+ iMeds.pl

Amantix 100 mgUlotka Amantix

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AMANTIX 100 mg tabletki powlekane

Siarczan amantadyny (Amantadini sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek AMANTIX tabletki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMANTIX tabletki

3.    Jak stosować lek AMANTIX tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek AMANTIX tabletki

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AMANTIX TABLETKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek AMANTIX tabletki zawiera substancję czynną - siarczan amantadyny.

Siarczan amantadyny zmniejsza nasilenie objawów choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich.

Lek AMANTIX tabletki stosuje się w:

-    leczeniu objawów choroby Parkinsona oraz zespołów parkinsonowskich, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja (zmniejszenie czynności ruchowej) lub akinezja (bezruch),

-    leczeniu objawów niepożądanych innych leków (np. leków stosowanych w chorobach psychicznych), które wywołują działania niepożądane przypominające chorobę Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMANTIX TABLETKI

Kiedy nie stosować leku AMANTIX tabletki

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku AMANTIX tabletki (patrz punkt 6)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca (NYHA stopień IV)

-    jeśli u pacjenta występuje kardiomiopatia (choroba mięśnia serca) lub zapalenie mięśnia serca

-    jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (zaburzenia przewodzenia bodźców pobudzających w obrębie serca))

-    jeśli u pacjenta występuje zwolnienie czynności serca poniżej 55 uderzeń na minutę

-    jeśli u pacjenta występują określone zmiany w zapisie EKG (decyzję co do możliwości zastosowania leku podejmuje lekarz)

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi

-    jeżeli pacjent jednocześnie przyjmuje budypinę (inny lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona) lub inne leki, które powodują określone zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT); (patrz także punkt Stosowanie leku AMANTlk tabletki z innymi lekami)

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek AMANTIX tabletki

Przed rozpoczęciem leczenia oraz 1 i 3 tygodnie po rozpoczęciu leczenia powinno zostać wykonane badanie EKG na podstawie, którego lekarz zdecyduje czy lek AMANTIX tabletki może być stosowany.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości którekolwiek z podanych poniżej objawów lub rozpoznano którąkolwiek z podanych poniżej chorób:

-    przerost gruczołu krokowego (prostaty)

-    jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej)

-    niewydolność nerek

-    stany pobudzenia lub splątania (dezorientacja)

-    zespoły majaczeniowe lub psychozy egzogenne (objawy chorób psychicznych)

-    rzadkie wrodzone zespoły nietolerancji glukozy lub galaktozy

Należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować lekarza również w sytuacji, gdy:

-    wystąpią takie objawy jak kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia (w tych sytuacjach należy natychmiast zaprzestać stosowania leku AMANTIX tabletki oraz może być konieczne wykonanie badania EKG)

-    wystąpią trudności z oddawaniem moczu

-    pacjent przyjmuje leki moczopędne, wymiotuje, ma biegunkę, doraźnie stosuje insulinę, jest niedożywiony (w tych sytuacjach może dojść do obniżenia stężenia potasu lub magnezu we krwi i może być potrzebne uzupełnienie tych pierwiastków)

-    pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca

-    pacjent ma skłonność do drgawek

-    u pacjenta stwierdzono jakikolwiek proces chorobowy w obrębie mózgu

-    pacjent przyjmuje neuroleptyk! (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych)

-    pacjent przyjmuje memantynę (lek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera)

Stosowanie leku AMANTIX tabletki z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leku AMANTIX tabletki i leków powodujących zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT), takich jak:

-    niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol)

-    niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych (np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperidol, pimozyd)

-    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (np. amitryptylina)

-    niektóre leki przeciwhistaminowe (przeciwuczuleniowe) (np. astemizol, terfenadyna)

-    niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna, sparfloksacyna)

-    niektóre leki przeciwgrzybicze

-    inne (np. budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd, bepridyl)

Powyższa lista może być niepełna. Przed zastosowaniem leku AMANTIX tabletki razem z jakimkolwiek innym lekiem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Następujące leki oraz substancje mogą powodować interakcje z lekiem AMANTIX tabletki:

