Imeds.pl

Alpragen 0,25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alpragen, 0,25 mg, tabletki Alpragen, 0,5 mg, tabletki Alpragen, 1,0 mg, tabletki

(Alprazolamum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alpragen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpragen

3.    Jak stosować lek Alpragen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alpragen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Alpragen i w jakim celu się go stosuje

Alpragen zawiera substancję czynną alprazolam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami.

Uważa się, że alprazolam zwiększa aktywność receptorów GABA, występujących w mózgu. Alprazolam stosuje się przez krótki okres w leczeniu ciężkich zaburzeń lękowych.

Leczenie alprazolamem powinno być krótkotrwałe, ponieważ może prowadzić do uzależnienia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpragen

Kiedy nie stosować leku Alpragen

- jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni (myasthenia gravis);

- jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem lub chorobę płuc;

- jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego (nieregularny oddech podczas snu);

- jeśli pacjent nadużywa alkoholu lub środków odurzających;

- jeśli pacjent przyjmuje leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne);

- jeżeli u pacjenta stwierdzono jaskrę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alpragen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-    jeśli pacjent ma chorobę płuc, wątroby lub nerek;

- jeśli pacjent ma depresję lub zaburzenia lękowe związane z depresją, ponieważ alprazolam może sprawić, że myśli samobójcze (jeśli występują) staną się częstsze;

- jeśli pacjent przyjmuje inne leki w związku z zaburzeniami lękowymi lub bezsennością;

-    jeśli pacjent nadużywał w przeszłości środków odurzających lub alkoholu, lub jeśli ma trudności z zaprzestaniem stosowania leków, picia alkoholu lub przyjmowania środków odurzających. Lekarz może zalecić specjalną pomoc podczas odstawiania tego leku;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia osobowości;

Stosowanie alprazolamu było związane z występowaniem nietypowych reakcji, takich jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy i dziwaczne zachowanie. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zgłosić się do lekarza, gdyż trzeba będzie przerwać przyjmowanie leku.

Lek Alpragen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu leków takich jak:

•    leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak propoksyfen, leki znieczulające lub leki przeciwdepresyjne, ponieważ mogą one nasilać działanie alprazolamu;

•    klozapina (lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych, takich jak schizofrenia);

•    leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( ang. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI), stosowane w leczeniu depresji (np. fluoksetyna lub sertralina);

•    leki stosowane w leczeniu padaczki;

•    leki przeciwalergiczne (antyhistaminowe);

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol lub inne pochodne azolowe);

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka), nefazodon (stosowany w leczeniu depresji) lub fluwoksamina (stosowana w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tzw. nerwicy natręctw). Podczas stosowania tych leków należy odpowiednio dostosować dawkę alprazolamu;

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), stosowane w leczeniu depresji, ponieważ może być konieczna zmiana dawki,

•    doustne środki antykoncepcyjne;

•    diltiazem (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej i nadciśnienia tętniczego);

•    niektóre antybiotyki np. erytromycyna, troleandomycyna;

•    leki stosowane w leczeniu HIV, zwane inhibitorami proteazy (rytonawir);

W wypadku planowanej operacji w znieczuleniu ogólnym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alpragen.

Alpragen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno pić alkoholu w czasie przyjmowania leku Alpragen; alkohol nasila działanie leku Alpragen. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Alpragen jeśli pacjenta jest w ciąży bez omówienia z lekarzem możliwego ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem tego leku.

Jeśli alprazolam stosuje się systematycznie w ostatnim trymestrze ciąży, u dziecka może wystąpić uzależnienie od alprazolamu oraz objawy odstawienne po urodzeniu.

Jeśli lekarz podejmie decyzję o stosowaniu alprazolamu w zaawansowanej ciąży lub podczas porodu, u dziecka mogą wystąpić objawy, takie jak niska temperatura ciała, wiotkość, trudności z oddychaniem oraz karmieniem.

Nie należy stosować leku Alpragen w czasie karmienia piersią, ponieważ lek ten może przenikać do mleka kobiecego.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Alpragen nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wolno prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Alpragen, ponieważ mogą wystąpić objawy, takie jak: utrata koncentracji, utrata kontroli nad mięśniami, zawroty głowy, senność lub zawroty głowy.

Alpragen zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Alpragen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (powyżej 18 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 0,25 mg do 0,5 mg 3 razy na dobę.

W razie konieczności lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do dawki maksymalnej 3 mg na dobę. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Należy najpierw zwiększyć dawkę wieczorną, a dopiero potem dzienną.

U pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej tego rodzaju leków, oraz u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym w wywiadzie, należy zastosować niższą dawkę.

W wypadku niewydolności wątroby lub nerek, lekarz może zalecić stosowanie dawki niższej niż wymienione.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów w podeszłym wieku to 0,25 mg dwa do trzech razy na dobę. U pacjentów w dobrej kondycji fizycznej, lekarz może w razie konieczności zwiększać dawkę o 0,5 mg co trzeci dzień, do maksymalnej dawki wynoszącej 1,5 mg na dobę. U osłabionych pacjentów w podeszłym wieku nie należy przekraczać dawki wynoszącej 0,75 mg na dobę.

Lek Alpragen należy przyjmować doustnie. Linia podziału służy jedynie temu, aby pomóc przełamać tabletkę, jeśli pacjent ma trudności z połknięciem jej w całości.

