+ iMeds.pl

Alumag (23 mg + 40,77 mg)/mlUlotka Alumag

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ALUMAG, (23 mg w przeliczeniu na tlenek glinu + 40,77 mg) / ml, zawiesina doustna

Aluminii hydroxidům + Magnesii hydroxidům

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alumag i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowanie leku Alumag

3.    Jak stosować lek Alumag

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alumag

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Alumag i w jakim celu się go stosuje

Skutkiem działania leku Alumag jest zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego poprzez zobojętnienie kwasu solnego. Reakcja ta zwiększa pH soku żołądkowego i zmniejsza uszkadzające działanie kwasu solnego na błonę śluzową żołądka.

Wskazania:

Leczenie objawowe zaburzeń dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, w tym:

-    zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka,

-    zgaga,

-    niestrawność,

-    refluksowe zapalenie przełyku spowodowane wstecznym zarzucaniem treści pokarmowej do przełyku,

-    przepuklina rozworu przełykowego,

-    pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowanie leku Alumag Kiedy nie stosować leku Alumag

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na glinu wodorotlenek lub magnezu wodorotlenek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,

-    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie fosforu we krwi (hipofosfatemia),

-    Jeśli pacjent ma zwężenie jelita grubego,

-    Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki lub suplementy diety w postaci tabletek musujących

zawierających kwas cytrynowy (dotyczy szczególnie pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), (patrz punkt: Lek Alumag a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alumag:

-    u dzieci poniżej 6 lat, szczególnie odwodnionych lub z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek;

- u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, ponieważ może u nich wystąpić nagromadzenie jonów magnezu i glinu;

-    u pacjentów dializowanych długotrwałe stosowanie związków glinu w dużych dawkach może spowodować lub nasilić osteomalację (rozmiękanie kości) oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii (zaburzenia czynności mózgu);

- lek Alumag może spowodować niewydolność nerek wskutek odkładania się fosforanu magnezowo -amonowego.

Lek Alumag a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas cytrynowy zawarty w produktach leczniczych lub suplementach diety w postaci tabletek musuj ących znacząco zwiększa wchłanianie z przewodu pokarmowego jednocześnie stosowanego glinu wodorotlenku. Może to powodować zwiększoną toksyczność glinu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dlatego też, stosowanie leków lub suplementów diety w postaci tabletek musuj ących zawieraj ących kwas cytrynowy jednocześnie z lekiem Alumag jest przeciwwskazane.

Jednoczesne stosowanie leków zawierających glinu i magnezu wodorotlenek i niektórych leków może opóźniać ich wchłanianie. Dlatego też inne leki (z wyjątkiem szczegółowo wymienionych poniżej) należy przyjmować od 2 do 3 godzin po przyjęciu leku Alumag:

-    Chinolony (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych): cyprofloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leku Alumag; lewofloksacynę i norfloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu leku Alumag; moksyfloksacynę należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Alumag; ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed zastosowaniem leku Alumag.

-    Tetracykliny (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) - lek Alumag należy przyjmować co najmniej 2-3 godziny po lub 2-3 godziny przed podaniem tetracyklin.

-    Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) - lek Alumag należy przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu ketokonazolu.

-    Leki tuberkulostatyczne (leki stosowane w leczeniu gruźlicy) - lek Alumag należy przyjmować od 1 do 2 godzin po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu lek Alumag należy przyjmować 4 godziny po podaniu.

-    Glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca) - zaleca się, aby odstęp między przyj ęciem leku Alumag i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 godziny.

-    Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny - leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi) - lek Alumag należy przyjmować co najmniej 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Alumag nie wykazuje wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Alumag zawiera sorbitol.

Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie powinni stosować pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Lek Alumag zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu oraz propylu parahydroksybenzoesanu lek Alumag może powodować reakcje alergiczne typu późnego.

Jak stosować lek Alumag

3.


Zwykle stosuje się 1 łyżkę stołową (10 ml) 3 razy na dobę, około 1,5 godziny po każdym podstawowym posiłku i 1 łyżkę stołową bezpośrednio przed snem, ewentualnie w razie wystąpienia bólu.

