Imeds.pl

Altaziaja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Altaziaja, 10 mg/g, żel

Aluminii acetotartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Altaziaja i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altaziaja

3.    Jak stosować lek Altaziaja

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Altaziaj a

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Altaziaja i w jakim celu się go stosuje

Lek Altaziaja jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę. Substancją czynną leku jest octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym.

Lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego, ponadto dzięki zawartości mentolu ma działanie ochładzające.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się miejscowo w:

•    stłuczeniach,

•    obrzękach stawowych,

•    obrzękach pourazowych,

•    obrzękach po oparzeniach I stopnia.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altaziaja Kiedy nie stosować leku Altaziaja:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    na otwarte, rozległe rany,

•    na zakażoną skórę,

•    na zmienioną chorobowo skórę,

•    u dzieci w wieku do 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Altaziaja należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, lek należy usunąć, obficie spłukując go wodą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Lek Altaziaja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Altaziaja z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania octanowinianu glinu u kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Altaziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Altaziaja zawiera etylu parahydroksybenzoesan (E 214) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Altaziaja

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Altaziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.

Zalecana dawka

O ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altaziaja

Brak danych. Nie odnotowano przypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Altaziaja

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie leku może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. Podczas stosowania leku przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, telefon + 48 (22) 49 21 301, fax +48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Altaziaja

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Altaziaja

-    Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. 1 gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.

-    Pozostałe składniki to: mentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, karbomer, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Altaziaja i co zawiera opakowanie

Lek Altaziaja to półstały, nieprzejrzysty, biały żel.

Opakowanie: tuba aluminiowa laminowana, z membraną i polipropylenową zakrętką, zawierająca 40 g lub 75 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9 tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3