Imeds.pl

Amantix

Wariant informacji: Roztwór Do Infuzji 200 Mg/500 Ml, pokaż więcej wariancji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Amantix 200 mg/500 ml roztwór do Infiizji (Amantadini sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotką, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotcet należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amantix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amantix

3.    Jak stosować lek Amantix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amantix

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMANTIXIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Amantix stosuje się w początkowym oraz intensywnym leczeniu ciężkich i zagrażających życiu objawów choroby Parkinsona oraz w leczeniu zaburzeń świadomości i stanu czuwania o różnej etiologii Gako element kompleksowej terapii w warunkach szpitalnych).

1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMANTIX

Nie stosować leku Amantix u pacjentów z:

-    nadwrażliwością na amantadynę lub którykolwiek składnik leku;

-    ciężką niewyrównaną niewydolnością serca (N YHA stopień IV);

-    kardiomiopatią i zapaleniem mięśnia serca;

-    blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia;

-    istniejącą bradykardlą (zwolnioną czynnością serca) mniej niż 55 uderzeń/minutę;

-    ze zmianami w elektrokardiogramie - z wydłużonym odstępem QT (Bazeit QTc > 420 ms), dostrzegalnymi falami U lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT

w wywiadzie rodzinnym;

ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu, w tym z zaburzeniami torsade de pointes w wywiadzie;

-    zmniejszonym stężeniem potasu i magnezu we krwi;

Lek Amantix nie może być stosowany u pacjentów jednocześnie przyjmujących budypinę lub imię leki, które wydłużają odstęp QT (patrz punkt 2).

MINISTERSTWO Z^ROWrA

Departament Polityki Lekowej i farmacji 00-952 Warszawa uL Miodowa 15

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amantix u pacjentów z:

ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min);

-    rozrostem gruczołu krokowego;

-    jaskrą z wąskim kątem przesączania;

-    niewydolnością nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia zdolności filtracji nerkowej) ( patrz punkt 3);

-    stanami pobudzenia lub splątania (dezorientacji);

-    zespołami majaczeniowymi lub egzogennymi psychozami w wywiadzie;

-    jednocześnie leczonych memantyną (patrz punkt 2).

Stosowanie leku Amantix u dzieci:

Brak dostatecznego doświadczenia w stosowaniu leku u dzieci.

Stosowanie leku Amantix u osób starszych:

U osób starszych, dawka powinna być dobierana ostrożnie, szczególnie w przypadku występowania stanów pobudzenia i splątania lub zespołu majaczeniowego (patrz punkt 3).

Inne ważne informacje dotyczące stosowania leku Amantix:

Należy wykonać EKG przed rozpoczęciem leczenia oraz po upływie 1 i 3 tygodni od rozpoczęcia terapii oraz określić wartość QT skorygowaną metodą Bazetta (QTc).

EKG powinno być także wykonane przed zwiększeniem dawki oraz dwa tygodnie po każdym zwiększeniu dawki. Kolejne kontrolne badania EKG powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Leczenia należy unikać lub przerwać u pacjentów, u których stwierdzono: początkowe wartości QTc większe niż 420 ms, zwiększenie o więcej niż 60 ms podczas stosowania wlewów leku Amantix lub czas QTc większy niż 480 ms podczas stosowania wlewów leku Amantix oraz u pacjentów z dostrzegalnymi falami U. Przestrzegając powyższych ostrzeżeń i przeciwwskazań można zapobiec bardzo rzadkiemu, ale zagrażającemu życiu działaniu niepożądanemu w postaci częstoskurczu komorowego torsade de pointes.

Pacjenci zagrożeni zaburzeniami równowagi elektrolitowej [np. przyjmujący leki moczopędne, często wymiotujący i (lub) z biegunką, stosujący insulinę doraźnie w stanach nagłych, z chorobami nerek lub anoreksją] muszą mieć zapewnione odpowiednie monitorowanie parametrów laboratoryjnych i odpowiednią podaż elektrolitów, zwłaszcza potasu i magnezu.

W przypadku wystąpienia takich objawów jak kołatanie serca, zawroty głowy lub omdlenie, należy przerwać wlew leku Amantix i skontaktować się z lekarzem. Pacjent powinien być poddany 24-godzinnej obserwacji w celu stwierdzenia ewentualnego wydłużenia odstępu QT. Jeżeli nie stwierdza się wydłużenia odstępu QT stosowanie leku Amantix może być wznowione, biorąc pod uwagę przeciwwskazania i możliwe interakcje (patrz punkt 4).

