+ iMeds.pl

Alzdone 5 mgUlotka Alzdone

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ALZDONE 5 mg tabletki powlekane ALZDONE 10 mg tabletki powlekane

(Donepezili hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ALZDONE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALZDONE

3.    Jak stosować lek ALZDONE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ALZDONE

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALZDONE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ALZDONE (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków hamujących enzym acetylocholinesterazę. Jest stosowany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia (zaburzenia zachowania) u pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera (przewlekła choroba umysłowa). Jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALZDONE Kiedy nie stosować leku ALZDONE

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku ALZDONE

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ALZDONE

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad drgawkowy

•    jeśli u pacjenta występują choroby serca

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa (duszność) lub inna przewlekła choroba płuc

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby

•    jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie jeżeli pacjent przyjmuje:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    antybiotyki, takie jak erytromycyna lub ryfampicyna

•    leki przeciwgrzybicze (leki niszczące lub hamujące rozwój grzybów), takie jak ketokonazol i itrakonazol

•    leki zwiotczające mięśnie, takie jak sukcynylocholina

•    leki przeciwdepresyjne, takie jak fluoksetyna

•    leki przeciwdrgawkowe (leki stosowane w zapobieganiu różnym rodzajom napadów drgawkowych), takie jak fenytoina lub karbamazepina

•    leki stosowane w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak chinidyna

•    inne leki o działaniu podobnym do donepezylu (takie jak galantamina lub rywastigmina) oraz

•    leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej

W przypadku planowanej operacji wymagającej zastosowania znieczulenia ogólnego (narkozy) pacjent powinien poinformować lekarza i anestezjologa o przyjmowaniu leku ALZDONE.

Stosowanie leku ALZDONE z jedzeniem i piciem

Lek ALZDONE należy przyjmować popijając płynem (szklanką wody). Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wpływa na działanie leku. Ze względu na to, że alkohol zmniejsza stężenie donepezylu we krwi, należy ograniczyć jego spożywanie podczas stosowania donepezylu.

Ciąża i karmienie piersią

Leku ALZDONE nie należy stosować, jeżeli pacjentka spodziewa się dziecka, podejrzewa że jest w ciąży lub karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to dla pacjenta bezpieczne. Przyjmowanie leku może ponadto powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni; jeśli objawy te występuj ą, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ALZDONE

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ALZDONE

Lek ALZDONE należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ALZDONE należy przyjmować doustnie, popijając wodą, wieczorem przed snem.

Dawkę przyjmowanego leku ustala lekarz w zależności od długości leczenia. Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 5 mg jednorazowo, wieczorem. Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg jednorazowo, wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty dotyczących sposobu przyjmowania leku. Nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem. Lekarz lub farmaceuta poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek. W czasie przyjmowania leku konieczne są wizyty kontrolne u lekarza, który oceni skuteczność terapii oraz objawy choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALZDONE

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. Po przyj ęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić następuj ące objawy: nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, pocenie się, wolniejsze bicie serca, obniżenie ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni, zapaść i drgawki (niekontrolowane drżenie ciała).

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku ALZDONE należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Gdy jest to niemożliwe, należy natychmiast udać się do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego. Należy zabrać ze sobą tabletki i tekturowe pudełko, w którym się znajduj ą, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyj ęty.

Pominięcie zastosowania leku ALZDONE

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć najszybciej, jak to jest możliwe. Jeśli nadszedł czas zażycia kolejnej dawki, należy przyjąć ją jak zwykle, pomijając zapomnianą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ALZDONE

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ALZDONE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków ustępują bez konieczności przerywania leczenia. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią poniżej wymienione objawy lub staną się zbyt uciążliwe.

Pacjenci przyjmujący lek ALZDONE zgłaszali następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   biegunka    • nudności

•    bóle głowy

Często (częściej niż u 1 na 100; ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

zaburzenia żołądkowe

wysypka

swędzenie

kurcze mięśni

nietrzymanie moczu

zmęczenie

bóle

wypadki


•    przeziębienie

•    utrata apetytu

•    omamy

•    pobudzenie

•    agresywne zachowanie

•    omdlenia

•    zawroty głowy

•    bezsenność (trudności w zasypianiu)

•    wymioty

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    drgawki    • krwawienie żołądkowo-jelitowe

•    spowolnione bicie serca    • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

•    niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

Rzadko (częściej niż u 1 na 10000; ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

• drżenie    • zaburzenia czynności wątroby, w tym

zapalenie wątroby

• sztywność mięśni lub niekontrolowane ruchy    • blok zatokowo-przedsionkowy, blok

mięśni twarzy i języka, ale również kończyn    przedsionkowo-komorowy

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    złośliwy zespół neuroleptyczny

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka, sztywność mięśni, pocenie się, obniżenie poziomu świadomości (objawy tzw. złośliwego zespołu neuroleptycznego) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż może być potrzebna pilna pomoc medyczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALZDONE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku ALZDONE po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze (po napisie: Termin ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ALZDONE

Substancją czynną leku ALZDONE jest donepezylu chlorowodorek.

