków z grupy alfa-adrenolityków. W takim przypadku lekarz rozpocznie leczenie alfuzosyną od małych dawek i stopniowo będzie zwiększał dawkę;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba, w której nerki nie działają prawidłowo (łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek). Nie stosować alfuzosyny, jeżeli klirens kreatyniny jest < 30 ml/min (ciężkie zaburzenia czynności nerek);

-    jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność serca (niewystarczająca moc pompowania krwi przez serce);

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wieńcowa (dławica piersiowa) i pacjent jest leczony azotanami (lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne i ułatwiającymi przepływ krwi), ponieważ może to zwiększyć ryzyko spadku ciśnienia krwi. Należy skonsultować się z lekarzem i ustalić, czy kontynuować czy przerwać stosowanie leku Alfabax w szczególności, gdy ból w klatce piersiowej nawraca lub nasila się;

-    w przypadku zaplanowanej operacji zaćmy (zmętnienia soczewki oka), należy poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu leku Alfabax lub leczeniu alfa-adrenolitykiem w przeszłości.

Leki te mogą powodować komplikacje podczas operacji. Lekarz okulista może im zapobiec, gdy przed przeprowadzeniem operacji wie o stosowaniu tych leków;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca (termin medyczny dla takiego zaburzenia rytmu to wydłużenie odstępu QTc w elektrokardiogramie). W tym przypadku lekarz powinien ocenić stan zdrowia pacjenta przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie podawania leku Alfabax.

Dzieci

Alfuzosyna nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Lek Alfabax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to spowodowane faktem, że alfuzosyna może wpływać na działanie innych leków. Niektóre leki

2

mogą także mieć wpływ na sposób działania alfuzosyny.

-    Nie należy stosować leku Alfabax w tym samym czasie co inne alfa-adrenolityki, takie jak doksazosyna, prazosyna, terazosyna lub tamsulosyna (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Alfabax”).

-    Niektóre leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), niektóre antybiotyki (takie jak klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna), leki przeciwdepresyjne (np. nefazodon) oraz leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (takie jak rytonawir) mogą nasilać działanie oraz działania niepożądane alfuzosyny. W związku z tym nie zaleca się stosowania alfuzosyny z którymkolwiek z tych leków.

-    Jeśli w tym samym czasie pacjent przyjmuje lek obniżający ciśnienie krwi (lek na nadciśnienie) lub leki stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej (azotany), po kilku godzinach od przyjęcia leku mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie osłabienia lub poty. Jeśli wystąpią, należy się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Należy poinformować lekarza, ponieważ może on zadecydować o zmianie dawki leku. (Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem któregokolwiek z tych leków.

-    Jeżeli pacjent ma być poddany planowej operacji ze znieczuleniem ogólnym, przed zabiegiem należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alfabax. Lekarz może podjąć decyzję

o odstawieniu leku Alfabax na 24 godziny przed zabiegiem, ponieważ lek ten może niebezpiecznie obniżać ciśnienie tętnicze krwi.

Stosowanie leku Alfabax z jedzeniem i piciem

•    Lek Alfabax należy przyjmować bezpośrednio po posiłku.

•    Picie alkoholu może nasilać działania niepożądane leku. Podczas stosowania leku Alfabax mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie osłabienia. Jeżeli objawy te wystąpią nie należy pić alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie stosowania leku Alfabax mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie osłabienia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu, aż pacjent będzie wiedział jak jego organizm reaguje na leczenie.

Lek Alfabax zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Alfabax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Zazwyczaj stosowana dawka leku Alfabax to jedna tabletka raz na dobę.

Ostre zatrzymanie moczu

Zazwyczaj stosowana dawka leku Alfabax to jedna tabletka raz na dobę, stosowana od dnia założenia cewnika.

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka leku Alfabax to jedna tabletka raz na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) nie ma konieczności dostosowania dawki.

Pacjenci z chorobami nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z chorobami nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, natomiast w razie chorób nerek o ciężkim nasileniu, lekarz nie zaleci stosowania leku.

Pacjenci z chorobami wątroby

Alfuzosyny nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby. Jednak u pacjentów z chorobami wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego można stosować inne leki zawierające małą dawkę alfuzosyny.