W przypadku pacjentów z rozrusznikami serca nie jest możliwe dokładne określenie czasu QT, dlatego też decyzję co do zastosowania wlewu leku Amantix należ)' podjąć indywidualnie dla każdego pacjenta, po konsultacji z jego kardiologiem.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może dojść do akumulacji substancji czynnej z powodu pogorszenia możliwości jej eliminacji przez nerki. To może prowadzić do pojawienia się objawów związanych z przedawkowaniem leku. Lekarz powinien ostrożnie korygować dawkę, mierzyć oraz monitorować wskaźnik przesączania kłębuszkowego.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 2    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

Szczególną ostrożność zaleca się, gdy lek Amantix jest podawany pacjentom z organicznym zespołem mózgowym lub skłonnościami do drgawek, ponieważ może dojść do nasilenia indywidualnych objawów oraz mogą wystąpić drgawki (patrz punkt 3 i punkt 4).

Pacjenci z występującymi aktualnie drgawkami lub u których drgawki lub choroby układu krążenia występowały w przeszłości muszą pozostawać pod stałym nadzorem klinicznym podczas stosowania leku Amantix.

U pacjentów z chorobą Parkinsona nie należy nagle przerywać podawania leku Amantix ponieważ może to prowadzić do poważnych zaburzeń ruchu, czasami łącznie z niemożliwością poruszania się.

Pacjenci z chorobą Parkinsona leczeni jednocześnie lekami neuroleptycznymi (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych) i lekiem Amantix są - w przypadku nagłego przerwania wlewu leku Amantix - zagrożeni wystąpieniem zagrażającego życiu złośliwego zespołu neuroleptycznego. Zespołowi temu towarzyszą: nagłe zwiększenie temperatury, sztywność mięśni i zaburzenia autonomicznego układu nerwowego.

Pacjenci z chorobą Parkinsona często wykazują objawy kliniczne, takie jak: niskie ciśnienie krwi, ślinotok, pocenie się, podwyższona temperatura ciała, zatrzymanie płynów oraz depresja. Stosując lek Amantix w tej grupie pacjentów, należy szczególnie wziąć pod uwagę jego działania niepożądane i interakcje.

Pacjenci, u których wystąpią problemy z oddawaniem moczu, powinni skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Amantix z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Amantix nie może być stosowany jednocześnie z innymi lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT jak np.:

-niektóre leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (leki antyarytmiczne z klasy IA np. chinidyna, dizopiramid, prokainami i z klasy III np. amiodaron, sotalol);

-niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (leki przeciwpsychotyczne np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperydol, pimozyd);

-niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne np. amitryptylina);

-niektóre leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe np. astemizol, terfenadyna);

-niektóre leki stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe np. erytromycyna, klarytromycyna, inhibitory gyrazy np. sparfloksacyna);

-niektóre leki stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych (azolowe leki przeciwgrzybiczne); -inne leki jak budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd lub bepridyl.

Powyższa lista może być niepełna. Przed zastosowaniem leku Amantix jednocześnie z innym lekiem, lekarz powinien sprawdzić możliwość wystąpienia interakcji spowodowanej przez wydłużenie odstępu QT. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowanych ostatnio innych lekach jednocześnie z lekiem Amantix.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa u!. Miodowa 15

Możliwe jest leczenie skojarzone lekiem Amantix i inymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona. W celu wyeliminowania działań niepożądanych (np. reakcji psychotycznych) konieczne jest zmniejszenie dawki podawanego leku lub obu leków.

Należy unikać podawania amantadyny w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem A grypy z powodu niebezpieczeństwa przedawkowania.

Nie ma specyficznych badań dotyczących występowania interakcji po podaniu leku Amantix we wlewie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi (np. lewodopa, bromokryptyna, triheksyfenidyl itd.) lub memantyną (patrz punkt 4).

Jednoczesne leczenie produktem Amantix i każdym z typów leków lub substancji aktywnych wymienionych poniżej może dać w rezultacie następujące interakcje:

Leki cholinolityczne:

Nasilenie działań niepożądanych (splątanie i omamy) leków cholinolitycznych (np. triheksyfenidyl, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna).

Sympatykomimetyki pośrednio aktywne wobec ośrodkowego układu nerwowego:

Nasilenie działania ośrodkowego amantadyny.

