Imeds.pl

Alprox 0,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alprox, 0,25 mg, tabletki Alprox, 0,5 mg, tabletki Alprox, 1 mg, tabletki

Alprazolamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Alprox i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprox

3.    Jak stosować Alprox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Alprox

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest Alprox i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest alprazolam. Należy on do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ma również działanie łagodzące, uspokajające i zwiotczające mięśnie.

Lek Alprox jest stosowany w leczeniu:

-    zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny);

-    leczeniu objawowym lęku.

Alprazolam jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Lekarz może przepisać ten lek również w leczeniu innych chorób niewymienionych w tej ulotce.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprox Kiedy nie stosować leku Alprox

•    jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta rozpoznano nużliwość mięśni (myasthenia gravis);

   jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

•    jeśli u pacjenta występują przedłużone przejściowe przerwy w oddychaniu podczas snu (bezdech okresowy we śnie);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent zauważy, że działanie tabletek uległo osłabieniu po stosowaniu ich przez okres kilku tygodni (rozwój tolerancji na lek);

•    jeśli pacjent martwi się, że alprazolam może u niego wywołać fizyczne i umysłowe uzależnienie. Jeśli pacjent nie chce zakończyć leczenia, może to oznaczać psychiczne uzależnienie się od przyjmowania tego leku. Jeśli nastąpiło fizyczne uzależnienie, wycofywaniu leczenia towarzyszyć mogą objawy odstawienia (patrz punkt 3 - Przerwanie stosowania leku Alprox). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i długością leczenia, jest również większe u pacjentów, którzy wcześniej nadużywali alkoholu, narkotyków lub leków. W związku z tym leczenie powinno trwać tak krótko jak jest to możliwe;

•    pacjent nadużywał alkoholu, narkotyków lub leków;

•    u pacjenta występują zaburzenia pamięci. Utrata pamięci zwykle występuje kilka godzin po przyjęciu leku;

•    u pacjenta występują nieprzewidywane reakcje: np. niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary, nagła bezsenność, halucynacje, psychozy, niewłaściwe zachowanie, nagła dezorientacja (majaczenie) lub inne zaburzenia zachowania. Te niespodziewane reakcje pojawiają się częściej u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku;

•    u pacjenta występuje przewlekła choroba płuc;

•    pacjent jednocześnie pije alkohol i stosuje leki na uspokojenie;

•    u pacjenta występuje ciężka depresja (ryzyko samobójstwa);

•    u pacjenta rozpoznano niewydolność nerek lub wątroby;

•    u pacjenta rozpoznano chorobę psychiczną;

• u pacj enta występuj e pewien typ j askry.

Jeśli pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny

Pacjent powinien poinformować lekarza, że przyjmuje Alprox, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny.

Dzieci i młodzież

Należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent ma poniżej 18 lat. Bezpieczeństwo stosowania tego leku nie zostało potwierdzone u pacjentów poniżej 18 lat.

Lek Alprox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to zarówno leków, które wydawane są bez recepty, jak i preparatów ziołowych lub produktów naturalnych. Należy pamiętać by powiedzieć o wszystkich innych lekach przyjmowanych ostatnio.

Niektóre leki mogą powodować działania niepożądane, jeśli są przyjmowane łącznie z alprazolamem. Skuteczność leczenia może ulec zmianie, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje niektóre inne leki. W takim przypadku lekarz może dostosować leczenie lub sposób dawkowania.

Do takich leków należą, np.:

Leki, które nasilają uspokajające działanie alprazolamu:

•    tabletki nasenne, środki uspokajające;

•    leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne;

   leki przeciwpadaczkowe;

•    leki znieczulające;

•    silne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy;

•    leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco;

Leki, które zwiększają działanie alprazolamu, ponieważ opóźniają jego rozkład w wątrobie:

   nefazodon, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina (stosowane w leczeniu ciężkiej depresji);

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu zaburzeń żołądka);

•    leki na zakażenie HIV;

•    dekstropropoksyfen;

•    doustne środki antykoncepcyjne;

•    diltiazem (stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i w zaburzeniach serca);

•    niektóre antybiotyki (np. erytromycyna i troleandomycyna) oraz niektóre leki przeciwgrzybiczne (np. itrakonazol, ketokonazol);

