+ iMeds.pl

Alotendin 5 mg + 5 mgUlotka Alotendin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki

Bisoprololi fumaras + Amlodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alotendin i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alotendin

3.    Jak stosować lek Alotendin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alotendin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alotendin i w jakim celu się go stosuje

Alotendin jest wskazany jako zamiennik w leczeniu nadciśnienia u chorych, u których ciśnienie krwi jest dobrze kontrolowane lekami jednoskładnikowymi podawanymi w takiej samej dawce jak leku łączonego, lecz w dwóch osobnych tabletkach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alotendin

Kiedy nie stosować leku Alotendin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę, bisoprolol (substancje czynne), pochodne dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje istotne zwężenie drogi odpływu lewej komory serca (np. w wyniku dużego zwężenia aorty),

-    jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność serca, niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale serca lub niewydolność serca wymagająca podawania leków dożylnych w celu zwiększenia siły skurczu mięśnia sercowego,

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs spowodowany nieprawidłową czynnością serca (w takich przypadkach ciśnienie krwi jest niezwykle niskie z zagrażającą zapaścią krążeniową),

-    jeśli u pacjenta wystepuje choroba serca objawiająca się bardzo wolną częstością pracy serca lub nieregularnymi skurczami serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki),

-    w przypadku niezwykle niskiego ciśnienia tętniczego (pierwsza wartość jest stale poniżej 100 mm Hg),

-    w przypadku ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

-    w przypadku ciężkiej choroby tętnic obwodowych,

-    w przypadku zespołu Raynauda, objawiaj ącego się drętwieniem, bólem i blednięciem palców rąk i stóp po narażeniu na zimno,

-    w przypadku nieleczonego guza chromochłonnego, czyli rzadkiego guza rdzenia nadnerczy,

w przypadku stanów metabolicznych, w których pH krwi staje się kwaśne.

Jeśli pacjent uważa, że cierpi na którąkolwiek z wyżej wymienionych chorób, powinien zapytać lekarza, czy może przyjmować ten lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W następujących sytuacjach lek Alotendin może być podawany z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Jeśli ma miejsce któraś z niżej wymienionych sytuacji, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

-    Podeszły wiek

-    Niewydolność serca

-    Cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia cukru we krwi

-    Ścisła dieta

-    Jednoczesne leczenie antyalergiczne (odczulające) (np. w celu zapobiegania alergicznemu nieżytowi błony śluzowej nosa)

-    Niewielkie zaburzenia układu elektrycznego regulującego rytm serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia)

-    Zaburzenia perfuzji wieńcowej (dławica Prinzmetala)

-    Choroba naczyniowa kończyn cechująca się pogorszeniem perfuzji

-    Łuszczyca

-    Nadczynność tarczycy

-    Choroba wątroby lub nerek

-    Guz chromochłonny, który jest rzadkim guzem nadnerczy

-    Astma oskrzelowa lub inna przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    Jeśli jest planowana operacja, należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Alotendin.

W razie obecności którejkolwiek z powyższych chorób lekarz może uznać za konieczne wdrożenie dodatkowego postępowania (np. dodatkowego leczenia farmakologicznego).

Dzieci i młodzież

Nie należu podawać tego leku dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ nie badano korzyści i ryzyka w tej grupie wiekowej.

Lek Alotendin a inne leki

Teraputyczne i niepożądane działania leków mogą zmieniać się pod wpływem innych, jednocześnie przyjmowanych leków.

Interakcje między lekami są możliwe, nawet jeśli inny lek jest stosowany tylko przez krótki okres czasu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się podawania jednocześnie z lekiem Alotendin następujących leków:

Blokery kanałów wapniowych typu werapamilu i diltiazemu: leki te są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej.

Działające ośrodkowo leki obniżające ciśnienie (np. klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rilmenidyna): nie należy przerywać przyjmowania tych leków bez konsultacji z lekarzem.

Niżej wymienione leki można przyjmować jednocześnie z lekiem Alotendin tylko w niektórych sytuacjach, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza:

Niektóre leki regulujące rytm serca (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon, amiodaron). Leki te są stosowane w leczeniu nieregularnego lub nieprawdiłowego rytmu serca.

Miejscowo stosowane produkty zawierające beta-blokery (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry).

Parasympatykomimetyki: leki te są stosowane w celu nasilenia czynności mięśni gładkich w chorobach żołądka, jelit, pęcherza moczowego oraz w jaskrze.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe.

Leki nasenne, środki znieczulające.

Glikozydy nasercowe (naparstnica), leki stosowane w leczeniu niewydolności serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki te mogą być stosowane w leczeniu bólu i zapalenia stawów.

Beta-sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina). Leki te są stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń krążenia, w stanach nagłych.

Wszelkie leki obniżające ciśnienie na skutek działania terapeutycznego lub działania niepożądanego (np. leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyny).

Simwastatyna, lek obniżaj ący stężenie cholesterolu.