Lewodopa flek stosowany w chorobie Parkinsona):

Wzajemne nasilenie działania terapeutycznego (dlatego też lewodopa może być podawana jednocześnie z lekiem Amantix).

Memantyna (lek stosowany w otępieniu):

Memantyna może nasilać działanie i objawy niepożądane leku Amantix (patrz punkt 2).

Inne leki:

Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych zawierających triamteren w połączeniu z hydrochlorotiazydem może powodować zmniejszenie klirensu osoczowego amantadyny, prowadząc do toksycznych stężeń w surowicy. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania amantadyny i tego typu produktów.

Należy podkreślić, że te fakty mogą dotyczyć także leków zastosowanych jakiś czas temu. Stosowanie leku Amantix z jedzeniem i piciem:

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych, ponieważ Amantix zmniejsza tolerancję alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią:

Ciąża:

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania leku Amantix w czasie ciąży.

Istnieją doniesienia o zdrowych urodzeniach jak również o występowaniu komplikacji w czasie ciąży i uszkodzeniach płodu.

Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Amantadyna podczas ciąży może być stosowana tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Podczas stosowania amantadyny w pierwszym trymestrze należy wykonywać badania ultrasonograficzne.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku planowanej lub istniejącej ciąży. Lekarz zdecyduje o kontynuacji terapii lekiem Amantix.

MINISTERSTWO ZLROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

4    ul. Miodowa 15

Karmienie piersią:

Amantadyna przenika do mleka matki. Jeśli jej stosowanie jest konieczne podczas karmienia piersią, należy monitorować dziecko w kierunku objawów, które mogą wystąpić w związku ze stosowaniem leku (wysypka skórna, zatrzymanie moczu, wymioty), a karmienie piersią należy przerwać jeśli jest to konieczne.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie można wykluczyć wpływu leku Amantix na czuwanie i akomodację, zwłaszcza w połączeniu z wpływem innych leków stosowanych w leczeniu zespołu Parkinsona.

Na początku leczenia może wystąpić dalsze pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, większe niż upośledzenie spowodowane samą chorobą.

Pacjent może nie być w stanie zareagować szybko i zdecydowanie w nieoczekiwanych i nagłych sytuacjach.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bez konsultacji z lekarzem.

Należy pamiętać o wpływie alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Amantix:

Jedna butelka z 500 ml roztworu do infuzji zawiera 77 mmoł sodu (1770 mg sodu).

Należy brać ten fakt pod uwagę jeżeli pacjent kontroluje zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMANTIX

Dawkowanie:

Choroba Parkinsona:

Przy nasileniu objawów choroby Parkinsona oraz w przełomie akinetycznym 200 mg siarczanu amantadyny w 500 ml roztworu powinno być podane 1-3 razy na dobę w dożylnym wlewie kroplowym.

Szybkość wlewu nie powinna przekraczać 55 kropli / min., co jest równoznaczne z czasem przeprowadzenia wlewu, który powinien wynosić ok. 3 godziny.

U osób starszych, głównie tych, u których występuje pobudzenie, splątanie lub objawy zespołu majaczeniowego, leczenie powinno być rozpoczynane od mniejszej dawki.

Jeżeli pacjent jednocześnie stosuje inne leki przeciwparkinsonowskie, lekarz powinien ustalić dawkę leku Amantix indywidualnie.

Zaburzenia świadomości:

W leczeniu zaburzeń świadomości i stanu czuwania o różnej etiologii, początkowo stosuje się dawkę 200 mg na dobę w powolnym wlewie kroplowym (> 3 godzin) przez 3-5 dni. W zależności od stanu klinicznego leczenie może być kontynuowane (jeśli to możliwe w formie doustnej) do 4 tygodni w dawce 200 mg siarczanu amantadyny na dobę.

W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 600 mg.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie należy dostosować do wartości klirensu nerkowego (mierzonego jako wskaźnik przesączania kłębuszkowego - GFR), jak pokazano w poniższej tabeli:

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

GFR [ml/min]

Dawka (siarczan amantadyny 200 mg/500 ml)

Odstęp między dawkami

80-60 60-50 50-30 30-20 20-10 <10 oraz u pacjentów dializowanych

100 mg

200 mg i 100 mg 100 mg 200 mg 100 mg

200 mg lub 100 mg

co 12 godzin

naprzemiennie co 24 godziny

co 24 godziny

dwa razy w tygodniu

trzy razy w tygodniu

raz w tygodniu lub co dwa

tygodnie

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR) można oszacować wg następującego wzoru:

(140 - wiek) x masa ciała

Clcr =-------------------------------

72 x kreatynina

gdzie:

Clcr = klirens kreatyniny w ml/min

Kreatynina = stężenie kreatyniny w surowicy w mg/100 ml.

