+ iMeds.pl

Alutard sq dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawki do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/mlUlotka Alutard sq

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ALUTARD SQ zawiesina do wstrzykiwań

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ALUTARD S Q i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALUTARD SQ

3.    Jak stosować lek ALUTARD SQ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ALUTARD SQ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ALUTARD SQ i w jakim celu się go stosuje

Lek ALUTARD SQ przeznaczony jest do leczenia chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALUTARD SQ

Po podaniu zastrzyku pacjent powinien pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej.

Kiedy nie stosować leku ALUTARD SQ:

•    jeśli u pacjenta występują inne choroby układu immunologicznego, takie jak choroby kompleksów immunologicznych i niedobór odporności,

•    jeśli u pacj enta występuj ą przewlekłe choroby serca lub płuc,

•    jeśli u pacj enta występuj ą choroby nerek (takie j ak niewydolność nerek),

•    jeśli pacjent przyjmuje leki blokujące receptory adrenergiczne (beta-blokery),

•    j eśli u pacj enta występuj e ciężka przewlekła lub ciężka sezonowa astma,

•    j eśli u pacj enta występuj ą nowotwory złośliwe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALUTARD SQ należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Przed każdym wstrzyknięciem alergenu lekarz powinien sprawdzić obj ętość i datę poprzedniego wstrzyknięcia (przerwę między dawkami).

•    W dniu wstrzyknięcia leku należy unikać znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli

i spożywania alkoholu.

•    Jeżeli wystąpiła reakcja alergiczna po ostatnim wstrzyknięciu, należy o tym powiedzieć lekarzowi, gdyż może to oznaczać konieczność zastosowania mniejszej dawki (redukcji dawki).

•    Należy unikać przyjmowania innych leków zawierających glin w trakcie leczenia lekiem ALUTARD SQ np. zobojętniających kwas żołądkowy.

Dawkę wstrzykiwanego leku należy zmienić lub zastrzyk należy odłożyć na późniejszy termin w przypadku:

•    wystąpienia gorączki lub innych objawów zakażenia

•    wystąpienia objawów alergicznych w ciągu ostatnich 3-4 dni

•    zaburzenia czynności płuc

•    uprzedniego wystąpienia działań niepożądanych (miejscowych lub uogólnionych)

•    w przypadku zaostrzenia atopowego zapalenia skóry

•    otrzymania szczepionki ochronnej

Inne leki i ALUTARD SQ

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, króre pacjent planuje przyjmować.

•    Zmiana stosowanych leków przeciwalergicznych może niekorzystnie wpłynąć na tolerancję leku ALUTARD SQ.

•    W przypadku innych szczepień, np. ochronnych należy zachować przerwę co najmniej tydzień przed wstrzyknięciem jak i po wstrzyknięciu leku ALUTARD SQ.

•    W przypadku jednoczesnego leczenia innymi alergenami, zastrzyki powinny być podawane kolejno w każde z ramion. Należy odczekać co najmniej 30 minut pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy rozpoczynać leczenia podczas ciąży. Kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia lekiem ALUTARD SQ, mogą kontynuować stosowanie leku po wcześniej przeprowadzonej przez lekarza ocenie stanu ogólnego i reakcji na dotychczasowe dawki.

Karmienie piersią

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku ALUTARD SQ podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie lekiem ALUTARD SQ nie powinno wpłynąć na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek ALUTARD SQ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Przed podaniem leku, fiolkę ALUTARD SQ należy powoli odwrócić do góry i w dół, 10-20 razy. Lek wstrzykuje się podskórnie w górną część ramienia lub w przedramię. Zaleca się naprzemienne podawanie leku w prawe i lewe ramię podczas kolejnych wstrzyknięć.

Dawkowanie:

Lek ALUTARD SQ może być podawany wyłącznie w placówkach leczniczych pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu swoistej immunoterapii oraz w placówkach medycznych, gdzie dostępne są odpowiednie leki i sprzęt do leczenia potencjalnych reakcji anafilaktycznych.

Pacjent musi pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut po każdym zastrzyku.

