+ iMeds.pl

Alprox 2 mgUlotka Alprox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alprox, 2 mg, tabletki

Alprazolamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Alprox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprox

3.    Jak stosować Alprox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Alprox

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Alprox i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest alprazolam. Należy on do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk. Ma również działanie łagodzące, uspokajające i zwiotczające mięśnie.

Alprox stosuje się:

-    w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny);

-    w leczeniu objawowym lęku.

Alprazolam jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Lekarz może przepisać ten lek również w leczeniu innych chorób niewymienionych w tej ulotce.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprox Kiedy nie stosować leku Alprox

•    jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę powodującą nużliwość mięśni (myasthenia gravis);

   jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

•    jeśli u pacjenta występuje bezdech okresowy we śnie (przedłużone przejściowe przerwy w oddychaniu podczas snu);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent zauważy, że działanie tabletek osłabnie po stosowaniu ich przez kilka tygodni (tolerancja na lek);

•    pacjent martwi się, że alprazolam może u niego wywołać uzależnienie fizyczne i umysłowe. Jeśli pacjent nie chce zakończyć leczenia, może to oznaczać uzależnienie od przyjmowania tego leku. Jeśli nastąpiło fizyczne uzależnienie, wycofywaniu leczenia towarzyszyć mogą objawy odstawienia (patrz punkt 3 - Przerwanie stosowania leku Alprox). Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z wielkością dawki i długością leczenia, jest również większe u pacjentów, którzy wcześniej nadużywali alkoholu, narkotyków lub leków. Z tego powodu leczenie powinno trwać tak krótko jak jest to możliwe;

•    pacjent nadużywał alkoholu lub leków, czy też zażywał narkotyki;

•    u pacjenta występują zaburzenia pamięci. Utrata pamięci zwykle występuje kilka godzin po przyjęciu leku;

•    u pacjenta występują nieprzewidywane reakcje, np. niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary, nagła bezsenność, halucynacje, psychozy, niewłaściwe zachowanie, majaczenie i inne zaburzenia zachowania. Te niespodziewane reakcje pojawiają się częściej u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku;

•    u pacj enta występuj e przewlekła choroba płuc;

•    pacjent jednocześnie pije alkohol i stosuje leki na uspokojenie;

•    u pacj enta występuj e ciężka depresj a (ryzyko samobój stwa);

•    u pacjenta rozpoznano zaburzenie czynności nerek lub wątroby;

•    u pacjenta rozpoznano niektóre choroby psychiczne;

•    u pacj enta występuj e pewien typ j askry.

Jeśli pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny

Jeśli pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny powinien poinformować lekarza, że przyjmuje Alprox.

Dzieci i młodzież

Należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent ma poniżej 18 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego leku u pacjentów poniżej 18 lat.

Lek Alprox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to zarówno leków, które wydawane są bez recepty, jak i preparatów ziołowych lub produktów naturalnych. Należy pamiętać by powiedzieć lekarzowi również o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio.

Niektóre leki mogą powodować działania niepożądane, jeśli są przyjmowane łącznie z alprazolamem. Skuteczność leczenia może ulec zmianie, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje niektóre inne leki. W takim przypadku lekarz może dostosować leczenie lub sposób dawkowania.

Do takich leków należą:

Leki, które nasilają uspokajające działanie alprazolamu:

•    leki nasenne, środki uspokajające;

•    leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne;

leki przeciwpadaczkowe;

• leki znieczulające;

•    silne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy;

•    leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco;

Leki, które zwiększają działanie alprazolamu, ponieważ zmniejszają jego metabolizm w wątrobie:

   nefazodon, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina (leki stosowane w ciężkiej depresji);

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu zaburzeń żołądka);

•    leki na zakażenie HIV;

•    dekstropropoksyfen;

•    doustne środki antykoncepcyjne;

•    diltiazem (lek na ciśnienie krwi i nasercowy);

•    niektóre antybiotyki (np. erytromycyna i troleandomycyna) oraz niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. itrakonazol, ketokonazol);

Leki, które osłabiają działanie alprazolamu, ponieważ zwiększają jego metabolizm w wątrobie:

   karbamazepina i fenytoina (leki przeciwpadaczkowe, które są stosowane również w leczeniu innych chorób);

• dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum - lek ziołowy);

•    ryfampicyna - lek przeciwgruźliczy;

Alprazolam może nasilać działanie leków takich jak:

   digoksyna (lek nasercowy);

•    leki zwiotczające mięśnie;

•    imipramina i dezypramina (leków stosowanych w ciężkiej depresji);

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny). Występuje wtedy zwiększone ryzyko zatrzymania oddechu i (lub) zatrzymania akcji serca.

Alkohol nasila działanie uspokajające alprazolamu.

