+ iMeds.pl

Alphagan 2 mg/mlUlotka Alphagan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alphagan, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Alphagan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alphagan

3.    Jak stosować Alphagan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alphagan

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST ALPHAGAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alphagan stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

Alphagan może być stosowany jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory P-adrenergiczne jest przeciwwskazane lub jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

Substancją czynną leku Alphagan jest winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALPHAGAN Kiedy nie stosować leku Alphagan:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alphagan;

•    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre leki przeciwdepresyjne. Należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych;

•    u kobiet karmiących piersią;

•    u noworodków i dzieci poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alphagan

Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza:

•    jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub niedociśnienie;

•    jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

•    jeżeli lek stosowany jest u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, ponieważ lek Alphagan nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Alphagan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

2


Należy powiadomić lekarza w przypadku stosowania następujących leków:

•    przeciwbólowych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, barbituranów oraz regularnego spożywania alkoholu;

•    znieczulających;

•    wpływających na krążenie krwi lub leków obniżających ciśnienie tętnicze;

•    wpływających na metabolizm, tj. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina;

•    działających na ten sam receptor co lek Alphalgan, np.: izoprenalina, prazosyna;

•    inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innych leków przeciwdepresyjnych;

•    innych leków, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka;

•    lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie.

Wszystkie powyższe czynniki mogą wpływać na terapię lekiem Alphagan.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy powiadomić lekarza jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Alphagan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

•    Po zakropleniu leku Alphagan, widzenie może stać się zamazane lub zaburzone. Objawy te mogą być szczególnie uciążliwe w nocy lub przy słabym świetle.

•    U niektórych pacjentów Alphagan może powodować senność lub uczucie zmęczenia.

•    Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alphagan

Środek konserwujący zawarty w leku Alphagan, którym jest benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oka oraz odbarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Dlatego też, należy unikać stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe powinien je zdjąć przed wkropleniem i odczekać 15 minut po wkropleniu leku Alphagan przed ich ponownym nałożeniem.

3. JAK STOSOWAĆ ALPHAGAN

Alphagan należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka leku Alphagan to jedna kropla do każdego oka wymagającego leczenia, podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie co 12 godzin.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat

Nie należy stosować leku Alphagan u dzieci poniżej 2 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Alphagan u dzieci (2-12 lat)

Sposób podawania leku

Alphagan należy zakraplać tylko do oczu. Przed podaniem kropli zawsze należy dokładnie umyć ręce. W przypadku stosowania leku Alphagan wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5-15 minut pomiędzy zakropleniem preparatu Alphagan a podaniem innych kropli.

Krople należy podawać zgodnie z poniższymi instrukcjami:


1.    Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć na sufit.

2.    Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż utworzy się mała kieszonka.

3.    Ucisnąć odwrócony zakraplacz i wpuścić jedną kroplę roztworu do kieszonki.

4.    Zamknąć oko i jednocześnie przez okres około 1 minuty uciskać palcem worek łzowy w kącie przyśrodkowym oka.

Należy unikać dotykania oka lub przedmiotów końcówką zakraplacza.

Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alphagan

Dorośli

U dorosłych, którym podawano więcej kropli leku niż jest zalecane, zgłaszane działania niepożądane były takie, jak obecnie znane występujące po zastosowaniu leku Alphagan.

U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek Alphagan wystąpił spadek ciśnienia krwi, po którym u niektórych pacjentów wystąpił wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci

Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u dzieci, które przypadkowo połknęły lek Alphagan. Zaobserwowano następujące objawy: senność, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie temperatury ciała, bladość i trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W przypadku połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku Alphagan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku Alphagan

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak właśnie zbliża się czas zakroplenia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i dalej przyjmować lek według ustalonego wcześniej schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Alphagan

Aby leczenie było skuteczne, lek należy stosować codziennie. Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Alphagan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego opisano poniżej:

Bardzo często

Występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Często

Występuje u mniej niż 1 na 10 pacjentów.

Niezbyt często

Występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów.

Rzadko

Występuje u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów.

Bardzo rzadko

Występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Mogą wystąpić następujące miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu:

Bardzo często: podrażnienie oka (przekrwienie oka, pieczenie i kłucie, uczucie obecności ciała

obcego, swędzenie, grudki lub białe plamy na spojówce oka), zamglone widzenie, reakcje alergiczne oka;

Często:    miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk

spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie),

nadwrażliwość na światło, nadżerka rogówki i plamy na rogówce, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenie widzenia, zapalenie spojówek;

Bardzo rzadko:    zapalenie wewnętrznych części oka, zwężenie źrenicy.