Leczenie dzieli się na dwie fazy: fazę początkową (stopniowo zwiększa się dawkę podczas kolejnego wstrzyknięcia) i fazę podtrzymującą (podczas której stosuje się stałą dawkę).

Dawkowanie w obydwu fazach jest indywidualnie ustalane przez lekarza, zależnie od tolerancji i wrażliwości pacjenta na alergen.

Faza początkowa (leczenie podstawowe)

Podczas fazy początkowej dawkę alergenu zwiększa się do osiągnięcia największej tolerowanej dawki, która jest dawką podtrzymuj ącą.

Podczas fazy początkowej podaje się po jednym zastrzyku raz na tydzień przez 13 tygodni do osiągnięcia dawki podtrzymującej.

Faza podtrzymująca (leczenie podtrzymujące)

Po osiągnięciu dawki podtrzymuj ącej zwiększa się stopniowo przerwę pomiędzy wstrzyknięciami z 1 do 2, 4 i 6 tygodni. Następnie leczenie kontynuuje się przez 3 lata, wykonując wstrzyknięcia co 6 tygodni ± 2 tygodnie.

Zmniejszenie dawek:

Lekarz powinien skorygować dawkę leku ALUTARD SQ w następujących sytuacjach:

•    gdy od ostatniej wizyty upłynęło więcej czasu niż zalecono,

•    w przypadku wystąpienia nasilonej reakcji w miejscu wstrzyknięcia, utrzymującej się przez ponad 6 godzin od wykonania zastrzyku. O takiej reakcji należy powiedzieć lekarzowi.

•    w przypadku wystąpienia ciężkiej, uogólnionej reakcji na lek, lekarz rozważy, czy można kontynuować leczenie.

•    w przypadku kontynuacji leczenia, następna dawka zostanie zmniejszona do 10% dawki wywołuj ącej reakcj ę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

ALUTARTD SQ zwykle nie jest zalecany do leczenia alergii u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku ALUTARD SQ

W razie przypadkowego podania zbyt dużej dawki leku ALUTARD SQ istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Dlatego należy pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut na obserwacji. W razie potrzeby zostanie zastosowane leczenie ewentualnych reakcji niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zapytać lekarza jak postąpić w razie wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi ciężkie działanie niepożądane.

Objawy działań niepożądanych mogą wystąpić w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu leku, choć mogą również się pojawić w okresie do 24 godzin po wykonaniu zastrzyku.

Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie, jeśli zachodzi potrzeba mogą być leczone za pomocą leków przeciwhistaminowych.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Ból głowy

Obrzęk w miejscu podania

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Zapalenie spojówek

Biegunka, wymioty, nudności, niestrawność

Swędzenie, pokrzywka w miejscu podania, uczucie dyskomfortu i zmęczenia Świszczący oddech, kaszel i duszność Pokrzywka, swędzenie i wysypka Uczucie gorąca (zaczerwienie)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Reakcje anafilaktyczne (jak obrzęk twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu i pokrzywka)

Ból pleców

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Wstrząs anafilaktyczny. Częstymi objawami sygnalizuj ącymi ciężką reakcj ę anafilaktyczną mogą być uderzenia gorąca, silny świąd wewnętrznej strony dłoni, stóp, lub innych części ciała, pokrzywka, trudności z oddychaniem. Może się pojawić uczucie gorąca, ogólny dyskomfort i pobudzenie.

Inne działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

Uczucie przyspieszonego, nieregularnego bicia serca i niebieskawe zabarwienie skóry Omdlenie (zawroty głowy)

Obrzęk powieki Ból brzucha

Świąd, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, rumień w miejscu iniekcji, zgrubienie w miejscu iniekcji, ból w miejscu iniekcji, uczucie obcego ciała Obrzęk i ból stawów

Zawroty głowy i uczucie kłucia i drętwienia

Astma, uczucie zatkanego nosa lub katar, kichanie, problemy z oddychaniem, podrażnienie gardła

i uczucie ucisku w gardle

Obrzęk twarzy, ust i gardła

Spadek ciśnienia tętniczego krwi i bladość.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli wystąpi, którykolwiek z podanych objawów:

