Imeds.pl

Alutard Sq Dawki Do Leczenia Podstawowego: 100 Sq-U/Ml, 1000 Sq-U/Ml, 10 000 Sq-U/Ml, 100 000 Sq-U/Ml; Dawki Do Leczenia Podtrzymującego: 100 000 Sq-U/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ALUTARD SQ zawiesina do wstrzykiwań

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ALUTARD S Q i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALUTARD SQ

3.    Jak stosować lek ALUTARD SQ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ALUTARD SQ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ALUTARD SQ i w jakim celu się go stosuje

Lek ALUTARD SQ przeznaczony jest do leczenia chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALUTARD SQ

Po podaniu zastrzyku pacjent powinien pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej.

Kiedy nie stosować leku ALUTARD SQ:

•    jeśli u pacjenta występują inne choroby układu immunologicznego, takie jak choroby kompleksów immunologicznych i niedobór odporności,

•    jeśli u pacj enta występuj ą przewlekłe choroby serca lub płuc,

•    jeśli u pacj enta występuj ą choroby nerek (takie j ak niewydolność nerek),

•    jeśli pacjent przyjmuje leki blokujące receptory adrenergiczne (beta-blokery),

•    j eśli u pacj enta występuj e ciężka przewlekła lub ciężka sezonowa astma,

•    j eśli u pacj enta występuj ą nowotwory złośliwe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALUTARD SQ należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Przed każdym wstrzyknięciem alergenu lekarz powinien sprawdzić obj ętość i datę poprzedniego wstrzyknięcia (przerwę między dawkami).

•    W dniu wstrzyknięcia leku należy unikać znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli

i spożywania alkoholu.

•    Jeżeli wystąpiła reakcja alergiczna po ostatnim wstrzyknięciu, należy o tym powiedzieć lekarzowi, gdyż może to oznaczać konieczność zastosowania mniejszej dawki (redukcji dawki).

•    Należy unikać przyjmowania innych leków zawierających glin w trakcie leczenia lekiem ALUTARD SQ np. zobojętniających kwas żołądkowy.

Dawkę wstrzykiwanego leku należy zmienić lub zastrzyk należy odłożyć na późniejszy termin w przypadku:

•    wystąpienia gorączki lub innych objawów zakażenia

•    wystąpienia objawów alergicznych w ciągu ostatnich 3-4 dni

•    zaburzenia czynności płuc

•    uprzedniego wystąpienia działań niepożądanych (miejscowych lub uogólnionych)

•    w przypadku zaostrzenia atopowego zapalenia skóry

•    otrzymania szczepionki ochronnej

Inne leki i ALUTARD SQ

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, króre pacjent planuje przyjmować.

•    Zmiana stosowanych leków przeciwalergicznych może niekorzystnie wpłynąć na tolerancję leku ALUTARD SQ.

•    W przypadku innych szczepień, np. ochronnych należy zachować przerwę co najmniej tydzień przed wstrzyknięciem jak i po wstrzyknięciu leku ALUTARD SQ.

•    W przypadku jednoczesnego leczenia innymi alergenami, zastrzyki powinny być podawane kolejno w każde z ramion. Należy odczekać co najmniej 30 minut pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy rozpoczynać leczenia podczas ciąży. Kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia lekiem ALUTARD SQ, mogą kontynuować stosowanie leku po wcześniej przeprowadzonej przez lekarza ocenie stanu ogólnego i reakcji na dotychczasowe dawki.

Karmienie piersią

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku ALUTARD SQ podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie lekiem ALUTARD SQ nie powinno wpłynąć na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek ALUTARD SQ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Przed podaniem leku, fiolkę ALUTARD SQ należy powoli odwrócić do góry i w dół, 10-20 razy. Lek wstrzykuje się podskórnie w górną część ramienia lub w przedramię. Zaleca się naprzemienne podawanie leku w prawe i lewe ramię podczas kolejnych wstrzyknięć.

Dawkowanie:

Lek ALUTARD SQ może być podawany wyłącznie w placówkach leczniczych pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu swoistej immunoterapii oraz w placówkach medycznych, gdzie dostępne są odpowiednie leki i sprzęt do leczenia potencjalnych reakcji anafilaktycznych.

Pacjent musi pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut po każdym zastrzyku.

Leczenie dzieli się na dwie fazy: fazę początkową (stopniowo zwiększa się dawkę podczas kolejnego wstrzyknięcia) i fazę podtrzymuj ącą (podczas której stosuje się stałą dawkę).

Dawkowanie w obydwu fazach jest indywidualnie ustalane przez lekarza, zależnie od tolerancji i wrażliwości pacjenta na alergen.

Faza początkowa (leczenie podstawowe)

Podczas fazy początkowej dawkę alergenu zwiększa się do osiągnięcia największej tolerowanej dawki, która jest dawką podtrzymuj ącą.

Podczas fazy początkowej podaje się po jednym zastrzyku raz na tydzień przez 13 tygodni do osiągnięcia dawki podtrzymującej.