Przy następnej wizycie należy powiedzieć lekarzowi, że się przyjmuje Alprox.

Stosowanie leku Alprox z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy zażywać popijając szklanką wody lub innego płynu.

Alkohol

Nie wolno pić alkoholu w czasie stosowania leku Alprox. Alkohol nasila działanie uspokajające alprazolamu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Alprox podczas ciąży, chyba, że lekarz uzna, to za bezwzględnie konieczne dla leczenia matki.

Doświadczenia ze stosowaniem leku Alprox podczas ciąży są niewystarczające. Leku Alprox nie należy stosować w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub planowania ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie wskazane. Obserwacje u ludzi wskazują, że alprazolam może mieć szkodliwy wpływ na rozwój płodu. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna porozumieć się z lekarzem w celu rozważenia możliwości zakończenia leczenia. Jeśli jednak pacjentka stosuje Alprox do dnia porodu, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ u noworodka zaraz po urodzeniu mogą wystąpić niektóre objawy odstawienia.

Nie należy stosować leku Alprox w okresie karmienia piersią. Występuje ryzyko szkodliwego wpływu na dziecko.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ alprazolam wywołuje odprężenie, zwiotcza mięśnie i uspokaja, może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania prac wymagających czujności, szczególnie na początku leczenia oraz w przypadku niewystarczającej ilości snu. Dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprox.

Alprox zawiera laktozę

Jedna tabletka leku Alprox zawiera 170 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Alprox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie często rozpoczyna się od małej dawki, którą w razie konieczności można stopniowo zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawkowania bez rozmowy z lekarzem. Zaleca się, by ten sam lekarz rozpoczynał, prowadził i kończył leczenie. Stosowanie leków takich jak Alprox może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko to wzrasta wraz z wielkością dawki i długością leczenia oraz jest większe u pacjentów nadużywających alkoholu, narkotyków i leków. Nie należy przekazywać tabletek Alprox innym osobom.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny):

Dawka początkowa zazwyczaj wynosi 0,5 do 1 mg, przyjmowane przed zaśnięciem.

Dawka podtrzymująca (najmniejsza dawka wywołująca pożądany efekt) na ogół nie przekracza 6 mg na dobę i jest przyjmowana po podzieleniu na trzy lub cztery mniejsze dawki jednorazowe.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów wrażliwych na działanie leku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawka początkowa i podtrzymująca jest na ogół mniejsza i wynosi maksymalnie do 4,5 mg na dobę, przyjmowane w trzech dawkach podzielonych.

Potrzeba przyjmowania leku przez pacjenta i zastosowanie odpowiedniej dawki powinny być poddane ocenie w rozmowie z lekarzem najpóźniej cztery tygodnie po rozpoczęciu leczenia.

Lęk:

Zwykła dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi 0,5 do 3 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów wrażliwych na działanie leku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek zalecane są mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące.

Najdłuższy czas trwania leczenia zazwyczaj wynosi 8 do 12 tygodni, łącznie ze stopniowym odstawianiem leku.

Alprox nie powinien być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) w leczeniu depresji lub lęku z towarzyszącą depresją.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania alprazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Leku Alprox nie należy stosować w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alprox

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny (np. dziecko) zażył zbyt dużą ilość tego leku, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala. Jeśli pacjent jest przytomny, należy szybko podać węgiel aktywny.

Udając się po pomoc medyczną należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Przedawkowanie alprazolamu powoduje silne zmęczenie, ataksję (zaburzenia koordynacji ruchów) i obniżony poziom świadomości. Możliwe jest również zmniejszenie ciśnienia krwi, utrata przytomności, zahamowanie oddechu. Alkohol i inne czynniki hamujące ośrodkowy układ nerwowy potęgują działania niepożądane alprazolamu.

Pominięcie zastosowania leku Alprox

Należy przyjąć pominiętą dawkę możliwie najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent powinien upewnić się przed urlopem lub podróżą, czy posiada wystarczającą ilość leku.

Przerwanie stosowania leku Alprox

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko uzależnienia jest największe podczas stosowania dużych dawek i długiego leczenia oraz jest większe u pacjentów nadużywających alkoholu, narkotyków i leków.

Nagłe przerwanie leczenia powoduje objawy odstawienne (np. ból głowy, ból mięśni, ciężki lęk i napięcie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, splatanie, drażliwość i ciężkie przypadki depersonalizacji, uczucie oderwania od rzeczywistości, zwiększoną ostrość słuchu, utratę czucia, uczucie mrowienia w kończynach, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, halucynacje, napady padaczki). Objawy odstawienne mogą wystąpić kilka dni po zakończeniu leczenia.

