+ iMeds.pl

Alzepezil 5 mgUlotka Alzepezil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alzepezil, 5 mg, tabletki powlekane Alzepezil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alzepezil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alzepezil

3.    Jak stosować lek Alzepezil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Alzepezil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Alzepezil i w jakim celu się go stosuje

Alzepezil należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Stosuje się go w leczeniu objawów otępienia u pacjentów ze zdiagnozowaną choroba Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Lek poprawia pamięć i myślenie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alzepezil Kiedy nie stosować leku Alzepezil:

• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu lub podobne leki (jak pochodne piperydynowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alzepezil należy omówic to z lekarzem.

Jeśli którykolwiek z poniższych stanów odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem tego leku należy powiedzieć o tym lekarzowi:

   jeśli występują choroby serca (zaburzenia rytmu serca, np. blok serca) (Alzepezil może obniżać częstość akcji serca),

•    jeśli wystąpił w przeszłości wrzód żołądka lub dwunastnicy lub przyjmowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

•    jeśli występują trudności w oddawaniu moczu,

•    jeśli wystąpiły w przeszłości drgawki. Alzepezil może powodować napady drgawek lub

omdlenia,

•    jeśli występuje astma lub inna przewlekła choroba płuc,

•    jeśli występuje poważne schorzenie wątroby,

•    jeśli wystąpiły w przeszłości objawy pozapiramidowe (mimowolne ruchy ciała lub twarzy).

W razie zamiaru poddania się zabiegowi operacyjnemu, wymagającemu znieczulenia ogólnego, należy poinformować lekarza prowadzącego i anestezjologa o przyjmowaniu leku Alzepezil.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Lek Alzepezil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć o stosowaniu niżej wymienionych leków:

-    leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (NLPZ)

-    leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów

-    antybiotyki np. erytromycyna i ryfampicyna

-    leki przeciwgrzybiczne (leki niszczące lub hamujące wzrost grzybów), takie jak ketokonazol i itrakonazol

-    leki zwiotczające mięśnie

-    leki przeciwdepresyjne takie jak fluoksetyna

-    leki przeciwdrgawkowe jak fenytoina lub karbamazepina

-    leki stosowane w chorobach serca

-    leki obniżające ciśnienie tętnicze (leki beta-adrenolityczne)

-    inne leki działające w taki sam sposób jak donepezyl (np. galantamina lub rywastygmina), niektóre leki stosowane w leczeniu biegunki, choroby Parkinsona lub astmy.

Stosowanie leku Alzepezil z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy zażywać wieczorem popijając wodą, przed udaniem się na spoczynek. Alzepezil można przyjmować niezależnie od posiłków, gdyż jedzenie nie ma wpływu na skuteczność leku.

W trakcie leczenia donepezylem nie wolno spożywać alkoholu, gdyż może on zmniejszać jego skuteczność.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Alzepezil nie należy stosować w okresie ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne (wskazane przez lekarza), gdyż nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących tej grupy pacjentów. Kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. Dlatego też lekarz powinien rutynowo oceniać zdolność pacjenta do dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń.

Lekarz decyduje indywidualnie, przy stosowaniu jakiej dawki leku Alzepezil można prowadzić pojazdy lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

3. Jak stosować lek Alzepezil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna pacjenta. Będzie on pomagał choremu przyjmować lek zgodnie z zaleceniami.

Alzepezil należy przyjmować doustnie popijając wodą, wieczorem przed udaniem się na spoczynek. Alzepezil można przyjmować niezależnie od posiłków, gdyż jedzenie nie ma wpływu na skuteczność leku.

Zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. Po upływie miesiąca lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę, podawaną wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza, w jaki sposób i kiedy przyjmować lek. Nie wolno zwiększać dawki ani zaprzestawać przyjmowania leku bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem.

Lekarz udzieli porady jak długo należy przyjmować tabletki. Należy regularnie odwiedzać lekarza w celu kontroli leczenia i oceny objawów.

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alzepezil

Nie należy przyjmować więcej niż 10 mg każdego dnia. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku braku możliwości kontaktu z lekarzem, należy udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Należy zabrać ze sobą opakowanie z resztą leku w celu informacyjnym.