-    leki cholinolityczne (np. triheksyfenidyl, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna); lek AMANTIX tabletki może spowodować nasilenie działań niepożądanych tych leków, takich jak np. splątanie, halucynacje

-    sympatykomimetyki (leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia); mogą spowodować nasilenie działania leku AMANTIX tabletki na ośrodkowy układ nerwowy

-    neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych); w przypadku nagłego przerwania przyjmowania leku AMANTIX tabletki może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny

-    niektóre leki moczopędne (zawierające triamteren w połączeniu z hydrochlorotiazydem); mogą powodować zwiększenie stężenia leku AMANTIX tabletki we krwi prowadząc do zatrucia

-    memantyna (lek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera); może nasilać działanie i działania niepożądane leku AMANTIX tabletki

-    alkohol; lek AMANTIX tabletki powoduje zmniejszenie tolerancji alkoholu

Stosowanie leku AMANTIX tabletki z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona:

Możliwe jest skojarzone leczenie lekiem AMANTIX i innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona. Podczas terapii należy zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia działań niepożądanych stosowanych leków i w razie potrzeby należy zmniejszyć dawki podawanych leków.

Stosowanie leku AMANTIX tabletki razem z lewodopą jest zalecane gdyż powoduje wzajemne nasilenie działania leczniczego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek AMANTIX tabletki jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży oraz przez kobiety karmiące piersią.

W przypadku planowanej, podejrzewanej lub istniejącej ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek AMANTIX tabletki może wpływać na czuwanie i akomodację, szczególnie jeśli przyjmowany jest z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona. Po rozpoczęciu leczenia może wystąpić dalsze pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, większe niż upośledzenie spowodowane samą chorobą. Pacjenci przyjmujący lek AMANTIX tabletki powinni zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub unikać wykonywania tych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku AMANTIX tabletki

Lek AMANTIX tabletki zawiera laktozę. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zespołami nietolerancji glukozy lub galaktozy.

Lek AMANTIX tabletki zawiera barwnik - żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje uczuleniowe.

Lek AMANTIX tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od podawania 1 tabletki (100 mg) leku AMANTIX jeden raz na dobę przez 4 do7 dni. Następnie dawkę leku można zwiększać o 1 tabletkę (100 mg) w odstępach tygodniowych, aż do uzyskania dawki podtrzymującej dostosowanej do stanu chorego. Wielkość tej dawki ustala lekarz. Zazwyczaj zalecaną dawką podtrzymującą jest przyjmowanie od 1 do 3 tabletek dwa razy na dobę (tj. łącznie od 2 do 6 tabletek na dobę, co odpowiada 200 do 600 mg amantadyny na dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Leczenie należy rozpoczynać od mniejszych dawek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Dawkowanie leku AMANTIX tabletki musi być dostosowane do wartości klirensu nerkowego (parametr określający stopień wydolności nerek). Właściwą dawkę leku ustala lekarz.

Dzieci:

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Tabletki należy popijać niewielką ilością płynu. Tabletkę można dzielić na połowy.

Tabletki najlepiej przyjmować rano i po południu. Ostatniej dawki leku nie należy przyjmować po godzinie 16:00.

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości przebiegu choroby. Czas trwania leczenia określa lekarz prowadzący leczenie. Pacjenci nie mogą samodzielnie przerywać leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AMANTIX tabletki

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: nudności, wymioty, nadpobudliwość lub silne uczucie senności, drżenia lub drgawki, zaburzenia koordynacji ruchów, niewyraźne widzenie, zaburzenia mowy, depresja, zaburzenia rytmu serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza (skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do Izby Przyjęć najbliższego szpitala). Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku AMANTIX tabletki

W przypadku pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia kilku dawek należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Przerwanie stosowania leku AMANTIX tabletki

Nie należy samodzielnie przerywać przyjmowania leku ani zmniejszać dawki leku.

Należy unikać nagłego przerwania leczenia, ponieważ może to doprowadzić do silnego zaostrzenia objawów choroby (mogą wystąpić majaczenia lub sztywność mięśni).

