+ iMeds.pl

Alusal 500 mgUlotka Alusal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALUSAL, 500 mg, tabletki

Aluminii oxidum hydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

-    Jeśli po upływie 28 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Alusal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alusal

3.    Jak stosować lek Alusal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alusal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alusal i w jakim celu się go stosuje

Lek Alusal zobojętnia kwas solny w żołądku. Kwas solny jest konieczny do prawidłowego trawienia pokarmów, ale u niektórych osób może też powodować uszkodzenie błony śluzowej, wyścielającej żołądek i początkowy odcinek jelit - dwunastnicę. Takie uszkodzenie może w najcięższych przypadkach przebiegać pod postacią wrzodów. Lek Alusal zmniejsza agresywność kwasu czyli jego zdolność do wywoływania uszkodzeń błony śluzowej.

Wskazania do stosowania leku Alusal:

-    choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (leczenie wspomagające),

-    stany zapalne błony śluzowej żołądka związanych z nadmiarem kwasu solnego (nadkwaśność),

-    objawowe leczenie zapalenia przełyku, spowodowanego przedostawaniem się zawartości żołądka do przełyku (refluks).

Jeśli po upływie 28 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alusal

Kiedy nie stosować leku Alusal:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na tlenek glinu uwodniony lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem),

-    Jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie fosforu we krwi ( hipofosfatemia),

-    Jeśli pacjent ma zwężenie jelita grubego,

-    Jeśli pacjent ma ciężka niewydolność nerek,

-    Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki lub suplementy diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy (szczególnie pacjenci z zaburzeniami czynności nerek ) (patrz punkt: „Lek Alusal a inne leki”).

- Nie należy podawać leku Alusal dzieciom w wieku poniżej 6 roku życia ze względu na postać leku (tabletka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Alusal dłużej niż 4 tygodnie, ponieważ długie przyjmowanie tego leku może spowodować nieprawidłowe zmniejszenie ilości fosforu we krwi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków zawierających glinu tlenek uwodniony u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek, ponieważ może to spowodować nagromadzenie jonów glinu w organizmie i jednoczesne zmniejszenie wchłaniania fosforanów, co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteomalacji, encefalopatii i demencji. Do kumulacji jonów glinu może również dojść u pacjentów z porfirią poddawanych hemodializie.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Alusal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas cytrynowy zawarty w lekach lub suplementach diety w postaci tabletek musujących znacząco zwiększa wchłanianie z przewodu pokarmowego jednocześnie stosowanego glinu tlenku uwodnionego. Może to powodować zwiększoną toksyczność glinu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dlatego też, stosowanie leków lub suplementów diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy jednocześnie z lekiem Alusal jest przeciwwskazane.

Jednoczesne stosowanie leku Alusal i niektórych innych leków może opóźniać ich wchłanianie. Dlatego też inne leki (z wyjątkiem szczegółowo wymienionych poniżej) należy przyjmować od 2 do 3 godzin po zastosowaniu leku Alusal:

-    Chinolony (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych): ciprofloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leku Alusal; lewofloksacynę i norfloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu leku Alusal; moksyfloksacynę należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Alusal; ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed zastosowaniem leku Alusal,

-    Tetracykliny (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) - lek Alusal należy przyjmować co najmniej 2-3 godziny po lub 2-3 godziny przed podaniem tetracyklin.

-    Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) - lek Alusal należy przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu ketokonazolu.

- Leki tuberkulostatyczne (leki stosowane w leczeniu gruźlicy) - lek Alusal należy przyjmować 1-2 godziny po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu lek Alusal należy przyjmować 4 godziny po podaniu.

-    Glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca) - zaleca się, aby odstęp między przyjęciem leku Alusal i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 godziny.

-    Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny- leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi) - lek Alusal należy przyjmować co najmniej 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny.

Alusal z jedzeniem i piciem

Leku Alusal nie należy przyjmować w trakcie ani bezpośrednio po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie tego leku zazwyczaj nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Lek Alusal zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Alusal

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka to jedna lub dwie tabletki (500 mg lub 1000 mg) przyjmowane od 1 do 2 godzin po posiłku i dodatkowo przed snem lub też doraźnie - w przypadku wystąpienia dolegliwości. Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek na dobę.

Tabletki Alusal stosuje się doustnie. Tabletkę należy rozgryźć przed połknięciem, a następnie popić wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alusal

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Alusal

Kolejne dawki leku należy przyjmować zgodnie z ustalonymi porami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, jeżeli występują, zwykle są łagodne i przemijające.