Należy rozważyć jednoczesne podawanie następujących leków z lekiem Alotendin:

Meflochina, stosowana w celu zapobiegania lub leczenia malarii.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) stosowane w leczeniu depresji.

Leki wpływające na metabolizm amlodypiny lub bisoprololu (np. ryfampicyna, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, rytonawir i dziurawiec zwyczajny).

Pochodne ergotaminy (leki używane w leczeniu krwawień ginekologicznych).

Alotendin z alkoholem

Alkohol może nasilać działanie leku polegaj ące na obniżaniu ciśnienia.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Zważywszy na to, że nie ma wystarczaj ącego doświadczenia klinicznego dotyczącego kobiet ciężarnych, lek można stosować tylko po starannym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. W związku z tym w razie ciąży lub planowania ciąży koniecznie należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie stosowania leku w czasie ciąży konieczne może być staranne monitorowanie stanu płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Alotendin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Alotendin może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy - szczególnie na początku leczenia, w okresie zmiany leczenia i w razie spożycia alkoholu - z tego względu lekarz indywidualnie podejmuje decyzj ę, przy jakim dawkowaniu można prowadzić samochód lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

3. Jak stosować lek Alotendin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka o przepisanej mocy. Zwykle nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u osób z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby lub nerek.

W ciężkiej chorobie wątroby lub nerek dawki mogą być zmodyfikowane.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku, jakkolwiek zaleca się ostrożność w czasie zwiększania dawki.

Sposób podawania

Alotendin należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez, popijaj ąc niewielką ilością płynu, bez rozgryzania. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

W przypadku wrażenia, że terapeutyczne działanie leku Alotendin jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alotendin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Alotendin, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Alotendin

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, gdyż wyrównanie pominiętej dawki jest niemożliwe, natomiast istnieje ryzyko przedawkowania.

Przerwanie stosowania leku Alotendin

Nie należy przerywać przyjmowania leku w sposób nagły ani zmieniać zalecanej dawki bez porozumienia z lekarzem, gdyż w takich przypadkach choroba serca może się przej ściowo nasilić. Leczenia nie należy przerywać nagle, szczególnie u chorych z chorobą wieńcową. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, należy stopniowo zmniejszać dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)

Ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia), kołatanie serca, uderzenia gorąca, bóle brzucha, obrzęk kostek, obrzęki, zmęczenie, uczucie marznięcia lub drętwienia kończyn, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Niezbyt częste objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób)

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja, chwilowa utrata przytomności (omdlenie), niedoczulica, parestezje, zaburzenia smaku, drżenie, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szum w uszach, niedociśnienie, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunki i zaparcia), niestrawność, suchość w jamie ustnej, łysienie, drobne wybroczyny na skórze i plamica, przebarwienia na skórze, nasilone pocenie się, świąd, wysypka, rumień, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, bóle pleców, częste oddawanie moczu, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia snu, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego w sercu, nasilenie istniejącej wcześniej niewydolności serca, wolna czynność serca (poniżej 50 uderzeń na minutę), niskie ciśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, osłabienie i skurcze mięśni, wyczerpanie*.

*Objawy te występują zwłaszcza na początku terapii, zazwyczaj są łagodne i często znikają w ciągu 1-2 tygodni.

Rzadkie objawy niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób)

Splątanie, zwiększenie poziomu triglicerydów, koszmary senne, złudzenia, nieprawidłowe odczucia bez wykrywalnych bodźców, podobne do prawdziwych odczuć i wydające się prawdziwe (halucynacje), zmniejszone wydzielanie łez (należy o tym pamiętać w razie korzystania z soczewek kontaktowych), pogorszenie słuchu, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości takie jak swędzenie, uderzenie gorąca, wysypka, zwiększone stężenie enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (mogą wystapić do 1 na 10 000 osób)

Zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, podwyższenie poziomu cukru we krwi, hipertonia, neuropatia obwodowa, zawał serca, arytmia, zapalenie drobnych naczyń, kaszel, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł, zapalenie trzustki, żółtaczka, ostry obrzęk skóry lub śluzówek, najczęściej powiek, warg, okolic stawów, narządów płciowych, głośni, krtani i j ęzyka (obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zapalenie skóry lub śluzówek z czerwonymi pęcherzami (rumień wielopostaciowy), pokrzywka, rozlany rumień i łuszczenie skóry (złuszczające zapalenie skóry), ciężkie, pęcherzowe uszkodzenia skóry i śluzówek jamy ustnej, okolic narządów płciowych i odbytu, z gorączką, bólem gardła i zmęczeniem (zespół Stevensa-Johnsona), nadwrażliwość na światło, zapalenie spojówek; leki o podobnym do bisoprololu (aktywnego składnika leku) mechanizmie działania mogą wywołać lub nasilić łuszczycę (przewlekłą chorobę skóry, w której występuj ą obszary swędzącej, łuszczącej się i zaczerwienionej skóry) albo wywołać łuszczycopodobne zmiany skórne, mimowolne ruchy, sztywność i napięcie mięśniowe, drżenie (zespół pozapiramidowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Alotendin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku (rok/miesiąc). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się oznaki zespucia (wyblaknięcie).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alotendin

-    Substancjami czynnymi leku są: Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki

5 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki

5 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki

10 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki

10 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)

-    Pozostałe składniki to:    krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Alotendin i co zawiera opakowanie

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, podłużne, lekko wypukłe tabletki 9,5 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, płaskie tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, owalne, lekko wypukłe tabletki 13 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin występuje w opakowaniach po 28, 30, 56 lub 90 tabletek w blistrze z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Węgry

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapest, Bokényfoldi út 118-120.