Stosowanie u kobiet i dzieci

Alfuzosyna nie jest przeznaczona do stosowania u kobiet ani dzieci.

Stosowanie leku Alfabax

•    Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu (na przykład szklanką wody).

•    Tabletek nie należy przełamywać, kruszyć ani żuć. Może to mieć wpływ na uwalnianie leku w organizmie.

•    Pierwszą dawkę leku należy przyjąć tuż przed snem.

•    Lek należy przyjmować zaraz po posiłku (każdego dnia bezpośrednio po tym samym posiłku, tj. każdego dnia o tej samej porze). Nie należy przyjmować leku na pusty żołądek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alfabax

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej. Należy zabrać ze sobą ulotkę lub pozostałe tabletki, aby lekarz od razu wiedział, jaki lek został przyjęty. Należy powiedzieć lekarzowi ile tabletek zostało przyjętych. Należy położyć się i pozostawać w pozycji leżącej tak długo, jak to możliwe w celu uniknięcia wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy samemu prowadzić samochodu w drodze do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Alfabax

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, ponieważ może to spowodować nagły spadek ciśnienia krwi. Należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną tabletkę jak zalecono.

Przerwanie stosowania leku Alfabax

Nie należy przerywać ani zaprzestawać stosowania leku Alfabax bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem. Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami oraz tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy zaprzestawać ich przyjmowania nawet, gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia poniższych działań niepożądanych jest na początku leczenia.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeżeli wystąpią poniższe działania niepożądane należy zaprzestać stosowania leku Alfabax i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Nagłe wystąpienie obrzęku powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, wysypka, pokrzywka i swędzenie. Są to objawy bardzo ciężkiej reakcji alergicznej. (Terminem medycznym określającym te objawy jest obrzęk naczynioruchowy).

•    Uczucie ucisku, ciężkości, dyskomfortu lub miażdżącego bólu odczuwanego w okolicy zamostkowej, który może promieniować do ramion, karku i żuchwy. (Mogą to być objawy dławicy piersiowej). Zazwyczaj zdarza się to jedynie w przypadku występowania dławicy piersiowej w przeszłości.

Inne działania niepożądane:

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    ból głowy,

•    uczucie mdłości (nudności),

•    ból brzucha,

•    uczucie osłabienia lub zmęczenia,

•    zawroty głowy,

•    omdlenia,

•    niestrawność.

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    swędząca, grudkowata wysypka, określana także jako pokrzywka,

•    przyspieszone bicie serca (tachykardia), uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie),

•    ból w klatce piersiowej,

•    ospałość,

•    wysypka,

•    swędzenie,

•    uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy),

•    zatrzymanie wody w organizmie (może powodować obrzęk rąk lub nóg),

•    uogólnione złe samopoczucie,

•    zaburzenia widzenia,

•    nietrzymanie moczu,

•    katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy,

•    nudności (wymioty),

•    luźne stolce (biegunka),

•    suchość w ustach,

•    uczucie wirowania lub kręcenia się pomimo pozostawania bez ruchu (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),

•    uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia przy szybkim wstawaniu lub siadaniu (niedociśnienie ortostatyczne).

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    uszkodzenie wątroby spowodowane działaniem leku lub substancji chemicznej (hepatotoksyczność).

Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

•    niedobór białych krwinek (neutropenia), który może objawiać się częstymi infekcjami

z objawami, takimi jak: wysoka gorączka, silne dreszcze, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej,

•    podwyższone ryzyko krwawienia (włącznie z krwawieniem z nosa i (lub) z dziąseł) oraz występowania siniaków. Może to być zaburzenie krwi zwane małopłytkowością, objawiające się zmniejszeniem liczby płytek krwi,

•    utrata łaknienia, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, jasno zabarwiony stolec, ciemno zabarwiony mocz (może to być spowodowane zaburzeniami wątroby),

•    nieregularne i często szybkie bicie serca (migotanie przedsionków),

•    utrzymująca się i bolesna erekcja, niezwiązana z aktywnością seksualną (może to być spowodowane stanem zwanym priapizmem),

•    jeśli pacjent ma usuwaną zaćmę (zmętnienie soczewki oka) oraz przyjmuje bądź przyjmował lek Alfabax, podczas operacji może wystąpić zespół wiotkiej tęczówki oraz nieprawidłowe rozszerzanie się źrenicy. Zdarza się to tylko podczas operacji. Istotne jest, aby okulista przeprowadzający zabieg był poinformowany o przyjmowaniu leku, może wówczas inaczej przeprowadzić operację (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Alfabax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze wymienionego po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Alfabax

Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza.

