+ iMeds.pl

Altzer 5 mgUlotka Altzer

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Altzer 5 mg tabletki powlekane Altzer 10 mg tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub fannaceucie.

Ten lek nosi nazwę Altzer 5 mg 10 mg tabletki powlekane. Dla ułatwienia, w dalszej części ulotki lek będzie nazywany „Altzer”.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Altzer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Altzer

3.    Jak przyjmować lek Altzer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Altzer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Altzer i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezyl. Działanie leku polega na zwiększaniu ilości substancji zwanej acetylocholiną w mózgu.

Lek Altzer (chlorowodorek donepezyl) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezil zwiększa stężenia acetylocholiny w mózgu, uczestniczącej w funkcji pamięci, przez spowolnienie rozkładu acetylocholiny.

Lek stosuje się w leczeniu objawów otępienia (zmian w sposobie działania mózgu) u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką chorobą Alzheimera. Objawy te obejmują narastające zaniki pamięci, dezorientację oraz zmiany w zachowaniu i sprawiają, że wykonywanie zwykłych, codziennych czynności staje się trudniejsze.

Lek Altzer jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez osoby dorosłe.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Altzer Kiedy nie przyjmować leku Altzer

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek donepezyl lub pochodne piperydyny, albo którykolwiek z pozostałych składników leku Altzer wymienionych w punkcie 6

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Altzer

Jeśli u pacjenta występują lub występowały poniższe stany, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed zażyciem leku Altzer.

•    owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy

•    napady padaczkowe lub drgawki (nieopanowane ruchy wstrząsające ciałem)

•    zaburzenia serca, takie jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca

•    astma lub inne długotrwałe choroby płuc

•    zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby (powodujące zażółcenie skóry i białek oczu)

•    trudności w oddawaniu moczu lub łagodna choroba nerek

Pacjentka powinna również powiedzieć lekarzowi o tym, że jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Altzer u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to również leków, które pacjent może zażywać kiedyś w przyszłości, jeżeli będzie dalej przyjmować lek Altzer. Jest to spowodowane tym, że leki te mogą osłabiać lub nasilać działanie leku Altzer.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących rodzajów leków: inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, np. kwas acetylosalicylowy,

niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen lub sól sodowa diklofenaku

leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna

antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna

leki stosowane w leczeniu grzybicy, np. ketokonazol, itrakonazol

leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

leki przeciwdziałające napadom padaczkowym lub drgawkom, np. fenytoina, karbamazepina

leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, beta-adrenolityki (propranolol i atenolol)

leki zmniejszające napięcie mięśni, np. diazepam, sukcynylocholina

leki ogólnie znieczulające

leki dostępne bez recepty, np. preparaty ziołowe

Jeżeli pacjent zamierza poddać się operacji, w związku z którą wymagane jest znieczulenie ogólne, powinien powiedzieć o przyjmowaniu leku Altzer swojemu lekarzowi oraz anestezjologowi. Lek może mieć wpływ na wymaganą ilość środka znieczulającego.

Lek Altzer może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek oraz u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby. Należy wcześniej powiedzieć lekarzowi o występującej chorobie nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni przyjmować leku Altzer.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko swojego opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie leku Altzer z jedzeniem i piciem

Lek Altzer można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

W okresie stosowania leku Altzer należy unikać picia alkoholu, ponieważ alkohol może zmieniać działanie leku Altzer.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Altzer nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjentowi nie wolno wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie powie, że jest to bezpieczne.


Ponadto lek może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Jeżeli objawy te wystąpią, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Altzer

Ten lek zawiera laktozę (cukier). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Altzer.

3. Jak przyjmować lek Altzer

Lek Altzer należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy podać lekarzowi nazwiska swoich opiekunów. Opiekunowie pomogą pacjentowi stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jaką ilość leku Altzer należy przyjmować?

Zwykle na początku leczenia przyjmuje się lek w dawce 5 mg (jedną białą tabletkę) codziennie na noc. Po upływie jednego miesiąca lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie leku w dawce 10 mg (jedną żółtą tabletkę) codziennie na noc.

Tabletkę Altzer należy połykać, popijając wodą, każdego wieczoru przed położeniem się do łóżka.

Moc tabletek przyjmowanych przez pacjenta może zostać zmieniona w zależności od tego, jak długo pacjent stosuje lek i jakie są zalecenia lekarza. Maksymalna zalecana dawka dobowa leku, do podawania codziennie przed snem, wynosi 10 mg.