Najczęstszymi objawami niepożądanymi są zaparcia. Objawy te występują przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku.

Pozostałe objawy niepożądane to: utrata apetytu, osłabienie oraz (w przypadku stosowania leku Alusal długotrwale i w dużych dawkach) zakażenia przewodu pokarmowego - biegunki zakaźne i układu moczowego - dolegliwości przy oddawaniu moczu (ból, pieczenie).

Badania diagnostyczne:

Leki zobojętniające, do których należy Alusal, mogą niekiedy powodować zaburzenia równowagi w ilości kwasów i zasad we krwi. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z niewydolnością nerek.

Lek Alusal może spowodować nieznaczne zmniejszenie aktywności enzymów trawiennych w żołądku. Nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem leku Alusal.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Alusal

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alusal

Substancją czynną leku jest: glinu tlenek uwodniony (Aluminii oxidum hydricum).

Każda tabletka zawiera 500 mg substancji czynnej.

Pozostałe składniki to: sacharoza, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła, żelatyna.

Jak wygląda lek Alusal i co zawiera opakowanie

Alusal 500 mg występuje w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie płaska ze ściętym obrzeżem.

Tabletki Alusal pakowane są w blistry z folii aluminiowej i PVC, a następnie, wraz z niniejszą ulotką, w pudełka kartonowe.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 (22) 755 50 81

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

4

Alusal

Charakterystyka Alusal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alusal, 500 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg glinu tlenku uwodnionego (Aluminii oxidum hydricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 92 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała, okrągła, obustronnie płaska tabletka ze ściętym obrzeżem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Alusal stosuje się w:

•    chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (leczenie wspomagające),

•    stanach zapalnych błony śluzowej żołądka związanych z nadkwaśnością,

•    objawowym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosuje się 500 mg do 1000 mg (1-2 tabletki) 1-2 godziny po posiłkach oraz dodatkowo przed snem lub doraźnie - w przypadku wystąpienia dolegliwości. Nie należy przekraczać dawki dobowej 12 tabletek.

Sposób podawania

Stosować doustnie. Tabletkę należy rozgryźć przed połknięciem i popić wodą.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    Hipofosfatemia,

•    Zwężenie jelita grubego,

•    Ciężka niewydolność nerek,

•    Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych lub suplementów diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.5),

•    Produkt leczniczy przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować produktów leczniczych zawierających glinu tlenek uwodniony dłużej niż 4 tygodnie, ponieważ długotrwałe przyjmowanie soli glinu może spowodować zmniejszenie wchłaniania fosforanów.

• Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów leczniczych zawierających glinu tlenek uwodniony u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, ponieważ może to spowodować kumulację jonów glinu w organizmie i jednoczesne zmniejszenie wchłaniania fosforanów, co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteomalacji, encefalopatii i demencji. Do kumulacji jonów glinu może również dojść u pacjentów z porfirią poddawanych hemodializie.

• Ze względu na zawartość sacharozy, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Alusal u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie glinu tlenku uwodnionego i kwasu cytrynowego zawartego w produktach leczniczych lub suplementach diety w postaci tabletek musujących znacząco zwiększa wchłanianie glinu tlenku uwodnionego z przewodu pokarmowego. Może to powodować zwiększoną toksyczność glinu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dlatego też, stosowanie produktów leczniczych lub suplementów diety w postaci tabletek musujących zawierających kwas cytrynowy jednocześnie z produktem leczniczym Alusal jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie produktów zawierających glinu tlenek uwodniony i niektórych leków może opóźniać ich wchłanianie, na skutek tworzenia trudno rozpuszczalnych soli, kompleksowych połączeń (chelaty) lub adsorpcji leku na powierzchni tabletki. Dlatego też inne leki (z wyjątkiem szczegółowo wymienionych poniżej) należy przyjmować 2 do 3 godzin po przyjęciu produktu leczniczego Alusal.

•    chinolony - tlenek glinu uwodniony podawany jednocześnie z chinolonami zmniejsza wchłanianie tych substancji; możliwe jest także nasilenie działania neurotoksycznego wymienionych chinolonów; ciprofloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu produktu leczniczego Alusal; lewofloksacynę i norfloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu produktu leczniczego Alusal; moksyfloksacynę należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego Alusal; ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 godziny przed zastosowaniem produktu leczniczego Alusal.