Tabletka ma przedłużone działanie, co oznacza, że po przyjęciu substancja czynna nie jest uwalniania z tabletki natychmiast, ale stopniowo i dlatego działa dłużej.

Jak wygląda lek Alfabax i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Alfabax są barwy białej do białawej, okrągłe, niepowlekane, dwuwypukłe, z wygładzonymi krawędziami, oznaczone RY 10' na jednej stronie.

Lek Alfabax jest dostępny w opakowaniach po 30 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

Wytwórca:

Ranbaxy Ireland Ltd Spafield, Cork Road Cashel, Co. Tipperary Irlandia

Terapia S.A.

Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca 400 632 Rumunia

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji na temat niniejszego produktu leczniczego lub ulotki w innym formacie, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja: Alfuzosine RPG LP 10 mg, comprimé à libération prolongée Grecja: Alfudex 10 mg, Tablets Prolonged release Irlandia: Alzmeran XL 10 mg prolonged-release tablets Włochy: Alfuzosina Ranbaxy 10 mg compresse a rilascio prolungato Holandia: Alfuzosine HC1 Ranbaxy 10 mg tabletten

Portugalia: Alfuzosina Bluepharma l0 mg comprimidos de libetraęao prolongada

Szwecja: Alfozosin Ranbaxy l0 mg depottablett

Wielka Brytania: Vasran XL 10 mg Prolonged-release Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 03.11.2014 r.

7

Alfabax

Charakterystyka Alfabax

NL/H/1327/01/IB/011 RMS approval date: 03.11.2014

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alfabax, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki barwy białej do białawej, okrągłe, niepowlekane, dwuwypukłe, z wygładzonymi krawędziami, z wytłoczonym napisem 'RY 10' na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie czynnościowych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ŁRGK) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Leczenie wspomagające ostrego zatrzymania moczu związanego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego w połączeniu z założeniem cewnika.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Łagodny rozrost gruczołu krokowego: zalecana dawka to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 10 mg na dobę.

Ostre zatrzymanie moczu: jedna tabletka 10 mg na dobę, po posiłku, stosowana od dnia założenia cewnika. Skuteczność w długotrwałym leczeniu ostrego zatrzymania moczu nie została ustalona.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka jest taka sama jak dla pacjentów dorosłych.

Badania farmakokinetyczne i bezpieczeństwa klinicznego nie wykazały konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

W oparciu o dane dotyczące farmakokinetyki i kliniczne dane o bezpieczeństwie, pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min) można leczyć z zastosowaniem zwykłej dawki.

Alfuzosyny nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Alfuzosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg jest przeciwwskazana u pacjentów z niewydolnością wątroby. Produkty zawierające małą dawkę alfuzosyny chlorowodorku można stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w danych dotyczących odpowiednich produktów.

Dzieci i młodzież

Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku od 2 do 16 lat (patrz punkt 5.1). Dlatego też nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy kruszyć, żuć ani dzielić (patrz punkt 4.4).

Pierwszą dawkę należy przyjąć tuż przed snem. Tabletkę należy przyjmować każdego dnia bezpośrednio po tym samym posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

-    Niewydolność wątroby.

-    Leczenie skojarzone z innymi alfa-l-adrenolitykami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Alfuzosyny nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ponieważ nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

•    Przed rozpoczęciem leczenia alfuzosyną pacjenta należy poddać badaniu w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do tych wywoływanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego.

•    Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Alfabax u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwnadciśnieniowe lub azotany. U niektórych pacjentów w ciągu kilku godzin po podaniu leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne przebiegające z objawami (zawroty głowy, uczucie zmęczenia, pocenie się) lub bezobjawowo. Działanie to ma charakter przemijający, występuje na początku leczenia i zazwyczaj nie wymaga przerwania leczenia. Pacjenta należy ostrzec o możliwości wystąpienia takich objawów. Jeżeli wystąpią, pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

•    Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano znaczny spadek ciśnienia krwi u pacjentów, u których już wcześniej występowały czynniki ryzyka (takie jak choroby serca i (lub) jednoczesne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie).