Dlatego nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Alprox. Dawka powinna być zmniejszana stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest zmęczenie, które może być powiązane z zaburzeniami koordynacji ruchów, zaburzoną koordynacją mięśni, splątaniem. Zmęczenie może występować szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Największe nasilenie objawów występuje na początku leczenia, następnie ulegają one złagodzeniu lub ustępują po zmniejszeniu dawki lub w trakcie dalszego leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    uspokojenie, senność.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    zmniejszenie apetytu,

-    depresja, splątanie, niepokój ruchowy,

-    zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, uczucie zawrotu głowy,

-    nieostre widzenie,

-    częstoskurcz (szybkie bicie serca), kołatanie serca,

-    niedrożność nosa,

-    zaparcie, biegunka, nudności,

-    suchość w ustach, zwiększone wydzielanie śliny, trudności z przełykaniem,

-    wysypka alergiczna,

-    zmęczenie, osłabienie, drażliwość.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    hiperprolaktynemia (nieprawidłowa, zbyt duża zawartość hormonu prolaktyny we krwi),

-    utrata apetytu,

-    niepokój ruchowy, pobudzenie, agresja, urojenia, napady agresji, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, nerwowość, pobudzenie, zmiany popędu płciowego (libido),

-    utrata pamięci, zaburzenia napięcia mięśni, drżenie,

-    zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

-    wymioty,

-    żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby,

-    świąd,

-    osłabienie mięśni,

-    zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności płciowych,

-    zmiany masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1 000):

-    pobudzenie apetytu,

-    uzależnienie,

-    uczucie drętwienia, zmniejszona czujność,

-    nadciśnienie,

-    reakcje skórne.

Działania niepożądane z nieznaną częstością występowania:

-    zapalenie wątroby,

-    ograniczające obrzęki w obrębie skóry, warstw podskórnych, błon śluzowych i czasami narządów wewnętrznych (obrzęk naczynioruchowy),

-    obrzęki obejmujące kończyny.

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Nagłe przerwanie podawania leku Alprox może powodować objawy odstawienne, takie jak lęk, bezsenność i drgawki (patrz punkt 3 - „Przerwanie stosowania leku Alprox”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Alprox

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Alprox

-    Substancją czynną jest alprazolam. Jedna tabletka zawiera 2 mg alprazolamu.

-    Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Alprox i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, niepowlekane, podłużne tabletki z trzema poprzecznymi liniami podziału i oznaczeniem „ORN 54”.

Linie podziału na tabletce ułatwiają tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Wielkości opakowań:

30, 50 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.11.2013

7

Alprox

Charakterystyka Alprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alprox, 2 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2,0 mg alprazolamu (Alprazolamum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 170,0 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe lub prawie białe, niepowlekane, podłużne tabletki, z trzema poprzecznymi liniami podziału i oznakowaniem „ORN 54”.

Linie podziału na tabletce ułatwiają tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

•    Leczenie objawowe lęku

Alprox jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie objawowe lęku

Dawka początkowa_wynosi 0,25 do 0,5 mg, trzy razy na dobę. Dawkę należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 3 mg/dobę w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek i wrażliwih na leczenie: dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększać stopniowo.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

Dawka początkowa wynosi 0,5 do 1 mg na dobę, przyjmowane przed zaśnięciem. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie do pacjenta i można zwiększać maksymalnie o 1 mg w odstępach 3 lub 4-dniowych. Dawka podtrzymująca wynosi od 3 mg na dobę do maksymalnie 6 mg/dobę podawanych w 3 lub 4 dawkach podzielonych. W niektórych przypadkach dawkowanie można zwiększyć do 10 mg/dobę w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek i wrażliwi na leczenie: dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę. Dawkowanie można w razie potrzeby stopniowo zwiększać. Maksymalna dawka wynosi 4,5 mg/dobę w dawkach podzielonych.

Czas leczenia

Okres leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Stan pacjenta należy systematycznie poddawać ocenie. Należy ocenić potrzebę dalszego leczenia, szczególnie w przypadkach, gdy u pacjenta nie występują objawy choroby. Całkowity okres leczenia nie powinien przekraczać 8 do 12 tygodni, wliczając stopniowe odstawianie leku.

Dane z badań obejmują 6-miesięczny okres leczenia lęku do 8-miesięcznego okresu leczenia zaburzeń lękowych napadowych.

Przerwanie leczenia

Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo. Zalecane zmniejszanie dawki dobowej alprazolamu nie powinno przekraczać 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

Dzieci i młodzież Produktu leczniczego Alprox nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania alprazolamu u pacjentów poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nużliwość mięśni (Myasthenia gravis)

   Ciężka niewydolność oddechowa

•    Ciężki bezdech periodyczny we śnie

•    Ciężka niewydolność wątroby

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tolerancja leku

Działanie nasenne alprazolamu może zmniejszyć się po wielokrotnym stosowaniu leku przez okres kilku tygodni.

