+ iMeds.pl

Allertec ukąszenia (5 mg + 0,25 mg)/mlUlotka Allertec ukąszenia

Ulotka doliczona do opakowania: informacja dla pacjenta

Allcrtcc Ukąszenia (5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol na skórę, roztwór

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem Icku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisane w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Allertec Ukąszenia i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec Ukąszenia

3.    Jak stosować lek Allertec Ukąszenia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Allertec Ukąszenia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Allertec Ukąszenia i w jakim celu się go stosuje

Allertec Ukąszenia zawiera dwie substancje czynne: antazolinę o działaniu przeciwhistaminowym i a-adrenomimetyk - nafazolinę. Współdziałanie obu tych składników prowadzi do łagodzenia miejscowych objawów zapalnych, takich jak świąd, ból, pieczenie, obrzęk, zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne.

Wskazania

Stany podrażnienia skóry po ukłuciu: komarów, mrówek, meszek, pszczół, os i innych owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec Ukąszenia

Kiedy nic stosować leku Allertec Ukąszenia

Jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny siarczan, nafazoliny azotan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy stosować doustnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allertec Ukąszenia należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Allertec Ukąszenia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie ma danych o interakcjach leku Allertec Ukąszenia z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Allcrtec Ukąszenia nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Allcrtec Ukąszenia zawiera benzalkoniowy chlorek

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku, lek może wywoływać podrażnienia i powodować reakcje skórne.

3. Jak stosować lek Allcrtec Ukąszenia

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy natryskiwać na skórę w miejsca po ukłuciu owadów co 4-6 godzin.

Sposób stosowania

1.    Zdjąć nasadkę ochronną znajdującą się na butelce.

2.    Przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę rozpylającą aż do pojawienia się mgiełki produktu.

3.    Trzymać butelkę pionowo, w odległości kilku centymetrów od miejsca po ukłuciu owadów.

4.    Nacisnąć kciukiem pompkę rozpylającą kierując mgiełkę produktu na podrażnioną skórę.

5.    Po użyciu produktu należy nałożyć nasadkę ochronną na butelkę.

Zastosowanie w iększej niż zalecana daw ki leku Allcrtec Ukąszenia

Jeżeli dojdzie do znacznego przedawkowania lub przypadkowego spożycia doustnego leku może wystąpić, zwłaszcza u dzieci, zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, znaczne obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia (spowolnienie czynności serca), śpiączka.

W razie zażycia Icku Allcrtec Ukąszenia doustnie, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i podrażnienie skóry.

Rzadko mogą wystąpić: nudności, bóle i zawroty głowy, nadmierne pocenie się.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3. Jak przechowywać lek Allcrtec Ukąszenia

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allertec Ukąszenia

Substancjami czynnymi leku są antazoliny siarczan i nafazoliny azotan. 1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian; kwas borowy; benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pil); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Allertec Ukąszenia i co zawiera opakowanie

Allertec Ukąszenia jest w postaci bezbarwnego lub lekko żółtego, przezroczystego płynu.

Lek jest dostępny w butelce polietylenowej zawierającej 30 ml roztworu, z pompką rozpylającą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Allertec Ukąszenia

Charakterystyka Allertec ukąszenia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Allertec Ukąszenia, (5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol na skórę, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu (Antazolini sulfas) i 0,25 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nil ras).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol na skórę, roztwór

Bezbarwny lub lekko żółty, przezroczysty płyn

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stany podrażnienia skóry po ukłuciu komarów, mrówek, meszek, pszczół, os i innych owadów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Roztwór należy natryskiwać na skórę w miejsca po ukłuciu owadów co 4-6 godzin.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antazoliny siarczan, nafazoliny azotan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować produktu doustnie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku, produkt może wywoływać podrażnienia i powodować reakcje skórne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt należy ostrożnie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nic wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i podrażnienie skóry.

Rzadko mogą wystąpić nudności, bóle i zawroty głowy, nadmierne pocenie się.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Jeżeli dojdzie do znacznego przedawkowania lub przypadkowego spożycia doustnego produktu może wystąpić, zwłaszcza u dzieci, zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, hipotermia, obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, śpiączka.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania miejscowego Kod ATC: D04AA

Allertec Ukąszeniajest produktem złożonym zawierającym substancje czynne:

-    antazolinę - lek przeciwhistaminowy,

-    nafazolinę - a-adrenomimetyk.

Antazolina jest antagonistą receptora histaminowego Hi I generacji. Poprzez konkurencyjne blokowanie receptora Hi hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, świąd, pieczenie, obrzęk.

Nafazolina pobudza receptory a-adrenergiczne znajdujące się w naczyniach krwionośnych. Zastosowana miejscowo powoduje ich obkurczcnic, łagodzi objawy związane ze stanem zapalnym.

Skojarzone działanie antazoliny i nafazoliny po zastosowaniu na skórę prowadzi do łagodzenia miejscowych objawów zapalnych, takich jak świąd, ból, pieczenie, obrzęk, zwłaszcza gdy mają podłoże alergiczne.

5.2    Właściwości farmakokinctyczne

Działanie nafazoliny występuje po około 5 minutach od zastosowania i utrzymuje się do 6 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian Kwas borowy

Benzalkoniowy chlorek, roztwór

Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pil)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z pompką rozpylającą, w tekturowym pudełku 1 butelka po 30 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9384

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.05.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.05.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Allertec Ukąszenia