Imeds.pl

Alotendin 5 Mg + 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki

Bisoprololi fumaras + Amlodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alotendin i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alotendin

3.    Jak stosować lek Alotendin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alotendin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alotendin i w jakim celu się go stosuje

Alotendin jest wskazany jako zamiennik w leczeniu nadciśnienia u chorych, u których ciśnienie krwi jest dobrze kontrolowane lekami jednoskładnikowymi podawanymi w takiej samej dawce jak leku łączonego, lecz w dwóch osobnych tabletkach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alotendin

Kiedy nie stosować leku Alotendin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę, bisoprolol (substancje czynne), pochodne dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje istotne zwężenie drogi odpływu lewej komory serca (np. w wyniku dużego zwężenia aorty),

-    jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność serca, niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale serca lub niewydolność serca wymagająca podawania leków dożylnych w celu zwiększenia siły skurczu mięśnia sercowego,

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs spowodowany nieprawidłową czynnością serca (w takich przypadkach ciśnienie krwi jest niezwykle niskie z zagrażającą zapaścią krążeniową),

-    jeśli u pacjenta wystepuje choroba serca objawiająca się bardzo wolną częstością pracy serca lub nieregularnymi skurczami serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki),

-    w przypadku niezwykle niskiego ciśnienia tętniczego (pierwsza wartość jest stale poniżej 100 mm Hg),

-    w przypadku ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

-    w przypadku ciężkiej choroby tętnic obwodowych,

-    w przypadku zespołu Raynauda, objawiaj ącego się drętwieniem, bólem i blednięciem palców rąk i stóp po narażeniu na zimno,

-    w przypadku nieleczonego guza chromochłonnego, czyli rzadkiego guza rdzenia nadnerczy,

w przypadku stanów metabolicznych, w których pH krwi staje się kwaśne.

Jeśli pacjent uważa, że cierpi na którąkolwiek z wyżej wymienionych chorób, powinien zapytać lekarza, czy może przyjmować ten lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W następujących sytuacjach lek Alotendin może być podawany z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Jeśli ma miejsce któraś z niżej wymienionych sytuacji, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

-    Podeszły wiek

-    Niewydolność serca

-    Cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia cukru we krwi

-    Ścisła dieta

-    Jednoczesne leczenie antyalergiczne (odczulające) (np. w celu zapobiegania alergicznemu nieżytowi błony śluzowej nosa)

-    Niewielkie zaburzenia układu elektrycznego regulującego rytm serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia)

-    Zaburzenia perfuzji wieńcowej (dławica Prinzmetala)

-    Choroba naczyniowa kończyn cechuj ąca się pogorszeniem perfuzji

-    Łuszczyca

-    Nadczynność tarczycy

-    Choroba wątroby lub nerek

-    Guz chromochłonny, który jest rzadkim guzem nadnerczy

-    Astma oskrzelowa lub inna przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    Jeśli jest planowana operacja, należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Alotendin.

W razie obecności którejkolwiek z powyższych chorób lekarz może uznać za konieczne wdrożenie dodatkowego postępowania (np. dodatkowego leczenia farmakologicznego).

Dzieci i młodzież

Nie należu podawać tego leku dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ nie badano korzyści i ryzyka w tej grupie wiekowej.

Lek Alotendin a inne leki

Teraputyczne i niepożądane działania leków mogą zmieniać się pod wpływem innych, jednocześnie przyjmowanych leków.

Interakcje między lekami są możliwe, nawet jeśli inny lek jest stosowany tylko przez krótki okres czasu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się podawania jednocześnie z lekiem Alotendin następujących leków:

Blokery kanałów wapniowych typu werapamilu i diltiazemu: leki te są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej.

Działające ośrodkowo leki obniżające ciśnienie (np. klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rilmenidyna): nie należy przerywać przyjmowania tych leków bez konsultacji z lekarzem.

Niżej wymienione leki można przyjmować jednocześnie z lekiem Alotendin tylko w niektórych sytuacjach, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza:

Niektóre leki regulujące rytm serca (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon, amiodaron). Leki te są stosowane w leczeniu nieregularnego lub nieprawdiłowego rytmu serca.

Miejscowo stosowane produkty zawierające beta-blokery (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry).

Parasympatykomimetyki: leki te są stosowane w celu nasilenia czynności mięśni gładkich w chorobach żołądka, jelit, pęcherza moczowego oraz w jaskrze.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe.

Leki nasenne, środki znieczulające.

Glikozydy nasercowe (naparstnica), leki stosowane w leczeniu niewydolności serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki te mogą być stosowane w leczeniu bólu i zapalenia stawów.

Beta-sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina). Leki te są stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń krążenia, w stanach nagłych.

Wszelkie leki obniżające ciśnienie na skutek działania terapeutycznego lub działania niepożądanego (np. leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyny).

Simwastatyna, lek obniżaj ący stężenie cholesterolu.

Należy rozważyć jednoczesne podawanie następujących leków z lekiem Alotendin:

Meflochina, stosowana w celu zapobiegania lub leczenia malarii.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) stosowane w leczeniu depresji.

Leki wpływające na metabolizm amlodypiny lub bisoprololu (np. ryfampicyna, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, rytonawir i dziurawiec zwyczajny).

Pochodne ergotaminy (leki używane w leczeniu krwawień ginekologicznych).