Należy zawsze przestrzegać wskazówek lekarza lub farmaceuty co do ilości i pory przyjmowania leku.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawki, nie zasięgając porady lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Można przyjmować zwykłą dawkę leku, jak opisano to powyżej. Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

W razie łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń wątroby, lekarz będzie obserwować pacjenta przed zwiększeniem dawki leku. Jeżeli zaburzenia wątroby są ciężkie, lekarz zadecyduje, czy lek Altzer jest odpowiedni dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Altzer u dzieci.

Jak długo należy przyjmować lek Altzer?

Lekarz lub farmaceuta poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Pacjent powinien okresowo zgłaszać się do lekarza w celu analizy leczenia i oceny występujących objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Altzer

NIE przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast zadzwonić do lekarza. Jeżeli nie można skontaktować się z lekarzem, należy natychmiast skontaktować się z odziałem ratunkowym miejscowego szpitala. W każdym przypadku należy wziąć ze sobą do szpitala tabletki i pudełko, aby lekarz dowiedział się, jaki lek został przyjęty.

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, mogą wystąpić objawy takie jak nudności i wymioty, ślinienie się, wolne bicie serca, niskie ciśnienie krwi (uczucie zamroczenia lub zawroty głowy w pozycji stojącej), zaburzenia oddychania, utrata przytomności oraz napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Altzer

Jeżeli pominięto przyjęcie tabletki, wystarczy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia o zwykłej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeżeli pominięto przyjmowanie tabletek przez okres dłuższy niż jeden tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym przyjęciem leku.

Przerwanie przyjmowania leku Altzer

Nie przerywać przyjmowania tabletek, chyba że zostało to zalecone przez lekarza. Jeżeli pacjent przerwie przyjmowanie leku Altzer, korzystne skutki leczenia będą stopniowo ustępować.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Osoby przyjmujące lek Altzer zgłaszały występowanie poniższych działań niepożądanych.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych działań podczas stosowania leku Altzer, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ciężkie działania niepożądane:

W razie zauważenia wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne pilne leczenie.

uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są nudności i wymioty, brak apetytu, złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemny kolor moczu (dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy. Objawami owrzodzenia są ból brzucha i dolegliwości (niestrawność) odczuwane pomiędzy pępkiem a mostkiem (dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów) krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować oddawanie czarnych jak smoła stolców lub krwawienie z odbytu (dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów) napady padaczkowe lub drgawki (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczące więcej niż 1 na 10 pacjentów)

biegunka

nudności lub wymioty bóle głowy

Częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 100 pacjentów)

kurcze mięśni wymioty

zaburzenia snu (bezsenność)

przeziębienie

brak apetytu

omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)

pobudzenie psychoruchowe

zachowania agresywne

omdlenia

zawroty głowy

dolegliwości żołądkowe

wysypka

świąd

nietrzymanie moczu ogólne bóle ciała

wypadki (pacjenci mogą być skłonni do upadków i przypadkowych urazów)

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 1000 pacjentów)

wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy, zwłaszcza twarzy i języka, ale również kończyn

Jeśli podczas stosowania leku Altzer nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Altzer

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Altzer po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jeżeli lekarz zaleci przerwanie przyjmowania tego leku, należy zwrócić farmaceucie cały niezużyty zapas leku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Altzer

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezyl.

Każda tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezyl Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezyl

Ponadto lek zawiera laktozę jedno wodną, celulozę mikrokrystaliczną, magnezu stearynian, kroskarmelozę sodową, talk, makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171) Tabletka 10 mg zawiera ponadto syntetyczny żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wyglądają tabletki powlekane Altzer i co zawiera opakowanie

Białe tabletki 5 mg oznaczone „D5” po jednej strome i gładkie z drugiej strony.

Żółte tabletki 10 mg oznaczone „D10” po jednej stronie i gładkie z drugiej strony.

Tabletki dostarczane są w opakowaniach po 28, 30, 56 lub 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań będą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Hikma Farmaceutica, S.A.

