Imeds.pl

Altzer 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Altzer 5 mg tabletki powlekane Altzer 10 mg tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub fannaceucie.

Ten lek nosi nazwę Altzer 5 mg 10 mg tabletki powlekane. Dla ułatwienia, w dalszej części ulotki lek będzie nazywany „Altzer”.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Altzer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Altzer

3.    Jak przyjmować lek Altzer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Altzer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Altzer i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezyl. Działanie leku polega na zwiększaniu ilości substancji zwanej acetylocholiną w mózgu.

Lek Altzer (chlorowodorek donepezyl) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezil zwiększa stężenia acetylocholiny w mózgu, uczestniczącej w funkcji pamięci, przez spowolnienie rozkładu acetylocholiny.

Lek stosuje się w leczeniu objawów otępienia (zmian w sposobie działania mózgu) u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką chorobą Alzheimera. Objawy te obejmują narastające zaniki pamięci, dezorientację oraz zmiany w zachowaniu i sprawiają, że wykonywanie zwykłych, codziennych czynności staje się trudniejsze.

Lek Altzer jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez osoby dorosłe.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Altzer Kiedy nie przyjmować leku Altzer

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek donepezyl lub pochodne piperydyny, albo którykolwiek z pozostałych składników leku Altzer wymienionych w punkcie 6

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Altzer

Jeśli u pacjenta występują lub występowały poniższe stany, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed zażyciem leku Altzer.

•    owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy

•    napady padaczkowe lub drgawki (nieopanowane ruchy wstrząsające ciałem)

•    zaburzenia serca, takie jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca

•    astma lub inne długotrwałe choroby płuc

•    zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby (powodujące zażółcenie skóry i białek oczu)

•    trudności w oddawaniu moczu lub łagodna choroba nerek

Pacjentka powinna również powiedzieć lekarzowi o tym, że jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Altzer u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to również leków, które pacjent może zażywać kiedyś w przyszłości, jeżeli będzie dalej przyjmować lek Altzer. Jest to spowodowane tym, że leki te mogą osłabiać lub nasilać działanie leku Altzer.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących rodzajów leków: inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, np. kwas acetylosalicylowy,

niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen lub sól sodowa diklofenaku

leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna

antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna

leki stosowane w leczeniu grzybicy, np. ketokonazol, itrakonazol

leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

leki przeciwdziałające napadom padaczkowym lub drgawkom, np. fenytoina, karbamazepina

leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, beta-adrenolityki (propranolol i atenolol)

leki zmniejszające napięcie mięśni, np. diazepam, sukcynylocholina

leki ogólnie znieczulające

leki dostępne bez recepty, np. preparaty ziołowe

Jeżeli pacjent zamierza poddać się operacji, w związku z którą wymagane jest znieczulenie ogólne, powinien powiedzieć o przyjmowaniu leku Altzer swojemu lekarzowi oraz anestezjologowi. Lek może mieć wpływ na wymaganą ilość środka znieczulającego.

Lek Altzer może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek oraz u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby. Należy wcześniej powiedzieć lekarzowi o występującej chorobie nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni przyjmować leku Altzer.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko swojego opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie leku Altzer z jedzeniem i piciem

Lek Altzer można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

W okresie stosowania leku Altzer należy unikać picia alkoholu, ponieważ alkohol może zmieniać działanie leku Altzer.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Altzer nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjentowi nie wolno wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie powie, że jest to bezpieczne.


Ponadto lek może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Jeżeli objawy te wystąpią, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Altzer

Ten lek zawiera laktozę (cukier). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Altzer.

3. Jak przyjmować lek Altzer

Lek Altzer należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy podać lekarzowi nazwiska swoich opiekunów. Opiekunowie pomogą pacjentowi stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jaką ilość leku Altzer należy przyjmować?

Zwykle na początku leczenia przyjmuje się lek w dawce 5 mg (jedną białą tabletkę) codziennie na noc. Po upływie jednego miesiąca lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie leku w dawce 10 mg (jedną żółtą tabletkę) codziennie na noc.

Tabletkę Altzer należy połykać, popijając wodą, każdego wieczoru przed położeniem się do łóżka.

Moc tabletek przyjmowanych przez pacjenta może zostać zmieniona w zależności od tego, jak długo pacjent stosuje lek i jakie są zalecenia lekarza. Maksymalna zalecana dawka dobowa leku, do podawania codziennie przed snem, wynosi 10 mg.

Należy zawsze przestrzegać wskazówek lekarza lub farmaceuty co do ilości i pory przyjmowania leku.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawki, nie zasięgając porady lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Można przyjmować zwykłą dawkę leku, jak opisano to powyżej. Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

W razie łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń wątroby, lekarz będzie obserwować pacjenta przed zwiększeniem dawki leku. Jeżeli zaburzenia wątroby są ciężkie, lekarz zadecyduje, czy lek Altzer jest odpowiedni dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Altzer u dzieci.