Klirens kreatyniny wyliczony zgodnie z tym wzorem odnosi się tylko do mężczyzn. Odpowiednie wartości u kobiet stanowią w przybliżeniu 85% tych wartości i mogą być równoważne z klirensem inuliny dla określenia GFR (120 ml/min u dorosłych).

Amantadyna jest tylko w nieznacznym stopniu dializowana (około 5%).

Droga podania:

Dożylna.

Czas trwania terapii:

Lekarz ustali czas trwania terapii, który zależy od wskazania i indywidualnej reakcji pacjenta. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amantix:

Po zastosowaniu dawki większej niż zalecana lub przedawkowaniu z powodu zbyt szybkiego tempa infuzji, należy podjąć środki typowe jak w przypadkach przedawkowania zagrażającego życiu.

Ostre zatrucie i przedawkowanie charakteryzuje się nudnościami, wymiotami, nadpobudliwością, drżeniami, chwiejnym chodem, niewyraźnym widzeniem, sennością, depresją, zaburzeniami mowy i drgawkami mózgowymi.

W jednym przypadku opisano złośliwą arytmię serca.

Po jednoczesnym podaniu amantadyny i innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona obserwowano psychozy w postaci splątania z omamami wzrokowymi, do śpiączki włącznie oraz mioklonie.

Ze względu na małą zdolność amantadyny do dializy (ok. 5%), hemodializa nie jest polecana. W przypadku zatrucia zagrażającego życiu konieczna jest intensywna terapia. Postępowanie terapeutyczne powinno obejmować: podawanie płynów i zakwaszenie moczu w celu szybszego wydalenia substancji toksycznej, jeśli możliwe sedację, podawanie leków przeciwdrgawkowych i przeciwarytmicznych (lidokaina i.v.).

Nie jest znany specyficzny lek lub antidotum.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ni. Miodowa 15

W leczeniu objawów neurotoksyczności (takich jak opisano powyżej) można podjąć próbę dożylnego podawania fizostygminy w dawce 1 - 2 mg co 2 godziny u dorosłych oraz 2 x 0,5 mg z przerwą 5-10 min, do maksymalnej dawki 2 mg u dzieci.

Lekarz może zalecić wykonanie EKG jeżeli stwierdzi, że jest to konieczne i monitorowanie pacjentów pod kątem wydłużenia odstępu QT oraz czynników, które predysponują do wystąpienia zaburzeń rytmu serca np. zaburzeń elektrolitowych (szczególnie zmniejszenia stężenia potasu lub magnezu we krwi) lub zwolnienia czynności serca.

Przerwanie stosowania leku Amantix:

Pacjent nie może sam decydować o przerwaniu stosowania leku.

Należy poinformować lekarza o chęci przerwania terapii z powodu nietolerancji lub z powodu wystąpienia objawów niepożądanych.

Nie można nagle przerywać terapii z powodu możliwości nasilenia się działań niepożądanych leku lub z powodu nasilenia się objawów choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Amanta: może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej umieszczono tabelę w celu określenia częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo często

więcej niż l z 10 leczonych osób

Często

mniej niż l z 10, ale więcej niż l ze 100 leczonych osób

Niezbyt często

mniej niż l z 100, ale więcej niż l z l 000 leczonych osób

Rzadko

mniej niż l z l 000, ale więcej niż l z 10 000 leczonych osób

Bardzo rzadko

mniej niż l z 10 000 leczonych osób lub częstość występowania nie znana

Możliwe działania niepożądane:

Jeżeli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane z wymienionych poniżej, należy poinformować o tym lekarza, który może zdecydować o dalszym postępowaniu.

Częste:

-    zatrzymanie moczu, szczególnie przy rozroście gruczołu krokowego (przerost prostaty);

-    zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe, egzogenne psychozy paranoidalne (zaburzenia percepcji i zachowania) z towarzyszącymi omamami wzrokowymi (mogąpojawić się szczególnie u predysponowanych osób w podeszłym wieku). Działania niepożądane tego typu mogą występować częściej przy podawaniu leku Amantix jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa, bromokryptyna) lub z memanlyną.