Węgry

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Alotendin

Republika Czech

Bigital

Węgry

Opimol

Łotwa

Alotendin

Litwa

Alotendin

Polska

Alotendin

Rumunia

Alotendin

Słowacja

Bigital

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Alotendin

Charakterystyka Alotendin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki: 5 mg bisoprololu fumaranu, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) w 1 tabletce.

Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki: 5 mg bisoprololu fumaranu, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) w 1 tabletce.

Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki: 10 mg bisoprololu fumaranu, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) w 1 tabletce.

Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki: 10 mg bisoprololu fumaranu, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) w 1 tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Alotendin, 5 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, podłużne, lekko wypukłe tabletki 9,5 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 5 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, płaskie tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, owalne, lekko wypukłe tabletki 13 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Alotendin, 10 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki 10 mm z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym MS po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Alotendin jest wskazany w leczeniu nadciśnienia jako zamiennik pojedynczych leków dobrze kontrolujących nadciśnienie, stosowanych wcześniej u pacjentów w takich samych dawkach, lecz w dwóch osobnych tabletkach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Alotendin jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podawanymi oddzielnie składnikami tego produktu w takich samych dawkach, jak dawki zawarte w produkcie złożonym.

Dawkowanie

Zalecana dawka dobowa to 1 tabletka o odpowiedniej dawce.

Leczenia nie wolno przerywać nagle, gdyż może to doprowadzić do przej ściowego zaostrzenia choroby. Leczenia nie wolno przerywać nagle zwłaszcza u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

W przypadku upośledzenia czynności wątroby eliminacja amlodypiny może ulec wydłużeniu. Nie ustalono dokładnych zaleceń odnośnie dawkowania amlodypiny, ale w związku z tym, u tych pacjentów lek należy stosować ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.4).

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności wątroby dobowa dawka bisoprololu nie może przekraczać 10 mg.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek. Amlodypiny nie można usunąć poprzez dializę, dlatego amlodypinę należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom dializowanym ( patrz punkt 4.4).

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dobowa dawka bisoprololu nie może przekraczać 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku można stosować typowe dawki, zaleca się jednak ostrożność w przypadku zwiększania dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Alotendin u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania

Alotendin należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez posiłku, bez rozgryzania.

4.3    Przeciwwskazania

Związane z amlodypiną:

-    ciężkie niedociśnienie

-    wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny)

-    zwężenie drogi odpływu lewej komory (np. w zaawansowanej stenozie aortalnej)

-    niestabilna hemodynamicznie niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

Związane z bisoprololem:

-    ostra niewydolność serca lub w czasie epizodów niewydolności serca wymagaj ących dożylnej terapii inotropowej

-    wstrząs kardiogenny

-    blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (bez wszczepionego rozrusznika serca)

-    zespół chorej zatoki

-    blok zatokowo-przedsionkowy

-    bradykardia (częstość pracy serca poniżej 60 uderzeń/minutę) przed rozpoczęciem terapii

-    hipotonia (skurczowe ciśnienie tętnicze < 100 mm Hg)

-    ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    zaawansowane stadia miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych lub ciężki zespół Raynauda

-    nieleczony guz chromochłonny (patrz punkt 4.4)

-    kwasica metaboliczna

Związane z lekiem Alotendin:

-    nadwrażliwość na amlodypinę, pochodne dihydropirydyny, bisoprolol i (lub) na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Związane z amlodypiną:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Pacjenci z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

W długoterminowym kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień III i IV według NYHA) opisywana częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Nie wiązało się to jednak z pogorszeniem niewydolności serca.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania. Dlatego w tej grupie pacjentów amlodypinę należy podawać z ostrożnością.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Amlodypina może być stosowana u tych pacjentów w zwykłych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie odzwierciedlaj ą stopnia uszkodzenia nerek. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy.

Związane z bisoprololem:

Szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy przerywać leczenia bisoprololem w sposób nagły, o ile nie jest to wyraźnie wskazane, gdyż może to doprowadzić do przejściowego zaostrzenia choroby serca (patrz punkt 4.2).

Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową z towarzyszącą niewydolnością serca.