Estrada do Rio da Mó 8A e 8B - Fervenęa

2705-906 Terrugem SNT

Portugalia

tel.: +351 21 960 84 10 faks:+351 21 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt

Wytwórca

Niche Generics Limited

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 Irlandia

tel.:+353 1 8167 300

faks:+353 1 8392 616

e-mail: info@nichegenerics.com

Niche Generics Limited

1 The Cam Centre, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTW

Wielka Brytania

tel.:+44 1462 633 800

faks:+44 1462 467 926

e-mail: info@nichegenerics.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Grecja:

Węgry:

Litwa:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:


Donemer 5 mg & lOmg Potahované tablety Donemer 5mg & lOmg E7iiKaA.u|Lipévo jlłs áčtetó ufiévio 5igkío Altzer 5mg & lOmg Filmtabletta

Donemer 5mg & lOmg Plevele dentos tablets

Altzer 5 mg & 1 Omg tabletki powlekane

Donemer 5mg & lOmg Comprimidos revestidos por película

Donemer 5mg & 10 mg Comprimate fílmate

Donemer 5mg & lOmg Filmom obalené tablety

Altzer 5mg & lOmg filmsko obložené tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Altzer

Charakterystyka Altzer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Altzer, 5 mg, tabletki powlekane Altzer, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg donepezylu w postaci wolnej zasady.

96.0    mg laktozy w jednej tabletce powlekanej.

Każda tabletka 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg donepezylu w postaci wolnej zasady.

192.0    mg laktozy w jednej tabletce powlekanej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Altzer, 5 mg, tabletki powlekane mają postać białych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek, z symbolem „D5” wytłoczonym po jednej stronie, gładkich z drugiej strony.

Altzer, 10 mg, tabletki powlekane mają postać żółtych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek, z symbolem „D10” wytłoczonym po jednej stronie, gładkich z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tabletki Altzer są wskazane w leczeniu objawowym łagodnego lub umiarkowanie ciężkiego otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

Leczenie zaczyna się od dawki 5 mg na dobę (lek podaje się raz na dobę). Produkt leczniczy Altzer należy przyjmować doustnie wieczorem, tuż przed snem. Aby umożliwić ocenę pierwszych odpowiedzi klinicznych na leczenie i umożliwić osiągnięcie stężenia chlorowodorku donepezylu w stanie stacjonarnym, dawkę 5 mg na dobę należy utrzymać co najmniej przez jeden miesiąc. Po upływie miesiąca, po dokonaniu oceny klinicznej leczenia w dawce 5 mg na dobę, dawkę produktu leczniczego Altzer można zwiększyć do 10 mg na dobę (lek podaje się raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe od 10 mg na dobę nie były przedmiotem badań klinicznych.

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy rozpoczynać jedynie wtedy, gdy dostępny jest

opiekun, który będzie regularnie monitorować przyjmowanie leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące można kontynuować, dopóki istnieją korzyści lecznicze dla pacjenta. Z tego powodu należy regularnie oceniać korzyści kliniczne stosowania donepezylu. Jeżeli nie stwierdza się już objawów efektu leczniczego, należy rozważyć odstawienie leku. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na leczenie donepezylem.

Po odstawieniu leczenia obserwuje się stopniowe ustępowanie korzystnych efektów stosowania donepezylu.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby:

Ponieważ zaburzenia czynności nerek nie mają wpływu na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z tymi zaburzeniami można stosować ten sam schemat dawkowania.

W łagodnych i umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby ekspozycja na lek może się zwiększyć (patrz punkt 5.2); podwyższając dawkę leku należy się zatem kierować indywidualną tolerancją na lek. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Altzer u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Altzer jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą znajdującą się w tej postaci leku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie prowadzono badań nad stosowaniem donepezylu u pacjentów z ciężkim otępieniem w chorobie Alzheimera, otępieniem innego typu lub innymi zaburzeniami pamięci (np. w obniżeniu zdolności poznawczych związanym z wiekiem).

Znieczulenie: Donepezyl, jako inhibitor cholinesterazy, prawdopodobnie nasila zwiotczenie mięśni typu sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Choroby układu krążenia: Ze względu na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą mieć wagotoniczny wpływ na częstość akcji serca (np. bradykardia). To potencjalne działanie może mieć szczególne znaczenie u pacjentów z „zespołem chorej zatoki” lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzącego serca, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-zatokowy.

Zgłaszano przypadki omdleń i napadów drgawkowych. W diagnostyce takich pacjentów należy uwzględnić możliwość bloku serca lub długich przerw zatokowych.