Nagłe poczucie dyskomfortu z uderzeniem gorąca, intensywny świąd i trudności z oddychaniem

Obrzęk twarzy, ust i gardła

Trudności z połykaniem

Trudności z oddychaniem

Zaostrzenie się istniej ącej astmy

Wysypka.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane. Jest to ważna informacja dla lekarza, który ustali dawkę leku optymalną dla pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ALUTARD SQ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu fiolki, lek może być stosowany przez 6 miesięcy przy zachowaniu zalecanych środków przechowywania tzn. w lodówce (2°C - 8°C); po upływie tego czasu lek należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ALUTARD SQ

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego:

106 Olsza czarna 108 Brzoza brodawkowata 113 Leszczyna pospolita 225 Tymotka łąkowa 231 Żyto zwyczajne

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml

zawiesina do wstrzykiwań

Substancje pomocnicze: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, fenol, woda do wstrzykiwań.

Rozcieńczalnik: sodu chlorek, sodu wodorowęglan, fenol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ALUTARD SQ i co zawiera opakowanie

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki po 5 ml (od 100 SQ-U/ml do 100 000 SQ-U/ml)

Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 1 fiolkę po 5 ml (100 000 SQ-U/ml).

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami (inny kolor wieczka do każdego stężenia: szary do 100 SQ-U/ml, zielony do 1000 SQ-U/ml, pomarańczowy do 10 000 SQ-U/ml, czerwony do 100 000 SQ-U/ml).

Zestaw z rozcieńczalnikiem zawiera 10 fiolek po 4,5 ml

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami.

Lek ALUTARD SQ powinien być podawany przez osobę wykwalifikowaną (np. lekarza, pielęgniarkę). Zaleca się przechowywanie leku ALUTARD SQ w placówce leczniczej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ALK-Abelló A/S, Boge Allé 6-8, DK-2970 Horsholm, Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Alutard SQ

Charakterystyka Alutard sq

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALUTARD SQ

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) zawiesina do wstrzykiwań

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Alutard SQ jest produktem leczniczym typu depot zawierającym pojedyncze wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), adsorbowane na wodorotlenku glinu.

Substancja czynna:

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego:

106 Olsza czarna 108 Brzoza brodawkowata 113 Leszczyna pospolita 225 Tymotka łąkowa 231 Żyto zwyczajne

Aktywność biologiczna produktu ALUTARD SQ jest związana ze stężeniem alergenu i wyrażana jest w jednostkach SQ-U/ml.

Poszczególne fiolki odznaczaj ą się różnymi kolorami wieczek oraz numerami (inne dla każdego stężenia).

Tabela 1. Numer fiolki, kolor i moc

Nr fiolki/

Fiolka 1

Fiolka 2

Fiolka 3

Fiolka 4

kolor

szary

zielony

pomarańczowy

czerwony

Wyciąg alergenu/ Stężenie

100 SQ-U

1000 SQ-U

10 000 SQ-U

100 000 SQ-U

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań. Sterylna zawiesina, biała do jasnobrązowego lub zielonkawego koloru.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

ALUTARD SQ jest zalecany w leczeniu chorób alergicznych, zależnych od swoistych i immunoglobulin E (IgE).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie produktem ALUTARD SQ powinien prowadzić wyłącznie lekarz doświadczony w stosowaniu swoistej immunoterapii.

Pacjenta należy obserwować przez minimum 30 minut po każdym wstrzyknięciu

Dawkowanie produktu ALUTARD SQ powinno być dostosowane indywidualnie dla każdego pacjenta. Wielkość dawek zależy od ogólnego stanu pacjenta, danych z wywiadu dotyczących alergii oraz wrażliwości pacjenta na swoisty alergen (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 5 lat nie są zazwyczaj odpowiednimi kandydatami do immunoterapii ze względu na większe niż u dorosłych prawdopodobieństwo problemów ze współpracą i akceptacją leczenia w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku powyżej 5 lat, dane kliniczne odnośnie skuteczności są ograniczone i niewystarczające do jej potwierdzenia, jakkolwiek dane dotyczące bezpieczeństwa nie wskazuj ą na wyższe ryzyko niż u dorosłych.