Tabletka 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku w ilości odpowiadającej 4,56 mg wolnego donepezylu.

Tabletka 10 mg: każda tabletka zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku w ilości odpowiadającej 9,12 mg wolnego donepezylu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy, talk

Jak wygląda lek ALZDONE i co zawiera opakowanie

Tabletka 5 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 7,5 mm.

Tabletka 10 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 9,3 mm, z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Wielkość opakowań:

Tabletki są dostępne w opakowaniach blistrowych po 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa Polska

Wytwórca Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Ateny

Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: 14.03.2013

5

Alzdone

Charakterystyka Alzdone

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ALZDONE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALZDONE, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

ALZDONE, 5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg wolnego donepezylu.

Substancja pomocnicza: 79,32 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce powlekanej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki 5 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 7,5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy ALZDONE stosuje się w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Osoby dorosłe/osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę (podawana raz na dobę). Produkt leczniczy ALZDONE należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed snem. Podawanie dawki 5 mg/dobę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwoli ocenić kliniczną skuteczność leczenia oraz uzyskać stan stacjonarny stężenia donepezylu chlorowodorku. Po ocenie klinicznej leczenia trwającego jeden miesiąc z zastosowaniem dawki 5 mg/dobę, dawkę produktu leczniczego ALZDONE można zwiększyć do 10 mg/dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. W badaniach klinicznych nie oceniano działania dawek wyższych niż 10 mg/dobę.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem można podj ąć tylko wtedy, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania produktu leczniczego przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie terapeutyczne produktu leczniczego. Dlatego należy regularnie przeprowadzać ocenę korzyści terapeutycznej donepezylu. Jeśli zanikną oznaki korzystnego działania terapeutycznego, należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego. Nie można przewidzieć osobniczej wrażliwości pacjenta na terapię donepezylem.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszenie się korzystnych skutków leczenia produktem leczniczym ALZDONE.

Niedoczynność nerek i wątroby

Podobny schemat dawkowania produktu leczniczego można stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na działanie produktu leczniczego u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększenie dawki powinno wynikać z indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci

Produkt leczniczy ALZDONE nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy ALZDONE jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia lub z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związanych z wiekiem).

Znieczulenie: Donepezylu chlorowodorek, który jest inhibitorem cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni podczas znieczulenia ogólnego wywołane przez leki z grupy pochodnych sukcynylocholiny.

Choroby sercowo-naczyniowe: Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać wpływ wagotoniczny na częstość pracy serca (np. powodować bradykardię). Może być to szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak: blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją również doniesienia o omdleniach i napadach drgawkowych. Podczas badania takich pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku sercowego lub zahamowania czynności węzła zatokowo-przedsionkowego.

Choroby układu pokarmowego: Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku choroby wrzodowej. W badaniach klinicznych donepezylu nie stwierdzono jednak, w porównaniu z placebo, zwiększenia częstości zapadania na chorobę wrzodową ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza moczowego, chociaż w badaniach klinicznych donepezylu takiego działania nie zaobserwowano.

Choroby układu nerwowego: Napady drgawkowe: Uważa się, że cholinomimetyki mogą w pewnym stopniu przyczyniać się do wystąpienia uogólnionych napadów drgawkowych. Napady drgawkowe mogą być jednak również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: Z uwagi na działanie cholinomimetyczne inhibitorów cholinesterazy należy zachować ostrożność, przepisując je pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Nie należy podawać donepezylu chlorowodorku jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produktu leczniczego nie powinni przyjmować pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy.