Częstość nieznana: swędzenie powiek

Mogą wystąpić następujące ogólne działania niepożądane dotyczące całego organizmu:

Bardzo często :    ból głowy, suchość w ustach, uczucie znużenia i (lub) senności;

Często:    zawroty głowy, objawy grypopodobne, objawy ze strony

układu żołądkowo-jelitowego, zaburzenia smaku, ogólne osłabienie;

Niezbyt często:    depresja, kołatanie lub arytmie serca, suchość w nosie, uogólnione reakcje alergiczne;

Rzadko:    duszność;

Bardzo rzadko:    bezsenność, omdlenia, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;

Częstość nieznana: reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie skóry, opuchnięcie twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALPHAGAN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Alphagan należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Nie stosować leku, jeżeli plomba zabezpieczająca butelkę jest uszkodzona przed pierwszym jej otwarciem.

•    Nie stosować leku Alphagan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i na pudełku po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    28 dni po otwarciu opakowania butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostał w niej roztwór.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Alphagan

•    Substancją czynną leku jest brymonidyny winian. 1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

•    Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, kwas solny (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5) i sodu wodorotlenek (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5).

Jak wygląda lek Alphagan i co zawiera opakowanie

Alphagan jest klarownym roztworem o nieznacznym zabarwieniu zielonkawo-żółtym lub lekko zielonkawo-żółtym. Roztwór umieszczony jest w polietylenowej butelce z kroplomierzem. Jedno opakowanie kartonowe zawiera 1 butelkę po 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml roztworu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport, Co. Mayo,

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Allergan Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa tel. 22 256 37 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

6

Alphagan

Charakterystyka Alphagan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alphagan, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny. Substancje pomocnicze: zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Klarowny roztwór zielonkawo-żółty lub lekko zielonkawo-żółty.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Alphagan jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym:

-    W monoterapii u pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne (beta-adrenolitykami) jest przeciwwskazane.

-    Jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco zmniejszane przy zastosowaniu pojedynczego leku (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w wieku podeszłym)

Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego Alphagan do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie 12-godzinnym. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku zaleca się natychmiast po zakropleniu uciśnięcie przez jedną minutę worka łzowego w kącie przyśrodkowym oka.

Jeśli podawany jest więcej niż jeden lek okulistyczny stosowany miejscowo, poszczególne leki należy zakraplać w odstępach 5-15 minutowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Alphagan nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz

punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u młodzieży (12-17 lat).

Alphagan jest przeciwwskazany u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat, jak również nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Alphagan u dzieci nie zostały ustalone.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Noworodki i dzieci poniżej 2 lat (patrz punkt 4.8).

■    Pacjenci przyjmujący inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO);

■    Pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieciom w wieku 2 lat i starszym, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała <20 kg, należy podawać produkt leczniczy ostrożnie przy dokładnej obserwacji, ze względu na wysoką częstość i duże nasilenie występującej senności (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką lub niestabilną i nie reagującą na leczenie chorobą wieńcową.

W przebiegu badań klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan obserwowano reakcję alergiczną dotyczącą oczu (szczegóły patrz punkt 4.8.). W razie zaobserwowania reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu Alphagan.

Zgłaszano opóźnione reakcje nadwrażliwości dotyczące oczu po zastosowaniu produktu leczniczego Alphagan 2 mg/ml, przy czym niektóre ze zgłoszeń określono jako powiązane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

Alphagan należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Alphagan u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; należy zachować ostrożność podczas leczenia takich pacjentów produktem leczniczym Alphagan.

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład produktu leczniczego Alphagan, jako środek konserwujący może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać przynajmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Wykazano, że produkt może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produkt Alphagan jest przeciwwskazany u pacjentów poddanych terapii z zastosowaniem inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i pacjentów stosujących leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (tj. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i mianseryna), (patrz punkt 4.3).

Mimo, że badania specyficznych interakcji lekowych z produktem Alphagan nie zostały przeprowadzone, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania gdy produkt jest stosowany z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego (OUN) np.: alkoholem, barbituranami, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami uspokajającymi i znieczulającymi.

Brak danych dotyczących stężenia krążących katecholamin po zastosowaniu produktu Alphagan. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt z krążenia amin, np.: chloropromazyny, metylfenidatu, rezerpiny.

U niektórych pacjentów po zastosowaniu produktu Alphagan obserwowano klinicznie nieistotne obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leków obniżających ciśnienie tętnicze i (lub) glikozydów nasercowych równocześnie z produktem Alphagan.

Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leków stosowanych ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), które mogą wchodzić w interakcję z a-adrenergicznymi agonistami lub zmieniać ich aktywność np. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina, prazosyna).

4.6    Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone. W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego winianu brymonidyny. U królików, w przypadku stężeń w osoczu większych niż osiągane w terapii ludzi okazało się, że produkt powoduje zwiększoną ilość wczesnych poronień i zmniejszenie masy urodzeniowej.