Leki, które osłabiają działanie alprazolamu, ponieważ zwiększają jego rozkład w wątrobie:

   karbamazepina i fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki i innych chorób);

•    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum - preparat ziołowy);

•    ryfampicyna - (stosowana w leczeniu gruźlicy);

Alprazolam może nasilać działanie leków takich jak:

   digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń serca);

•    leki zwiotczające mięśnie;

•    imipramina i dezypramina (stosowane w leczeniu ciężkiej depresji);

•    klozapina (stosowana w leczeniu psychoz). Zwiększa się wtedy ryzyko zatrzymania oddechu i (lub) zatrzymania akcji serca.

Alkohol nasila działanie uspokajające alprazolamu.

Przy następnej wizycie należy powiedzieć lekarzowi, że się przyjmuje Alprox.

Stosowanie leku Alprox z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy zażywać popijając szklanką wody lub innego płynu.

Alkohol

Nie wolno pić alkoholu w czasie leczenia lekiem Alprox. Alkohol nasila działanie uspokajające alprazolamu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Alprox podczas ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne dla leczenia matki.

Doświadczenia dotyczące stosowania alprazolamu przez kobiety w ciąży są niewystarczające. Leku Alprox nie należy stosować w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub planowania ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Obserwacje u ludzi wskazują, że stosowanie alprazolamu może być szkodliwe dla płodu. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna porozmawiać z lekarzem o możliwości zakończenia leczenia. Jeśli jednak pacjentka stosuje Alprox do dnia porodu, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ u noworodka mogą wystąpić niektóre objawy odstawienne.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią. Lek ten może mieć szkodliwy wpływ na niemowlę karmione piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ alprazolam wywołuje działanie uśmierzające, zwiotczające mięśnie i uspokojenie, może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania prac wymagających czujności, szczególnie na początku leczenia oraz w przypadku niewystarczającej ilości snu. Dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprox.

Alprox zawiera laktozę

Jedna tabletka leku Alprox zawiera laktozę: 85,7 mg (tabletki 0,25 mg), 85,5 mg (tabletki 0,5 mg) lub 171,0 mg (tabletki 1 mg). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie często rozpoczyna się od małej dawki, którą można stopniowo zwiększać, jeśli jest to konieczne, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawkowania ani przerywać leczenia lekiem Alprox bez rozmowy z lekarzem. Zaleca się by ten sam lekarz rozpoczynał, prowadził i kończył leczenie. Stosowanie leków takich jak Alprox może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko to wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i długością leczenia oraz jest większe u pacjentów nadużywających alkoholu, narkotyków i leków. Nie należy przekazywać tego leku innym osobom.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny):

Dawka początkowa zazwyczaj wynosi 0,5 do 1 mg, przyjmowane przed zaśnięciem.

Dawka podtrzymująca (najmniejsza dawka wywołująca pożądany efekt) zazwyczaj wynosi maksymalnie 6 mg na dobę i jest przyjmowana po podzieleniu na trzy lub cztery mniejsze dawki jednorazowe.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów wrażliwych na działanie leku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek zaleca się mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące niż zazwyczaj są zalecane. Dawka maksymalna wynosi 4,5 mg na dobę, przyjmowane w trzech dawkach podzielonych.

Potrzeba przyjmowania leku przez pacjenta i zastosowanie odpowiedniej dawki powinny być poddane ocenie w rozmowie z lekarzem najpóźniej cztery tygodnie po rozpoczęciu leczenia.

Lęk:

Zwykła dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi 0,5 do 3 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów wrażliwych na działanie leku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek zaleca się mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące niż zazwyczaj są zalecane.

Najdłuższy czas trwania leczenia zazwyczaj wynosi 8 do 12 tygodni, łącznie ze stopniowym odstawianiem leku.

Alprox nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu depresji lub w leczeniu lęku z towarzyszącą depresją.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania alprazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Leku Alprox nie należy stosować w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alprox

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny, np. dziecko zażył zbyt dużą ilość tego leku przez pomyłkę, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala. Jeśli pacjent jest przytomny, należy szybko podać węgiel aktywowany.