Predyspozycj ę pacjenta do reakcji alergicznej można zmniejszyć poprzez zastosowanie szybko działaj ącego leku przeciwhistaminowego.

Leczenie jest podzielone na dwie fazy: fazę początkową i fazę podtrzymuj ącą.

Faza początkowa

Celem jest osiągnięcie najwyższego tolerowanego poziomu poprzez stopniowe zwiększanie dawki, jednak bez przekraczania 100 000 SQ-U (1 ml fiolki 4). Zalecenia dotyczące dawkowania przedstawione w Tabelach 2. i 3. należy traktować jedynie jako orientacyjne wskazówki. Podczas wyboru dawki w fazie początkowej należy kierować się wrażliwością pacjenta. Ryzyko reakcji alergicznych w fazie początkowej zależy od dawki oraz odstępów czasowych między wstrzyknięciami.

Zalecenia dotyczące zwiększania dawki podane w Tabeli 2. mogą być bezpiecznie stosowane u większości pacjentów. Dawki należy zawsze indywidualnie dostosowywać do stanu ogólnego odczulanej osoby.

Zalecenia dotyczące zwiększania dawki podane w Tabeli 3. dotyczą pacjentów o wysokiej wrażliwości oraz pacjentów, u których wystąpiły reakcje ogólnoustrojowe w trakcie wcześniejszego leczenia.

Podczas fazy początkowej podaje się jedno wstrzyknięcie raz w tygodniu.

Jeżeli pacjent odpowie silną reakcją alergiczną na produkt podczas fazy początkowej, należy dokonać korekty dawkowania (patrz: punkt 4.2 Zmniejszanie dawek oraz punkt 4.4).

Tabela 2. Zalecenia dotyczące zwiększania dawki

Fiolka

Stężenie

Tydzień

Zastrzyk

Objętość

Dawka

Nr

SQ-U/ml

Nr

Nr

ml

SQ-U

1

100

1

1

0,2

20

1

100

2

2

0,4

40

1

100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200

2

1 000

5

5

0,4

400

2

1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,2

2 000

3

10 000

8

8

0,4

4 000

3

10 000

9

9

0,8

8 000

4

100 000

10

10

0,1

10 000

4

100 000

11

11

0,2

20 000

4

100 000

12

12

0,4

40 000

4

100 000

13

13

0,6

60 000

4

100 000

14

14

0,8

80 000

4

100 000

15

15

1,0

100 000

Tabela 3. Zalecenia dotyczące zwiększania dawki

Fiolka

Stężenie

Tydzień

Zastrzyk

Objętość

Dawka

Nr

SQ-U/ml

Nr

Nr

ml

SQ-U

1

100

1

1

0,2

20

1

100

2

2

0,4

40

1

100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200

2

1 000

5

5

0,4

400

2

1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,1

1 000

3

10 000

8

8

0,2

2 000

3

10 000

9

9

0,3

3 000

3

10 000

10

10

0,4

4 000

3

10 000

11

11

0,5

5 000

3

10 000

12

12

0,6

6 000

3

10 000

13

13

0,7

7 000

3

10 000

14

14

0,8

8 000

3

10 000

15

15

0,9

9 000

4

100 000

16

16

0,1

10 000

4

100 000

17

17

0,2

20 000

4

100 000

18

18

0,3

30 000

4

100 000

19

19

0,4

40 000

4

100 000

20

20

0,5

50 000

4

100 000

21

21

0,6

60 000

4

100 000

22

22

0,7

70 000

4

100 000

23

23

0,8

80 000

4

100 000

24

24

0,9

90 000

4

100 000

25

25

1,0

100 000

Faza podtrzymująca

W celu uzyskania optymalnego działania, dawka podtrzymująca powinna być największą tolerowaną dawką, tj. największą dawką, która nie wywołuje istotnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.8). Dawka ta powinna mieścić się w przedziale od 10 000 do 100 000 SQ-U.