Alphagan należy stosować w ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka matki. Substancja czynna jest wydzielana z mlekiem karmiących szczurów. Produktu Alphagan nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Alphagan może powodować znużenie i (lub) senność, co może osłabiać zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn. Alphagan może powodować zamazane i (lub) zaburzone widzenie, co może osłabiać zdolność kierowania pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych, zwłaszcza w nocy lub przy słabym oświetleniu. Pacjent powinien poczekać do ustąpienia tych objawów, zanim będzie prowadził pojazd mechaniczny lub obsługiwał urządzenie mechaniczne w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22-25% pacjentów. Powyższe objawy są zwykle przemijające i niezbyt często z powodu ich nasilenia konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Objawy reakcji alergicznej dotyczącej oczu obserwowano w badaniach klinicznych u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u 11,5% badanych). Reakcje alergiczne dotyczące oczu występowały u większości pacjentów pomiędzy 3 a 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość definiowana jest następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznane (nie mogą zostać ocenione na podstawie istniejących danych).

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca/arytmie (włączając bradykardię, tachykardię).

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, senność.

Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia oka Bardzo często:

-    podrażnienie oka, (przekrwienie, pieczenie i kłucie, swędzenie, uczucie obecności ciała obcego, grudki spojówkowe);

-    zamglone widzenie

-    alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu i grudkowe zapalenie spojówek.

Często:

-    miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie);

-    światłowstręt;

-    nadżerka i zabarwienie rogówki;

-    suchość oka;

-    zblednięcie spojówek;

-    zaburzenie widzenia;

-    zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

-    zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych;

Niezbyt często: suchość w jamie nosowej;

Rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: suchość w jamie ustnej;

Często: objawy żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: zmęczenie;

Często: osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: ogólna reakcja alergiczna.

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja;

Bardzo rzadko: bezsenność.

Poniżej wymienione działania niepożądane zaobserwowano w praktyce klinicznej po wprowadzeniu produktu Alphagan do obrotu. Raporty pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń populacji o nieznanej wielkości, dlatego też nie jest możliwe sporządzenie oceny częstości.

Częstość nieznana:

Zaburzenia oka

-    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka);

-    swędzenie powiek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

U noworodków i niemowląt, którym podawano brymonidynę w leczeniu jaskry wrodzonej, zgłaszano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata świadomości, letarg, senność, obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, zahamowanie oddechu i bezdech (patrz punkt 4.3).

W 3 miesięcznych badaniach 3 fazy z udziałem dzieci w wieku 2-7 lat z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną za pomocą beta-adrenolityków, zgłaszano częste występowanie senności (55%) po zastosowaniu produktu Alphagan jako terapii uzupełniającej. U 8% dzieci objaw ten był ciężki i u 13% prowadził do przerwania terapii. Występowanie objawu senności malało wraz ze wzrostem wieku dzieci, najmniejszy wzrost senności obserwowano w grupie wiekowej 7 lat (25%), natomiast największy wzrost częstości występowania u dzieci ważących <20 kg (63%) w porównaniu do dzieci ważących >20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu do oka (dorośli):

W opisanych przypadkach, zgłaszane zdarzenia były tożsame z wymienionymi jako działania niepożądane.

Przedawkowanie układowe w następstwie przypadkowego spożycia (dorośli):

Istnieją ograniczone dane dotyczące przypadkowego spożycia brymonidyny przez dorosłych pacjentów. Jedynym zgłoszonym działaniem niepożądanym było obniżenie ciśnienia tętniczego. Po zgłoszonym epizodzie obniżenia ciśnienia tętniczego wystąpiło nadciśnienie „z odbicia”.

Postępowanie w przypadku doustnego przedawkowania obejmuje terapię wspomagającą i objawową; należy utrzymywać czynność dróg oddechowych pacjenta.

Opisywano objawy doustnego przedawkowania innych alfa-2-agonistów, takie jak: niedociśnienie tętnicze, osłabienie, wymioty, letarg, uspokojenie polekowe, bradykardia, arytmia, zwężenie źrenic, bezdech, obniżone napięcie mięśni, hipotermia, zahamowanie oddechu i napad drgawkowy.

Populacja pediatryczna

Opublikowano albo nadesłano do firmy Allergan liczne zgłoszenia poważnych zdarzeń niepożądanych po przypadkowym spożyciu brymonidyny przez pacjentów pediatrycznych. U tych osób występowały objawy działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy, zwykle przejściowa śpiączka lub zaburzenia świadomości, letarg, senność, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, bladość, zahamowanie oddychania i bezdech. Objawy te wymagały przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej oraz intubacji, o ile istniały wskazania. U wszystkich pacjentów zgłoszono pełne ustąpienie objawów, zwykle w ciągu 6 - 24 godzin.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki stosowane w jaskrze - brymonidyna.

Kod ATC: SOIE A05

Brymonidyna jest 1000 razy silniejszym selektywnym agonistą alfa-2-adrenoreceptora, niż alfa-1-adrenoreceptora.