Bisoprolol należy stosować ostrożnie w następuj ących sytuacjach:

-    Cukrzyca z dużymi wahaniami stężeń glukozy we krwi; objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca, potliwość) mogą ulec zamaskowaniu.

-    Głodówka/dieta.

-    Jednoczesne stosowanie terapii odczulającej. Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny oraz ciężkość reakcji anafilaktycznych. Leczenie adrenaliną nie zawsze może przynieść spodziewany efekt terapeutyczny.

-    Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia.

-    Dławica Prinzmetala.

-    Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych (nasilenie dolegliwości jest możliwe szczególnie na początku leczenia).

- Pacjenci z łuszczycą lub z historią łuszczycy w wywiadzie mogą otrzymywać beta-blokery (np. bisoprolol) wyłącznie po starannym wyważeniu korzyści i ryzyka.

-    Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

-    U pacjentów z guzem chromochłonnym nie wolno podawać bisoprololu do czasu zablokowania receptora alfa.

-    U pacjentów znieczulanych ogólnie, zastosowanie beta-blokerów zmniejsza częstość występowania arytmii i niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji, jak również w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się, by podtrzymującą blokadę receptorów beta stosować w całym okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi zdawać sobie z tego sprawę, ze względu na możliwość interakcji z innymi lekami, mogącą prowadzić do bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii i zmniejszenia możliwości kompensacji utraty krwi.

Jeśli odstawienie leku beta-adrenolitycznego przed operacj ą zostanie uznane za konieczne, należy to przeprowadzić stopniowo a odstawianie leku zakończyć na około 48 godzin przed znieczuleniem.

-    W astmie oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, która może dawać objawy, należy stosować jednocześnie leki rozszerzające oskrzela. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z astmą może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych i tym samym konieczne może być zwiększenie dawki leku p2-adrenergicznego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związane z amlodypiną:

-    Amlodypina była bezpiecznie stosowana z diuretykami tiazydowymi, beta-blokerami, długo działaj ącymi azotanami, podj ęzykowymi produktami nitrogliceryny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi.

Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę

- Inhibitory CYP3A4: można się spodziewać, że jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi oraz umiarkowanie silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. inhibitorami proteaz, azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, makrolidami takimi jak erytromycyna oraz klarytromycyna, werapamilem oraz diltiazemem) będzie zwiększać stężenie amlodypiny w osoczu krwi w klinicznie istotnym zakresie.

- Leki indukujące CYP3A4: brak danych dotyczących wpływu leków indukujących CYP3A4 na amlodypinę. Równoczesne podawanie induktorów CYP3A4 (np. z ryfampicyną, zielem dziurawca (Hypericumperforatum)) może prowadzić do zmniejszenia stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i leków indukuj ących CYP3A4.

W badaniach klinicznych interakcji sok z grejpfruta, cymetydyna, aluminium/magnez (środek zoboj ętniaj ący) oraz sildenafil nie wpływały na farmakokinetykę amlodypiny.

Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze

Działanie przeciwnadciśnieniowe amlodypiny nasila działanie innych substancji obniżaj ących ciśnienie tętnicze.

W badaniach klinicznych interakcji amlodypina nie wpływała na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny, etanolu (alkohol), warfaryny lub cyklosporyny.

Simwastatyna: połączenie z amlodypiną może prowadzić do zwiększenia stężenia simwastatyny w osoczu. Dawki simwastatyny powyżej 20 mg na dobę nie są zalecane u pacjentów leczonych amlodypiną.

Amlodypina nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

Połączenia niezalecane:

-    Antagoniści wapnia typu werapamilu i w mniejszym stopniu typu diltiazemu: ujemny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie tętnicze. Dożylne podawanie werapamilu u pacjentów leczonych lekiem beta-adrenolitycznym może spowodować głęboką hipotonię i blok przedsionkowo-komorowy.

-    Leki hipotensyjne działające ośrodkowo, takie jak klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rilmenidyna: jednoczesne stosowanie leków hipotensyjnych działaj ących ośrodkowo może prowadzić do zwolnienia częstości pracy serca, zmniejszenia pojemności wyrzutowej serca i rozszerzenia naczyń. Nagłe odstawienie leku może zwiększać ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.

Połączenia wymagające szczególnej ostrożności:

-    Antagoniści wapnia typu pochodnych dihydropirydyny, jak nifedypina: jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko hipotonii a u chorych z niewydolnością serca nie można wykluczyć ryzyka dalszego pogorzenia czynności serca jako pompy.

-    Leki antyarytmiczne klasy I (np. dyzopiramid, chinidyna, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon): wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i działanie inotropowo ujemne mogą ulec nasileniu.

-    Leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron): wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego może ulec nasileniu.

-    Leki parasympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie może wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i tym samym zwiększać ryzyko bradykardii.

-    Miejscowe produkty zawierające leki beta-adrenolityczne (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) mogą nasilać układowe efekty działania bisoprololu.

