Imeds.pl

Alopexy 5%

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alopexy, 5%, roztwór na skórę MinoxidiIum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alopexy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alopexy

3.    Jak stosować Alopexy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Alopexy

6.    Inne informacje

I. Co to jest AIopexy i w jakim celu się go stosuje

Lek Alopexy jest zalecany w pewnych przypadkach łysienia androgenowego (nadmiernego wypadania włosów) o umiarkowanym nasileniu u mężczyzn.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet ze względu na częste występowanie nadmiernego owłosienia poza miejscami jego stosowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alopexy

Kiedy nie stosować leku Alopexy

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (minoksydyl) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aiopexy.

•    Jeśli pacjent źle tolerował 2% roztwór minoksydylu.

•    Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat lub więcej niż 65 lat.

•    Jeśli u pacjenta występują uszkodzenia skóry owłosionej głowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alopexy

-    Jeśli występują zaburzenia serca. Niezbyt często może wystąpić zmniejszenie ciśnienia krwi, przyspieszone tętno i bardzo rzadko obrzęk. Należy wówczas niezwłocznie przerwać leczenie i poinformować o tym lekarza (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

-    Jeśli na skórze owłosionej głowy występują podrażnienia, przewlekłe zaczerwienienie, lub jest ona objęta stanem zapalnym, lub pokryta wrzodami. Ten lek powinien być stosowany na zdrową skórę głowy (patrz punkt „Jak stosować lek Alopexy”). Jeżeli skóra owłosiona głowy jest uszkodzona, do krwi mogą przenikać zwiększone ilości substancji czynnej, minoksydylu, (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Alopexy”).

Ze względu na ryzyko wystąpienia nadmiernego owłosienia poza miejscami stosowania, leku nie należy stosować u kobiet.

Nie połykać. Przypadkowe spożycie może spowodować wystąpienie objawów wynikających z działania minoksydylu na układ sercowo-naczyniowy: należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

N ic wdychać.


immo < eino

Oep iriam -.Tti Wlitykl Lekowej i 'L- ó52 Warszawa

•>! Mi ’ -M.y« 15

Roztwór zawiera alkohol i może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie po przypadkowym dostaniu się do oczu, ran, na podrażniona skórę lub błony śluzowe: podrażnione okolice należy dokładnie przemyć bieżącą wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

Nie wystawiać leczonej skóry głowy na słońce: należy nosić nakrycie głowy (kapelusz).

U niektórych pacjentów wystąpiły zmiany koloru włosów i (lub) ich tekstury.

Nie stosować leku jednocześnie z innymi lekami dermatologicznymi lub innymi produktami, które mogą podrażniać skórę.

Należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem w razie zaczerwienienia i utrzymującego się podrażnienia owłosionej skóry głowy.

Leczenie wymaga regularnej kontroli lekarskiej, szczególnie na początku terapii.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Alopexy z jedzeniem i piciem

Brak wpływu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet.

Należy unikać stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach łęku AIopexy

Alopcxy zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3. .lak stosować lek Alopcxy Dawka

Alopcxy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Zwykle dawkę I mL nanosi się na leczoną powierzchnię owłosionej skóry głowy dwa razy na dobę. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 mL, niezależnie od wielkości leczonej powierzchni.

Częstość stosowania

Nanosić I mL roztworu rano i I mL roztworu wieczorem.

Nie należy zwiększać dawek lub częstości stosowania.

We wszystkich przypadkach należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czas trwania kuracji

Wyniki leczenia nie są widoczne natychmiast: zatrzymanie wypadania włosów i (lub) ponowny wzrost włosów mogą być widoczne po pewnym czasie od rozpoczęcia leczenia.

Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczna terapia polegająca na stosowaniu leku dwa razy na dobę przez okres 2 miesięcy. Początek wystąpienia i stopień reakcji różni się u każdego pacjenta.

Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do stanu początkowego może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od przerwania terapii.

Droga podania

Podanie na skórę. Do stosowania zewnętrznego.

Przed i po naniesieniu roztworu na skórę głowy, należy dokładnie umyć ręce.    , .