Jak każdy lek, lek AMANTIX tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    zaburzenia snu

-    pobudzenie psychiczne i mchowe

-    egzogenne psychozy paranoidalne (rodzaj zaburzeń psychicznych) z towarzyszącymi omamami (halucynacjami) wzrokowymi; występują częściej u pacjentów leczonych jednocześnie innymi lekami przeciwparkinsonowskimi lub memantyną

-    zawroty głowy

-    zaburzenia ortostaryczne (np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, przyśpieszenie czynności serca po wstaniu z pozycji leżącej lub siedzącej)

-    nudności

-    suchość w jamie ustnej

-    sinica marmurkowata kończyn dolnych z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek

-    zatrzymanie moczu u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego (prostaty)

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    niewyraźne widzenie

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    przemijająca utrata wzroku

-    zwiększona wrażliwość na światło

-    zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, migotanie komór)

-    tachykardia (przyśpieszona czynność serca)

-    zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)

napady padaczkowe (zazwyczaj po przekroczeniu zalecanych dawek)

-    mioklonie (rodzaj drgawek)

-    neuropatie obwodowe (uszkodzenia nerwów)

Zaburzenia dotyczące pracy serca występują najczęściej po przekroczeniu zalecanych dawek lub w przypadku stosowania leku AMANTIX tabletki łącznie z innymi lekami o działaniu predysponującym do występowania zaburzeń rytmu serca lub w przypadku występowania u pacjenta innych czynników ryzyka zaburzeń rytmu serca.

Ponadto lek AMANTIX tabletki zawiera barwnik - żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje uczuleniowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMANTIX TABLETKI

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku AMANTIX tabletki po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek AMANTIX tabletki

Substancją czynną leku AMANTIX tabletki jest siarczan amantadyny.

Każda tabletka zawiera 100 mg siarczanu amantadyny.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, powidon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek AMANTIX tabletki i co zawiera opakowanie

Lek AMANTIX tabletki dostępny jest w postaci tabletek powlekanych koloru pomarańczowego z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie zawiera blistry zawierające 30 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: H 4X)0$ (

Amantix

Charakterystyka Amantix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AMANTIX 100 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg siarczanu amantadyny (Amantadini sulfas). Substancje pomocnicze: laktoza, żółcień pomarańczowa (E110); patrz także punkt 4.4. Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki koloru pomarańczowego z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

-    Leczenie objawów występujących w chorobie Parkinsona oraz zespołach parkinsonowskich, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja i akinezja.

-    Pozapiramidowe działania niepożądane neuroleptyków i innych leków o podobnym mechanizmie działania, takie jak wczesne dyskinezy, akatyzja i parkinsonizm.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawka jednorazowa oraz dawka dobowa:

Leczenie pacjentów z zespołami parkinsonowskimi oraz polekowymi zaburzeniami ruchowymi należy rozpoczynać od podawania małych dawek leku, stopniowo zwiększając dawki adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

Leczenie należy rozpocząć od podawania 1 tabletki powlekanej AMANTIX 100 mg (co odpowiada 100 mg siarczanu amantadyny) raz na dobę przez 4 do 7 dni. Następnie dawkę dobową należy zwiększać o 100 mg w odstępach tygodniowych aż do uzyskania dawki podtrzymującej. Zazwyczaj skuteczną dawką jest 1 do 3 tabletek powlekanych AMANTIX 100 mg podawanych dwa razy na dobę (co odpowiada 200 do 600 mg siarczanu amantadyny na dobę).

Leczenie pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w stanach pobudzenia, splątania lub z objawami majaczenia, należy rozpoczynać od podawania mniejszych dawek.

W przypadku terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi dawka leku AMANTIX powinna być dobierana indywidualnie.

W przypadku pacjentów wcześniej leczonych amantadyną w postaci roztworu dożylnego, dawka początkowa może być większa.