Dawka podtrzymująca 10 000 SQ-U odpowiada 1 ml zawartości fiolki 3 lub 0,1 ml zawartości fiolki 4, natomiast 100 000 SQ-U odpowiada 1 ml zawartości fiolki 4.

Dawka podtrzymuj ąca powinna być ustalana indywidualnie dla pacjenta i zależy od jego wrażliwości na alergen.

Gdy dawka podtrzymująca zostanie osiągnięta, stopniowo wydłuża się odstęp czasu pomiędzy

wstrzyknięciami. Przerwę tę wydłuża się z 1 do 2, 4 i 6 tygodni. Następnie powtarza się podawanie dawek podtrzymujących co 6 tygodni +/- 2 tygodnie. Leczenie podtrzymujące jest kontynuowane przez 3-5 lat.

Jeżeli pacjent odpowie silną reakcją alergiczną na produkt podczas fazy podtrzymującej, należy dokonać korekty dawkowania (patrz: punkt 4.2 Zmniejszanie dawek oraz punkt 4.4).

Sytuacje, w których konieczna jest korekta dawek lub przesunięcie terminu podania kolejnej dawki przedstawiono w punkcie 4.4.

Wydłużony odstęp czasu pomiędzy dwiema wizytami (dawkami)

W przypadku przekroczenia zalecanego odstępu czasu pomiędzy dwiema dawkami, należy skorygować dawkę podawaną w kolejnym wstrzyknięciu zgodnie z następuj ącymi zaleceniami:

Tabela 4. Przekroczenie odstępu czasu pomiędzy dwiema dawkami w fazie początkowej

Tygodnie pomiędzy wizytami

Dawkowanie

do 2 tygodni

Kontynuować zwiększanie dawek według Tabeli 2. lub 3.

2-3 tygodnie

Powtórzyć poprzednią dawkę

3-4 tygodnie

Zmniejszyć dawkę do 50% poprzedniej dawki

4 tygodnie lub więcej

Rozpocząć fazę początkową według Tabeli 2. lub 3.

Tabela 5. Przekroczenie odstępu czasu pomiędzy dwiema dawkami w fazie podtrzymującej

Tygodnie pomiędzy wizytami

Dawkowanie

do 8 tygodni

Kontynuować stosowanie dawki podtrzymującej

8-10 tygodni

Zmniejszyć dawkę do 75% poprzedniej dawki

10-12 tygodni

Zmniejszyć dawkę do 50% poprzedniej dawki

12-14 tygodni

Zmniejszyć dawkę do 25% poprzedniej dawki

14-16 tygodni

Zmniejszyć dawkę do 10% poprzedniej dawki

16 tygodni i więcej

Rozpocząć fazę początkową według Tabeli 2. lub 3.

W przypadku zmniejszenia dawki w fazie podtrzymującej, po wstrzyknięciu należy uważnie obserwować pacjenta. Następnie należy zwiększać dawki, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi fazy początkowej, podanymi w Tabeli 2. lub 3., aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej.

Równoczesne leczenie więcej niż jednym alergenem

W przypadku równoczesnej terapii więcej niż jednym alergenem, wstrzyknięcia powinny być podawane oddzielnie w każde z ramion. Aby ocenić potencjalne reakcje alergiczne wywołane przez określony alergen zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 30 minut pomiędzy wstrzyknięciami.

W przypadku bardzo wrażliwych pacjentów odstęp ten można wydłużyć do 2-3 dni. Możliwy wzrost ryzyka reakcji alergicznych w wyniku równoczesnego zwiększania dawki więcej niż jednego alergenu musi być oceniany indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.

Zmniejszanie dawek

Zmniejszanie dawek w przypadku zaobserwowania odczynu miejscowego

Jeżeli odczyn w miejscu wstrzyknięcia będzie się utrzymywał przez ponad 6 godzin po podaniu zastrzyku, zaleca się następuj ące zmniejszanie dawek, zależnie od wielkości obrzęku:

Tabela 6. Zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku wystąpienia odczynów w miejscu wstrzyknięcia

Maksymalna średnica obrzęku

Zalecenie

Dzieci w wieku

powyżej 5 lat

Dorośli

< 5 cm

< 8 cm

Kontynuować zwiększanie dawek według Tabeli 2. lub 3.