-    Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania obniżającego stężenie cukru we krwi. Zablokowanie receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

-    Produkty do znieczulenia: osłabienie odruchowej tachykardii i wzrost ryzyka niedociśnienia (dalsze informacje dotyczące znieczulenia ogólnego patrz punkt 4.4).

-    Glikozydy naparstnicy: zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): leki z grupy NLPZ mogą osłabiać efekt hipotensyjnego działania bisoprololu.

-    Leki beta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina): połączenie z bisoprololem może osłabiać efekt działaniu obu leków.

-    Sympatykomimetyki pobudzające zarówno receptory beta jak i alfa (np.noradrenalina, adrenalina): połączenie z bisoprololem może ujawnić działanie naczynioskurczowe tych leków mediowane poprzez receptory alfa, prowadząc do wzrostu ciśnienia. Uważa się, że ryzyko tego typu interakcji jest wyższe w przypadku beta-blokerów nieselektywnych.

-    Jednoczesne stosowanie z lekami hipotensyjnymi i z innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie

tętnicze (jak np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny) może zwiększać ryzyko hipotonii.

Połączenia wymagające rozważenia:

-    Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii.

-    Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilony efekt hipotensyjny beta-blokerów, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.

-    Ryfampicyna: możliwe niewielkie skrócenie okresu półtrwania bisoprololu ze względu na pobudzenie metabolizujących leki enzymów wątrobowych. Zwykle nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania.

-    Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Bisoprolol wywiera działania farmakologiczne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/noworodka. Generalnie, leki ß-adrenolityczne zmniejszają perfuzję łożyska, co może wiązać się z opóźnieniem wzrostu, śmiercią wewnątrzmaciczną, samoistnym poronieniem i porodem przedwczesnym. Mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia) u płodu i noworodka. Jeśli leczenie lekiem ß-adrenolitycznym jest konieczne, preferowane są leki selektywnie blokujące receptory ß1-adrenergiczne.

Bezpieczeństwo amlodypiny w okresie ciąży u ludzi nie zostało ustalone.

Badania toksyczności reprodukcyjnej prowadzone na szczurach nie wykazały szkodliwego działania leku, poza opóźnieniem i wydłużeniem porodu przy dawkach 50-krotnie wyższych niż maksymalne zalecane u ludzi.

Nie zaleca się stosowania leku Alotendin w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie produktem leczniczym Alotendin zostanie uznane za konieczne, należy starannie monitorować maciczno-łożyskowy przepływ krwi i rozwój płodu. W razie szkodliwego wpływu na ciążę lub płód należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Noworodek musi być starannie obserwowany. Objawy hipoglikemii i bradykardia występują zwykle w ciągu pierwszych 3 dni.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bisoprolol czy amlodypina są wydzielane do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Alotendin w czasie karmienia piersią.

Płodność

Nie ma znanych danych uzyskanych u człowieka dotyczących produktu złożonego. U niektórych pacjentów leczonych blokerami kanału wapniowego opisano odwracalne zmiany biochemiczne w plemnikach, jednak dane kliniczne są niewystarczaj ące w odniesieniu do potencjalnego wpływu amlodypiny na płodność.

Bisoprolol nie miał wpływu na płodność oraz ogólne zdolności rozrodcze w badaniach na zwierzętach, podczas gdy amlodypina wykazywała w opublikowanych badaniach działania niepożądane na parametry płodności u samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amlodypina może mieć niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent przyjmuj ący amlodypinę skarży się na zawroty i bóle głowy, zmęczenie lub nudności, jego reakcje mogą być wydłużone. W badaniu pacjentów z chorobą wieńcową bisoprolol nie upośledzał zdolności do prowadzenia pojazdów, jednakże ze względu na indywidualną reakcję na leczenie, takiego wpływu nie można wykluczyć.

Zaburzenia mogą się pojawiać zwłaszcza na początku terapii, przy zmianie leczenia i przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane w czasie oddzielnego stosowania substancji czynnych produktu zostały pogrupowane według niżej wymienionych częstości występowania:

Bardzo często >1/10 Często >1/100 do <1/10 Niezbyt często >1/1000 do <1/100 Rzadko >1/10 000 do <1/1000 Bardzo rzadko <1/10 000

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Związane z amlodypiną

W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową, do najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych należały: ból głowy, obrzęki (szczególnie obrzęki wokół kostek), silne zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy.