W przypadku ostrego nasilenia się objawów parkinsonowskich w postaci przełomu akinetycznego. amantadyną należy podać w postaci roztworu dożylnego.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy dostosować do wartości klirensu nerkowego (określonego za pomocą wskaźnika przesączania kłębuszkowego -GFR), jak przedstawiono w poniższej tabeli:

GFR (ml/min)

Dawka siarczanu amantadyny

Odstęp między dawkami

80-60

100 mg

co 12 godzin

60-50

200 mg i 100 mg *

naprzemiennie co 24 godziny

lub 150 mg **

co 24 godziny

50-30

100 mg

co 24 godziny

30-20

200 mg

dwa razy w tygodniu

20-10

100 mg

trzy razy w tygodniu

<10 oraz u

200 mg lub 100 mg

raz w tygodniu lub co dwa

pacjentów

dializowanych

tygodnie

* można uzyskać poprzez naprzemienne podawanie 1 x 1 lub 1 x 2 tabletki 100 mg siarczanu amantadyny

** można uzyskać poprzez podawanie 1 x 11/2 tabletki 100 mg siarczanu amantadyny Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) można oszacować wg następującego wzoru: (140 - wiek) x masa ciała

Gier “

72 x kreatynina

gdzie:

Clcr = klirens kreatyniny w ml/min

kreatynina = stężenie kreatyniny w surowicy w mg/100 ml

Klirens kreatyniny wyliczony zgodnie z tym wzorem odnosi się tylko do mężczyzn. Odpowiednie wartości u kobiet stanowią w przybliżeniu 85% tych wartości i mogą być równoważne z klirensem inuliny dla określenia GFR (120 ml/min u dorosłych).

Amantadyna jedynie w niewielkim stopniu jest eliminowana w trakcie dializy (około 5%).

Metoda i czas trwania podawania leku:

Do podawania doustnego.

AMANTIX 100 mg tabletki powlekane najlepiej przyjmować rano i po południu, popijając niewielką ilością płynu. Ostatniej dawki leku nie należy przyjmować później niż o godzinie 16:00.

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości przebiegu choroby. Czas trwania leczenia określa lekarz prowadzący leczenie. Pacjenci nie mogą samodzielnie przerywać leczenia.

Należy unikać nagłego przerwania leczenia produktem AMANTIX, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona może to prowadzić do nasilenia objawów pozapiramidowych, z przełomem akinetycznym włącznie oraz mogą wystąpić objawy odstawienne, czasami przebiegające z majaczeniami.

Podczas stosowania produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane należy przestrzegać przeciwwskazań podanych w punkcie 4.3 oraz ostrzeżeń podanych w punkcie 4.4.

4.3    Przeciwwskazania

Nie wolno stosować produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane u pacjentów z: nadwrażliwością na związki amantadyny, żółcień pomarańczową (E110) lub którykolwiek z pozostałych składników produktu

-    ciężką zastoinową niewydolnością serca (NYHA stopień IV) kardiomiopatią i zapaleniem mięśnia serca

blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia

-    bradykardią poniżej 55 uderzeń/minutę

-    wydłużonym odstępem QT (Bazett QTc > 420 ms) lub dostrzegalnymi falami U lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT w wywiadzie rodzinnym

ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu, w tym z zaburzeniami torsade de pointes w wywiadzie

-    jednocześnie przyjmujących budypinę lub inne leki, które wydłużają odstęp QT (patrz punkt 4.5)

-    zmniejszonym stężeniem potasu lub magnezu we krwi oraz u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane u pacjentów z:

przerostem gruczołu krokowego

-    jaskrą z wąskim kątem przesączania

-    niewydolnością nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia filtracji nerkowej; patrz punkty 4.2 i 4.4)

-    stanami pobudzenia lub splątania

-    zespołami majaczeniowymi lub egzogennymi psychozami w wywiadzie

-    jednocześnie leczonych memantyną (patrz punkt 4.5)

Należy wykonać EKG przed rozpoczęciem leczenia oraz po upływie 1 i 3 tygodni od rozpoczęcia terapii oraz określić wartość QT skorygowaną metodą Bazetta (QTc).

