+ iMeds.pl

Altac-emo 10 mg/gUlotka Altac-emo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ALTAC-EMO, 10 mg/g, żel

Aluminii acetotartras

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Altac-Emo ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Altac-Emo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altac-Emo

3.    Jak stosować lek Altac-Emo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Altac-Emo

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ALTAC-EMO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Altac-Emo jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowo na skórę. Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. Lek po zastosowaniu na skórę działa ściągająco i przeciwobrzękowo, jednocześnie łagodząc dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza - mentol działa miejscowo chłodząco.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się miejscowo na skórę w następujących przypadkach:

■    stłuczenia,

■    obrzęki stawowe i pourazowe,

■    obrzęki spowodowane oparzeniami pierwszego stopnia,

■    po ukąszeniach owadów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALTAC-EMO Kiedy nie stosować leku Altac-Emo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - glinu octanowinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    doustnie,

-    w przypadku rozległych ran,

-    na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem,

-    na zakażoną skórę,

-    długotrwale,

-    u dzieci w wieku do 3 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Altac-Emo

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

-    Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukuj ąc wodą.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Brak danych dotyczących interakcji Altac-Emo z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie leku Altac-Emo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Zawarta w leku substancja pomocnicza - metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALTAC-EMO

Lek Altac-Emo jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach w ilości dostosowanej do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo (najczęściej pasek żelu o długości 2 cm na 50 cm2 powierzchni skóry).

Lek należy stosować od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów wysychających (np. z gazy lub płótna). Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym lub owijać okładów folią.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Dzieci w wieku do 3 lat

Nie stosować.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altac-Emo

W razie nieprawidłowego stosowania leku lub zastosowania dawki większej niż zalecana, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Altac-Emo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, lek może powodować maceracj ę skóry (uszkodzenie powierzchniowych warstw skóry), a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarnino we.

W przypadku długotrwałego stosowania leku w ciężkiej niewydolności nerek nie można wykluczyć ryzyka objawów hiperaluminemii (zwiększenie stężenia glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALTAC-EMO

5.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym użyciu - 28 dni.

Nie stosować leku Altac-Emo po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Altac-Emo jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Altac-Emo

Substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g.

Ponadto lek zawiera: etanol 96 %, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Altac-Emo i co zawiera opakowanie

Altac-Emo do stosowania miejscowego na skórę ma postać żelu, bezbarwnego, o zapachu mentolu. Opakowanie: tuba zawierająca 40 g lub 75 g żelu umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów

tel./fax +4842/ 212 80 85

emo-farm@valeant.com

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Altac-Emo

Charakterystyka Altac-emo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALTAC-EMO, 10 mg/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinian (Aluminii acetotartras).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Bezbarwny żel, o zapachu mentolu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się miejscowo na skórę w następujących przypadkach:

-    stłuczenia,

-    obrzęki stawowe i pourazowe,

-    obrzęki spowodowane oparzeniami pierwszego stopnia,

-    po ukąszeniach owadów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Altac-Emo jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Produkt leczniczy należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach w ilości dostosowanej do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo (najczęściej pasek żelu o długości 2 cm na 50 cm2 powierzchni skóry).

Lek należy stosować od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów wysychających (np. z gazy lub płótna). Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym lub owijać okładów folią.

Dawkowanie u dzieci Ostrożnie stosować u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia, wielkości obszaru zmienionego chorobowo oraz skuteczności leczenia. Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 3-5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na glinu octanowinian lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego,

-    doustnie,

-    w przypadku rozległych ran,

-    na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem,

-    na zakażoną skórę,

-    długotrwale,

-    u dzieci w wieku do 3 lat.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.

5.l


5.2

5.3


Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Nie należy stosować produktu leczniczego na błony śluzowe oraz do oczu.

W razie dostania się produktu leczniczego do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć produkt spłukuj ąc go obficie wodą.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego podczas ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych o wpływie stosowanego miejscowo glinu octanowinianu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne, które zwykle ustępuj ą po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. Zawarty w produkcie metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Podczas stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, może wystąpić maceracja skóry (uszkodzenie powierzchniowych warstw skóry), a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego w ciężkiej niewydolności nerek, nie można wykluczyć ryzyka hiperaluminemii i hipofosfatemii.

Przedawkowanie

Brak danych.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki o działaniu ściągającym, stosowane miejscowo.

Produkt leczniczy po podaniu na skórę wykazuje działanie ściągające i przeciwobrzękowe, jednocześnie łagodząc dolegliwości bólowe.

Substancj ą czynną leku jest glinu octanowinian, który działa ściągaj ąco, zmniejsza obrzęk tkanek oraz powoduje złagodzenie bólu w obrębie ogniska zapalnego. Po nałożeniu na skórę, glinu octanowinian denaturuje białka w obrębie sączących i zapalnych zmian skóry, prowadząc do zmniejszenia wysięku i stanu zapalnego.

Działanie ochładzaj ące produktu leczniczego związane jest z zawartością substancji pomocniczej mentolu oraz parowaniem wody, etanolu i kwasu octowego. Mentol, w wyniku zmniejszenia wrażliwości skórnych zakończeń nerwowych, działa miejscowo chłodząco; powoduje również miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań ostrej toksyczności skórnej, przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, nie wykazały działania toksycznego produktu. Nie odnotowano również reakcji skórnych, mogących świadczyć o uczulaj ącym działaniu produktu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96 %, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym użyciu - 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C, nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z laminatu PE/EVAL/PE z membraną Al/PE i zakrętką HDPE, zawierająca 40 g lub 75 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów emo-farm@valeant.com

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Altac-Emo