•    Należy zachować ostrożność w przypadku podawania alfuzosyny pacjentom, u których wystąpiło ciężkie niedociśnienie w odpowiedzi na inne leki alfa-l-adrenolityczne.

•    U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej biorąc pod uwagę fakt, iż jednoczesne podawanie azotanów i alfuzosyny może zwiększać ryzyko niedociśnienia tętniczego. Leczenie alfuzosyną należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej.

•    Podobnie jak wszystkie alfa-l-adrenolityki, alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrą niewydolnością serca.

•    Alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki hipotensyjne.

U pacjentów z nadwrażliwością na inne leki alfa-l-adrenolityczne zaleca się stopniowe rozpoczynanie leczenia. Należy regularnie wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego, w szczególności na początku leczenia.

•    Przed podaniem oraz podczas stosowania alfuzosyny należy ocenić stan zdrowia pacjentów

z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, z nabytym wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub przyjmujących leki wydłużające odstęp QTc.

•    Obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome, IFIS) (odmiana zespołu małej źrenicy) w przebiegu operacji zaćmy u niektórych pacjentów obecnie lub w przeszłości leczonych tamsulosyną. Odnotowano również pojedyncze przypadki związane ze stosowaniem alfa-l-adrenolityków i nie można wykluczyć możliwości występowania tego efektu w związku ze stosowaniem tej grupy leków. Ponieważ śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może prowadzić do komplikacji podczas zabiegu usunięcia zaćmy, chirurg okulista przed przystąpieniem do operacji powinien ustalić, czy pacjent stosuje obecnie lub stosował alfa-l-adrenolityki.

•    Pacjentów należy poinformować, aby połykali tabletkę w całości. Nie należy przyjmować leku w inny sposób: kruszyć, miażdżyć lub żuć. Nieprawidłowe przyjmowanie leku może prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania substancji czynnej z ryzykiem przedwczesnego wystąpienia działań niepożądanych.

•    Produkt zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niezalecane terapie skojarzone

-    leki alfa-l-adrenolityczne (patrz punkt 4.3).

Terapie skojarzone, które należy rozważyć

-    leki hipotensyjne (patrz punkt 4.4),

-    produkty zawierające azotany (patrz punkt 4.4),

-    silne inhibitory enzymu CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, inhibitor proteazy (rytonawir), klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna i nefazodon) zwiększają stężenie alfuzosyny w osoczu oraz zwiększają ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 5.2).

Ketokonazol: podanie 200 mg ketokonazolu na dobę przez 7 dni spowodowało 2,1-krotny wzrost wartości Cmax oraz 2,5-krotny wzrost ekspozycji na pojedynczą dawkę alfuzosyny podawaną z jedzeniem (dieta wysokotłuszczowa). Inne parametry, w tym tmax oraz ty2 nie uległy zmianie.

Wartości Cmax i AUC alfuzosyny, po podaniu pojedynczej dawki wraz z jedzeniem, ulegały odpowiednio 2,3-krotnemu oraz 3,0-krotnemu wzrostowi po 8 dniach stosowania 400 mg ketokonazolu na dobę (patrz punkt 5.2).

Zastosowanie znieczulenia ogólnego u pacjentów leczonych alfuzosyną może prowadzić do wystąpienia znaczącego niedociśnienia tętniczego. Zaleca się odstawienie leku na 24 godziny przed zabiegiem operacyjnym.

Inne rodzaje interakcji

U zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomiędzy alfuzosyną a następującymi lekami: warfaryną, digoksyną, hydrochlorotiazydem i atenololem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy ze względu na wskazania do stosowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, osłabienie oraz astenia, w szczególności na początku leczenia. Należy to wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym zdarzeniem są zawroty głowy, które występują u około 5% leczonych pacjentów.