Uzależnienie

Przewlekłe stosowanie benzodiazepin może powodować fizyczne i psychiczne uzależnienie od leku. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki oraz wydłużaniem czasu leczenia. Zwiększone ryzyko uzależnienia występuje również u pacjentów nadużywających leków, narkotyków bądź alkoholu. Uzależnienie lekowe może wystąpić podczas stosowania dawek terapeutycznych i (lub) u pacjentów, u których nie występują indywidualne czynniki ryzyka. Istnieje zwiększone ryzyko uzależnienia lekowego w przypadku jednoczesnego stosowania kilku benzodiazepin bez względu na wskazanie anksjolityczne czy hipnotyczne. Zgłaszano również przypadki nadużywania. Po rozwinięciu się fizycznego uzależnienia, nagłe przerwanie leczenia wywołuje objawy odstawienia leku. Objawy odstawienne obejmują m.in. bóle głowy, bóle mięśni, wzmożony lęk, napięcie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, splątanie i zdenerwowanie. Ciężkie przypadki mogą obejmować m.in. depersonalizację, utratę poczucia rzeczywistości, zwiększoną ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, a także omamy i drgawki. Objawy odstawienne mogą pojawić się kilka dni po zakończeniu leczenia.

Zjawisko nasilania sie leku i napięcia po zaprzestaniu leczenia

Po zakończeniu leczenia alprazolamem może wystąpić przemijający zespół, w którym występują objawy podobne do tych, które skłoniły do leczenia benzodiazepinami (lub substancjami podobnymi do benzodiazepin) i które w pierwszej chwili wydają się być bardziej intensywne niż wcześniej. Zespołowi objawów mogą towarzyszyć: zmiany nastroju, bezsenność i niepokój. Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych i (lub) objawów z odbicia jest większe w przypadku nagłego obniżenia dawki lub nagłego przerwania leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy (patrz punkt 4.2) w zależności od wskazania, ale w przypadku lęku i napięcia nie powinien przekraczać 8 do12 tygodni, wliczając w tym okres stopniowego odstawiania leku i stopniowe zmniejszanie dawki. Przedłużenie czasu trwania leczenia jest możliwe wyłącznie po ponownej ocenie stanu pacjenta.

Istotne może być poinformowanie pacjenta w momencie rozpoczynania leczenia, że będzie ono miało ograniczony czas trwania oraz dokładne wytłumaczenie, w jaki sposób odbywać się będzie stopniowe zmniejszanie dawkowania.

Ważne jest, aby przygotować pacjentów na wystąpienie objawów odstawiennych, w celu uniknięcia, na ile to możliwe, utrudnień związanych z wystąpieniem takich objawów podczas odstawiania leku. W przypadku benzodiazepin o krótkim okresie półtrwania istnieją wskazania, w których objawy odstawienne mogą wystąpić w trakcie zmiany dawki, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużymi dawkami leku. W przypadku stosowania benzodiazepin o długim okresie półtrwania jest istotne aby podkreślić, że nie należy zamieniać ich na benzodiazepiny o krótkim okresie półtrwania, ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawiennych.

Niepamięć

Podobnie jak inne benzodiazepiny, alprazolam może powodować niepamięć następczą. Występuje ona na ogół w ciągu kilku godzin po przyjęciu produktu (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

W przypadku pojawienia się objawów takich jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary, bezsenność, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie, splątanie oraz inne zaburzenia zachowania, należy przerwać stosowanie leku. Reakcje paradoksalne występują częściej u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat; z tego względu nie należy stosować alprazolamu w tej grupie wiekowej.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku powinni raczej otrzymywać mniejszą dawkę niż zwykle stosowana (patrz punkt 4.2). U pacjentów w podeszłym wieku i (lub) u pacjentów osłabionych alprazolam należy stosować ostrożnie, aby uniemożliwić rozwinięcie się ataksji lub nadmiernego uspokojenia oraz ze względu na możliwość upadków w następstwie zwiotczającego działania benzodiazepin

Mniejszą dawkę należy również stosować u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, ze względu na możliwość wystąpienia depresji oddechowej.

Benzodiazepiny nie są przeznaczone do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą wywołać encefalopatię. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby w stopniu łagodnym do umiarkowanego.

Benzodiazepiny nie są skuteczne w leczeniu podstawowym psychoz.

W kilku przypadkach zgłoszono epizody maniakalne u pacjentów z utajoną depresją.

Benzodiazepiny nie są skuteczne w podstawowym leczeniu ciężkiej depresji i nie należy ich stosować w monoterapii lęków związanych z ciężką depresją, gdyż w takich przypadkach może dojść do samobójstwa. Stosowanie ich u pacjentów z ciężką depresją lub u pacjentów ze skłonnością do prób samobójczych wymaga odpowiedniego monitorowania i przepisywania wyłącznie odpowiedniej ilości leku.