5-7 cm

8-12 cm

Powtórzyć poprzednią dawkę

7-12 cm

12-20 cm

Zmniejszyć dawkę do odpowiedniej dawki podawanej tydzień wcześniej

12-17 cm

> 20 cm

Zmniejszyć dawkę do odpowiedniej dawki podawanej dwa tygodnie wcześniej

>17 cm

-

Zmniejszyć dawkę do odpowiedniej dawki podawanej trzy tygodnie wcześniej

Zmniejszanie dawek w przypadku zaobserwowania reakcji ogólnoustrojowych Jeżeli po wstrzyknięciu wystąpi ciężka reakcja układowa (patrz punkt 4.8), leczenie można kontynuować jedynie po starannym rozważeniu wszystkich okoliczności. W przypadku kontynuowania leczenia, następną dawkę należy zmniejszyć do 10% dawki wywołującej reakcję. Wybraną zmniejszoną dawkę można podzielić na dwie i podawać w odstępie 30 minut. Pacjenta należy obserwować po wstrzyknięciu i zwiększać dawki, zgodnie z zaleceniami podanymi w Tabeli 2. lub 3., aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki podtrzymującej.

Sposób podawania

ALUTARD SQ podaje się podskórnie. Produkt wstrzykuje się albo z boku dystalnej części ramienia, albo grzbietowo w proksymalnej części przedramienia.

Produktu ALUTARD SQ nie wolno pod żadnym warunkiem podawać donaczyniowo. Należy unikać podania donaczyniowego poprzez dokonanie starannej aspiracji przed wstrzyknięciem zawiesiny. Aspirację należy powtarzać co 0,2 ml podczas wstrzykiwania produktu. Zastrzyk musi być podawany powoli.

Podczas stosowania ALUTARD SQ musi być dostępny odpowiedni sprzęt oraz leki przeznaczone do leczenia reakcji anafilaktycznych.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt ALUTARD SQ jest przeciwwskazany:

•    u pacjentów w stanach immunopatologicznych, takich jak choroby kompleksów immunologicznych i niedobór odporności

•    u pacjentów z chorobami lub stanami uniemożliwiaj ącymi leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych, np. z przewlekłymi chorobami serca i płuc oraz z ciężkim nadciśnieniem tętniczym

•    u pacjentów leczonych beta-blokerami (leki blokujące receptory adrenergiczne)

•    u pacjentów z niewydolnością/zaburzeniami nerek

•    u pacjentów z nowotworami złośliwymi

•    u pacjentów z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową i (lub) z nieodwracalną obturacj ą dróg oddechowych (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie produktem ALUTARD SQ może prowadzić wyłącznie lekarz doświadczony w stosowaniu swoistej immunoterapii.

Ze względu na potencjalne ryzyko reakcji ogólnoustrojowych, leczenie musi odbywać się w placówkach leczniczych wyposażonych w odpowiednie leki oraz odpowiedni sprzęt do leczenia reakcji anafilaktycznych.

Środki ostrożności przed zastosowaniem ALUTARD SQ

•    Przed zastosowaniem ALUTARD SQ należy u pacjenta wykonać badanie czynnościowe płuc.

•    Pacjentów należy poinformować, aby unikali znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli oraz spożywania alkoholu w dniu wstrzyknięcia produktu.

•    Należy dokumentować wszelkie reakcje alergiczne po poprzednich kursach leczenia produktem ALUTARD SQ oraz należy ustalać odpowiednie dawkowanie.

•    Tolerancja ALUTARD SQ przez pacjenta może się zmieniać, jeżeli zostanie zmieniona dawka innych leków przeciwalergicznych (patrz punkt 4.5).

•    Przed każdym wstrzyknięciem należy dwukrotnie sprawdzić alergen, moc dawki, objętość oraz poprzednią datę wstrzyknięcia (odstęp czasu między dawkami).

•    ALUTARD SQ jest przeznaczony do wstrzykiwania podskórnego. Nie wolno podawać donaczyniowo.

