+ iMeds.pl

Allergo-comod 20 mgUlotka Allergo-comod

URSAPHARM * Allergo-COMOD krople do ozcu * MA-No. 9762 * Application for variation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allergo-COMOD krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści:

1.    Co to jest Allergo-COMOD krople do oczu i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu

3.    Jak stosować Allergo-COMOD krople do oczu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Allergo-COMOD krople do oczu

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. zapalenie spojówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergo-COMOD krople do oczu Kiedy nie stosować leku Allergo-COMOD krople do oczu:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergo-COMOD krople do oczur należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed

zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat.

Inne leki i Allergo-COMOD krople do oczu

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania go w dalszym okresie ciąży Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

3. JAK STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta, albo według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kropla 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allergo-COMOD krople do oczu

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia uczulenia na krople Allergo-COMOD, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ ALLERGO-COMOD KROPLE DO OCZU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 12 tygodni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allergo-COMOD krople do oczu

-    Substancj ą czynną leku j est sodu kromoglikan

-    Substancje pomocnicze to: disodu edetynian, sorbiol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergo-COMOD krople do oczu i co zawiera opakowanie

Allergo-COMOD krople do oczu to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w butelce z pompką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca

URSAPHARM Arzneimittel GmbH Industriestraße 35 66129 Saarbrücken

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2015

Allergo-Comod

Charakterystyka Allergo-comod

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Allergo-COMOD, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas)

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. zapalenie spojówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dzieci

Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Leczenia produktem Allergo-COMOD nie należy przerywać po ustąpieniu objawów. Należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem, np. pyłkami kwiatów, kurzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymil i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania go w dalszym okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu produktu mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

4.8.    Dzialania niepożądane

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia uczulenia na krople Allergo-COMOD, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.9.    Przedawkowanie

Nie obserwowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki okulistyczne; inne leki przeciwalergiczne; kod ATC: S01G X 01

Kromoglikan sodu stabilizuje błony komórek tucznych poddanych działaniu antygenów i tym samym zapobiega ich degranulacji oraz uwalnianiu różnych mediatorów reakcji zapalnych, którymi są cząsteczki aktywne biologicznie. Są one albo syntetyzowane i magazynowane w komórkach tucznych (jak histamina czy kininy) i po uwolnieniu pośredniczą w natychmiastowej reakcji alergicznej I typu, albo są syntetyzowane po prowokowanej stymulacji (jak prostaglandyny czy leukotrieny) i pośredniczą w opóźnionej reakcji zapalnej IV typu. Kromoglikan sodu jest również antagonistą wapnia. Kromoglikan blokuje receptor immunoglobuliny E połączony z kanałem wapniowym i tym samym blokuje przepływ wapnia do komórki, normalnie następujący po związaniu IgE. W efekcie końcowym, degranulacja komórek tucznych jest spowolniona i unika się uwolnienia histaminy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po inhalacji kromoglikanu sodu w postaci proszku, około 8% substacji czynnej przedostaje się do dróg oddechowych i zostaje tam najprawdopodobniej całkowicie wchłonięte, przy czym maksymalne stężenie w osoczu krwi następuje po 15-20 minutach.

Po wchłonięciu z płuc obecność w osoczu krwi jest przedłużona (okres półtrwania wynosi wtedy około 60-90 minut).

Po podaniu donosowym kromoglikanu sodu, ogólnie wchłania się mniej niż 7% , a po podaniu doustnym jedynie około 1%.

Kromoglikan sodu słabo rozpuszcza się w lipidach i dlatego nie przenika przez większość błon biologicznych, np. przez barierę krew-mózg. Dla osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego nie jest konieczne utrzymanie określonego stałego stężenia substancji czynnej we krwi. Istotne dla skutku terapeutycznego po podaniu miejscowym jest wyłącznie stężenie kromoglikanu sodu uzyskane w narządzie docelowym (oskrzela, nos, oczy, przewód pokarmowy).

Metabolizm kromoglikanu sodu nie został dotychczas zbadany.

Wydalanie zachodzi mniej-więcej w równych ilościach z żółcią i moczem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra: badania toksyczności ostrej prowadzone na różnych gatunkach zwierząt nie wykazały szczególnej wrażliwości badanych zwierząt na kromoglikan.

Toksyczność przewlekła

Badania toksyczności przewlekłej prowadzono na szczurach, podając kromoglikan podskórnie. Po bardzo dużych dawkach występowało ciężkie uszkodzenie nerek, w formie zwyrodnienia cewkowego w pobliżu pętli Henlego.

Podawanie kromoglikanu sodu w postaci inhalacji szczurom, świnkom morskim, małpom i psom w okresie do 6 miesięcy nie powodowało uszkodzeń.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Nie zbadano wystarczająco działania mutagennego kromoglikanu. Dotychczasowe doniesienia nie wskazują jednak na występowanie takiego działania. Długookresowe badania prowadzone na różnych gatunkach zwierząt nie wskazują na występowanie działania rakotwórczego kromoglikanu sodu.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania toksycznego wpływu kromoglikanu sodu na reprodukcję u królików, szczurów i myszy nie wykazały działania teratogennego ani toksycznego wpływu na zarodek.

Płodność samców i samic szczurów, ciąża oraz rozwój potomstwa w okresie przed i po urodzeniu przebiegały bez zakłóceń.

W badaniu prowadzanym przez 10 lat, dotyczącym 296 ciężarnych kobiet leczonych kromoglikanem sodu przez cały okres ciąży, którym podawano 2 do 3 inhalacji po 20 mg substancji czynnej na dobę, stwierdzono u 4 noworodków wady rozwojowe (ductus arteriosus persistens, stopę szpotawą, ubytek w przegrodzie i rozszczep wargi). Odpowiada to 1,35% noworodków narażonych prenatalnie na lek, co stanowi częstość wad rozwojowych mniejszą niż występująca przeciętnie w populacji.

Liczba obserwowanych przypadków jest niewystarczająca do oceny ryzyka występowania wyżej wymienionych wad u człowieka.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian Sorbitol

Woda do wstrzykiwań.

Produkt Allergo-COMOD nie zawiera środka konserwującego (dzięki zastosowaniu mechanicznej pompki systemu COMOD).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu butelki krople można stosować przez 12 tygodni.

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z odpowietrzoną pompką w tekturowym pudełku 10 ml

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY DOPUSZCZENIE DO OBROTU


POSIADAJĄCY POZWOLENIE


NA


URSAPHARM Poland sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9762

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.01.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

TEKSTU


Allergo-Comod