Nie należy podawać większej dawki zawiesiny niż 6 łyżek stołowych (60 ml) na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, ponieważ sole glinu podawane długotrwale mogą zmniejszać wchłanianie fosforanów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alumag

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie odnotowano objawów zatrucia.

Podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach mogą jednak wystąpić zaburzenia elektrolitowe (zwiększenie stężenia magnezu i glinu lub zmniejszenie stężenia fosforanów).

W razie długotrwałego stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Alumag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie kału.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: niewydolność nerek*, osteomalacja (rozmiękanie kości).*

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: encefalopatia (zaburzenia czynności mózgu).

* Obserwowane podczas długotrwałego stosowania w dużych dawkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Alumag

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alumag

-    Substancjami czynnymi leku są: glinu wodorotlenek i magnezu wodorotlenek.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol 70%, glicerol, kwas solny, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesanu, sacharyna sodowa, olejek miętowy, 30% emulsja symetykonu, woda oczyszczona.

10 ml zawiesiny (1 dawka) zawiera:

Aluminii hydroxidum (glinu wodorotlenek) w przeliczeniu na tlenek glinu - 230,0 mg Magnesii hydroxidum (magnezu wodorotlenek) - 407,7 mg

Jak wygląda lek Alumag i co zawiera opakowanie

Alumag wytwarzany jest w postaci zawiesiny doustnej barwy białej, o zapachu i smaku miętowym. Zawiesina może lekko osadzać się na dnie butelki, ale po wstrząśnięciu powinna powracać do stanu jednorodnego rozproszenia.

Opakowanie zawiera 250 ml zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ((farmakod))

((Logo podmiotu odpowiedzialnego))

4

Alumag

Charakterystyka Alumag

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALUMAG, (23 mg w przeliczeniu na tlenek glinu + 40,77 mg) / ml, zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

10 ml zawiesiny (1 dawka) zawiera:

Aluminii hydroxidům (glinu wodorotlenek) w przeliczeniu na tlenek glinu    230,0 mg*)

Magnesii hydroxidům (magnezu wodorotlenek)    407,7 mg*)

*) - dodany w postaci pasty przeliczony na suchą substancję.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol 70% 4,400 g/100 ml; metylu parahydroksybenzoesan 0,100 g/100 ml; propylu parahydroksybenzoesan 0,050 g/100 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Biała zawiesina o zapachu i smaku miętowym. Zawiesina może lekko sedymentować, ale po wstrząśnięciu butelki powinna powracać do stanu jednorodnego rozproszenia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe zaburzeń dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, w tym: zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka, zgaga, niestrawność, refluksowe zapalenie przełyku spowodowane wstecznym zarzucaniem treści pokarmowej do przełyku i przepuklina rozworu przełykowego, leczenie objawowe.

Pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosuje się 1 łyżkę stołową (10 ml) 3 razy w ciągu doby, około 1,5 godziny po każdym podstawowym posiłku i 1 łyżkę stołową bezpośrednio przed snem, ewentualnie w razie wystąpienia bólu.

Nie należy podawać większej dawki zawiesiny niż 6 łyżek stołowych (60 ml) na dobę.

Czas leczenia

Produktu leczniczego ALUMAG, zawiesina doustna, nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, ponieważ sole glinu podawane długotrwale mogą zmniejszyć wchłanianie fosforanów.

Sposób podawania

Zawiesina przeznaczona jest do stosowania doustnego.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężka niewydolność nerek.

-    Hipofosfatemia.

-    Zwężenie j elita grubego.

-    Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych lub suplementów diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, szczególnie odwodnionych lub z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek.

Produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna, należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, ponieważ może u nich wystąpić kumulacja jonów magnezu i glinu. Długotrwałe stosowanie związków glinu w dużych dawkach u osób dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Stosowanie produktu leczniczego może spowodować niewydolność nerek wskutek odkładania się fosforanu magnezowo-amonowego.