Stwierdzono, że zaburzenia lękowe były powiązane z pierwotną i wtórną depresją oraz ze zwiększoną ilością zachowań samobójczych u nieleczonych pacjentów. Dlatego duże dawki alprazolamu należy stosować w leczeniu zaburzeń lękowych bardzo ostrożnie, podobnie jak w przypadku innych leków psychotropowych używanych w leczeniu pacjentów z depresją lub u pacjentów podejrzanych o występowanie myśli czy też zamiarów samobójczych. Należy wziąć to pod uwagę przepisując leczenie alprazolamem.

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych związanych z aktywnością antycholinergiczną, benzodiazepiny należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub u pacjentów ze skłonnościami do niej.

Benzodiazepiny należy przepisywać szczególnie ostrożnie pacjentom ze stwierdzonym w wywiadzie nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Tabletki zawierają laktozę.

Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Leki psychotropowe:

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi lekami psychotropowymi. Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi o działaniu psychotropowym, jak leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, znieczulające i przeciwhistaminowe z komponentą uspokajającą, zwiększa depresyjne działanie na ośrodkowy system nerwowy. Podczas jednoczesnego stosowania z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może wystąpić euforia, co może zwiększać uzależnienie psychiczne.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania z lekami upośledzającymi funkcje układu oddechowego takimi jak opioidy (leki przeciwbólowe, leki przeciwkaszlowe, leczenie zastępcze) zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Alkohol:

Stosowanie z alkoholem wzmaga działanie uspokajające alprazolamu. Działanie to może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas leczenia alprazolamem nie należy pić alkoholu.

Klozapina:

W przypadku stosowania z klozapiną istnieje zwiększone ryzyko zatrzymania oddechu i zatrzymania akcji serca.

Leki zwiotczające mięśnie:

Należy być przygotowanym na wzmożone działanie zwiotczające mięśnie (ryzyko upadków) w przypadku stosowania alprazolamu podczas terapii lekami zwiotczającymi mięśnie, zwłaszcza na początku leczenia z alprazolamem.

Interakcje farmakokinetyczne

Ponieważ alprazolam jest metabolizowany przez pewne enzymy wątrobowe (szczególnie CYP3A4), jego działanie nasila się pod wpływem produktów leczniczych, które hamują te enzymy. Dlatego alprazolam należy stosować z ostrożnością u pacjentów, którzy stosują takie produkty lecznicze, ponadto w przypadku jednoczesnego stosowania może być konieczne zmniejszenie dawki.

Inhibitory CYP3A4:

Leki przeciwgrzybicze: nie zaleca się jednoczesnego stosowania z itrakonazolem, ketokonazolem i innymi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli (hamującymi enzym CYP3A4).

Odpowiednią ostrożność należy zachować zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A4 takich jak: inhibitory proteazy HIV, fluoksetyna, dekstropropoksyfen, doustne środki antykoncepcyjne, sertralina, diltiazem lub antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna i troleandomycyna.

Itrakonazol, silny inhibitor CYP3A4, zwiększa pole pod krzywą AUC i wydłuża okres półtrwania alprazolamu w fazie eliminacji. W badaniu, podczas którego zdrowym ochotnikom podawano itrakonazol w dawce 200 mg/dobę oraz 0,8 mg alprazolamu, pole pod krzywą AUC zwiększyło się dwu-trzykrotnie, a okres półtrwania w fazie eliminacji wydłużył się do około 40 godzin.

Obserwowano także zmiany czynności psychomotorycznych na które wpływał alprazolam.

Itrakonazol może wpływać na działanie przeciwdepresyjne alprazolamu na ośrodkowy układ nerwowy a odstawienie itrakonazolu może osłabiać terapeutyczną skuteczność alprazolamu.

Nefazodon, fluwoksamina i cymetydyna: w przypadku jednoczesnego stosowania leków tego typu (inhibitorów CYP3A4) i alprazolamu należy zachować ostrożność i w razie potrzeby odpowiednio zmniejszyć dawkę alprazolamu. Nefazodon hamuje enzym CYP3A4 pośredniczący w utlenianiu alprazolamu, co powoduje dwukrotne zwiększenie stężenia alprazolamu w osoczu i ryzyko reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego w leczeniu skojarzonym zaleca się zmniejszenie dawki alprazolamu o połowę.

Leczenie fluwoksaminą przedłuża okres półtrwania alprazolamu z 20 do 34 godzin i podwaja stężenie alprazolamu w osoczu. W leczeniu skojarzonym, zaleca się stosowanie połowy dawki alprazolamu.