Udając się do lekarza lub szpitala należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Przyjęcie za dużej dawki alprazolamu powoduje silne zmęczenie, niewydolność mięśniową (zaburzenia koordynacji ruchów) i obniżony poziom świadomości. Możliwe jest również zmniejszenie ciśnienia krwi, utrata przytomności, zahamowanie oddechu. Alkohol i inne czynniki hamujące ośrodkowy układ nerwowy potęgują działania niepożądane alprazolamu.

Pominięcie zastosowania leku Alprox

Należy przyjąć pominiętą dawkę możliwie najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent powinien upewnić się przed urlopem lub podróżą, czy posiada wystarczającą ilość leku Alprox.

Przerwanie stosowania leku Alprox

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko uzależnienia jest największe podczas stosowania dużych dawek i długiego okresu leczenia. Ryzyko uzależnienia jest większe u pacjentów nadużywających alkoholu, narkotyków i leków.

Nagłe przerwanie leczenia powoduje objawy odstawienne (np. ból głowy, ból mięśni, ciężki lęk i napięcie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, splatanie i drażliwość). W ciężkich przypadkach depersonalizację, (uczucie oderwania od własnej osoby i tożsamości), derealizację (uczucie oderwania od rzeczywistości), zwiększoną ostrość słuchu, utratę czucia, uczucie mrowienia w kończynach, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, halucynacje, napady drgawek. Objawy odstawienne mogą wystąpić kilka dni po zakończeniu leczenia.

Dlatego nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Alprox. Dawka powinna być zmniejszana stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest zmęczenie, które może być powiązane z zaburzeniami koordynacji ruchów, zaburzoną koordynacją mięśni i splątaniem. Zmęczenie może występować szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Największe nasilenie objawów zmęczenia występuje na początku leczenia, następnie ulegają one złagodzeniu lub ustępują po zmniejszeniu dawki lub w trakcie dalszego leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    uspokojenie, senność.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    zmniejszenie apetytu,

-    depresja, splątanie, niepokój ruchowy,

-    zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, uczucie zawrotu głowy,

-    nieostre widzenie,

-    częstoskurcz (szybkie bicie serca), kołatanie serca,

-    niedrożność nosa,

-    zaparcie, biegunka, nudności,

-    suchość w ustach, zwiększone wydzielanie śliny, trudności z przełykaniem,

-    wysypka alergiczna,

-    zmęczenie, osłabienie, drażliwość.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    hiperprolaktynemia (nieprawidłowa, zbyt duża zawartość hormonu prolaktyny we krwi),

-    utrata apetytu,

-    niepokój ruchowy, pobudzenie, agresja, urojenia, napady agresji, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, nerwowość, pobudzenie, zmiany popędu płciowego (libido),

-    utrata pamięci, zaburzenia napięcia mięśni, drżenie,

-    zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

-    wymioty,

-    żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby,

-    świąd,

-    osłabienie mięśni,

-    zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności płciowych,

-    zmiany masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1 000):

-    pobudzenie apetytu,

-    uzależnienie,

-    uczucie drętwienia, zmniejszona czujność,

-    nadciśnienie,

-    reakcje skórne.

Działania niepożądane z nieznaną częstością występowania:

-    zapalenie wątroby,

-    ograniczające obrzęki w obrębie skóry, warstw podskórnych, błon śluzowych i czasami narządów wewnętrznych (obrzęk naczynioruchowy),

-    obrzęki obejmujące kończyny.

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Nagłe przerwanie podawania leku Alprox może powodować objawy odstawienne, takie jak lęk, bezsenność i drgawki (patrz punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Alprox”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alprox

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Alprox

-    Substancją czynną jest alprazolam. Jedna tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.

-    Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Alprox i co zawiera opakowanie

Tabletki 0,25 mg: białe lub prawie białe tabletki niepowlekane, okrągłe, obustronnie wypukłe, z rowkiem dzielącym, o średnicy 7 mm.

Tabletki 0,5 mg: białe lub prawie białe tabletki niepowlekane, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, o średnicy 7 mm.

Tabletki 1 mg: białe lub prawie białe tabletki niepowlekane, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, o średnicy 9 mm.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko j ej rozkruszenie, w celu łatwiej szego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Wielkości opakowań:

20, 30, 50 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.11.2013

7