•    Pacjent musi być obserwowany przez minimum 30 minut po każdym wstrzyknięciu.

Warunki wymagające korekty dawkowania lub przełożenia wstrzyknięcia na późniejszy termin:

•    Wystąpienie u pacjenta gorączki lub innych objawów klinicznych ostrego lub przewlekłego zakażenia.

•    Wystąpienie u pacjenta objawów alergicznych w ciągu ostatnich 3-4 dni przed wstrzyknięciem.

•    Istotne pogorszenie czynności płuc (przepływu szczytowego lub FEVi < 70% wartości oczekiwanej u danego pacjenta).

•    Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych (patrz punkt 4.2 Zmniejszanie dawek w przypadku zaobserwowania reakcji ogólnoustrojowych).

•    Wystąpienie odczynów miejscowych (patrz punkt 4.2 Zmniejszanie dawek w przypadku zaobserwowania odczynów miejscowych).

•    Wystąpienie zaostrzenia atopowego zapalenia skóry.

•    Jeśli pacjentowi zostały podane inne szczepienia, należy zachować co najmniej jeden tydzień przerwy przed podaniem produktu ALUTARD SQ. W przypadku szczepień, należy zachować co najmniej tydzień przed wstrzyknięciem jak i po wstrzyknięciu ALUTARD SQ.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne leczenie lekami przeciwalergicznymi, np. lekami przeciwhistaminowymi, kortykosteroidami i stabilizatorami mastocytów może zwiększyć poziom tolerancji alergenu przez pacjenta.

Nie należy podawać innych antygenów w iniekcji np. szczepionki przeciwko tężcowi, wcześniej niż 1 tydzień po ostatniej iniekcji, oprócz sytuacji zagrażających życiu.

ALUTARD SQ zawiera glin w takiej ilości, że nie należy prowadzić leczenia skojarzonego z innymi produktami leczniczymi zawierającymi ten pierwiastek (np. zobojętniającymi kwas żołądkowy).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych klinicznych na temat stosowania ALUTARD SQ podczas ciąży. Dlatego kobiety

ciężarne nie powinny rozpoczynać stosowania produktu. Jeżeli zajście w ciążę nastąpi w trakcie leczenia, terapia może być kontynuowana po starannej ocenie stanu ogólnego pacjentki i jej reakcji na uprzednie wstrzyknięcia ALUTARD SQ.

Karmienie piersią

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania ALUTARD SQ podczas laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

ALUTARD SQ nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zazwyczaj reakcje związane ze stosowaniem produktu ALUTARD SQ spowodowane są reakcjami immunologicznymi (miejscowymi i (lub) ogólnoustrojowymi) na dany alergen.

Objawy wczesnej reakcji pojawiają się w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu.

Objawy późnej reakcji pojawiają się w ciągu 24 godzin od wstrzyknięcia.

Bardzo często zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi u pacjentów leczonych ALUTARD SQ - były reakcje w miejscu iniekcji.

Częstość występowania działań niepożądanych jest przedstawiona zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (> 1/10), często (>1/100, < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). Częstość występowania oparta jest o wyniki badań klinicznych dotyczących immunoterapii.

Określenie „częstość nieznana” oznacza, że nie można jej ocenić na podstawie dostępnych danych z badań klinicznych a jest oparta na podstawie danych po wprowadzeniu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Reakcja anafilaktyczna

immunologicznego

Rzadko

Wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Nieznana

Zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Często

Zapalenie spojówek

Nieznana

Obrzęk powieki

Zaburzenia ucha i błędnika

Nieznana

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Nieznana

Kołatanie, tachykardia, sinica

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Nieznane

Niedociśnienie tętnicze, bladość

Zaburzenia układu oddechowego,

Często

Świsty, kaszel, duszność

klatki piersiowej i śródpiersia

Nieznana

Astma, nieżyt nosa, alergiczny

nieżyt nosa, kichanie, skurcz oskrzeli, podrażnienie gardła, uczucie ucisku w gardle

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka, wymioty, nudności, niestrawność