Cymetydyna zmniejsza klirens alprazolamu, co może wzmóc jego działanie. Znaczenie kliniczne interakcji nie zostało jeszcze ustalone.

Leki indukujące CYP3A4:

Słabsze działanie alprazolamu może wystąpić u pacjentów przyjmujących leki indukujące CYP3A4, takie jak: ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). Stężenie alprazolamu w osoczu w fazie eliminacji zależy od niektórych enzymów wątrobowych (w szczególności CYP3A4) wpływających na metabolizm i jest osłabiane przez leki indukujące działanie tych enzymów. W przypadku nagłego zaprzestania leczenia dziurawcem lub innym lekiem indukującym CYP3A4 mogą wystąpić objawy przedawkowania alprazolamu.

Wpływ alprazolamu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych:

Digoksyna:

Zgłaszano zwiększenie stężenia digoksyny podczas jednoczesnego stosowania 1 mg alprazolamu na dobę, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego pacjentów przyjmujących równocześnie alprazolam i digoksynę należy szczególnie kontrolować w celu wykrycia objawów toksyczności digoksyny.

Imipramina i dezypramina:

Zgłaszano, że jednoczesne podawanie alprazolamu (w dawkach do 4 mg / dobę) i imipraminy lub dezypraminy powodowało w stanie stacjonarnym średnie zwiększenie stężenia tych substancji w osoczu odpowiednio o 31% lub 20%. Nie ustalono jeszcze znaczenia klinicznego tych zmian.

Warfaryna;

Nie stwierdzono wpływu alprazolamu na czas protrombinowy czy stężenie warfaryny w osoczu.

Nie wykazano interakcji z propranololem i disulfiramem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Duża ilość danych uzyskana z badań kohortowych wykazuje, ze ekspozycja na benzodiazepiny w czasie pierwszego trymestru ciąży nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania poważnych wad rozwojowych. Jednakże, w kilku wcześniejszych przypadkach kontrolowanych badań epidemiologicznych stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu w obrębie jamy ustnej. Dane wykazują, ze ryzyko wystąpienia rozszczepu w obrębie jamy ustnej u noworodka po ekspozycji na benzodiazepiny podczas ciąży jest mniejsze niż 2 do 1000 w porównaniu do spodziewanego wskaźnika takich wad dla populacji ogólnej, który wynosi ok. 1 do1000. Leczenie benzodiazepinami w dużych dawkach, w trakcie drugiego i (lub ) trzeciego trymestru ciąży powoduje zmniejszenie aktywnych ruchów płodu oraz zmienność rytmu serca płodu.

Jeżeli z ważnych powodów medycznych leczenie musi być stosowane w ostatniej fazie ciąży, nawet w przypadku stosowania małych dawek, u noworodka mogą wystąpić objawy zespołu wiotkiego dziecka (ang. floppy infant syndrome), takie jak hipotonia osiowa, zaburzenia ssania prowadzące do słabego przybierania na wadze. Objawy te są odwracalne, ale mogą występować przez okres jednego do trzech tygodni, w zależności od czasu półtrwania produktu w organizmie. W przypadku stosowania dużych dawek, u noworodka może wystąpić depresja oddechowa lub bezdech oraz hipotermia. Ponadto, w okresie poporodowym mogą pojawić się objawy odstawienne, w tym nadpobudliwość, pobudzenie i drżenie, nawet w przypadku braku występowania objawów zespołu wiotkiego dziecka. Wystąpienie objawów odstawiennych po porodzie zależy od okresu półtrwania substancji w organizmie.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, stosowanie alprazolamu w czasie ciąży można rozważyć jedynie wtedy jeśli zalecenia terapeutyczne i sposób stosowania produktu są ściśle przestrzegane.

Jeśli leczenie alprazolamem jest konieczne w ostatniej fazie ciąży, należy unikać stosowania dużych dawek oraz monitorować objawy odstawienne i (lub) objawy zespołu wiotkiego dziecka występujące u noworodka.

Przepisując Alprox kobietom w wieku rozrodczym należy je pouczyć, aby skontaktowały się z lekarzem w sprawie przerwania stosowania produktu, jeśli planują ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ alprazolam przenika do mleka kobiecego, nie należy go podawać matkom karmiącym piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Alprazolam w znacznym stopniu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów, u których codzienne czynności wymagają zwiększonej uwagi i koncentracji w celu podejmowania odpowiednich decyzji, oraz zachowania pełnej sprawności kończyn, należy ostrzec, że ich sprawność psychofizyczna może ulec zaburzeniu poprzez nadmierne uspokojenie, niepamięć, utrudnioną koncentrację i osłabienie mięśni. Ryzyko zaburzeń koncentracji wzrasta, jeśli pacjent nie śpi wystarczająco długo.