Umieralność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne, które trwały 6 miesięcy, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN dotyczące prawdopodobnego lub możliwego wystąpienia otępienia naczyniowego (ON). Kryteria NINDS-AIREN pozwalają identyfikować pacjentów, u których otępienie jest spowodowane wyłącznie zaburzeniami naczyniowymi i wykluczyć pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu współczynniki umieralności wynosiły 2/198 (1,0%) dla 5 mg donepezylu chlorowodorku, 5/206 (2,4%) dla 10 mg donepezylu chlorowodorku i 7/199 (3,5%) dla placebo. W drugim badaniu współczynniki umieralności wynosiły 4/208 (1,9%) dla 5 mg donepezylu chlorowodorku, 3/215 (1,4%) dla 10 mg donepezylu chlorowodorku i 1/193 (0,5%) dla placebo. W trzecim badaniu współczynnik umieralności wyniósł 11/648 (1,7%) dla 5 mg donepezylu chlorowodorku i 0/326 (0%) dla placebo. We wszystkich trzech badaniach ON średni współczynnik umieralności dla grupy przyjmującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie przyjmującej placebo (1,1%). Różnica ta nie była jednak istotna statystycznie. Większość zdarzeń śmiertelnych, zarówno u pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek, jak i placebo, spowodowane było zaburzeniami naczyniowymi, których można się spodziewać u pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową. Analiza wszystkich ciężkich zaburzeń naczyniowych powodujących śmierć lub nie, nie wykazała różnicy w częstości występowania tych zdarzeń w grupie przyjmuj ącej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Analiza wyników badań dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) oraz badań dotyczących choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia, w tym badań dotyczących otępienia naczyniowego (liczba wszystkich przypadków n=6888) wskazuje, że współczynnik umieralności w grupach placebo był liczbowo wyższy, niż wskaźnik w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS) podczas stosowania donepezylu, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących równocześnie leki przeciwpsychotyczne.

Złośliwy zespół neuroleptyczny może zagrażać życiu chorego i charakteryzuje się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości i zwiększeniem stężenia fosfokinazy kreatynowej; dodatkowymi objawami mogą być mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek.

Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na NMS lub wystąpi wysoka gorączka niewiadomego pochodzenia bez innych objawów NMS, należy zaprzestać dalszego przyjmowania donepezylu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny. Jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm donepezylu chlorowodorku. Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu biorą udział izoenzymy 3A4 cytochromu P450 i w mniejszym stopniu izoenzymy 2D6. Badania in vitro wykazały, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Dlatego powyższe i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu prowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu o około 30%. Leki pobudzające obydwa izoenzymy, takie jak: ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol zmniejszają stężenie donepezylu. Ponieważ nie wiadomo do jakiego stopnia hamują lub pobudzają, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z donepezylem. Donepezylu chlorowodorek może zaburzać działanie leków antycholinergicznych. Możliwe jest również działanie synergiczne w przypadku jednoczesnego stosowania takich leków jak: sukcynylocholiny, innych leków hamuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agonistów cholinergicznych lub leków beta-adrenolitycznych wpływających na układ przewodzący serca.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, natomiast stwierdzono toksyczny wpływ na przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Nie należy stosować produktu leczniczego ALZDONE w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Donepezyl jest wydzielany do mleka u szczurów. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek jest wydzielany do mleka ludzkiego, nie prowadzono również badań z udziałem kobiet karmiących piersią. Kobiety przyjmuj ące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Donepezyl ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto, donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać zdolność pacjenta z chorobą Alzheimera przyjmującego donepezyl do dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż w pojedynczych przypadkach, pogrupowane wg klasyfikacji układów narządowych oraz wg częstości występowania.

Klasyfikacja

układów

narządowych

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy**

Pobudzenie**

Zachowanie

agresywne**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia* Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

Zespół

Neuroleptyczny

(NMS)

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

żołądkowe

Krwotok-

żołądkowo-

jelitowy

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Zmęczenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

we krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

* U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów drgawkowych należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

** Omamy, pobudzenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu ALZDONE.

4.9 Przedawkowanie

Szacunkowa mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po jednokrotnym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg masy ciała lub około 225- i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmuj ące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję oddechową, ślinotok, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni i obniżoną temperaturę powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzującego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, potliwością, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci w razie osłabienia mięśni oddechowych.

Tak jak w każdym przypadku przedawkowania należy podjąć ogólne leczenie objawowe podtrzymujące czynności życiowe. W razie przedawkowania produktu leczniczego ALZDONE, można podać jako antidotum trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, jakie jak atropina. Zaleca się podawanie dożylne siarczanu atropiny stopniowo zwiększając dawki do uzyskania pożądanego efektu: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg dożylnie, a następne dawki w zależności od odpowiedzi klinicznej. Opisywano nietypowe zmiany ciśnienia krwi i częstości pracy serca po podaniu innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi,

takimi jak glikopirolan. Nie zbadano, czy możliwe jest usunięcie z organizmu donepezylu chlorowodorku i (lub) jego metabolitów przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, antycholinesteraza.

Kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest wybiórczym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinesterazy, enzymu występującego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera,

W badaniach klinicznych u pacjentów cierpiących na otępienie w chorobie Alzheimera podawanie pojedynczych dawek dobowych donepezylu chlorowodorku wynoszących 5 mg i 10 mg powodowało w stanie stacjonarnym zahamowanie aktywności acetylocholinesterazy (mierzone w błonach erytrocytów) o 63,6% oraz o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie aktywności acetylocholinesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami wyników w czułej skali ADAS-cog mierzącej wybrane elementy aktywności poznawczej. Nie badano wpływu donepezylu chlorowodorku na zmianę obrazu neuropatologicznego choroby. Nie można więc uważać, że donepezylu chlorowodorek ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia donepezylu chlorowodorkiem badano w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, 2 badaniach trwających po 6 miesięcy oraz w 2 badaniach trwających rok.

W badaniach trwaj ących 6 miesięcy oceniano skuteczność leczenia donepezylem na koniec terapii za pomocą kombinacji trzech metod: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze pacjenta), skali Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (służącej do oceny ogólnego funkcjonowania pacjenta na podstawie klinicznego wywiadu z uwzględnieniem obserwacji opiekuna) oraz skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (mierzącej zdolność funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, oceniającej zainteresowania i możliwość samodzielnego funkcjonowania).

Pacjentów spełniających poniższe kryteria zaliczano do grupy chorych odpowiadających na leczenie. Odpowiedź na leczenie = poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog Brak pogorszenia w skali CIBIC +

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

Odpowiedź na leczenie (%)

Pacjenci, którzy

Pacjenci, którzy ukończyli

przystąpili do leczenia

badanie

n=365

n=352

Grupa przyjmująca placebo

10%

10%

Grupa przyjmująca donepezyl 5mg

18%*

18%*

Grupa przyjmująca donepezyl 10 mg

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezyl powoduje zależne od dawki i statystycznie istotne zwiększenie odsetka pacjentów, u których stwierdzano pozytywną odpowiedź kliniczną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Maksymalne stężenie w osoczu występuje po upływie około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, z czego wynika, że wielokrotne podanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 3 tygodni leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu i związane z tym właściwości farmakodynamiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu dnia.

Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja: Donepezylu chlorowodorek w około 95% wiąże się z białkami osocza. Nieznany jest stopień związania z białkami osocza aktywnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu. Dystrybucja donepezylu chlorowodorku do różnych tkanek nie została dokładnie poznana. Jednak w badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej o zbliżonej masie ciała, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem węgla 14C, nie odzyskano około 28% znakowanego węgla. Oznacza to, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie: Donepezylu chlorowodorek jest zarówno wydalany w niezmienionej postaci w moczu, jak również metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zidentyfikowano. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem węgla 14C, poziom radioaktywności w osoczu, wyrażony jako procent podanej dawki, był obecny głównie w postaci niezmienionego donepezylu chlorowodorku (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% - jedyny metabolit o działaniu podobnym do donepezylu chlorowodorku), cis-donepezylu N-tlenku (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i 5-O-demetylodonepezylu sprzężonego z kwasem glukuronowym (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności stwierdzono w moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), a 14,5% stwierdzono w kale, co wskazuje, że biotransformacja i wydalanie z moczem stanowi główną drogę wydalania produktu leczniczego. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe donepezylu chlorowodorku i (lub) jego metabolitów.

Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają istotnego klinicznie wpływu na stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie badano farmakokinetyki donepezylu u zdrowych osób w wieku podeszłym ani u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera lub demencją naczyniową. Średnie stężenia donepezylu w osoczu u tych pacjentów były jednak zbliżone do stężeń donepezylu u młodych zdrowych ochotników.

Stężenia donepezylu chlorowodorku w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby były podwyższone; średnie AUC o 48%, a średnie wartości Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że donepezyl rzadko wywiera inne działania niż zamierzone działanie farmakologiczne związane z pobudzeniem układu cholinergicznego (patrz punkt 4.9). Donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych w badaniach mutacji komórek bakterii i ssaków. W wyraźnie toksycznych dla komórek stężeniach, przekraczających ponad 3000 razy stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym, obserwowano w badaniach in vitro działania klastogenne donepezylu. W teście mikrojądrowym in vivo u myszy nie zaobserwowano żadnych działań klastogennych ani genotoksycznych. Długoterminowe badania rakotwórczości nie wykazały potencjału onkogennego u szczurów ani u myszy.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawkach 50-krotnie wyższych niż dawki stosowane u ludzi wpływał nieznacznie na częstość porodów martwych płodów i wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry White 02H28525: Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171) Glikol propylenowy

Talk


6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry (Blistry PWC-PE-PWDC/Aluminium). Wielkości opakowań: 28 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15647

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.06.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.03.2013 r.

10

Alzdone