+ iMeds.pl

Amarosal 1,5 g/10 gUlotka Amarosal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Amarosal

1,5 g/10,0 g syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amarosal

3.    Jak stosować lek Amarosal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amarosal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje

Lek Amarosal zawiera wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika) oraz owocu kopru włoskiego, które zwiększają wydzielanie soku żołądkowego wywołując łaknienie.

Lek Amarosal stosuje się w braku łaknienia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amarosal Kiedy nie stosować leku Amarosal

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

- jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny złożonych (Asteracae)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

15 ml leku Amarosal zawiera ok. 12 g sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i lek Amarosal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Amarosal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Amarosal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Syrop stosować doustnie, ok. pół godziny przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy dziennie 2,5 ml miarką lub 54 łyżeczki do herbaty, dzieci powyżej 6 lat i młodzież - 2 do 3 razy dziennie 5 ml miarką lub 1 łyżeczka do herbaty, dorośli - 3 do 4 razy dziennie 15 ml miarką lub 1 łyżka stołowa.

Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amarosal

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania podczas stosowania leku Amarosal. Pominięcie zastosowania leku Amarosal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amarosal

Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić ponowny brak łaknienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób nadwrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne w postaci odczynów skórnych i ze strony układu oddechowego. Częstość ich występowania jest nieznana.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Amarosal

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25° C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amarosal

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny (1:2) złożony z : ziela krwawnika (Millefolii herba), ziela szanty (Marrubii herba), liścia melisy (Melissae folio), owocu kopru włoskiego (Foeniculi amari fructu) (3/2/3/2) - 15,0 g na 100,0 g produktu leczniczego [Ekstrahent: woda oczyszczona]

Substancje pomocnicze to: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578, benzoesan sodu.

Jak wygląda lek Amarosal i co zawiera opakowanie

Amarosal to syrop o barwie herbacianej.

Butelka ze szkła barwnego zawiera 125 g preparatu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Nazwa i adres: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225 Faks: + 48 71 372 47 40 E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Amarosal

Charakterystyka Amarosal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amarosal , 1,5 g/10,0 g, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g syropu Amarosal zawiera 15,0 g wyciągu płynnego (1: 2) złożonego z: ziela krwawnika (Millefolii herba), ziela szanty (Marrubii herba), liścia melisy (Melissae folio) i owocu kopru włoskiego (Foeniculi amari fructu) (3/2/3/2)

[Ekstrahent: woda oczyszczona]

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 62,0 g Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Amarosal stosuje się w braku łaknienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Syrop stosować doustnie, ok. pół godziny przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy dziennie 2,5 ml miarką lub 'A łyżeczki do herbaty, dzieci powyżej 6 lat i młodzież - 2 do 3 razy dziennie 5 ml miarką lub 1 łyżeczka do herbaty, dorośli - 3 do 4 razy dziennie 15 ml miarką lub 1 łyżka stołowa.

Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach należy rozważyć zmianę leczenia.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z uwagi na brak dostatecznych badań nie należy stosować syropu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Amarosal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Amarosal mogą wystąpić:

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) - częstość nieznana,

•    zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony układu oddechowego) - częstość nieznana

4.9    Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania u ludzi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: {grupa}, kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

W skład syropu wchodzi wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika) oraz owocu kopru włoskiego, które zwiększaj ą wydzielanie soku żołądkowego na drodze odruchowej. Tradycyjnie stosuje się tego typu preparat w braku łaknienia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie prowadzono badań farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Nie prowadzono badań toksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578, benzoesan sodu.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego zaw. 125 g syropu, zamknięta zakrętką z HDPE, umieszczona w pudełku tekturowym wraz z miarką i ulotką informacyjną dla pacjenta.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nazwa i adres: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225 Faks: + 48 71 372 47 40 E-mail: herbapol@herbapol.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 7552

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.02.1998 r./

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Amarosal