EKG powinno być także wykonane przed zwiększeniem dawki oraz dwa tygodnie po każdym zwiększeniu dawki. Kolejne kontrolne badania EKG powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Leczenia należy unikać lub przerwać u pacjentów, u których stwierdzono: początkowe wartości QTc większe niż 420 ms, zwiększenie o więcej niż 60 ms podczas stosowania produktu AMANTIX lub czas QTc większy niż 480 ms podczas stosowania produtu AMANT!X oraz u pacjentów z dostrzegalnymi falami U. Można w ten sposób zapobiec bardzo rzadkiemu, ale zagrażającemu życiu działaniu niepożądanemu w postaci częstoskurczu komorowego torsade de pointes.

Pacjenci zagrożeni zaburzeniami równowagi elektrolitowej (np. przyjmujący leki moczopędne, często wymiotujący i/lub z biegunką stosujący insulinę doraźnie w stanach nagłych, z chorobami nerek lub anoreksją) muszą mieć zapewnione odpowiednie monitorowanie parametrów laboratoryjnych i odpowiednią podaż elektrolitów, szczególnie potasu i magnezu.

W przypadku wystąpienia takich objawów jak kołatanie serca, zawroty głowy lub omdlenie, należy natychmiast przerwać leczenie produktem AMANTIX 100 mg tabletki powlekane, a pacjent powinien być poddany 24-godzinnej obserwacji w celu stwierdzenia ewentualnego wydłużenia odstępu QT. Jeśli nie stwierdza się wydłużenia odstępu QT, leczenie produktem AMANTIX można wznowić, biorąc pod uwagę przeciwwskazania i interakcje.

W przypadku pacjentów z rozrusznikami serca nie jest możliwe dokładne określenie odstępu QT, dlatego też decyzję co do zastosowania produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane należy podejmować indywidualnie dla każdego pacjenta, po konsultacji z jego kardiologiem.

Podawanie amantadyny w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem grypy typu A nie jest zalecane i należy go unikać z powodu niebezpieczeństwa przedawkowania.

Żółcień pomarańczowa (E 110) może powodować reakcje alergiczne.

Laktoza: pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami: nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane.

Dzieci:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Dodatkowe informacje:

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Pacjenci przyjmujący jednocześnie leki neuroleptyczne i produkt AMANTIX 100 mg tabletki powlekane są - w przypadku nagłego przerwania podawania leku AMANTIX - zagrożeni wystąpieniem zagrażającego życiu złośliwego zespołu neuroleptycznego.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może dojść do zatrucia lekiem.

Szczególną ostrożność zaleca się przy stosowaniu produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane u pacjentów z organicznym zespołem mózgowym lub skłonnością do drgawek, ponieważ może dojść do nasilenia indywidualnych objawów oraz mogą wystąpić drgawki (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego muszą podczas leczenia produktem AMANTIX 100 mg tabletki powlekane pozostawać pod stałą kontrolą lekarską.

U pacjentów z chorobą Parkinsona często obserwuje się objawy kliniczne, takie jak: obniżone ciśnienie krwi, ślinotok, pocenie się, podwyższona temperatura ciała, retencja płynów oraz depresja. Stosując produkt AMANTIX 100 mg tabletki powlekane w tej grupie pacjentów należy szczególnie brać pod uwagę jego działania niepożądane oraz interakcje.

Należy poinformować pacjentów o konieczności skontaktowania się z lekarzem jeśli wystąpią problemy z oddawaniem moczu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie amantadyny i leków powodujących wydłużenie odstępu QT, jak np.:

-    niektóre leki antyarytmiczne klasy I A (np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid) oraz klasy III (np. amiodaron, sotalol)

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperidol, pimozyd)

-    niektóre trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina)

-    niektóre leki przeciwhistaminowe (np. astemizol, terfenadyna)

-    niektóre antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna)

-    niektóre inhibitory gyrazy (np. sparfloksacyna)

-    azolowe produkty przeciwgrzybiczne i inne, jak budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd, bepridyl

Powyższa lista może być niepełna. Przed zastosowaniem amantadyny razem z jakimkolwiek innym lekiem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego tego leku w celu zdobycia informacji dotyczących możliwych interakcji, w szczególności dotyczących możliwości wydłużenia odstępu QT.