Ze względu na zawartość sorbitolu, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ze względu na zawartość metylu i propylu parahydroksybenzoesanu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne typu późnego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas cytrynowy zawarty w produktach leczniczych lub suplementach diety w postaci tabletek musuj ących znacząco zwiększa wchłanianie z przewodu pokarmowego jednocześnie stosowanego glinu wodorotlenku. Może to powodować zwiększoną toksyczność glinu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dlatego też, stosowanie produktów leczniczych lub suplementów diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy jednocześnie z produktem leczniczym ALUMAG jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie produktów zawieraj ących glinu wodorotlenek i niektórych leków może opóźniać ich wchłanianie, na skutek tworzenia trudno rozpuszczalnych soli, kompleksowych połączeń (chelaty) lub adsorpcji leku na powierzchni tabletki. Dlatego też inne leki (z wyjątkiem szczegółowo wymienionych poniżej) należy przyjmować 2 do 3 godzin po przyjęciu produktu leczniczego ALUMAG.

•    chinolony - wodorotlenek glinu i magnezu podawany jednocześnie z chinolonami zmniejsza wchłanianie tych produktów leczniczych; możliwe jest także nasilenie przez wodorotlenki glinu i magnezu działania neurotoksycznego wymienionych chinolonów; cyprofloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu produktu leczniczego ALUMAG; lewofloksacynę i norfloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu produktu leczniczego ALUMAG; moksyfloksacynę należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego ALUMAG; ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed zastosowaniem produktu leczniczego ALUMAG.

•    tetracykliny - wodorotlenek glinu i magnezu podawany jednocześnie z tetracyklinami zmniej sza wchłanianie tych produktów leczniczych. Dlatego też, produkt leczniczy ALUMAG należy przyjmować co najmniej 2-3 godziny po lub 2-3 godziny przed podaniem tetracyklin.

•    ketokonazol - leki zobojetniające podawane jednocześnie z ketokonazolem zmniejszają wchłanianie tego produktu leczniczego; produkt leczniczy ALUMAG należy przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu ketokonazolu.

•    leki tuberkulostatyczne - możliwe jest opóźnione i zmniejszone wchłanianie izoniazydu w przypadku stosowania jednocześnie z wodorotlenkiem glinu i magnezu; produkt leczniczy ALUMAG należy przyjmować 1-2 godzin po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu

mechanizm interakcji nie jest znany, jednakże produkt leczniczy ALUMAG należy przyjmować 4 godziny po podaniu etambutolu.

•    glikozydy naparstnicy - stosowanie glikozydów naparstnicy jednocześnie z wodorotlenkiem glinu i magnezu może hamować wchłanianie i zmniejszać stężenie tych leków w osoczu. Zaleca się, aby odstęp między przyj ęciem produktu leczniczego ALUMAG i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 godziny.

•    inhibitory reduktazy HMG-CoA - stosowanie wodorotlenku glinu i magnezu jednocześnie ze statynami związane było ze zmniejszonym wchłanianiem tych związków. W większości przypadków zmiany te nie miały znaczenia klinicznego. Jednakże w przypadku rozuwastatyny występowało istotne zmniejszenie skuteczności. Dlatego też, produkt leczniczy ALUMAG należy przyjmować co najmniej 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie ujawniły szkodliwego działania związanego ze stosowaniem wodorotlenku glinu i magnezu w czasie ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u ludzi. Dlatego też, produkt leczniczy ALUMAG należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować długotrwale.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach nie ujawniły szkodliwego działania związanego ze stosowaniem wodorotlenku glinu i magnezu w czasie laktacji. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u ludzi. Dlatego też, produkt leczniczy ALUMAG należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią.

Nie należy stosować długotrwale.

Płodność

Nie zaobserwowano wpływu wodorotlenku glinu i magnezu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest na ogół dobrze tolerowany.