Działania niepożądane, których związek z leczeniem został uznany za prawdopodobny, zostały

wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją narządową i całkowitą częstością występowania. Częstość

występowania została sklasyfikowana w następujący sposób:

bardzo często (> 1/10)

często (> 1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu krwionośnego i limfatycznego

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

obrzęk

naczyniowo-

nerwowy

Zaburzenia układu nerwowego

omdlenie/zawroty głowy, ból głowy

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ospałość

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

śródopera-cyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia serca

tachykardia, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej

dławica piersiowa u pacjentów z chorobami tętnic

wieńcowych (patrz punkt 4.4)

migotanie

przedsionków

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie ortostatyczne (patrz punkt 4.4) (przede wszystkim na początku leczenia z zastosowaniem zbyt wysokiej dawki, lub po wznowieniu leczenia po krótkiej przerwie), omdlenie (przede wszystkim na początku leczenia z zastosowaniem zbyt wysokiej dawki, lub po wznowieniu leczenia po krótkiej przerwie)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból

brzucha,

niestrawność

wymioty, biegunka, suchość w ustach

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

hepatotoksycz-

ność

uszkodzenie

komórek

wątroby,

cholestaza

wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, osutka, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

obrzęk (patrz punkt 4.4), uogólnione złe samopoczucie, uderzenia gorąca

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania, pacjent powinien być hospitalizowany, leżeć na wznak i otrzymać standardowe leczenie podtrzymujące stosowane w przypadku niedociśnienia. Właściwym antidotum jest lek obkurczający naczynia krwionośne, który działa bezpośrednio na mięśnie gładkie w naczyniach krwionośnych, taki jak noradrenalina.

Należy rozważyć płukanie żołądka i (lub) podawanie węgla leczniczego. Alfuzosyny nie daje się łatwo usunąć z organizmu za pomocą dializy ze względu na silne wiązanie z białkami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora alfa-adrenergicznego. Kod ATC: G04C A01 Alfuzosyna

Alfuzosyna, związek będący racematem, jest stosowaną doustnie pochodną chinazoliny, która wybiórczo blokuje postsynaptyczne receptory alfa-l-adrenergiczne. Badania in vitro wykazały, że substancja działa wybiórczo na receptory alfa-l-adrenergiczne w trójkącie pęcherza moczowego, cewce moczowej oraz gruczole krokowym. Objawy kliniczne łagodnego rozrostu gruczołu krokowego są związane nie tyko z wielkością gruczołu krokowego, lecz również z sympatykomimetycznymi impulsami nerwowymi, które w wyniku pobudzania postsynaptycznych receptorów alfa-adrenergicznych zwiększają napięcie mięśni gładkich dolnego odcinka układu moczowego. Leczenie alfuzosyną prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich, w wyniku czego następuje poprawa przepływu moczu.

Klinicznym dowodem wybiórczego działania na układ moczowy jest skuteczność kliniczna oraz korzystny profil bezpieczeństwa u mężczyzn leczonych alfuzosyną, w tym pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Alfuzosyna może umiarkowanie obniżać ciśnienie krwi.

U mężczyzn alfuzosyna poprawia parametry oddawania moczu poprzez zmniejszenie napięcia cewki moczowej oraz zmniejszenie oporu podczas wypływu moczu z pęcherza moczowego, co ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego.

U pacjentów leczonych alfuzosyną obserwowano mniejszą częstość ostrego zatrzymania moczu w porównaniu z pacjentami nieleczonymi.

W badaniach kontrolowanych placebo u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego alfuzosyna:

-    znacząco zwiększała maksymalny przepływ moczu (Qmax) u pacjentów z Qmax < 15 ml/s średnio o 30%. Poprawa ta obserwowana była już od pierwszej dawki;

-    znacząco zmniejszała napięcie wypieracza i zwiększała objętość, wywołując silną potrzebę oddania moczu;

-    znacząco zmniejszała objętość zalegającego moczu.

Skuteczność działania na natężenie maksymalnego przepływu moczu obserwowana jest przez okres do 24 godzin po zażyciu leku.

Efekty urodynamiczne prowadzą do złagodzenia objawów ze strony dolnego odcinka układu moczowego, takich jak objawy związane z zaleganiem moczu (podrażnienie) oraz wydalaniem moczu (zatrzymanie), co zostało jednoznacznie wykazane.