Możliwe jest leczenie skojarzone produktem AMANTIX 100 mg tabletki powlekane i innymi lekami przeciwparkinsonowskimi. W celu wyeliminowania działań niepożądanych (np. reakcji psychotycznych) konieczne jest zmniejszenie dawki podawanego leku lub obu preparatów.

Nie ma specyficznych badań dotyczących występowania interakcji po podaniu produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane w skojarzeniu z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi (np. lewodopa, bromokryptyna, triheksyfenidyl, itd.) lub memantyną (należy zwrócić uwagę na działania niepożądane).

Jednoczesne leczenie produktem AMANTIX 100 mg tabletki powlekane i każdym z typów leków lub substancji czynnych wymienionych poniżej może prowadzić do wystąpienia następujących interakcji:

Leki cholinolityczne:

Nasilenie działań niepożądanych (splątanie, omamy) leków cholinolitycznych (np. triheksyfenidyl, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna itp.).

Sympatykomimetyki pośrednio aktywne wobec ośrodkowego układu nerwowego:

Nasilenie działania ośrodkowego amantadyny.

Alkohol:

Zmniejszenie tolerancji alkoholu.

Lewodopa (lek przeciwparkinsonowski):

Wzajemne nasilenie działania terapeutycznego (dlatego też lewodopa może być podawana razem z produktem AMANTIX).

Memantyna (lek stosowany w otępieniu):

Memantyna może nasilać działanie i działania niepożądane produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane (należy zwrócić uwagę na przeciwwskazania).

Inne leki:

Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych zawierających triamteren w połączeniu z hydrochlorotiazydem może powodować zmniejszenie klirensu osoczowego amantadyny, prowadząc do toksycznych stężeń w surowicy. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania amantadyny i tego typu preparatów.

4.6 Ciąża lub laktacja

Ciąża:

W badaniach na zwierzętach wykazano, że amantadyna podawana w wysokich dawkach ma działanie embriotoksyczne i teratogenne u szczurów. Obserwowano częstsze występowanie obrzęków, nieprawidłowego ustawienia kończyn, nieprawidłowości w budowie szkieletu. Obserwowano negatywny wpływ na płodność. Nie prowadzono badań w okresie okołoporodowym i poporodowym. Istnieją doniesienia o stosowaniu amantadyny podczas ciąży u ludzi, gdzie obserwowano zarówno urodzenia zdrowych noworodków jak i powikłania ciąży oraz wady wrodzone u płodów (wady układu sercowo-naczyniowego, krótsze kończyny).

Amantadyna stosowana w czasie ciąży może powodować ciężkie wady wrodzone (patrz też punkt 5.3). Produkt AMANTIX 100 mg tabletki powlekane jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz punkt 4.3).

Laktacja:

Amantadyna jest wydzielana do mleka matki. Produkt AMANTIX 100 mg tabletki powlekane jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie można wykluczyć wpływu produktu AMANTIX 100 mg tabletki powlekane na czuwanie i akomodację, szczególnie w połączeniu z działaniem innych leków stosowanych w leczeniu zespołów parkinsonowskich.

Po rozpoczęciu leczenia może wystąpić dalsze pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, większe niż upośledzenie spowodowane samą chorobą. Upośledzenie to może dodatkowo nasilić się w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana następująco:

Bardzo często

(> 1/10)

Często

(> 1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1000, < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000, < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000 oraz pojedyncze przypadki

Zaburzenia psychiczne:

Częste:    zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe.

Szczególnie u predysponowanych pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić egzogenne psychozy paranoidalne z towarzyszącymi omamami wzrokowymi.