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>l/10), często (>l/100 do <l/10), niezbyt często (>l/1000 do <l/100), rzadko (>l/10 000 do <l/1000), bardzo rzadko (<l/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana

Zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie kału

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Niewydolność nerek*, osteomalacja*

Zaburzenia układu nerwowego

Nieznana

Encefalopatia*

* Obserwowane podczas długotrwałego stosowania w dużych dawkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu)) e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie znane są przypadki ostrego przedawkowania i wystąpienia objawów ostrej toksyczności u ludzi. Podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe (zwiększenie stężenia magnezu i glinu lub zmniejszenie stężenia fosforanów).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zaburzeniach wydzielania kwasu solnego w żołądku; leki stosowane w nadkwaśności; połączenia i związki kompleksowe glinu, wapnia i magnezu. kod ATC: A 02 AD 01

Skutkiem działania produktu leczniczego ALUMAG, zawiesina doustna jest zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego poprzez zobojętnianie kwasu solnego. Wodorotlenek glinu i magnezu w reakcji z żołądkowym kwasem solnym tworzą sole (chlorki). Reakcja ta zwiększa pH soku żołądkowego i zmniejsza uszkadzające działanie kwasu solnego na błonę śluzową żołądka. Produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna zwiększając pH soku żołądkowego zmniejsza również aktywność pepsyny. Ponadto zawarty w preparacie glin może wiązać pepsynę i kwasy żółciowe, co ma korzystny wpływ w leczeniu choroby wrzodowej.

Produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna, wykazuje działanie miejscowe zależne od czasu jego przebywania w żołądku. Uzasadnione jest więc podawanie produktu leczniczego ALUMAG, zawiesina doustna po posiłkach, gdyż przedłuża to jego działanie. Ponadto lek podawany godzinę po posiłku neutralizuje treść pokarmową, gdy jej działanie uszkadzające jest najsilniejsze i może powodować wystąpienie bólu.

Magnezu wodorotlenek reaguje szybko z kwasem znajdującym się w żołądku. Może działać przeczyszczaj ąco na skutek powstania w jelicie trudno rozpuszczalnych soli (np. siarczanów). Glinu wodorotlenek wykazuje wolniejsze i słabsze działanie neutralizujące, natomiast dzięki właściwościom ściągającym działa zapieraj ąco.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach klinicznych zdolności wiązania kwasu solnego w żołądku przez produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna potwierdziły dobre działanie zobojętniające leku określane jako wzrost pH powyżej 3. Taki stopień neutralizacji jest wystarczający do złagodzenia objawów dyspeptycznych występujących w różnych chorobach przewodu pokarmowego. Produkt leczniczy ALUMAG, zawiesina doustna, wykazuje działanie miejscowe praktycznie bez działań ogólnych ze względu na to, że wchłanianie substancji czynnych z przewodu pokarmowego jest bardzo małe. Mogą być wchłaniane tylko nieznaczne ilości związków glinu i nieco większe ilości magnezu. U osób z prawidłową czynnością nerek nie ma to większego znaczenia, ponieważ związki te szybko wydalają się przez nerki. W niewydolności nerek może dojść do kumulacji jonów glinu i magnezu oraz przekroczenia dopuszczalnych wartości ich stężeń w surowicy.

W wyniku reakcji zobojętniania wodorotlenków glinu i magnezu w żołądku powstają chlorki, które następnie w postaci soli są wydalane głównie z kałem.

W badaniach toksyczności ostrej i przewlekłej nie stwierdzono działań znaczących klinicznie. Badania toksyczności nie wykazały toksycznego działania substancji czynnych na zarodek i płód. Brak danych dotyczących działania mutagennego i rakotwórczego po podaniu doustnym związków glinu i magnezu wchodzących w skład produktów leczniczych o działaniu zobojętniającym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol 70%

Glicerol Kwas solny

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sacharyna sodowa Olejek miętowy Woda oczyszczona 30% emulsja symetykonu

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 300 ml, zamknięta zakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Każda butelka zawiera 250 ml zawiesiny.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2487

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.04.1992 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.05.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Alumag