Wskutek tej selektywności nie rozszerza źrenicy i nie powoduje skurczu naczyń włosowatych przeszczepów ksenogenicznych siatkówki ludzkiej.

Miejscowe podanie winianu brymonidyny powoduje obniżenie ciśnienia śródgałkowego z minimalnym oddziaływaniem na parametry układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Istnieje niewiele doniesień o stosowaniu winianu brymonidyny u pacjentów z astmą oskrzelową; wynika z nich, że działania niepożądane nie są w tej grupie pacjentów nasilone.

Alphagan jest lekiem o szybkim początku działania; maksymalne działanie hipotensyjne występuje po 2 godzinach od momentu podania leku. W dwóch jednorocznych badaniach wykazano, że Alphagan obniża ciśnienie śródgałkowe średnio od 4 do 6 mmHg.

Z badań fluorofotometrycznych na zwierzętach i ludziach wynika, że winian brymonidyny ma podwójny mechanizm działania. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej oraz poprawę jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową.

Badania kliniczne wykazały, że Alphagan jest skuteczny w skojarzeniu z miejscowymi beta-adrenolitykami. Krótkoterminowe badania wskazują również, że Alphagan wykazuje istotny klinicznie efekt terapeutyczny w połączeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a) Charakterystyka ogólna

Po miejscowym podaniu 0,2% roztworu dwa razy na dobę przez 10 dni, stężenie w osoczu było małe (średnie Cmax wynosiło 0,06 ng/ml). Po wielokrotnym (2 razy na dobę przez 10 dni) zakropleniu nastąpiła niewielkiego stopnia kumulacja leku we krwi. Pole pod krzywą stężenia w osoczu w czasie 12 godzin (AUC 0 - 12 h ) wynosiło 0,31 ng • godz/ml, w porównaniu do 0,23 ng • godz/ml po podaniu pierwszej dawki. U człowieka po miejscowym podaniu produktu średni okres półtrwania we krwi krążącej wynosił w przybliżeniu 3 godz.

Po miejscowym podaniu brymonidyna wiąże się z białkami osocza w około 29%.

Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka zarówno in vitro jak i in vivo. Po dwóch tygodniach zakraplania leku, stężenie brymonidyny w tęczówce, ciele rzęskowym oraz naczyniówce i siatkówce było 3 do 17 razy większe, niż po pojedynczej dawce. Gromadzenie to nie występuje w przypadku braku melaniny.

Znaczenie wiązania się leku z melaniną u ludzi nie jest jasne. Jednakże, nie znaleziono istotnych działań niepożądanych dotyczących oczu podczas badania biomikroskopowego oka pacjentów leczonych produktem Alphagan przez ponad jeden rok. Nie stwierdzono także znaczącego działania toksycznego na oczy, w trwających jeden rok badaniach bezpieczeństwa stosowania leku przeprowadzanych na małpach, którym podawano winian brymonidyny w dawkach cztery razy większych niż zalecane u ludzi.

Brymonidyna po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i szybko wydalana. Większa część dawki (około 75%) jest wydalana w postaci metabolitów w moczu w ciągu pięciu dni; nie wykryto niezmienionego leku w moczu. Badania in vitro wykonane na zwierzętach i hodowlach komórkowych ludzkiej wątroby, wskazują, że metabolizm jest w dużym stopniu zależny od oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Stąd wydalanie z organizmu wydaje się być związane z metabolizmem w wątrobie.

Profil kinetyczny:

Podanie miejscowe dawki 0,08%, 0,2% lub 0,5% nie powoduje dużych różnic wielkości parametrów Cmax i AUC w osoczu.

b) Charakterystyka u pacjentów Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Po pojedynczej dawce Cmax, AUC oraz okres półtrwania są podobne u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) i młodszych pacjentów, co wskazuje, że ogólnoustrojowe wchłanianie i wydalanie nie zależą od wieku.

Opierając się na danych z 3 miesięcznego badania klinicznego z udziałem pacjentów w podeszłym wieku można stwierdzić, że ogólnoustrojowe narażenie na brymonidynę było bardzo małe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania karcynogennego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Alkohol poliwinylowy Sodu chlorek

Sodu cytrynian dwuwodny

Kwas cytrynowy jednowodny

Kwas solny (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5)

Sodu wodorotlenek (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego Alphagan wynosi, licząc od daty produkcji:

2    lata w zamkniętym opakowaniu 2,5 ml;

3    lata w zamkniętym opakowaniu 5 ml i 10 ml.

Po pierwszym otwarciu opakowania okres ważności wynosi 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Alphagan należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem w tekturowym pudełku. Opakowania po 2,5 ml; 5 ml i 10 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport, Co. Mayo,

Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8650

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.03.2001 / 23.01.2006 / 22.02.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Alphagan