Działania niepożądane tego typu mogą występować częściej przy podawaniu amantadyny jednocześnie z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi (np. lewodopa, bromokryptyna) lub z memantyną.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste:    pobudzenie ruchowe

Niezbyt częste do częstych: zawroty głowy, zaburzenia ortostatyczne

Rzadkie do bardzo rzadkich: niewyraźne widzenie

Bardzo rzadkie:    napady padaczkowe (zazwyczaj po przekroczeniu zalecanych

dawek), mioklonie, neuropatie obwodowe

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadkie:    przemijająca utrata wzroku

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadkie:    zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz komorowy,

migotanie komór, torsade de pointes oraz wydłużenie odstępu QT. Zaburzenia te występują najczęściej po przekroczeniu zalecanych dawek lub w przypadku stosowania amantadyny łącznie z innymi lekami o działaniu proarytmicznym lub też w przypadku występowania innych czynników ryzyka zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Zaburzenia naczyniowe:

Częste:    sinica marmurkowata z towarzyszącymi obrzękami podudzi

i kostek

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt częste do częstych: nudności, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadkie:    zwiększona wrażliwość na światło

Żółcień pomarańczowa (E110) może powodować reakcje alergiczne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częste:    zatrzymanie moczu u pacjentów z przerostem gruczołu

krokowego

4.9 Przedawkowanie

Postępowanie w stanie nagłym, objawy, antidotum:

Należy zawsze brać pod uwagę możliwość zatrucia kilkoma preparatami (na przykład zażycie więcej niż jednego leku w celach samobójczych).

Objawy przedawkowania:

Ostre zatrucie charakteryzuje się nudnościami, wymiotami, nadpobudliwością, drżeniami, ataksją, niewyraźnym widzeniem, letargiem, depresją, zaburzeniami mowy i drgawkami mózgowymi. W jednym przypadku opisano złośliwą arytmię serca.

Po jednoczesnym podaniu amantadyny i innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona obserwowano psychozy w postaci splątania z omamami wzrokowymi, czasami włącznie ze śpiączką oraz mioklonie.

Postępowanie w przypadkach przedawkowania:

Nie jest znany specyficzny lek lub antidotum. W przypadku zatrucia tabletkami powlekanymi należy wywołać wymioty i/lub wykonać płukanie żołądka.

W przypadku zatrucia zagrażającego życiu konieczna jest intensywna terapia. Postępowanie terapeutyczne powinno obejmować: podawanie płynów i zakwaszenie moczu w celu szybszego wydalenia substancji toksycznej, jeśli możliwe sedację, podawanie leków przeciwdrgawkowych i przeciwarytmicznych (lidokaina i.v.).

W leczeniu objawów neurotoksyczności (takich jak opisano powyżej) można podjąć próbę dożylnego podawania fizostygminy w dawce 1 - 2 mg co 2 godziny u dorosłych oraz 2 x 0,5 mg z przerwą 5-10 min, do maksymalnej dawki 2 mg u dzieci.

Ze względu na to, że amantadyna w niewielkim stopniu eliminowana jest podczas dializy (ok. 5%), hemodializa nie jest polecana.

Zaleca się ścisłe monitorowanie pacjentów, szczególnie pod kątem wydłużenia odstępu QT oraz czynników, które predysponują do wystąpienia torsade de pointes, np. zaburzeń elektrolitowych (szczególnie hipokaliemii i hipomagnezemii) oraz bradykardii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Lek przeciwparkinsonowski, kod ATC: N04 BB 01

Amantadyna posiada wielokierunkowe działanie farmakologiczne. Wykazuje pośrednie działanie agonistyczne w stosunku do receptorów dopaminergicznych w prążkowiu.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że amantadyna zwiększa pozakomórkowe stężenie dopaminy poprzez nasilenie jej uwalniania jak również poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego przez neurony presynaptyczne. W stężeniach terapeutycznych amantadyna hamuje uwalnianie acetylocholiny za pośrednictwem receptorów NMDA i przez to wykazuje działanie antycholinergiczne (cholinolityczne). Amantadyna ma działanie synerg¡styczne w stosunku do lewodopy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie:

Po podaniu doustnym chlorowodorek amantadyny wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego.

Stężenie w osoczu krwi, eliminacja:

Maksymalne stężenie w osoczu krwi osiągane jest w ciągu 2-8 godzin (t™*) po podaniu pojedynczej dawki. Łatwo rozpuszczalny chlorowodorek amantadyny powoduje większe maksymalne stężenia amantadyny niż gorzej rozpuszczalny siarczan amantadyny, który maksymalne stężenie w osoczu krwi (Cmax) osiąga później niż chlorowodorek.

