Imeds.pl

Altac-Emo 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ALTAC-EMO, 10 mg/g, żel

Aluminii acetotartras

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Altac-Emo ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Altac-Emo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altac-Emo

3.    Jak stosować lek Altac-Emo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Altac-Emo

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ALTAC-EMO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Altac-Emo jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowo na skórę. Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. Lek po zastosowaniu na skórę działa ściągaj ąco i przeciwobrzękowo, jednocześnie łagodząc dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza - mentol działa miejscowo chłodząco.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się miejscowo na skórę w następujących przypadkach:

■    stłuczenia,

■    obrzęki stawowe i pourazowe,

■    obrzęki spowodowane oparzeniami pierwszego stopnia,

■    po ukąszeniach owadów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALTAC-EMO Kiedy nie stosować leku Altac-Emo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - glinu octanowinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    doustnie,

-    w przypadku rozległych ran,

-    na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem,

-    na zakażoną skórę,

-    długotrwale,

-    u dzieci w wieku do 3 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Altac-Emo

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

-    Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukuj ąc wodą.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Brak danych dotyczących interakcji Altac-Emo z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie leku Altac-Emo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Zawarta w leku substancja pomocnicza - metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALTAC-EMO

Lek Altac-Emo jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach w ilości dostosowanej do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo (najczęściej pasek żelu o długości 2 cm na 50 cm2 powierzchni skóry).

Lek należy stosować od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów wysychających (np. z gazy lub płótna). Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym lub owijać okładów folią.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Dzieci w wieku do 3 lat

Nie stosować.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altac-Emo

W razie nieprawidłowego stosowania leku lub zastosowania dawki większej niż zalecana, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Altac-Emo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, lek może powodować maceracj ę skóry (uszkodzenie powierzchniowych warstw skóry), a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarnino we.

W przypadku długotrwałego stosowania leku w ciężkiej niewydolności nerek nie można wykluczyć ryzyka objawów hiperaluminemii (zwiększenie stężenia glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALTAC-EMO

5.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym użyciu - 28 dni.

Nie stosować leku Altac-Emo po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Altac-Emo jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Altac-Emo

Substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g.

Ponadto lek zawiera: etanol 96 %, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Altac-Emo i co zawiera opakowanie

Altac-Emo do stosowania miejscowego na skórę ma postać żelu, bezbarwnego, o zapachu mentolu. Opakowanie: tuba zawierająca 40 g lub 75 g żelu umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów

tel./fax +4842/ 212 80 85

emo-farm@valeant.com

Data zatwierdzenia ulotki:

3