W badaniach klinicznych nie obserwowano istotnych odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych w związku ze stosowaniem amlodypiny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:    leukopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko:    reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko:    hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja

Rzadko:    splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    bóle głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często:    omdlenia, niedoczulica, parestezje, zaburzenia smaku, drżenia

Bardzo rzadko:    hipertonia, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często:    szum w uszach

Zaburzenia serca

Często:    kołatanie serca

Bardzo rzadko:    zawał serca, arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie

przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

Często:    uderzenia gorąca

Niezbyt często:    niedociśnienie

Bardzo rzadko:    zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często:    duszność, nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko:    kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności,    ból brzucha

Niezbyt często:    wymioty,    niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunki i

zaparcia), suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko:    zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł, zapalenie trzustki

Zaburzenia w ątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:    zapalenie    wątroby*, żółtaczka*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    łysienie, wybroczyny skórne, przebarwienia skóry, nadmierna

potliwość, świąd, wysypka, rumień

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, zapalenie

skóry ze złuszczaniem naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Często:    obrzęk kostek

Niezbyt często:    bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    częste oddawanie moczu, zaburzenia mikcji, nykturia

Zaburzenia układu rozrodczegoi piersi Niezbyt często:    impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    obrzęki, zmęczenie

Niezbyt często:    ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania laboratoryjne

Niezbyt często:    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

Bardzo rzadko:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

*W większości przypadków z cholestazą

Opisywano pojedyncze przypadki zespołu pozapiramidowego.

Związane z bisoprololem

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:    wzrost stężenia triglicerydów

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    depresja

Rzadko:    koszmary senne, halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

**


Często:    zawroty głowy* *, bóle głowy

Niezbyt często:    zaburzenia snu

Rzadko:    omdlenia

Zaburzenia oka

Rzadko:    zmniejszone wydzielanie łez (należy o tym pamiętać, jeśli pacjent nosi

soczewki kontaktowe)

Bardzo rzadko:    zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko:    upośledzenie słuchu

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie istniejącej

wcześniej niewydolności serca, bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często:    uczucie marznięcia i drętwienia kończyn

Niezbyt często:    hipotonia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub w przypadku obturacyjnej

choroby płuc w wywiadzie

Rzadko:    alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka,

zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd skóry, uderzenia gorąca, wysypka

Bardzo rzadko:    łysienie. Leki beta-adrenolityczne mogą wywołać lub nasilić łuszczycę, lub

spowodować łuszczycopodobne zmiany skórne

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Niezbyt często:    osłabienie i kurcze mięśni

Zaburzenia układu rozroczego i piersi Rzadko:    impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:    zmęczenie1

Niezbyt często:    wyczerpanie1

Badania laboratoryjne

Rzadko:    podwyższony poziom enzymów wątrobowych (AlAT, ASPAT)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane

działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Związane z amlodypiną

Doświadczenie z zamierzonym przedawkowaniem u ludzi jest ograniczone.

Objawy

Z dostępnych danych wynika, że masywne przedawkowanie może wywołać nadmierne poszerzenie obwodowego łożyska naczyniowego, jak również odruchową tachykardię. Opisywano znaczne i prawdopodobnie długotrwałe spadki ciśnienia aż do wstrząsu i zgonu.

Leczenie

Klinicznie znaczące niedociśnienie wywołane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego leczenia podtrzymuj ącego krążenie, w tym częstej kontroli oddechu i czynności serca, uniesienia kończyn dolnych i monitorowania objętości krwi krążącej oraz wydalania moczu. Pomocny może być lek wazokonstrykcyjny w celu przywrócenia napięcia naczyń i normalizacji ciśnienia tętniczego, o ile nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia, co odwraca efekty zablokowania kanałów wapniowych.

W niektórych przypadkach pomocne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników podanie węgla aktywowanego do dwóch godzin od zażycia 10 mg amlodypiny zmniejszało szybkość wchłaniania leku. W związku z tym, że amlodypina silnie wiąże się z białkami, dializa najprawdopodobniej nie przyniesie korzyści.

Związane z bisoprololem

Objawy

Do najczęstszych objawów, jakich można spodziewać się po przedawkowaniu P-adrenolityku należą: bradykardia, hipotonia, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dotychczas opisano kilka przypadków przedawkowania bisoprololu u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) chorobą niedokrwienną serca: odnotowano występowanie bradykardii i/lub hipotonii. Stan wszystkich chorych wrócił do normy. Istnieje duża zmienność międzyosobnicza w zakresie wrażliwości i reakcji organizmu na pojedynczą dawkę bisoprololu. Osoby z chorobą serca są oczywiście bardziej wrażliwe na działanie bisoprololu.

Leczenie

Generalnie, jeśli dojdzie do przedawkowania, należy zaprzestać podawania bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol prawie zupełnie nie poddaje się dializie.

Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych i zaleceń dla innych P-adrenolityków, w klinicznie uzasadnionych sytuacjach należy rozważyć zastosowanie następuj ących środków:

Bradykardia: Podać dożylnie atropinę. Jeśli odpowiedź jest niewystarczająca, można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach konieczne może być przezżylne wprowadzenie rozrusznika serca.

Hipotonia: należy podawać płyny dożylne i leki wazopresyjne. Przydatne może być dożylne podanie glukagonu.

Blokprzedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): pacjenci muszą być starannie monitorowani i leczeni izoprenaliną w infuzji lub wszczepieniem stymulatora serca.