-    zawroty głowy;

-    zaburzenie regulacji krążenia krwi podczas stania lub wstawania (niedociśnienie ortostatyczne);

ministerstwo Z„ROWłA

epartament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

Ul. Miortnu/a 1K

-    nudności;

-    suchość w jamie ustnej;

-    sinica marmurko wata (charakterystyczna reakcja skórna), czasami z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek;

Rzadkie:

-    niewyraźne widzenie;

Bardzo rzadkie:

-    napady padaczkowe (zwykle po przekroczeniu zalecanej dawki);

-    mioklonie, neuropatie obwodowe;

-    zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz komorowy, torsade de pointes, migotanie komór, wydłużenie odstępu QT. Zaburzenia te występują najczęściej po przekroczeniu zalecanych dawek lub w przypadku stosowania amantadyny łącznie z innymi lekami

0    działaniu proarytmicznym lub w przypadku występowania innych czynników ryzyka zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 2).

-    hematologiczne (odnoszące się do obrazu krwi) działania niepożądane takie jak leukopenia

1    trombocytopenia;

-    przejściowa utrata wzroku;

-    wzmożona wrażliwość na światło;

-    reakcje uczuleniowe (reakcje anafllaktyczne).

Objawy niepożądane wymienione powyżej występują bardzo rzadko podczas terapii.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek działania niepożądane wymienione powyżej, lekarz zdecyduje o środkach zaradczych, które mogą być konieczne. Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sygnału dotyczącego nietolerancji leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMANTIX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku.

Brak specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Amantix:

Substancją czynną leku jest siarczan amantadyny.

Jeden pojemnik z 500 nil roztworu do infuzji zawiera 200 mg siarczanu amantadyny. Inne składniki leku to: sodu chlorek i woda do wstrzykiwać.

Jak wygląda lek Amantix i co zawiera opakowanie:

Lek Amantix jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwać.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Lek Amantix jest dostępny w opakowaniach: 2 butelki po 500 ml, 10 butelek po 500 ml roztworu do wstrzykiwań.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca:

Merz Pharma GmbH & Co.KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

03


2808 -12-

MINISTERSTWO ZDROWI A Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Sprawdzono

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO


pod względem merytorycznym

2008 -11- 0 3

i

Amantix 200 mg/500 ml roztwór do iniuzji

(Amantadini sulfas)

1 pojemnik z 500 ml roztworu do inluzji zawiera 200 mg siarczanu amantadyny oraz substancje pomocnicze: sodu chlorek i wodę do wstrzykiwań.

2 butelki po 500 ml.

Podanie dożylne.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek wydawany na receptę.

Termin ważności:

Logo

Podmiot odpowiedzialny:

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy


Wytwórca:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy


Pozwolenie Nr: 8057

Nr serii:

KOD EAN: 5909990805716

Informacja podana Brajlem: Amantix 200 mg/500 ml

2008 -12- 0 3

MINISTERSTWO ZDROWIA departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-95?. Warszawa ul. Miodowa 15

Sprawdzono

o od wzotedern merytorycznym

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 2888    0 ^

Amantix 200 mg/500 ml roztwór do infuzji (Amantadini sulfas)

1 pojemnik z 500 ml roztworu do infuzji zawiera 200 mg siarczanu amantadyny oraz substancje pomocnicze: sodu chlorek i wodę do wstrzykiwań.

10 butelek po 500 ml

Podanie dożylne.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek wydawany na receptę.

Termin ważności:

Logo

Podmiot odpowiedzialny:

Merz Pharaiaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy


Wytwórca:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy


Pozwolenie Nr: 8057

Nr serii:

KOD EAN: 5909990805723

Informacja podana Brajlem: Amantix 200 mg/500 ml

2088 -12- 03

MINISTERSTWO Z..ROWTV Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

pod wzglądem meryton/cznym

2008 -II- 0 3Amantix 200 mg/500 ml roztwór do infuzji

(Amantadini sulfas)

1 pojemnik z 500 ml roztworu do infuzji zawiera 200 mg siarczanu amantadyny.

500 ml

Podanie dożylne.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania. Lek wydawany na receptę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Logo

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

Termin ważności:

Nr serii:

2038-12-03

MINISTERSTWO 2,.„ROWt A

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15