Należy upewnić się, że podczas stosowania tego leku pacjent będzie w stanie zapewnić sobie sen przez całą noc (7-8 godzin).

Czas trwania leczenia

Lek Alpragen nie powinien być stosowany dłużej niż zalecił to lekarz i zazwyczaj nie dłużej niż 8-12 tygodni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alpragen

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz wszelkie pozostałe tabletki. Objawy przedawkowania to: senność, splątanie, brak koordynacji lub niepewne ruchy, zaburzenia oddychania i utrata przytomności.

Pominięcie przyjęcia leku Alpragen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy tylko przyj ąć kolejną dawkę o właściwej porze.

Przerwanie stosowania leku Alpragen

Przed zakończeniem leczenia, dawki leku należy zmniejszać stopniowo. Lekarz poinformuje pacjenta jak należy to robić. W przypadku przerwania lub zaprzestania stosowania leku Alpragen zbyt wcześnie, u pacjenta mogą wystąpić objawy takie jak: lęk, niepokój oraz trudności z zasypianiem. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub zmiany nastroju.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób z historią przemocy, z granicznymi zaburzeniami osobowości typu borderline, nadużywających alkoholu oraz u osób przyjmujących leki wpływaj ące na OUN zaobserwowano szkodliwe lub wrogie zachowania. Jeśli u pacjenta występuje stres pourazowy, zaprzestanie leczenia lekiem Alpragen może powodować drażliwość, wrogość oraz nieprzyjemne pomysły i przemyślenia.

Częste objawy niepożądane obserwowane są na początku stosowania leku Alpragen. Objawy te zazwyczaj przemijaj ą podczas dalszego leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następuj ących działań niepożądanych, gdyż mogą one być poważne:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

• utrata pamięci (amnezja)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    objawy ciężkiej reakcji alergicznej, które mogą obejmować objawy takie jak swędząca wysypka, trudności z oddychaniem, świszczący oddech;

• obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu;

•    niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy i dziwne zachowanie;

•    zapalenie wątroby, które może powodować nudności, wymioty, utratę apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączkę, świąd skóry, zażółcenie skóry i białek oczu, jasne zabarwienie kału, ciemne zabarwienie moczu.

Należy zaprzestać stosowania leku. Lekarz poinformuje pacjenta jak to zrobić.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    senność lub ospałość

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    niewyraźne widzenie

•    zaparcia

•    nudności

•    splątanie

•    depresja

•    brak apetytu

•    trudności w kontrolowaniu ruchów (ataksja)

•    utrata koordynacji

•    utrata siły

•    trudności z zapamiętywaniem

•    zaburzenia mowy

•    brak koncentracji

•    zawroty głowy

•    bóle głowy

•    uczucie pustki w głowie

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    wysokie stężenie prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia)

•    wymioty

•    omamy

•    niepokój

•    zmiany w popędzie płciowym (mężczyźni i kobiety)

•    bezsenność

•    nieprawidłowe myśli

•    nerwowość

•    uczucie pobudzenia

•    osłabienie mięśni

•    mimowolne ruchy (dystonia)

•    drżenia

•    zaburzenia seksualne

•    zaburzenia miesiączkowania

•    niekontrolowane oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)

•    trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)

•    zapalenie skóry

•    niskie ciśnienie tętnicze

•    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

•    biegunka

•    zwiększone wydzielanie śliny

•    suchość w jamie ustnej

•    zaburzenia czynności wątroby

•    zmiany masy ciała

•    zatkany nos

•    reakcje skórne

•    wzrost ciśnienia śródgałkowego

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    choroby krwi (zaburzenia składu krwi)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    obrzęk wskutek nadmiernej ilości płynów w organizmie (obrzęki obwodowe)

•    problemy związane z działaniem autonomicznego układu nerwowego

•    otępienie emocjonalne

•    zmniejszona czujność

•    brak łaknienia

•    podwójne widzenie

•    zapalenie wątroby

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychWyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Alpragen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Alpragen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alpragen

-    Substancją czynną leku jest alprazolam. Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Alpragen zawiera laktozę), celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, sodu benzoesan, sól sodowa bursztynianu dioktylu, powidon, krzemionka koloidalna, sól sodowa glikolanu skrobi, magnezu stearynian

-    Otoczka tabletek 0,5 mg zawiera indygotynę (E 132) i erytrozynę (E 127)

-    Otoczka tabletek 1,0 mg zawiera erytrozynę (E 127).

Jak wygląda lek Alpragen i co zawiera opakowanie

Tabletki 0,25 mg: białe, owalne tabletki z oznakowaniem „AL" linia podziału „0.25” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie.

Tabletki 0,5 mg: różowe, owalne tabletki z napisem oznakowaniem „AL” linia podziału „0.5” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie.

Tabletki 1 mg: jasnoniebieskie, owalne tabletki z oznakowaniem „AL” linia podziału 1.0” po jednej stronie oraz „G” na drugiej stronie.

Alpragen jest dostępny w opakowaniach zawierających po 30 lub 60 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Generics (UK) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca:

McDermott Laboratories Ltd., trading as Gerard Laboratories Ltd.

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 54 66 400 fax (22) 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8