Pacjentów należy poinformować o tym zagrożeniu i zalecić, by nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn w trakcie leczenia. Wyżej wymienione działania niepożądane nasilają się po spożyciu alkoholu (patrz punkt 4.5).

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym benzodiazepin jest działanie uspokajające, które może być powiązane z ataksją, zaburzeniami koordynacji i splątaniem. Podatność na tego rodzaju działania niepożądane jest cechą osobniczą. Działania te zależą od dawki i zmniejszają się wraz z jej ograniczeniem. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na działanie uspokajające. Uspokojenie i zaburzenia koordynacji wywoływane przez benzodiazepiny są szczególnie nasilone na początku leczenia, a podczas ciągłego stosowania stają się lepiej tolerowane .

Częstości występowania działań niepożądanych zostały określone w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia

endokrynologiczne

Hiperprolaktynemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie

apetytu

Anoreksja

Zwiększenie apetytu

Zaburzenia

psychiczne

Depresja (patrz akapit poniżej), splątanie, akatyzja

Zaburzenia

psychiczne i

paradoksalne

(patrz akapit

poniżej),

bezsenność,

nieprawidłow

e myślenie,

nerwowość,

pobudzenie,

zmiany

popędu

płciowego

Uzależnienie (patrz akapity poniżej)

Zaburzenia układu nerwowego

Uspokojenie,

senność

Ataksja,

zaburzenia

koordynacji,

zaburzenia

pamięci,

zaburzenia

mowy,

trudności w

koncentracji,

zawroty

Niepamięć (patrz akapit poniżej), dystonia, drżenie

Uczucie drętwienia,

zmniejszenie

czujności

Objawy

wegetaty

wne

głowy, ból

głowy,

uczucie

zawrotu

głowy,

Zaburzenia oka

Nieostre

widzenie

Zaburzenia

widzenia,

podwójne

widzenie,

wzrost

ciśnienia

wewnątrzgałk

owego

Zaburzenia serca

Częstoskurcz,

kołatanie

serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niedrożność

nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

(zaparcie,

biegunka,

nudności,

suchość w

ustach,

zwiększone

ślinienie się,

trudności z

przełykaniem)

Wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka,

zaburzenia

czynności

wątroby

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie

skóry

alergiczne

Świąd

Zaburzenia skórne

Obrzęk

naczynio-

ruchowy

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Osłabienie

mięśniowo-

szkieletowe

Ataksja

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

lub

zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

miesiączkowa

nia,

zaburzenia

czynności

płciowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

astenia,

drażliwość

Obrzęki

obwodowe

Badania

diagnostyczne

Zmiany masy ciała

Niepamięć

Postępująca niepamięć może wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się w przypadku podawania większych dawek. Niepamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania (patrz również punkt 4.4.).

Depresja

W czasie stosowania benzodiazepin, u osób wrażliwych może ujawnić się obecna wcześniej depresja. Zaburzenia psychiczne i reakcje paradoksalne

Reakcje takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady agresji, koszmary senne, omamy, psychozy, nieprawidłowe zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Występowanie takich reakcji paradoksalnych jest bardziej prawdopodobne u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych leczenie należy przerwać.

Uzależnienie:

Stosowanie tej substancji (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego. Przerwanie leczenia może więc spowodować objawy odstawienne oraz objawy z odbicia (patrz również punkt 4.4). Mogą również wystąpić przypadki uzależnienia psychicznego. Istniej ą zgłoszenia o przypadkach nadużywania benzodiazepin.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V

4.9 Przedawkowanie

Ogólne informacje na temat toksyczności

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin, przedawkowanie nie powinno stwarzać zagrożenia dla życia, chyba że w połączeniu z innymi środkami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (w tym z alkoholem). W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku należy uwzględnić, iż mogło dojść do zażycia wielu leków. Leczenie należy odpowiednio dostosować.

Objawy

Przedawkowanie zwykle przebiega z zahamowaniem czynności ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od senności do śpiączki włącznie. W łagodnych przypadkach przedawkowania objawy mogą być następujące: senność, splątanie i letarg. W cięższych przypadkach ataksja, hipotonia, niedociśnienie, depresj a oddechowa, w rzadkich przypadkach śpiączka, bardzo rzadko nawet zgon.

Leczenie

Wkrótce po zażyciu, jeśli pacjent jest przytomny, należy wywołać wymioty, zaś gdy pacjent jest nieprzytomny, należy wykonać płukanie żołądka, po uprzednim zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych za pomocą intubacji. Jeśli płukanie żołądka nie przynosi poprawy stanu pacjenta, należy podać węgiel aktywny i jeśli to konieczne pozostawić w żołądku, podając jednocześnie środki przeczyszczające. Także wtedy, gdy wiadomo, że przedawkowanie było znaczne, postępowanie to może być skuteczne nawet po dłuższym czasie. Wymuszona diureza lub hemodializa nie są skuteczne.