Zaostrzenie niewydolności serca: należy podawać dożylne diuretyki, leki działające inotropowo dodatnio, leki rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: należy podawać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, p2-mimetyki i (lub) aminofilina.

Hipoglikemia: należy podać dożylnie glukozę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywne beta-adrenolityki i inne leki przeciwnadciśnieniowe, kod ATC: C07FB07

Mechanizm działania amlodypiny

Amlodypina hamuje przezbłonowy napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń i komórek mięśnia serca (wolno działający bloker kanałów lub antagonista jonów wapnia).

Mechanizm działania hipotensyjnego wynika z bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie naczyń, co powoduje zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.

Dokładny mechanizm, w wyniku którego lek łagodzi dławicę piersiową nie został dokładnie określony; możliwe są 2 następujące aspekty działania:

1)    Lek rozszerza tętniczki obwodowe i tym samym zmniejsza całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze).

W związku z tym, że lek nie powoduje odruchowej tachykardii, zużycie energii przez mięsień sercowy i zapotrzebowanie na tlen ulegają zmniejszeniu.

2)    Poprzez rozszerzanie dużych tętnic wieńcowych i tętniczek wieńcowych, zarówno w regionach prawidłowo ukrwionych jak i niedokrwionych, lek poprawia zaopatrzenie w tlen. W tym mechanizmie zwiększa dostarczanie tlenu do mięśnia sercowego nawet w przypadku skurczu tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala lub dusznica bolesna).

Działanie farmakodynamiczne

U chorych z nadciśnieniem dawkowanie raz dziennie zapewnia istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego, zarówno w pozycji leżącej jak i stojącej, przez 24 godziny na dobę. Z uwagi na powolny początek działania ostra hipotonia nie zdarza się przy stosowaniu tego leku.

U chorych z dławicą piersiową dawkowanie raz dziennie pozwala wydłużyć całkowity czas wysiłku, czas do wystąpienia bólu dławicowego i czas do istotnego obniżenia odcinka ST oraz zmniejsza częstość występowania bólów dławicowych i zużycie tabletek nitrogliceryny.

Stosowanie leku nie wiąże się z żadnymi niepożądanymi działaniami metabolicznymi: lek nie ma wpływu na stężenia lipidów we krwi, na stężenie cukru we krwi ani na stężenie kwasu moczowego w surowicy i może być stosowany u chorych z astmą.

Mechanizm działania bisoprolololu

Bisoprolol jest silnym lekiem ß-adreolitycznym o wysokiej wybiórczości wobec receptorów ßi, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i bez istotnych właściwości stabilizuj ących błonę komórkową.

Wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów ß2 w mięśniach gładkich oskrzeli i naczyń oraz receptorów uczestniczących w regulacji metabolizmu. Generalnie bisoprolol nie powinien więc mieć wpływu na opór w drogach oddechowych ani na procesy metaboliczne z udziałem receptorów ß2.

Jego Pi-selektywność wykracza daleko poza zakres dawek terapeutycznych. Bisoprolol nie ma wyraźnego działania inotropowo ujemnego.

Maksymalny efekt działania bisoprololu ujawnia się po 3-4 godzinach od podania doustnego.

Półokres eliminacji leku z osocza (10-12 godzin) zapewnia 24-godzinną skuteczność leku przy dawkowaniu raz na dobę.

Maksymalne działanie hipotensyjne obserwuje się zwykle po 2 tygodniach.

Po doraźnym podaniu u chorych z chorobą wieńcową bez przewlekłej niewydolności serca bisoprolol zwalnia częstość pracy serca i zmniejsza objętość wyrzutową a tym samym pojemność wyrzutową serca i zużycie tlenu. Przy przewlekłym podawaniu początkowy zwiększony opór obwodowy ulega zmniejszeniu.

Przeciwnadciśnieniowe działanie leków beta-adrenolitycznych wynika między innymi ze zmniejszenia aktywności reninowej osocza.

Właściwości farmakodynamiczne złożonego produktu leczniczego

Takie połączenie umożliwia zwiększenie skuteczności przeciwnadciśnieniowej i przeciwdławiczej dzięki uzupełniaj ącym się mechanizmom działania dwóch aktywnych składników: naczyniowybiórczego blokera kanału wapniowego - amlodypiny (obniża opór obwodowy) i kardioselektywnego beta-blokera - bisoprololu (zmniejsza obj ętość wyrzutową).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Amlodypina

Wchłanianie

Po podaniu doustnym amlodypina dobrze się wchłania, osiągaj ąc maksymalne stężenia we krwi między 6. a 12. godziną po podaniu. Pokarm nie ma wpływu a biodostępność amlodypiny. Szacuje się, że całkowita biodostępność wynosi od 64% do 80%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 21 l/kg. Stan stacjonarny stężenia w osoczu (5-15 ng/ml) jest osiągany po 7-8 dniach codziennego podawania leku. Badania in vitro wykazały, że 93-98% amlodypiny obecnej w krwi krążącej jest związane z białkami osocza.

Metabolizm i eliminacja.

