Imeds.pl

Alopevac Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Lisów > 25% Obj. Szczepionki + > 5% Obj. Szczepionki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Alopevac zawiesina do wstrzykiwali dla lisów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml szczepionki zawiera:

Antygeny szczepu Trychophyton verrucosum 43 nie mniej niż 20% objętości szczepionki

Antygeny szczepu Trychophyton mentagrophytes var. granuloswn 58 nie mniej niż 5% objętości

szczepionki.

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

Zawiesina barwy żólto-brązowej z osadem na dnie, po wstrząśnięciu jednolita.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Lis

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodparniania lisów w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian chorobowych wywołanych Trychophyton verrucosum i Trychophyton mentagrophytes var. granuloswn.

4.3.    Przeciwwskazania Brak.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Brak

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach obserwuje się w miejscu iniekcji nieznaczny, ustępujący w ciągu kilku dni, obrzęk. U zwierząt będących w stadium inkubacji choroby, szczepienie może wyzwolić ujawnienie utajonych zakażeń grzybiczych. Zmiany te jednak szybko ustępują, zwłaszcza po podaniu drugiej dawki szczepionki.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować w okresie ciąży.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Preparat podawać domięśniowo, dwukrotnie w odstępie 10-14 dni w mięśnie uda, za każdym razem w inną kończynę. Szczepionkę stosować u lisów zdrowych (wolnych od innych chorób), w wieku powyżej 4 tygodnia.

Profilaktycznie i leczniczo stosuje się następujące dawki:

-    lisy do 8 tygodnia życia 1 ml - 1,5 ml/na zwierzę

-    lisy powyżej 8 tygodnia życia 2 ml - 3 ml/na zwierzę

4.10.    Przedawkowanie ( objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.

4.11.    Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla psowatych (lis)

Kod ATCvet: 0107BO

Szczepionka do stymulowania odporności czynnej przeciw Trychophyton verrucosum i Trychophyton mentagrophytes var. granulosum.

Po zastosowaniu szczepionki odporność pojawia się w ciągu 2 tygodni po drugiej iniekcji i utrzymuje się około roku.

U zwierząt z grzybicą zmiany ustępują po 4-8 tygodniach.

Stopień odporności w znacznej mierze uwarunkowany jest prawidłowym żywieniem oraz warunkami zootechnicznymi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Podłoże Sabouraud'a o składzie:

-    glukoza

-    pepton -agar

-    woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3.    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży - 6 miesięcy. Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć natychmiast.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w lodówce (2-8°C). Nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki szklane typu II, o pojemności 100 ml zamykane korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym kapslem, pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet Puławy Sp. z o.o. ul. Arciucha 2, 24 - 100 Puławy Tel/fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00, e-mail: sekretariat@biowet.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

317/97

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.01.1997

24.06.2002

24.10.2006

19.12.2008.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.