U pacjentów leczonych alfuzosyną zaobserwowano niższą częstość występowania ostrego zatrzymania moczu niż u pacjentów nieleczonych. Alfuzosyna w dawce 10 mg wykazywała zwiększenie prawdopodobieństwa mikcji u pacjentów z pierwszym epizodem ostrego zatrzymania moczu związanym z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem 357 pacjentów po usunięciu cewnika, mikcja wystąpiła u 61,9% pacjentów leczonych alfuzosyną oraz u 47,9% z grupy otrzymującej placeb o (p = 0,012). To względne zwiększenie o 29% ilości pacjentów, którzy mieli mikcje jest klinicznie istotne, ponieważ większy odsetek pacjentów może być wypisanych ze szpitala bez cewnika.

W grupie wysokiego ryzyka (ilość usuniętego moczu > 1000 ml) względne zwiększenie liczby pacjentów z mikcją w grupie stosującej alfuzosynę w porównaniu do grupy otrzymującej placebo było nawet większe od klinicznie istotnej zmiany ogólnych danych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci ani u młodzieży (patrz punkt 4.2).

Skuteczność alfuzosyny chlorowodorku nie została wykazana w dwóch badaniach przeprowadzonych z udziałem 197 pacjentów z wieku od 2 do 16 lat, z podwyższonym ciśnieniem wycieku wypieracza (LPP, leakpointpressure) (LPP>40 cm H2O) pochodzenia neurologicznego. Pacjentom podawano chlorowodorek alfuzosyny w dawce 0,1 mg/kg mc./dobę lub 0,2 mg/kg mc./dobę stosując postacie odpowiednio dostosowane dla dzieci.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W przedziale dawek terapeutycznych alfuzosyna wykazuje farmakokinetykę liniową. Profil kinetyczny stężenia leku w osoczu charakteryzuje się dużymi wahaniami międzyosobniczymi. Wchłanianie wzrasta, gdy lek jest podawany po posiłku.

Wchłanianie

Po podaniu pierwszej dawki (po posiłku) średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 7,72 ng/ml, AUCinf wynosiło 127 ng x godz./ml (po posiłku), a tmax 6,69 godziny (po posiłku). W stanie stacjonarnym (po posiłku) średnia wartość AUC w przedziale dawkowania (AUCt) wynosiła 145 ng x godz./ml, średnie Cmax wynosiło 10,6 ng/ml, a Cmin 3,23 ng/ml.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami osocza wynosi około 90%. Objętość dystrybucji alfuzosyny u zdrowych ochotników wynosi 2,5 l/kg. Wykazano lepszą dystrybucję substancji w gruczole krokowym w porównaniu z osoczem.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 8 godzin. Alfuzosyna jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie (różne szlaki), metabolity są wydalane drogą nerkową i prawdopodobnie również z żółcią, 75-91% dawki doustnej wydalane jest w kale, 35% w postaci niezmienionej, a pozostała część w postaci metabolitów, co wskazuje, że część wydalania odbywa się z udziałem żółci. Około 10% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Żaden z metabolitów nie jest czynny farmakologicznie.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Objętość dystrybucji i klirens rosną w przypadku zaburzenia czynności nerek, prawdopodobnie z powodu zmniejszonego wiązania z białkami. Okres półtrwania pozostaje jednak niezmieniony. Powyższa zmiana w profilu farmakokinetycznym nie jest uznawana za klinicznie znaczącą. Dlatego też nie powoduje konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (patrz punkty 4.2 i 4.4).

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby okres półtrwania wydłuża się. Maksymalne stężenie w osoczu ulega podwojeniu, a biodostępność wzrasta w porównaniu z wartościami u młodych zdrowych ochotników. Alfuzosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 10 mg jest przeciwwskazana w niewydolności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

W porównaniu do zdrowych ochotników w średnim wieku, maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz dostępność biologiczna (AUC) nie wzrastają u pacjentów w podeszłym wieku. Okres półtrwania w fazie eliminacji (t i/2) pozostaje niezmieniony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję u mężczyzn, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. W zakresie stężeń klinicznych alfuzosyna wydłużała in vitro potencjalny okres działania oraz długość trwania odstępu QT.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Powidon

Talk

Magnezu stearynian

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 10, 30 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nie ma szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16162

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydanie pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.12.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.11.2014 r.

9

Alfabax