Amlodypina jest intensywnie metabolizowana (w ok. 90%) przez wątrobę do nieaktywnych pochodnych pirydyny. 10% związku macierzystego i 60% nieaktywnych metabolitów jest wydalanych z moczem, 20-25% z kałem.

Zmniejszanie się stężeń w osoczu ma przebieg dwufazowy. Półokres eliminacji z osocza w fazie terminalnej wynosi około 35-50 godzin, co pozwala na dawkowanie leku raz na dobę.

Klirens całkowity wynosi 7 ml/min/kg (w przypadku pacjenta o wadze ciała 60 kg: 25 litrów/godzinę. U pacjentów w podeszłym wieku wartość ta wynosi 19 litrów/godzinę.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia amlodypiny w surowicy krwi jest podobny zarówno u ludzi starszych jak i młodszych. Klirens amlodypiny zwykle bywa obniżony z następowym wzrostem AUC i okresu półtrwania w fazie eliminacji leku u pacjentów w podeszłym wieku. Wzrost wartości AUC i okresu biologicznego półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca był zgodny z oczekiwaniami wobec pacjentów w danej grupie wiekowej (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Amlodypina w znacznym stopniu ulega przemianie do nieczynnych metabolitów. 10% substancji czynnej jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie koreluj ą ze stopniem zaburzeń czynności nerek, dlatego w tej grupie pacjentów zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie jest usuwana przez dializę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Bisoprolol

Wchłanianie

Bisoprolol wchłania się prawie całkowicie (> 90%) z przewodu pokarmowego. Ze względu na bardzo mały efekt pierwszego przejścia (około 10%) jego całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 90%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg. Biosprolol wiąże się z białkami osocza w około 30%. Metabolizm i eliminacja

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwoma drogami. 50% ulega zmetabolizowaniu w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, wydalanych następnie przez nerki. Pozostałe 50% wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. W związku z tym, że wydalanie odbywa się w takim stopniu przez wątrobę i przez nerki, nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u osób z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby lub nerek. Klirens całkowity wynosi około 15 l/h.

Półokres eliminacji z osocza wynosi 10-12 godzin.

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i nie zależy od wieku.

Produkt złożony

Nie przeprowadzono żadnych badań interakcji farmakokinetycznych między dwoma składnikami produktu. Jednak nawet gdyby - zgodnie z wynikami badania biorównoważności - taka interakcja miała miejsce, jej nasilenie musi być identyczne dla produktu Alotendin, jak dla obu składników przyjmowanych osobno w takich samych dawkach jakie występuj ą w leku łączonym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Związane z amlodypiną

Kancerogeneza

Szczury i myszy otrzymujące z pokarmem maleinian amlodypiny przez okres do 2 lat w stężeniach obliczonych tak, aby zapewnić dawki dobowe na poziomie 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobę amlodypiny, nie wykazywały żadnych objawów kancerogennego działania leku. W przypadku myszy największa dawka była, w przeliczeniu na mg/m2, podobna do maksymalnej dawki zalecanej u ludzi, 10 mg amlodypiny/dobę. W przypadku szczurów największa dawka była, w przeliczeniu na mg/m2, około 2 razy większa od maksymalnej dawki zalecanej u ludzi.

Mutageneza

Badania mutagenności prowadzone z maleinianem amlodypiny nie wykazały żadnych efektów zależnych od leku ani na poziomie genów ani na poziomie chromosomów.

Płodność

Standardowe badania płodności nie wykazały żadnego wpływu na płodność szczurów otrzymuj ących maleinian amlodypiny (samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed łączeniem w pary) w dawkach amlodypiny do 10 mg/kg/dobę (8 razy większych od maksymalnej dawki zalecanej dawki u człowieka 10 mg/dobę na podstawie mg/m2). Jednak w opublikowanych badaniach, w których samce szczurów otrzymywały benzenosulfonian amlodypiny przez 30 dni w dawce porównywalnej do stosowanej u człowieka na podstawie mg/kg, stwierdzono zmniejszone stężenie hormonu folikulotropowego i testosteronu oraz zmniejszenie gęstości nasienia i liczby dojrzałych plemników oraz komórek Sertoliego.

Związane z bisoprololem

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka.W badaniach toksyczności reprodukcyjnej bisoprolol nie miał wpływu na płodność ani ogólne zdolności reprodukcyjne.

Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol wykazywał toksyczny wpływ na samicę (zmniejszone przyjmowanie pokarmu i niedostateczny przyrost wagi ciała) oraz toksyczność zarodkową/płodową (częstsze występowanie resorpcji embrionu, mniejsza waga ciała u potomstwa, opóźnienie rozwoju fizycznego), ale nie był teratogenny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28, 30, 56 lub 90 tabletek w blistrze z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38.

Węgry

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

1

Te objawy występuj ą szczególnie na początku leczenia. Zwykle są łagodne i często ustępuj ą w ciągu 1-2 tygodni.

Alotendin