Choroby żołądka i jelit: Należy monitorować odpowiednie objawy podmiotowe u pacjentów ze wzmożonym ryzykiem owrzodzeń przewodu pokarmowego, np. u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjentów przyjmujących równolegle niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jednakże badania kliniczne nad donepezylem nie wykazały zwiększenia, w porównaniu z placebo, częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Leki cholinomimetyczne mogą być przyczyną przeszkody w odpływie moczu z pęcherza, choć zaburzenia te nie były obserwowane w badaniach klinicznych nad donepezylem.

Choroby układu nerwowego: Napady drgawkowe: Uważa się, że leki cholinomimetyczne mają pewien potencjał wywoływania drgawek uogólnionych. Aktywność drgawkowa może być jednak również przejawem choroby Alzheimera.

Leki cholinomimetyczne mogą potencjalnie zaostrzać lub indukować objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: Ze względu na cholinomimetyczne działanie inhibitorów cholinesterazy, należy zachować ostrożność, przepisując te leki pacjentom z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać łącznego podawania donepezylu z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Śmiertelność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Przeprowadzono trzy sześciomiesięczne badania kliniczne nad osobami spełniającymi kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego. Kryteria NINDS-AIREN opracowano w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się być spowodowane wyłącznie czynnikami naczyniowymi, i wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 2/198 (1,0%) w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu w dawce 10 mg i 7/199 (3,5%) w grupie otrzymującej placebo. W drugim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 4/208 (1,9%) w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) w grupie otrzymującej placebo. W trzecim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 11/648 (1,7%) w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu w dawce 5 mg i 0/326 (0%) w grupie otrzymującej placebo. W wartościach liczbowych, łączny wskaźnik śmiertelności we wspomnianych trzech badaniach nad otępieniem naczyniowym był wyższy w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu (1,7%) niż w grupie placebo (1,1%), różnica ta jednak nie była statystycznie istotna. Wydaje się, że u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo, większość zgonów była następstwem różnych czynników naczyniopochodnych, czego można było oczekiwać w populacji osób w podeszłym wieku, z podstawową chorobą naczyniową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych, zarówno prowadzących, jak i nie prowadzących do zgonu, nie wykazała różnic co do częstości występowania tych zdarzeń w grupie otrzymującej chlorowodorek donepezylu i w grupie placebo.

W badaniach zbiorczych nad chorobą Alzheimera (n=4146) oraz w zestawieniu tych badań z badaniami nad otępieniem innego rodzaju, w tym otępieniem naczyniowym (ogółem n=6888), wskaźnik śmiertelności w grupach placebo był wyższy co do wartości liczbowych niż w grupach otrzymujących chlorowodorek donepezylu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ani chlorowodorek donepezylu, ani żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Równoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm chlorowodorku donepezylu. Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu biorą udział izoenzymy 3A4, a w mniejszym stopniu również 2D6 cytochromu P450. Badania nad interakcją leków in vitro wykazują, że metabolizm donepezylu jest hamowany przez ketokonazol i chinidynę - inhibitory, odpowiednio, CYP3A4 i 2D6. Te i inne inhibitory CYP3A4, takie

jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą zatem hamować metabolizm donepezylu. W badaniach z udziałem zdrowych ochotników stosowanie ketokonazolu doprowadziło do zwiększenia stężenia donepezylu o około 30%. Induktory enzymów, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol, mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Ponieważ nasilenie działania hamującego lub indukującego jest nieznane, stosując takie połączenia leków należy zachować ostrożność. Chlorowodorek donepezylu może zakłócać działanie leków wykazujących aktywność przeciwcholinergiczną. Może również wystąpić synergizm z równocześnie podawanymi lekami, takimi jak sukcynylocholina, inne środki blokujące złącze nerwowo-mięśniowe, agoniści cholinergiczni lub leki beta-adrenolityczne oddziałujące na przewodzenie w sercu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, ale wykazały toksyczność w okresie około- i poporodowym (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi jest nieznane.

Produkt leczniczy Altzer nie powinien być stosowany w okresie ciąży, o ile nie jest to ewidentnie konieczne.

Karmienie piersią:

Donepezyl przenika do mleka u szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w okresie laktacji. Kobiety stosujące donepezyl nie powinny zatem kannie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Altzer wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie może zaburzać sprawność kierowców lub upośledzać zdolność do obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, przede wszystkim na początku leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Lekarz leczący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów przyjmujących donepezyl do dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania złożonych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsemiość.