Przed zastosowaniem leku włosy i owłosioną skórę głowy należy dokładnie wysuszyć. . 0    ( r' . :

Lek nanosić koniuszkami palców, na całą leczoną powierzchnię skóry, zaczynając od środka leczonej powierzchni.

Nie stosować leku na jakąkolwiek inną część ciała.

Sposób podania

W zależności od tego co zawiera opakowanie - pipetkę dozującą I mL czy aplikator z pompką dozującą 0.172 mL roztworu na skórę.Pipetka dozująca pozwala precyzyjnie nanieść 1 mL roztworu na całą leczoną powierzchnię.


Aplikator z pomką dozującą Aplikator umożliwia podanie lekuna małą powierzchnię skóry lub pod włosy.

1. Przymocować aplikator do pompki dozującej: należy mocno trzymać pompkę, kiedy naciska się górną część aplikalora.

2. Odkręcić i usunąć zakrętkę butelki: biały pierścień zabezpieczający powinien pozostać na butelce.


3. Aplikator połączony z pompką dozującą umieścić w butelce i mocno zakręcić.

4. Pompka przygotowana: lek jest gotowy do podania.

5. Nanoszenie: skierować aplikator na środek leczonej powierzchni skóry lub pod włosy; nacisnąć jeden raz i rozprowadzić lek koniuszkami palców.

Czynność należy powtórzyć sześć razy aby nanieść 1 mL roztworu.

Po każdorazowym użyciu przemyć aplikator ciepłą wodą.

J5? \/\/c


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alopexy

Nie dotyczy.

Pominięcie zastosowania leku Alopexy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku ze standardową częstością: jeden raz rano i jeden raz wieczorem.

Przerwanie stosowania leku Alopcxy

Nic dotyczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek Alopexy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•    Działania niepożądane, które mogą występować bardzo często, tj. u więcej niż 1 na 10 pacjentów: nadmierne owłosienie (nadmierny porost włosów w miejscach gdzie nie stosowano leku), zwłaszcza, jeżeli lek jest stosowany u kobiet.

•    Działania niepożądane, które mogą występować często, tj. u więcej niż 1 na 100 pacjentów: łagodne reakcje skórne jak: nadwrażliwość, miejscowe podrażnienie ze złuszczaniem naskórka, świąd, zaczerwienienie skóry, zapalenie skóry, suchość skóry.

Bóle głowy.

Wyprysk (reakcja alergiczna skóry), którą może spowodować glikol propylenowy zawarty w leku.

Donoszono o przypadkach występowania następujących działań niepożądanych: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. osłabienie, przyspieszone tętno, ból w klatce piersiowej, infekcje ucha, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, podrażnienie oczu. obrzęk (zatrzymanie płynów w tkankach), zapalenie wątroby, zapalenie nerwu, mrowienie, uczucie pieczenia, kamica nerkowa, zaburzenia smaku, reakcje alergiczne (katar, wysypka, obrzęk twarzy), wypadanie włosów, nierównomierny wzrost włosów.

W' przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać leczenie i powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Alopexy

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt łatwopalny.

Nie stosować leku Alopexy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

*■'    Vt'L ■, - .

i-.n*    . ,t ,    ‘

■'"f    Utowaj I

, .i ^rszswa

vinwa 1 fi


Co zawiera lek Alopexy

Substancją czynną leku jest minoksydyl.

Ponadto lek zawiera: glikol propylenowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Alopexy i co zawiera opakowanie

AIopexy to roztwór na skórę.

Opakowania Icku:

-    1 lub 3 butelki zawierające po 60 mL roztworu na skórę, z pipetką dozującą I mL, umieszczone w tekturowym pudełku.

-    1 lub 3 butelki zawierające po 60 mL roztworu na skórę, z pipetką dozującą 1 mL i pompką dozującą 0.1 72 mL roztworu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PI ER RE FABRE DERMATOLOGIE 45. place Abel Gance 92100 Bouiognc Francja

Wytwórca

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

S1M APIIAC - Zonę industriellc dc Chateaurenard

45220 Chateaurenard

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmelique Polska Sp. z o.o. ul. Belwcderska 20/22 00-762 Warszawa lei. 22 559 63 60

Data zatwierdzenia ulotki:


A/.
Wforszawa

15

16