Pominięcie zastosowania leku Alzepezil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, gdyż mogłoby to wiązać się z ryzykiem przedawkowania. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

W przypadku przerwy w stosowaniu leku dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Alzepezil

W przypadku przerwania leczenia, działanie leku Alzepezil będzie się stopniowo zmniejszać.

W przypadku nagłego zaprzestania przyjmowania leku nie stwierdzano nagłego nawrotu objawów choroby (efektu z odbicia).

Nie wolno zaprzestawać leczenia bez wcześniejszego porozmawiania z lekarzem nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza .

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent zauważy wymienione groźne działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

• Gorączka połączona ze sztywnością mięśni, obfitymi potami lub zaburzeniami świadomości ( schorzenie określane nazwą „Złośliwego Zespołu Neuroleptycznego”).

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli wystąpią poniższe działania niepożądane i gdy są zbyt uciążliwe dla pacjenta.

Bardzo często (1-10 na 10pacjentów):

Biegunka, nudności (uczucie mdłości), ból głowy.

Często (u 1-10 na 100pacjentów):

Przeziębienie, anoreksja (utrata apetytu), halucynacje, podniecenie, nietypowe sny z koszmarami włącznie, zachowania agresywne (przypadki halucynacji, podniecenia i zachowań agresywnych były związane ze zmniejszeniem dawki lub zaprzestaniem leczenia donepezylem), omdlenia, zawroty głowy, bezsenność (trudności z zasypianiem), wymioty, bóle brzucha lub dolegliwości gastryczne, wysypka skórna, świąd (swędzenie), skurcze mięśni, nietrzymanie moczu, zmęczenie, ból i urazy.

Niezbyt często ( mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

Drgawki, bradykardia (wolne bicie serca), krwawienia i wrzody żołądka lub jelit, zmiany wyników laboratoryjnych (niewielki wzrost mięśniowej kinazy kreatynowej w osoczu).

Rzadko ( mniej niż u 1 na 1000pacjentów):

Objawy pozapiramidowe (drżenia, sztywność, ruchy mimowolne twarzy, języka lub kończyn), blok zatokowo-przedsionkowy, nieregularny rytm serca (blok serca) i zaburzenia wątroby włączając zapalenie wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Alzepezil

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku (MM, RRRR). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Alzepezil

-    Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek 5 mg lub 10 mg w tabletce powlekanej

-    Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna,niskopodstawiona hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, otoczka tabletki: Opadry Y-1-7000 White: hypromeloza , tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400

Jak wygląda lek Alzepezil i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg: białe lub prawie białe, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z napisem E 381 po jednej stronie.

Tabletki 10 mg: białe lub prawie białe, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z napisem E 382 po jednej stronie.

Opakowanie: 28 lub 56 tabletek powlekanych w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC. Bokényfoldi út 118-120 H-1165 Budapeszt Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry: Alzepil 5 mg, 10 mg filmtabletta Bułgaria: Alzepil 5 mg, 10 mg ^HnMHpaHH Ta6neTKH Czechy: Landex 5 mg, 10 mg potahované tablety Łotwa: Alzepil 5 mg, 10 mg apvalkotas tabletes Litwa: Alzepil 5 mg, 10 mg plevele dengtos tabletes Polska: Alzepezil, 5 mg, 10 mg tabletki powlekane Rumunia: Alzepil 5 mg, 10 mg comprimate filmate Słowacja: Landex 5 mg, 10 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki 02.06.2014

5

Alzepezil

Charakterystyka Alzepezil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alzepezil, 5 mg, tabletki powlekane Alzepezil, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 5 mg tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda 10 mg tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 donepezylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

5 mg tabletki powlekane: białe lub prawie białe, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z napisem E 381 po jednej stronie.

10 mg tabletki powlekane: białe lub prawie białe, bez zapachu lub prawie bez zapachu, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z napisem E 382 po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Alzepezil jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio nasilonej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli /pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę. Chlorowodorek donepezylu należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed udaniem się na spoczynek. Stosowanie dawki 5 mg na dobę należy utrzymywać co najmniej przez miesiąc, aby móc ocenić skuteczność preparatu oraz by uzyskać stężenie stacjonarne donepezylu we krwi. Po ocenie skuteczności po pierwszym miesiącu leczenia dawką 5 mg na dobę, dawkę chlorowodorku donepezylu można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Dawkowanie niemożliwe do uzyskania po zastosowaniu produktu o tej mocy można dostosować w oparciu o inne dostępne moce tego produktu.

Sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być postawione zgodnie z akceptowanymi

wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy rozpocząć tylko wówczas jeśli opiekun jest w stanie regularnie kontrolować przyjmowanie leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące może być prowadzone do czasu gdy stanowi korzyść dla pacjenta. Z tego względu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną donepezylu. Przy braku dowodów na korzyści kliniczne należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów działania chlorowodorku donepezylu. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym odstawieniu leczenia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątrobyi nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ wydalanie chlorowodorku donepezylu nie zależy od czynności nerek.

Ze względu na możliwość zwiększonej ekspozycji na lek (patrz punkt 5.2) u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Alzepezil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży .

4.3    Przeciwwskazania

Alzepezil jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancjępomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie ustalono jeszcze skuteczności donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji, innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem).

Anestezja

Chlorowodorek donepezylu jako inhibitor cholinesterazy może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni wywołane sukcynylocholiną lub jej pochodnymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). To działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. U takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Pacjenci z grup zwiększonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) powinny być monitorowane pod kątem ewentualnych objawów. Jednakże badania kliniczne z donepezylem nie wykazały w porównaniu do placebo wzrostu częstości występowania wrzodów trawiennych ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Dolegliwości układu moczowo-płciowego

Jakkolwiek nie obserwowano tego w badaniach klinicznych donepezylu, cholinomimetyki mogą hamować odpływ moczu z pęcherza.

Dolegliwości neurologiczne

Uważa się, że cholinomimetyki mogą powodować uogólnione drgawki, jednakże napady drgawkowe mogą być też przejawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą też nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (NMS): potencjalnie zagrażające życiu schorzenie objawiające się hipertermią, sztywnością mięśni, labilnością wegetatywnego układu nerwowego, zaburzeniami świadomości i podwyższonym poziomem kinazy fosfokreatynowej w surowicy. Niezwykle rzadko opisywano jego występowanie w związku z podawaniem donepezilu, przede wszystkim u pacjentów otrzymujących równocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowymi objawami NMS mogą być mioglobinuria (towarzysząca rabdomiolizie) i ostra niewydolność nerek.

Jeśli u pacjenta wystąpią podmiotowe i przedmiotowe objawy wskazujące na NMS albo wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez dodatkowych klinicznych przejawów tego zespołu, należy przerwać leczenie.

Dolegliwości układu oddechowego

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinesterazy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzono astmę lub przewlekłą chorobę oskrzelowo-płucną.

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania leku u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Umieralność ogólna w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniopochodnym Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy. Badano w nich osoby spełniające kryteria NINDS-AIREN świadczące o prawdopodobnym lub możliwym wystąpieniu otępienia naczynioruchowego (VaD). Kryteria NINDS-AIREN stosuje się do identyfikacji pacjentów, u których demencja wydaje się być wywołana wyłącznie przez czynniki naczyniowe oraz do wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera.

W pierwszym badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,0% (2/198) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę, 2,4% (5/206) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg na dobę oraz 3,5% (7/199) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W drugim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,9% (4/208) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę, 1,4% (3/215) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg na dobę oraz 0,5% (1/193) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W trzecim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,7% (11/648) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę oraz 0% (0/326) wśród pacjentów, którym podawano placebo.

Umieralność ogólna w tych trzech badaniach VaD w grupie leczonej chlorowodorkiem donepezylu była liczbowo wyższa (i wynosiła 1,7%) niż w grupie, której podawano placebo (1,1%), jakkolwiek różnica ta nie jest istotna statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn o podłożu naczyniowym, czego można było się spodziewać w takiej populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyń jako chorobą zasadniczą. Analiza wszystkich ciężkich incydentów naczyniowych zakończonych zgonem jak i nie zakończonych zgonem nie wykazała różnic w częstości ich występowania w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu w porównaniu z grupą przyjmująca placebo. W zestawieniu badań dotyczących choroby Alzheimera (n = 4146) oraz badań obejmujących chorobę Alzheimera i otępienie naczyniopochodne (całkowita liczba pacjentów = 6888) umieralność ogólna w grupie przyjmującej placebo była liczbowo wyższa niż w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity nie hamują u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny. Metabolizm chlorowodorku donepezylu nie zmienia się pod wpływem jednoczesnego podawania digoksyny ani cymetydyny.

Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu biorą udział izoenzymy cytochromu P450: 3A4 i, w mniejszym stopniu, 2D6. Badania interakcji in vitro wykazują, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory - odpowiednio - CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Z tego względu te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol czy erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu z udziałem zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%. Induktory enzymatyczne, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Ponieważ stopień działania hamującego oraz pobudzającego nie jest znany, należy zachować ostrożność w przypadku podawania leków w takich skojarzeniach.

Chlorowodorek donepezylu może wchodzić w interakcję z lekami posiadającymi aktywność antycholinergiczną. Istnieje też możliwość synergistycznego działania przy jednoczesnym podawaniu takich leków jak sukcynylocholina, inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, cholinomimetyki lub leki beta-adrenolityczne wpływające na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w cięży.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale wykazano toksyczność około-i poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Alzepezil nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Donepezyl przenika do mleka szczurów. Nie jest wiadome, czy donepezyl przenika do mleka ludzkiego, nie prowadzono również badań z udziałem kobiet karmiących. Z tego powodu kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezyl ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Demencja może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwykle podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki.

Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych maszyn i urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, znużenie, nudności, wymioty i bezsenność. Często zgłaszano zawroty głowy, bóle głowy, ból, wypadki i przeziębienie. W większości przypadków objawy te ustępowały po zakończeniu leczenia.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako jednostkowe przypadki, pogrupowane narządami i układami oraz według częstości występowania. Częstości występowania określono jako: bardzo często (> 1/10), często (>1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10.000, < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10.000), nieznana ( nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja

Bardzo

Często

Niezbyt

Rzadko

Bardzo

układów i narządów

często

często

rzadko


Zakażenia i zarażenia posożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

Halucynacje1 Pobudzenie1 Zachowania agresywne 2

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia2 Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki2

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

zespół

neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

gastryczne

Krwawienia z

przewodu

pokarmowego

Wrzody

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby1 2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Ból

głowy

Znużenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Niewielki

wzrost

stężenia

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

w osoczu

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

*** w przypadkach niewyjaśnionej niewydolności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Alzepezil.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu oznaczona po jednokrotnym doustnym podaniu dawki u myszy wynosi 45 mg/kg, a u szczurów 32 mg/kg lub odpowiednio około 225-krotność i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego. Obejmowały one: zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zapaść oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżenie temperatury powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów acetylocholinesterazy może doprowadzić do przełomu cholinergicznego charakteryzującego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, zapaścia odechową, omdleniem i drgawkami. Może dojść do narastającego osłabienia mięśni, które - jeśli obejmie mięśnie oddechowe, może być przyczyną śmierci.

Jak w każdym przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie produktu Alzepezil można podać trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny: początkowo w dawce 1 mg do 2 mg dożylnie, a następnie w zależności od reakcji klinicznej. W przypadku innych cholinomimetyków opisywano atypowe zmiany ciśnienia i częstości pracy serca, jeśli były podawane jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie jest znana możliwość usunięcia chlorowodorku donepezylu i (lub) jego metabolitów drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, inhibitory cholinesterazy,

Kod ATC: N06DA02

Mechanizm działania

Chlorowodorek donepezylu jest wybiórczym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu rozkładającego cholinesterazę w mózgu. In vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butylocholinesteraza, enzym obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

W badaniach klinicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera, podawanie chlorowodorku donepezylu raz dziennie w dawce 5 mg lub 10 mg prowadziło do hamowania acetylocholinesterazy (mierzonej w błonie erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6 % i o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu leku. Wykazano, że hamowanie acetylocholinesterazy (AchE) w krwinkach czerwonych przez chlorowodorek donepezylu jest skorelowane ze zmianami w ADAS-cog, czułej skali mierzącej wybrane parametry aktywności poznawczej. Wpływ chlorowodorku donepezylu na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego nie był badany. Z tego względu nie można uważać, że chlorowodorek donepezylu ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia donepezylem była badana w czterech badaniach kontrolowanych placebo, 2 badaniach trwających po 6 miesięcy oraz 2 badaniach trwajacych rok.