Poniżej wymieniono, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania, działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako pojedyncze przypadki. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10) często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i

jadłowstręt

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

odżywiania

Zaburzenia psychiczne

omamy**

pobudzenie

psychoruchowe**

zachowania

agresywne**

Zaburzenia układu nerwowego

omdlenie* zawroty głowy bezsenność

napady

drgawkowe*

objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia serca

bradykardia

blok zatokowo-przedsionkowy blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

nudności

wymioty

dolegliwości

brzuszne

krwotok

żołądkowo-

jelitowy

owrzodzenie

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

świąd

Zaburzenia inięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból głowy

zmęczenie

ból

Badania diagnostyczne

niewielkie

zwiększenie

aktywności

frakcji

mięśniowej

kinazy

kreatynowej w surowicy krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po

wypadkiKlasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

zabiegach

*W diagnostyce omdleń lub napadów drgawkowych należy uwzględnić możliwość bloku serca lub długich przerw zatokowych (patrz punkt 4.4)

**Zgodnie z doniesieniami, omamy, pobudzenie psychoruchowe i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Altzer.

4.9 Przedawkowanie

Szacuje się, że mediana dawki śmiertelnej chlorowodorku donepezylu po podaniu pojedynczej dawki doustnej wynosi u myszy i szczurów odpowiednio 45 i 32 mg/kg, czyli około 225 i 160 razy więcej od zalecanej u ludzi maksymalnej dawki 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia układu cholinergicznego, w tym zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję oddechową, ślmotok, zwężenie źrenic, pęczkowe drżenia mięśni i obniżenie temperatury powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może doprowadzić do przełomu cholinergicznego, którego charakterystycznymi objawami są ciężkie nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, bradykardia, niedociśnienie, depresja oddechowa, zapaść i drgawki. Możliwe jest również narastające osłabienie mięśni, które może doprowadzić do zgonu, jeżeli zajęte są mięśnie oddechowe.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy podjąć ogólne postępowanie wspomagające. Jako odtrutkę w przedawkowaniu produktu leczniczego Altzer można zastosować leki przeciwcholinergiczne z grupy amin trzeciorzędowych, takich jak atropina. Zaleca się siarczan atropiny dożyhńe w dawce stopniowo zwiększanej do osiągnięcia odpowiedniego efektu; dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg iv., kolejne dawki w zależności od odpowiedzi klinicznej. W przypadku stosowania innych cholinomimetyków wraz z lekami przedwcholinergicznymi z grupy amin czwartorzędowych, takich jak glikopirolan, zgłaszano nietypowe reakcje ciśnienia krwi i częstości akcji serca. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i/lub jego metabolity mogą być usuwane za pomocą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu; inhibitory esterazy cholinowej; kod ATC: N06DA02.

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, esterazy cholinowej dominującej w mózgu. Chlorowodorek donepezylu in vitro ponad 1000 razy silniej hamuje ten enzym niż butyrylocholinesterazę, enzym obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

U pacjentów z otępieniem alzheimerowskim uczestniczących w badaniach klinicznych, podawanie donepezylu w pojedynczych dawkach dobowych 5 mg lub 10 mg prowadziło do zahamowania aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonach komórkowych erytrocytów) w stanie stacjonarnym, wynoszące odpowiednio 63,6% i 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie acetylocholinesterazy w erytrocytach przez chlorowodorek donepezylu koreluje ze zmianami w ADAS-Cog, czułej skali oceniającej wybrane aspekty czynności poznawczych. Nie prowadzono badań nad wpływem chlorowodorku donepezylu na neuropatologię choroby podstawowej. Nie można zatem przyjąć, że produkt leczniczy Altzer wywiera jakikolwiek wpływ na rozwój choroby.

Skuteczność leczenia donepezylem oceniano w czterech badaniach z grupą kontrolną placebo, 2 badaniach trwających 6 miesięcy i 2 badaniach trwających 1 rok.