Swoistym antidotum jest flumazenil, jeśli jest podawany zgodnie z instrukcjami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwwskazania i środki ostrożności.

U osób w śpiączce stosuje się w dużej mierze leczenie objawowe. Należy podjąć działania mające na celu uniknięcie powikłań, takich jak niedotlenienie spowodowane zadławieniem językiem lub aspiracja zawartości żołądka. Przydatne może być dożylne podawanie płynów celem zapobiegania odwodnieniu.

Wspieranie czynności życiowych, zwłaszcza oddychania, jest szczególnie ważne, jeśli przedawkowanie nastąpiło w połączeniu z innymi środkami uspokajającymi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne benzodiazepiny, kod ATC: N05BA12 Mechanizm działania

Alprazolam, podobnie jak inne benzodiazepiny, ma duże powinowactwo do miejsc wiązania benzodiazepin w mózgu.

Działanie farmakodynamiczne

Ułatwia hamujące przekaźnictwo nerwowe działanie kwasu gamma-aminomasłowego, który pośredniczy w hamowaniu zarówno pre- jak i postsynaptycznym w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Alprazolam jest substancją czynną o działaniu przeciwlękowym. Podobnie jak inne benzodiazepiny, poza właściwościami przeciwlękowymi alprazolam wykazuje właściwości uspokajające, nasenne oraz miorelaksacyjne i przeciwdrgawkowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Alprazolam szybko wchłania się po podaniu doustnym. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 80% lub więcej. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po jednej do dwóch godzin od podania doustnego.

Dystrybucja

Po jednorazowym podaniu, stężenie w osoczu jest wprost proporcjonalne do podanej dawki. Dla zakresu dawek od 0,5 mg do 3 mg maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 8 do 37 ng / ml.

Po podaniu kilku dawek od 1,5 mg do 10 mg / dobę, średnie stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosiło 18,3 do 100 ng / ml. In vitro, 70% alprazolamu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Do najważniejszych metabolitów alprazolamu obecnych w moczu należy alfa-hydroksyalprazolam oraz pochodna benzofenonu. Głównymi metabolitami alprazolamu w osoczu są alfa-hydroksyalprazolam i 4-hydroksyalprazolam. Alprazolam jest metabolizowany głównie przez enzym CYP3A4.

Pochodna benzofenonu jest praktycznie nieaktywna. Aktywność biologiczna alfa-hydroksyalprazolamu jest porównywalna z alprazolamem, zaś 4-hydroksyalprazolam jest około 10-krotnie mniej aktywny.

W osoczu stężenie tych metabolitów jest niskie. Ich okres półtrwania jest podobny jak w przypadku alprazolamu. Metabolity mają zatem tylko ograniczony wpływ na aktywność biologiczną alprazolamu.

Wydalanie

Średni okres półtrwania alprazolamu wynosi 12 do 15 godzin. Alprazolam i jego metabolity wydalane są głównie z moczem.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku średni okres półtrwania może być wydłużony (około 16 h).

Zaburzenia czynności wątroby

Średni okres półtrwania wydłuża się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (około 19 h).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów, którym podawano alprazolam przez okres 24 miesięcy wykazano zależną od dawki tendencję do wzrostu częstości występowania zaćmy u samic i rozrostu naczyń w rogówce u samców.

W badaniu toksyczności wielokrotnych dawek (przez 12 miesięcy) z zastosowaniem dużych dawek doustnych, obserwowano u psów drgawki, niekiedy śmiertelne. Znaczenie tego dla ludzi nie jest jasne.

Alprazolam nie wykazywał działania rakotwórczego w trakcie 2-letniego badania prowadzonego na szczurach otrzymujących dawki do 30 mg/kg/dobę (dawka 150-krotnie większa niż maksymalna dawka dobowa u ludzi 10 mg/dobę) oraz na myszach otrzymujących dawki do 10 mg/kg/dobę (dawka 50-krotnie większa niż maksymalna dawka dobowa u ludzi).

Alprazolam podawany szczurom i królikom w dużych dawkach powodował zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych i padnięć płodów.

Alprazolam nie wykazywał działania mutagennego w teście mikrojądrowym u szczurów, w dawkach do 100 mg/kg, czyli 500 razy większych niż maksymalna dawka dobowa zalecana u ludzi 10 mg/dobę. Alprazolam nie wykazywał działania mutagennego również w warunkach in vitro.

Alprazolam nie powodował również zaburzeń płodności u szczurów otrzymujących dawki do 5 mg/kg/dobę, czyli 25 razy większych niż maksymalna dawka dobowa zalecana u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana Żelatyna

Laktoza j ednowodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci. 30, 50 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20629

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03 października.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.11.2013

12/12

Alprox