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 250 mg chlorowodorku amantadyny osiągane jest stężenie maksymalne (Cmax) 0,5 |xg/ml. Przy dawce 200 mg/dobę stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 4-7 dniach a stężenia w osoczu krwi wynoszą 400-900 ng/ml. Po podaniu 100 mg siarczanu amantadyny Cmax wynosi 0,15 ^g/rnl.

Całkowita ilość wchłanianej substancji czynnej jest taka sama dla obydwu soli amantadyny. Stwierdzono, że klirens osoczowy jest identyczny z klirensem nerkowym i wynosi 17,7 ±10 l/godz. u zdrowych ochotników w podeszłym wieku.

Pozorna objętość dystrybucji (4,2 ±1,9 l/kg) jest zależna od wieku; u pacjentów w wieku podeszłym wynosi 6,0 l/kg.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 10 do 30 godzin, średnio około 15 godzin i w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta. U mężczyzn w podeszłym wieku (62-72 lata) okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 30 godzin. U chorych z niewydolnością nerek końcowy okres półtrwania w osoczu krwi może być znacznie wydłużony, do 68 ± 10 godz.

Amantadyna wiąże się z białkami osocza w około 67% [in vitro). Około 33% leku znajduje się w osoczu krwi w postaci niezwiązanej. Lek przenika przez barierę krew-mózg za pomocą ulegającego wysyceniu układu transportującego.

Amantadyna wydalana jest z moczem w postaci prawie całkowicie niezmetabolizowanej (90% pojedynczej dawki). Niewielkie ilości wydalane są z kałem.

Chlorowodorek amantadyny w małym stopniu ulega dializie, około 5%.

Metabolizm:

Amantadyna nie jest metabolizowana u ludzi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Amantadyna ma wpływ na elektrofizjologię serca, w tym na wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego poprzez zahamowanie napływu repolaryzujących jonów potasu. W rzadkich przypadkach działania te mogą powodować wystąpienie szczególnych zaburzeń rytmu serca u ludzi (np. arytmia torsade de pointes).

Badania przewlekłej toksyczności amantadyny wykazały efekt stymulujący na OUN.

W pojedynczych przypadkach u psów i małp obserwowano skurcze dodatkowe serca oraz u psów obserwowano niewielkie stłuszczenie mięśnia serca.

Badania mutagenności w testach in vitro i in vivo nie wykazały dowodów na jakikolwiek potencjał genotoksyczny amantadyny.

Nie przeprowadzano długoterminowych badań dotyczących rakotwórczości amantadyny.

W badaniach embriotoksyczności przeprowadzonych na szczurach, myszach i królikach, tylko u szczurów, przy podawaniu dużych dawek (powyżej 50 mg/kg mc/dobę), zaobserwowano letalny wpływ na płód i powodowanie wad rozwojowych. Obrzęk, nieprawidłowe ustawienie kończyn tylnych, nieprawidłowości w budowie szkieletu (brak żeber, aplazja odcinka guzicznego kręgosłupa) obserwowano ze zwiększoną częstością. Wpływ na płodność nie został dostatecznie zbadany, aczkolwiek istnieją dowody na zaburzenia płodności u szczurów przy stosowaniu dawki przekraczającej 32 mg/kg mc/dobę.

Nie przeprowadzono badań toksyczności amantadyny w okresie okołoporodowym i poporodowym. Uważa się, że niewielkie ilości amantadyny są wydzielane do mleka matki. Brak danych dotyczących przenikania leku przez łożysko.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia ziemniaczana

Żelatyna

Powidon

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Kroskarmeloza sodowa

Otoczka:

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Żółcień pomarańczowa (E 110)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Magnezu stearynian Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie należy stosować tego produktu po upływie terminu ważności.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z polipropylenu / aluminium zawierające 30 lub 100 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ibtiR

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

o2P Ąj.aZOO^i

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO    „    „    -

41. cZoof,

10

Amantix