Nieznana

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

Pokrzywka, świąd, wysypka

podskórnej

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Niezbyt często

Ból pleców

i tkanki łącznej

Nieznana

Obrzęk stawów, ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w

Bardzo często

Obrzęk w miejscu iniekcji

miejscu podania

Świąd w miejscu iniekcji, pokrzywka w miejscu iniekcji, uczucie dyskomfortu, uczucie zmęczenia

Często

Nieznana

Świąd, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, rumień w miejscu iniekcji, zgrubienie w miejscu iniekcji, ból w miejscu iniekcji, uczucie obcego ciała

Miejscowe reakcje występują w miejscu iniekcji i obejmują obrzęk, zaczerwienienie, ból, swędzenie, odbarwienie i krwiaki w miejscu iniekcji. Zawartość glinu w produkcie może być przyczyną wystąpienia miejscowych działań niepożądanych, w tym dodatniego wyniku testu skórnego na aluminium (glin).

Reakcje układowe są to wszystkie objawy pochodzące z narządów odległych od miejsca iniekcji. Reakcje układowe mogą mieć postać od alergicznego nieżytu nosa aż do wstrząsu anafilaktycznego. Leczenie ciężkich reakcji układowych należy wdrożyć niezwłocznie.

W przypadku nasilonych reakcji w miejscu wstrzyknięcia i reakcji układowych należy ocenić leczenie (patrz punkt 4.2).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku wstrzyknięcia większej niż zalecona dawka produktu ALUTARD SQ wzrasta ryzyko reakcji ogólnoustrojowych. Pacjenta należy obserwować a wszelkie reakcje muszą być leczone odpowiednimi lekami objawowymi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego Kod ATC: V 01AA02, V 01AA05

ALUTARD SQ jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobami alergicznymi zależnymi od swoistych immunoglobulin E.

Docelowym miejscem działania farmakodynamicznego produktu jest układ immunologiczny. Dąży się do zniesienia reakcji przeciwko alergenowi, którym pacjent jest leczony. ALUTARD SQ wywiera szereg różnych działań: powoduje zahamowanie dostarczenia limfocytów T i granulocytów kwasochłonnych do narządów docelowych, co prowadzi do wyraźnego przesunięcia od produkcji cytokin Th2 w kierunku produkcji cytokin Th1. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia syntezy IL-10, co może prowadzić do braku reaktywności ze strony limfocytów T. Uwalnianie histaminy z granulocytów zasadochłonnych krwi obwodowej jest obniżone w wyniku zmniejszenia liczby granulocytów zasadochłonnych podlegających recyrkulacji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Adsorpcja alergenu na wodorotlenku glinu skutkuje powolnym uwalnianiem produktu z miejsca wstrzyknięcia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest danych z badań przedklinicznych, które byłyby istotne dla lekarza przepisuj ącego produkt i które nie zostałyby już omówione w innych punktach tej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawiesina:

Glinu wodorotlenek Sodu chlorek Sodu wodorowęglan Fenol

Woda do wstrzykiwań

Rozcieńczalnik:

Sodu chlorek Sodu wodorowęglan Fenol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3 Okres ważności

2    lata: 100 SQ-U/ml, 1 000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml

3    lata: 100 000 SQ-U/ml

Okres ważności po pierwszym otwarciu fiolki wynosi 6 miesięcy.

Okres ważności rozcieńczalnika: 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Zestaw do leczenia podstawowego: 4 fiolki po 5 ml (od 100 SQ-U/ml do 100 000 SQ-U/ml).

Zestaw do leczenia podtrzymującego: 1 fiolka po 5 ml (100 000 SQ-U/ml).

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami (inny kolor wieczka do każdego stężenia: szary do 100 SQ-U/ml, zielony do 1 000 SQ-U/ml, pomarańczowy do 10 000 SQ-U/ml, czerwony do 100 000 SQ-U/ml).

Zestaw z rozcieńczalnikiem: 10 fiolek po 4,5 ml

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem fiolki należy obrócić powoli w górę i w dół od 10 do 20 razy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ALK-Abelló A/S, Boge Allé 6-8, DK-2970 Horsholm, Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3597

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.02.1995.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Alutard SQ