Jak długo należy przyjmować lek Altzer?

Lekarz lub farmaceuta poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Pacjent powinien okresowo zgłaszać się do lekarza w celu analizy leczenia i oceny występujących objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Altzer

NIE przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast zadzwonić do lekarza. Jeżeli nie można skontaktować się z lekarzem, należy natychmiast skontaktować się z odziałem ratunkowym miejscowego szpitala. W każdym przypadku należy wziąć ze sobą do szpitala tabletki i pudełko, aby lekarz dowiedział się, jaki lek został przyjęty.

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, mogą wystąpić objawy takie jak nudności i wymioty, ślinienie się, wolne bicie serca, niskie ciśnienie krwi (uczucie zamroczenia lub zawroty głowy w pozycji stojącej), zaburzenia oddychania, utrata przytomności oraz napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Altzer

Jeżeli pominięto przyjęcie tabletki, wystarczy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia o zwykłej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeżeli pominięto przyjmowanie tabletek przez okres dłuższy niż jeden tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym przyjęciem leku.

Przerwanie przyjmowania leku Altzer

Nie przerywać przyjmowania tabletek, chyba że zostało to zalecone przez lekarza. Jeżeli pacjent przerwie przyjmowanie leku Altzer, korzystne skutki leczenia będą stopniowo ustępować.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Osoby przyjmujące lek Altzer zgłaszały występowanie poniższych działań niepożądanych.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych działań podczas stosowania leku Altzer, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ciężkie działania niepożądane:

W razie zauważenia wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne pilne leczenie.

uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są nudności i wymioty, brak apetytu, złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemny kolor moczu (dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy. Objawami owrzodzenia są ból brzucha i dolegliwości (niestrawność) odczuwane pomiędzy pępkiem a mostkiem (dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów) krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować oddawanie czarnych jak smoła stolców lub krwawienie z odbytu (dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów) napady padaczkowe lub drgawki (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczące więcej niż 1 na 10 pacjentów)

biegunka

nudności lub wymioty bóle głowy

Częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 100 pacjentów)

kurcze mięśni wymioty

zaburzenia snu (bezsenność)

przeziębienie

brak apetytu

omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)

pobudzenie psychoruchowe

zachowania agresywne

omdlenia

zawroty głowy

dolegliwości żołądkowe

wysypka

świąd

nietrzymanie moczu ogólne bóle ciała

wypadki (pacjenci mogą być skłonni do upadków i przypadkowych urazów)

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 1000 pacjentów)

wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy, zwłaszcza twarzy i języka, ale również kończyn

Jeśli podczas stosowania leku Altzer nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Altzer

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Altzer po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jeżeli lekarz zaleci przerwanie przyjmowania tego leku, należy zwrócić farmaceucie cały niezużyty zapas leku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Altzer

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezyl.

Każda tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezyl Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezyl

Ponadto lek zawiera laktozę jedno wodną, celulozę mikrokrystaliczną, magnezu stearynian, kroskarmelozę sodową, talk, makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171) Tabletka 10 mg zawiera ponadto syntetyczny żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wyglądają tabletki powlekane Altzer i co zawiera opakowanie

Białe tabletki 5 mg oznaczone „D5” po jednej strome i gładkie z drugiej strony.

Żółte tabletki 10 mg oznaczone „D10” po jednej stronie i gładkie z drugiej strony.

Tabletki dostarczane są w opakowaniach po 28, 30, 56 lub 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań będą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Hikma Farmaceutica, S.A.

Estrada do Rio da Mó 8A e 8B - Fervenęa

2705-906 Terrugem SNT

Portugalia

tel.: +351 21 960 84 10 faks:+351 21 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt

Wytwórca

Niche Generics Limited

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 Irlandia

tel.: +353 1 8167 300

faks:+353 1 8392 616

e-mail: info@nichegenerics.com

Niche Generics Limited

1 The Cam Centre, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTW

Wielka Brytania

tel.:+44 1462 633 800

faks:+44 1462 467 926

e-mail: info@nichegenerics.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Grecja:

Węgry:

Litwa:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:


Donemer 5 mg & lOmg Potahovane tablety Donemer 5mg & lOmg E7UKaA.D|Lip.evo jlłs 'Kjektó Dfievio Siokio Altzer 5mg & lOmg Filmtabletta

Donemer 5mg & lOmg Plevele dentos tablets

Altzer 5 mg & 1 Omg tabletki powlekane

Donemer 5mg & lOmg Comprimidos revestidos por pelicula

Donemer 5mg & 10 mg Comprimate filmate

Donemer 5mg & lOmg Filmom obalene tablety

Altzer 5mg & lOmg filmsko oblożene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: