+ iMeds.pl

Allergocrom 20 mg/mlUlotka Allergocrom

URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 * Application for Variation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allergocrom, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom

3.    Jak stosować lek Allergocrom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Allergocrom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Allergocrom i w jakim celu się go stosuje

Lek stosuje się w przypadku wystąpienia ostrych i przewlekłych zapaleń spojówek.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allergocrom Kiedy nie stosować leku Allergocrom:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kromoglikan sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allergocrom należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

Inne leki i Allergocrom

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi miejscowo do oczu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lekarz starannie rozważy korzyści i ryzyko płynące z podawania leku w pierwszym trymestrze i dalszych trymestrach ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przez kilka minut przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Allergocrom zawiera benzalkoniowy chlorek. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oczu, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

3. Jak stosować lek Allergocrom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo. Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Allergocrom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allergocrom

-    Substancją czynną leku jest kromoglikan sodu

-    Substancje pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Allergocrom i co zawiera opakowanie

Allergocrom to klarowny, bezbarwny lub lekko żółty roztwór znajdujący się w plastikowej butelce 10 ml z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edition 05/2014

Allergocrom

Charakterystyka Allergocrom

URSAPHARM * Allergocrom, krople do oczu * MA-No. 8980 * Application for Variation

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Allergocrom, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml izotonicznego roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodowego (Natrii cromoglicas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo.

Sposób podawania

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Leczenia preparatem Allergocrom nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Po wieloletnim stosowaniu nie stwierdzono działania teratogennego. Mimo to należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko płynące z podawania leku w pierwszym i dalszych trymestrach ciąży, a także kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przez kilka minut przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

4.8    Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

4.9    Przedawkowanie

Nie opisywano przypadków przedawkowania. Nie jest znany specyficzny sposób postępowania przy przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyalergiczny, kod ATC: S01G X 01

Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych poddanych działaniu antygenów i tym samym zapobiega ich degranulacji oraz uwalnianiu różnych mediatorów chemicznych, którymi są cząsteczki aktywne biologicznie. Są one syntetyzowane i magazynowane w komórkach tucznych (tj. histamina, kininy) i uwolnione, pośredniczą w natychmiastowej reakcji alergicznej I typu lub są syntetyzowane po prowokowanej stymulacji (tj. prostaglandyny, leukotrieny) i pośredniczą w opóźnionej reakcji zapalnej IV typu. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Kromoglikan blokuje receptor immunoglobuliny E połączony z kanałem wapniowym i tym samym blokuje przepływ wapnia do komórki, normalnie mający miejsce po związaniu IgE. W efekcie końcowym spowalnia się degranulacja komórek tucznych i unika się uwolnienia histaminy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po pojedynczym miejscowym podaniu do oka u królika kromoglikan sodowy jest obecny w cieczy wodnistej przez co najmniej 7 godzin; po 24 godzinach od podania do worka spojówkowego nie znaleziono w oku żadnych śladów leku. Z powodu bardzo małej rozpuszczalności w tłuszczach kromoglikan sodowy prawie nie wchłania się układowo (u ludzi około 0,03%, u królików około 0,02 %). To wyjaśnia brak układowych objawów niepożądanych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra: badania toksyczności ostrej prowadzone na różnych gatunkach zwierząt, nie wykazały żadnej szczególnej wrażliwości badanych zwierząt na kromoglikan.

Toksyczność przewlekła: badania toksyczności przewlekłej prowadzono na szczurach podając kromoglikan podskórnie. Po wyjątkowo dużych dawkach występowało ciężkie uszkodzenie nerek, w formie zwyrodnienia cewkowego w pobliżu pętli Henlego.

Podawanie kromoglikanu sodowego w postaci inhalacji szczurom, świnkom morskim, małpom i psom w okresie do 6 miesięcy nie powodowało uszkodzeń.

Działanie mutagenne i rakotwórcze: nie zbadano wystarczająco działania mutagennego kromoglikanu. Dotychczasowe doniesienia nie wskazują jednak na występowanie takiego działania. Długotrwałe badania prowadzone na różnych gatunkach zwierząt nie wskazują na występowanie działania rakotwórczego kromoglikanu sodowego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję: dotychczasowe doświadczenia z kromoglikanem nie wskazują na zwiększone ryzyko powstawania zaburzeń rozwojowych. Prowadzono badanie na szczurach, królikach i myszach. Po podskórnym i dożylnym podaniu dużych dawek kromoglikanu, dochodzi do zwiększonego wchłaniania, a przez to zmniejszenia masy ciała płodu.

Nie obserwowano działania teratogennego. Płodność szczurów płci męskiej i żeńskiej, jak również rozwój płodu w okresie przed i po urodzeniu przebiegały bez zakłóceń.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności Zamknięta butelka: 3 lata

Nie należy używać leku dłużej niż 6 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PE o pojemności 10 ml z kroplomierzem i zatyczką w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8980

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 wrzesień 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 grudzień 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Edition 05/2014

Allergocrom