•    tetracykliny -tlenek glinu uwodniony podawany jednocześnie z tetracyklinami zmniejsza wchłanianie tych produktów leczniczych. Dlatego też, produkt leczniczy Alusal należy przyjmować co najmniej 2-3 godziny przed lub 2-3 godziny po podaniu tetracyklin.

•    ketokonazol - tlenek glinu uwodniony podawany jednocześnie z ketokonazolem zmniejsza wchłanianie tej substancji; produkt leczniczy Alusal należy przyjmować co najmniej 3 godziny po podaniu ketokonazolu.

•    leki tuberkulostatyczne - możliwe jest opóźnione i zmniejszone wchłanianie izoniazydu w przypadku stosowania jednocześnie z glinu tlenkiem uwodnionym; produkt leczniczy Alusal należy przyjmować 12 godzin po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu mechanizm interakcji nie jest znany, jednakże produkt leczniczy Alusal należy przyjmować 4 godziny po podaniu etambutolu.

•    glikozydy naparstnicy - stosowanie glikozydów naparstnicy jednocześnie z tlenkiem glinu uwodnionym może hamować wchłanianie i zmniejszać stężenie tych leków w osoczu. Zaleca się, aby odstęp między przyjęciem produktu leczniczego Alusal i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 godziny.

•    inhibitory reduktazy HMG-CoA - stosowanie glinu tlenku uwodnionego jednocześnie ze statynami związane było ze zmniejszonym wchłanianiem tych związków. W większości przypadków zmiany te nie miały znaczenia klinicznego. Jednakże w przypadku rozuwastatyny występowało istotne zmniejszenie skuteczności. Dlatego też, produkt leczniczy Alusal należy przyjmować co najmniej 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie ujawniły szkodliwego działania związanego ze stosowaniem tlenku glinu uwodnionego w czasie ciąży i laktacji. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u ludzi. Dlatego też, produkt leczniczy Alusal należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy stosować powyżej 28 dni.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Alusal nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane, jeżeli występują, zwykle są łagodne i przemijające.

Nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glinu tlenku uwodnionego.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nieznana: zakażenia układu pokarmowego i układu moczowego (na skutek alkalizacji środowiska wywołanej długotrwałym stosowaniem dużych dawek glinu tlenku uwodnionego).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana: zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek), utrata łaknienia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: zaparcia (przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek produktu leczniczego).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana: złe samopoczucie.

Badania diagnostyczne

Nieznana: nieznaczne zmniejszenie aktywności pepsyny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} email: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania glinu tlenku uwodnionego u ludzi.

W przypadku przedawkowania, w czasie do 1,5 godziny od przyjęcia produktu leczniczego należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. W późniejszym okresie należy stosować standardowe leczenie wyrównawcze i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego; leki stosowane w nadkwaśności; preparaty glinu, kod ATC: A02AB01

Produkt leczniczy Alusal jest lekiem działającym miejscowo w żołądku. Substancją czynną leku jest glinu tlenek uwodniony. Związki glinu reagują w żołądku z kwasem solnym, tworząc glinu chlorek. W wyniku tej reakcji następuje powolne i umiarkowane zobojętnianie treści żołądkowej do pH 4, co zmniejsza uszkadzający wpływ kwasu solnego na błonę śluzową żołądka i początkowego odcinka dwunastnicy. Związki glinu nie powodują wtórnej nadkwaśności.

Związki glinu działają także ściągaj ąco i zapieraj ąco.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glinu tlenek uwodniony w wyniku reakcji zobojętniania zachodzącej w żołądku, ulega przemianie w glinu chlorek. Następnie, po przejściu do jelit, wytrącają się glinu węglan oraz nierozpuszczalne mydła glinowe i w takiej postaci produkt leczniczy Alusal jest wydalany z kałem.

Produkt leczniczy Alusal wykazuje działanie miejscowe, gdyż przy prawidłowej czynności nerek związki glinu tylko w niewielkiej ilości ulegają wchłonięciu, a wchłonięta część jest szybko wydalana z moczem.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może dojść do kumulacji jonów glinu, dlatego też u tych pacjentów stosowanie produktów leczniczych zawierających glinu tlenek uwodniony jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności ostrej i przewlekłej nie stwierdzono działań znaczących klinicznie. Badania toksyczności nie wykazały toksycznego działania na zarodek i płód. Brak danych dotyczących działania mutagennego i rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza,

Skrobia ziemniaczana,

Magnezu stearynian,

Talk,

Parafina ciekła,

Żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zewnętrzne kartonowe zawiera 30 tabletek oraz ulotkę dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2488

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.05.1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Alusal