+ iMeds.pl

Alfadiol 1 mcgUlotka Alfadiol

_Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek SEDATIF PC ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.


SEDATIF PC

TABLETKI

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletka 250 mg zawiera: Substancje czynne:

Aconitum napellus

6CH

0.05 mg

Belladonna

6CH

0.05 mg

Calendula officinalis

6CH

0.05 mg

Chelidonium majus

6CH

0.05 mg

Abrus precatorius

6CH

0.05 mg

Viburnum opulus

6CH

0.05 mg

Substancje pomocnicze: laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.

Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek.

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja


Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy Francja

Spis treści ulotki :

1.    Co to jest lek SEDATIF PC tabletki i w jakim celu się go stosuje ?

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku SEDATIF PC tabletki.

3.    Jak zażywać lek SEDATIF PC tabletki ?

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek SEDATIF PC tabletki ?

6.    Inne informacje.

1. Co to jest lek SEDATIF PC tabletki i w jakim celu się go stosuje ?

SEDATIF PC tabletki jest lekiem stosowanym wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku SEDATIF PC tabletki.

Kiedy nie zażywać leku SEDATIF PC tabletki ?

Leku SEDATIF PC nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SEDATIF PC tabletki ?

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku SEDATIF PC tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku SEDATIF PC z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie powoduje senności i zawrotów głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SEDATIF PC tabletki

Lek SEDATIF PC zawiera w swoim składzie laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jeżeli podczas stosowania leku zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia przyczyny oraz strategii dalszego leczenia.

3. Jak zażywać lek SEDATIF PC tabletki ?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku SEDATIF PC to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka rano, 1 tabletka po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem, trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.

Dzieci poniżej 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku SEDATIF PC: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku SEDATIF PC: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SEDATIF PC tabletki: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, SEDATIF PC tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek SEDATIF PC tabletki ?

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku SEDATIF PC po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6 Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno

Tel..........

Fax............

e-mail:......

Data zatwierdzenia ulotki: 09/2013

Alfadiol

Charakterystyka Alfadiol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SEDATIF PC

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera: Substancje czynne:

Aconitum napellus

6CH

0

.05

mg

Belladonna

6CH

0

.05

mg

Calendula officinalis

6CH

0

.05

mg

Chelidonium majus

6CH

0

.05

mg

Abrus precatorius

6CH

0

05

mg

Viburnum opulus

6CH

0

05

mg


Substancje pomocnicze: pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1.    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka rano, 1 tabletka po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem, trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.

Dzieci poniżej 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W związku z zawartością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadką wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub upośledzonym wchłanianiem glukozy/galaktozy.

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Brak.

4.6.    Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek nie powoduje senności i zawrotów głowy.

4.8.    Działania niepożądane

Nieznane.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres trwałości

5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych warunków przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 60 tabletek.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-2969/LN-H

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.12.1992 / 30.12.1997 / 30.12.2002 / 14.01.2008 / 15.01.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2013

Alfadiol