W sześciomiesięcznym badaniu po zakończeniu leczenia donepezylem przeprowadzono analizę z zastosowaniem trzech metod oceny skuteczności: ADAS-cog (miara zdolności poznawczych), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (Skala wrażenia zmiany oparta na klinicznym wywiadzie uwzględniającym ocenę opiekuna - służy do oceny ogólnego funkcjonowania) oraz Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (Podskala Codziennych Czynności Klinicznej Oceny Otepienia - mierząca zdolność do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym oraz oceniająca zainteresowania i możliwość samodzielnego funkcjonowania).

Pacjenci, którzy spełniają wymienione poniżej kryteria zostali ocenieni jako pozytywnie reagujący na leczenie.

Odpowiedź na leczenie = poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog., i brak pogorszenia w CIBIC, i brak pogorszenia w Activities of Daily Living Schedule of the Clinical Dementia Rating Scale.

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja leczona n = 365

Populacja oceniana n = 352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa donepezyl HCI 5 mg

18%*

18%*

Grupa donepezyl HCI 10 mg

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Chlorowodorek donepezylu zależnie od dawki statystycznie znamiennie, zwiększa odsetek pacjentów ocenianych jako pozytywnie odpowiadających na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia leku w osoczu obserwowano po około 3 do 4 godzinach od podania doustnego. Stężenia w osoczu oraz pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu i właściwości farmakodynamiczne leku wykazują jedynie niewielkie wahania w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja

Chlorowodorek donepezylu w około 95% wiąże się białkami osocza. Stopień wiązania czynnego metabolitu, 6-O-dezmetylodonepezylu, jest nieznany. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu do różnych tkanek ciała nie była szczegółowo badana. Jednakże w badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej, po 24 godzinach od jednorazowego podania 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, około 28% znakowanego promieniotwórczo związku pozostało nie wydalone. Świadczy to o tym, że chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity mogą utrzymywać się w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Eliminacja

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany zarówno z moczem w postaci niezmienionej jak i metabolizowany przez enzymy cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po jednokrotnym podaniu dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, poziom radioaktywności w osoczu wyrażony jako procent podanej dawki był obecny głównie w postaci niezmnienionej jako chlorowodorek donepezylu (30%), 6-O-dezmetylo donepezylu (11% - jedyny metabolit wykazujący aktywność zbliżoną do chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-dezmetylo donepezyl (7%) i glukuronid 5- O-dezmetylo donepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności stwierdzono w moczu (17% jako niezmieniony donepezyl) a 14,5% w kale, co sugeruje biotransformację i wydalanie z moczem jako główne drogi eliminacji. Brak jest danych wskazujących na krążenie wrotne jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie donepezylu w osoczu zmniejsza się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu w osoczu. Nie prowadzono badań nad farmakokinetyką donepezylu u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub z demencją naczyniopochodną. Jednakże średnie stężenia leku w osoczu pacjentów były zbliżone do tych u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby stężenia donepezylu w osoczu w stanie stacjonarnym były zwiększone: średnie wartości AUC o 48% a średnie wartości Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że substancja wywiera niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne, czyli zgodne z działaniem cholinomimetycznym (patrz punkt 4.9). Donepezyl nie wykazuje działania mutagennego w badaniach mutacji komórek bakterii i ssaków. W badaniach in vitro obserwowano działania klastogenne w przypadku stężeń toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy większych niż stężenia obserwowane u ludzi w stanie stacjonarnym. W teście mikrojądrowym in vivo u myszy nie obserwowano działań klastogennych ani genotoksycznych. W długoterminowych badaniach rakotwórczości nie stwierdzono działania onkogennego u szczurów ani myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie ma wpływu na płodność szczurów, nie wykazywał tez działania teratogennego u szczurów oraz królików, jednakże podawany ciężarnym szczurom w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Mikrokrystaliczna celuloza Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry Y-1-7000 White: hypromeloza , tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceńdotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28 lub 56 tabletek powlekanych w blistrach z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub blistrach z PVC/ PVdC/Aluminium umieszczonych w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS PHARMACEUTICALS PLC.

H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38 Węgry

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15813, 15814

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.07.2009

Data przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENI LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.01.2013

9

1

halucynacje, podniecenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.

2

w badaniu pacjentów po omdleniach lub drgawkach należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych (patrz punkt 4.4).

Alzepezil