Faza podtrzymująca (leczenie podtrzymujące)

Po osiągnięciu dawki podtrzymuj ącej zwiększa się stopniowo przerwę pomiędzy wstrzyknięciami z 1 do 2, 4 i 6 tygodni. Następnie leczenie kontynuuje się przez 3 lata, wykonując wstrzyknięcia co 6 tygodni ± 2 tygodnie.

Zmniejszenie dawek:

Lekarz powinien skorygować dawkę leku ALUTARD SQ w następujących sytuacjach:

•    gdy od ostatniej wizyty upłynęło więcej czasu niż zalecono,

•    w przypadku wystąpienia nasilonej reakcji w miejscu wstrzyknięcia, utrzymującej się przez ponad 6 godzin od wykonania zastrzyku. O takiej reakcji należy powiedzieć lekarzowi.

•    w przypadku wystąpienia ciężkiej, uogólnionej reakcji na lek, lekarz rozważy, czy można kontynuować leczenie.

•    w przypadku kontynuacji leczenia, następna dawka zostanie zmniejszona do 10% dawki wywołuj ącej reakcj ę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

ALUTARTD SQ zwykle nie jest zalecany do leczenia alergii u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku ALUTARD SQ

W razie przypadkowego podania zbyt dużej dawki leku ALUTARD SQ istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Dlatego należy pozostać w placówce leczniczej przez co najmniej 30 minut na obserwacji. W razie potrzeby zostanie zastosowane leczenie ewentualnych reakcji niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zapytać lekarza jak postąpić w razie wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi ciężkie działanie niepożądane.

Objawy działań niepożądanych mogą wystąpić w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu leku, choć mogą również się pojawić w okresie do 24 godzin po wykonaniu zastrzyku.

Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie, jeśli zachodzi potrzeba mogą być leczone za pomocą leków przeciwhistaminowych.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Ból głowy

Obrzęk w miejscu podania

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Zapalenie spojówek

Biegunka, wymioty, nudności, niestrawność

Swędzenie, pokrzywka w miejscu podania, uczucie dyskomfortu i zmęczenia Świszczący oddech, kaszel i duszność Pokrzywka, swędzenie i wysypka Uczucie gorąca (zaczerwienie)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Reakcje anafilaktyczne (jak obrzęk twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu i pokrzywka)

Ból pleców

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Wstrząs anafilaktyczny. Częstymi objawami sygnalizuj ącymi ciężką reakcj ę anafilaktyczną mogą być uderzenia gorąca, silny świąd wewnętrznej strony dłoni, stóp, lub innych części ciała, pokrzywka, trudności z oddychaniem. Może się pojawić uczucie gorąca, ogólny dyskomfort i pobudzenie.

Inne działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

Uczucie przyspieszonego, nieregularnego bicia serca i niebieskawe zabarwienie skóry Omdlenie (zawroty głowy)

Obrzęk powieki Ból brzucha

Świąd, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, rumień w miejscu iniekcji, zgrubienie w miejscu iniekcji, ból w miejscu iniekcji, uczucie obcego ciała Obrzęk i ból stawów

Zawroty głowy i uczucie kłucia i drętwienia

Astma, uczucie zatkanego nosa lub katar, kichanie, problemy z oddychaniem, podrażnienie gardła

i uczucie ucisku w gardle

Obrzęk twarzy, ust i gardła

Spadek ciśnienia tętniczego krwi i bladość.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli wystąpi, którykolwiek z podanych objawów:

Nagłe poczucie dyskomfortu z uderzeniem gorąca, intensywny świąd i trudności z oddychaniem

Obrzęk twarzy, ust i gardła

Trudności z połykaniem

Trudności z oddychaniem

Zaostrzenie się istniej ącej astmy

Wysypka.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane. Jest to ważna informacja dla lekarza, który ustali dawkę leku optymalną dla pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ALUTARD SQ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu fiolki, lek może być stosowany przez 6 miesięcy przy zachowaniu zalecanych środków przechowywania tzn. w lodówce (2°C - 8°C); po upływie tego czasu lek należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ALUTARD SQ

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego:

106 Olsza czarna 108 Brzoza brodawkowata 113 Leszczyna pospolita 225 Tymotka łąkowa 231 Żyto zwyczajne

leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml

zawiesina do wstrzykiwań

Substancje pomocnicze: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, fenol, woda do wstrzykiwań.

Rozcieńczalnik: sodu chlorek, sodu wodorowęglan, fenol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ALUTARD SQ i co zawiera opakowanie

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki po 5 ml (od 100 SQ-U/ml do 100 000 SQ-U/ml)

Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 1 fiolkę po 5 ml (100 000 SQ-U/ml).

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami (inny kolor wieczka do każdego stężenia: szary do 100 SQ-U/ml, zielony do 1000 SQ-U/ml, pomarańczowy do 10 000 SQ-U/ml, czerwony do 100 000 SQ-U/ml).

Zestaw z rozcieńczalnikiem zawiera 10 fiolek po 4,5 ml

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami.

Lek ALUTARD SQ powinien być podawany przez osobę wykwalifikowaną (np. lekarza, pielęgniarkę). Zaleca się przechowywanie leku ALUTARD SQ w placówce leczniczej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ALK-Abelló A/S, Boge Alle 6-8, DK-2970 Horsholm, Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6