Alotendin z alkoholem

Alkohol może nasilać działanie leku polegaj ące na obniżaniu ciśnienia.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Zważywszy na to, że nie ma wystarczaj ącego doświadczenia klinicznego dotyczącego kobiet ciężarnych, lek można stosować tylko po starannym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. W związku z tym w razie ciąży lub planowania ciąży koniecznie należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie stosowania leku w czasie ciąży konieczne może być staranne monitorowanie stanu płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Alotendin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Alotendin może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy - szczególnie na początku leczenia, w okresie zmiany leczenia i w razie spożycia alkoholu - z tego względu lekarz indywidualnie podejmuje decyzj ę, przy jakim dawkowaniu można prowadzić samochód lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

3. Jak stosować lek Alotendin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka o przepisanej mocy. Zwykle nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u osób z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby lub nerek.

W ciężkiej chorobie wątroby lub nerek dawki mogą być zmodyfikowane.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku, jakkolwiek zaleca się ostrożność w czasie zwiększania dawki.

Sposób podawania

Alotendin należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez, popijaj ąc niewielką ilością płynu, bez rozgryzania. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

W przypadku wrażenia, że terapeutyczne działanie leku Alotendin jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alotendin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Alotendin, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Alotendin

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, gdyż wyrównanie pominiętej dawki jest niemożliwe, natomiast istnieje ryzyko przedawkowania.

Przerwanie stosowania leku Alotendin

Nie należy przerywać przyjmowania leku w sposób nagły ani zmieniać zalecanej dawki bez porozumienia z lekarzem, gdyż w takich przypadkach choroba serca może się przej ściowo nasilić. Leczenia nie należy przerywać nagle, szczególnie u chorych z chorobą wieńcową. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, należy stopniowo zmniejszać dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)

Ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia), kołatanie serca, uderzenia gorąca, bóle brzucha, obrzęk kostek, obrzęki, zmęczenie, uczucie marznięcia lub drętwienia kończyn, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Niezbyt częste objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób)

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja, chwilowa utrata przytomności (omdlenie), niedoczulica, parestezje, zaburzenia smaku, drżenie, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szum w uszach, niedociśnienie, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunki i zaparcia), niestrawność, suchość w jamie ustnej, łysienie, drobne wybroczyny na skórze i plamica, przebarwienia na skórze, nasilone pocenie się, świąd, wysypka, rumień, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, bóle pleców, częste oddawanie moczu, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia snu, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego w sercu, nasilenie istniejącej wcześniej niewydolności serca, wolna czynność serca (poniżej 50 uderzeń na minutę), niskie ciśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, osłabienie i skurcze mięśni, wyczerpanie*.

*Objawy te występują zwłaszcza na początku terapii, zazwyczaj są łagodne i często znikają w ciągu 1-2 tygodni.

Rzadkie objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób)

Splątanie, zwiększenie poziomu triglicerydów, koszmary senne, złudzenia, nieprawidłowe odczucia bez wykrywalnych bodźców, podobne do prawdziwych odczuć i wydające się prawdziwe (halucynacje), zmniejszone wydzielanie łez (należy o tym pamiętać w razie korzystania z soczewek kontaktowych), pogorszenie słuchu, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości takie jak swędzenie, uderzenie gorąca, wysypka, zwiększone stężenie enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (mogą wystapić do 1 na 10 000 osób)

Zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, podwyższenie poziomu cukru we krwi, hipertonia, neuropatia obwodowa, zawał serca, arytmia, zapalenie drobnych naczyń, kaszel, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł, zapalenie trzustki, żółtaczka, ostry obrzęk skóry lub śluzówek, najczęściej powiek, warg, okolic stawów, narządów płciowych, głośni, krtani i j ęzyka (obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zapalenie skóry lub śluzówek z czerwonymi pęcherzami (rumień wielopostaciowy), pokrzywka, rozlany rumień i łuszczenie skóry (złuszczające zapalenie skóry), ciężkie, pęcherzowe uszkodzenia skóry i śluzówek jamy ustnej, okolic narządów płciowych i odbytu, z gorączką, bólem gardła i zmęczeniem (zespół Stevensa-Johnsona), nadwrażliwość na światło, zapalenie spojówek; leki o podobnym do bisoprololu (aktywnego składnika leku) mechanizmie działania mogą wywołać lub nasilić łuszczycę (przewlekłą chorobę skóry, w której występuj ą obszary swędzącej, łuszczącej się i zaczerwienionej skóry) albo wywołać łuszczycopodobne zmiany skórne, mimowolne ruchy, sztywność i napięcie mięśniowe, drżenie (zespół pozapiramidowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Alotendin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku (rok/miesiąc). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się oznaki zespucia (wyblaknięcie).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alotendin

-    Substancjami czynnymi leku są: Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki

5 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki

5 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki

10 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki

10 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)

-    Pozostałe składniki to:    krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Alotendin i co zawiera opakowanie

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, podłużne, lekko wypukłe tabletki 9,5 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, płaskie tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, owalne, lekko wypukłe tabletki 13 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin występuje w opakowaniach po 28, 30, 56 lub 90 tabletek w blistrze z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38.

Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38.

Węgry

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapest, Bókenyfóldi ut 118-120.

Węgry

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Alotendin

Republika Czech

Bigital

Węgry

Opimol

Łotwa

Alotendin

Litwa

Alotendin

Polska

Alotendin

Rumunia

Alotendin

Słowacja

Bigital

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7