Podczas sześciomiesięcznego badania klinicznego, na koniec leczenia donepezylem przeprowadzono analizę z jednoczesnym zastosowaniem trzech kryteriów skuteczności: skali ADAS-Cog (mierzącej sprawność poznawczą), skali Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (mierzącej funkcję globalną) i skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (mierzącej zdolność funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, zainteresowania i samoobsługę).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria zostali zaliczeni do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Odpowiedź = Poprawa w skali ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty Brak pogorszenia w skali CIBIC +

Brak pogorszenia w Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

% odpowiedzi

Populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia n=365

Populacja możliwa do oceny n=352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca donepezyl 5 mg

18%*

18%*

Grupa otrzymująca donepezyl 10 mg

21 %*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezyl wywoływał zależne od dawki, statystycznie istotne zwiększenie odsetka pacjentów, których uznano za odpowiadających na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Maksymalne stężenie leku w osoczu osiągano po około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenie leku w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Ponieważ okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 70 godzin, wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan zbliżony do stacjonarnego osiąga się w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu i odpowiednia aktywność farmakodynamiczna wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wywiera wpływu na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystłybucja: Chlorowodorek donepezylu w około 95% wiąże się z białkami osocza ludzkiego. Nie wiadomo, czy z białkami osocza wiąże się aktywny metabolit, 6-O-demetylodonepezyl. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach ciała nie została ostatecznie zbadana. Jednakże w badaniu dotyczącym równowagi masy, prowadzonym z udziałem zdrowych mężczyzn, którym podano pojedynczą dawkę 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego izotopem 14C, około 28% radioaktywności pozostało nieodzyskane po upływie 240 godzin. Wskazuje to, że chlorowodorek donepezylu i/lub jego metabolity mogą pozostawać w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm/wydalcmie’. Chlorowodorek donepezylu jest zarówno wydalany z moczem w postaci niezmienionej, jak i ulega przemianie z udziałem układu cytochromu P450 w wiele metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego izotopem 14C, radioaktywność osocza, wyrażona w procentach dawki podanej, występowała przede wszystkim jako niezmieniony chlorowodorek donepezylu (30%), 6-O-demetylodonepezyl (11% - jedyny metabolit wykazujący aktywność zbliżoną do chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezyl (7%) oraz 5-O-demetylodonepezyl sprzężony z kwasem glukuronowym (3%). Około 57% całkowitej radioaktywności podanej wykryto w moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), a 14,5% w kale, co wskazuje, że biotransformacja i wydalanie nerkowe są głównymi drogami eliminacji. Brak dowodów wskazujących na wewnątrzwątrobową recyrkulację chlorowodorku donepezylu i/lub któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia donepezylu w osoczu wykazują stopniowy spadek, z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu. Nie prowadzono formalnych badań nad właściwościami farmakokinetycznymi donepezylu u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim lub naczyniowym. Jednakże średnie stężenie leku w osoczu u chorych jest bardzo zbliżone do tego, które stwierdza się u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stężenie donepezylu w stanie stacjonarnym jest zwiększone; średnia wartość AUC o 48%, a średnie Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Zakrojone na szeroką skalę badania na zwierzętach eksperymentalnych wykazały, że omawiana substancja wywołuje nieliczne efekty różne od pobudzenia układu cholinergicznego, będącego zamierzonym działaniem farmakologicznym leku (patrz punkt 4.9). Badania nad mutacją prowadzone na komórkach bakteryjnych i komórkach ssaków wykazały brak działania mutagennego donepezylu. In vitro obserwowano pewne działania klastogenne przy stężeniach leku ewidentnie toksycznych dla komórek i przeszło 3000 razy przekraczających stężenie leku w osoczu po osiągnięciu stanu stacjonarnego. Nie obserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych w teście mikrojądrowym w komórkach mysich in vivo. Długofalowe badania nad karcynogennością u szczurów i myszy nie wykazały potencjału rakotwórczego leku.

Chlorowodorek donepezylu nie miał wpływu na płodność szczurów, nie działał teratogennie na szczury ani na króliki, ale podawany ciężarnym samicom szczura w dawce 50 razy większej od dawki stosowanej u ludzi wywierał niewielki wpływ na występowanie martwych urodzeń i przeżycie osesków we wczesnym okresie (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Talk

Makr ogol 3350 Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek E 171

Żelaza tlenek żółty E 172 (dotyczy wyłącznie dawki 10 mg).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające 28, 30, 56 lub 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hikma Fannaceutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó n.° 8, 8A e 8B - Fervenęa

2705-906 Terrugem SNT

Portugalia

tek: +351 960 84 10 faks:+351 21 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg: <[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]>

10 mg: <[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]>


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

<[Do uzupełnienia na szczeblu kraj owym] >

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Altzer