+ iMeds.pl

Ambrohexal 7,5 mg/mlUlotka Ambrohexal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AmbroHEXAL, 7,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest AmbroHEXAL i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AmbroHEXAL

3.    Jak stosować AmbroHEXAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AmbroHEXAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AmbroHEXAL i w jakim celu się go stosuje

AmbroHEXAL zawiera substancję czynną ambroksolu chlorowodorek - lek mukolityczny i wykrztuśny. Lek zwiększa ilość wydzieliny oskrzelowej i zmniejsza jej lepkość. Poprawia transport rzęskowy nabłonka oddechowego, co ułatwia oddychanie i odkrztuszanie. Zwiększa również wytwarzanie surfaktantu (substancji zmniejszającej napięcie powierzchniowe) w pęcherzykach płucnych.

AmbroHEXAL stosuje się w zapobieganiu powikłaniom płucnym u pacjentów w okresie intensywnej opieki medycznej po operacjach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AmbroHEXAL Kiedy nie stosować leku AmbroHEXAL

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku AmbroHEXAL należy zachować ostrożność, jeśli:

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek i (lub) ciężkie choroby wątroby,

AmbroHEXAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie mieszać leku AmbroHEXAL z innymi lekami, zwłaszcza o odczynie zasadowym (pH powyżej 6,3), ze względu na możliwość wytrącenia się osadu.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększone przenikanie antybiotyku do błony śluzowej i śluzu oskrzeli.

Brak doniesień o klinicznie znaczących niekorzystnych interakcjach z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku AmbroHEXAL w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować AmbroHEXAL

AmbroHEXAL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do podawania dożylnego, domięśniowego lub podskórnego.

Dorośli

1 ampułka (2 ml) 2 lub 3 razy na dobę.

W ciężkich przypadkach 2 ampułki (4 ml) 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci

Średnia dawka dobowa wynosi od 1,2 do 1,6 mg/kg mc.

■    Dzieci w wieku powyżej 5 lat

1 ampułka (2 ml) 2 lub 3 razy na dobę.

■    Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

'A ampułki (1 ml) 3 razy na dobę.

■    Dzieci w wieku poniżej 2 lat

A ampułki (1 ml) 2 razy na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki leku lub wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

AmbroHEXAL można podawać w infuzji dożylnej w 0,9% roztworze chlorku sodu, płynie Ringera lub w 5% roztworze glukozy.

Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Skuteczność leczenia wspomaga przyjmowanie dużej ilości płynów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AmbroHEXAL

Nie opisano dotychczas szczególnych objawów przedawkowania ambroksolu u ludzi.

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku AmbroHEXAL mogą wystąpić objawy wymienione niżej w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. Zaleca się leczenie objawowe.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstości działań niepożądanych leku AmbroHEXAL nie można określić na podstawie dostępnych danych (częstość nieznana). Są to: bardzo ciężkie reakcje alergiczne (tzw. reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanki podskórnej, najczęściej rąk, stóp, powiek, warg i błon śluzowych), wysypka, pokrzywka, świąd i inne reakcje nadwrażliwości, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność i bóle brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać AmbroHEXAL

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera AmbroHEXAL

-    Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna ampułka (2 ml) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorofosforan siedmiowodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda AmbroHEXAL i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w ampułkach z oranżowego szkła w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 5 lub 20 ampułek po 2 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

4 UR.DZL.ZLN.4020.0942.2012

Ambrohexal

Charakterystyka Ambrohexal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AmbroHEXAL, 7,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ampułka (2 ml) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie powikłaniom płucnym u pacjentów w okresie intensywnej opieki medycznej po operacjach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

1 ampułka (2 ml) 2 lub 3 razy na dobę dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

W ciężkich przypadkach 2 ampułki (4 ml) 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci

Średnia dawka dobowa wynosi od 1,2 do 1,6 mg/kg mc.

■    Dzieci w wieku powyżej 5 lat

1 ampułka (2 ml) 2 lub 3 razy na dobę.

■    Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

'A ampułki (1 ml) 3 razy na dobę.

■    Dzieci w wieku poniżej 2 lat

A ampułki (1 ml) 2 razy na dobę.

Uwaga

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp między kolejnymi dawkami.

Sposób podawania i okres trwania leczenia

AmbroHEXAL można podawać w infuzji dożylnej w 0,9% roztworze chlorku sodu, płynie Ringera lub w 5% roztworze glukozy.

Skuteczność leczenia wspomaga przyjmowanie dużej ilości płynów.

Czas trwania leczenia należy ustalać indywidualnie, w zależności od wskazania i przebiegu choroby.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ambroksol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby.

Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie, a następnie wydalanych przez nerki, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększone przenikanie antybiotyku do tkanki płucnej oraz do błony śluzowej i śluzu oskrzeli.

Brak doniesień o klinicznie znaczących niekorzystnych interakcjach z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Obszerne doświadczenie kliniczne uzyskane po 28. tygodniu ciąży nie dowiodło szkodliwego wpływu ambroksolu na płód. Mimo to, podczas stosowania w okresie ciąży należy zachować zwykłe środki ostrożności. Stosowanie produktu AmbroHEXAL, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, nie jest zalecane.

Ambroksolu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Wprawdzie nie należy spodziewać się niepożądanego wpływu na karmione piersią niemowlę, ale stosowanie produktu AmbroHEXAL w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań i nie dowiedziono wpływu produktu AmbroHEXAL na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd i inne reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nudności, wymioty, biegunka, niestrawność i bóle brzucha.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano dotychczas szczególnych objawów przedawkowania ambroksolu u ludzi.

Objawy zgłaszane po przypadkowym przedawkowaniu i (lub) omyłkowym zastosowaniu ambroksolu odpowiadały działaniom niepożądanym występującym po podaniu zalecanych dawek. Może być konieczne zastosowanie leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne.

Kod ATC: R05CB06

Ambroksol jest aktywnym metabolitem bromoheksyny, lekiem mukolitycznym i wykrztuśnym. Upłynnia wydzielinę oskrzelową, zwiększa wytwarzanie rzadkiej wydzieliny w drzewie oskrzelowym, poprawia transport rzęskowy przez zmniejszenie lepkości wydzieliny i stymulację rzęsek nabłonka oddechowego, zwiększa wytwarzanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym ambroksolu w dawce 30 mg średnie stężenie leku w osoczu po 5 minutach wynosiło 257± 117 ng/ml, po godzinie 161±67 ng/ml, a po 12 godzinach 13±7 ng/ml. Wykazano dwukompartmentowy model dystrybucji ambroksolu po podaniu dożylnym. Średni okres półtrwania (t1/2p) wynosi 3,72±1,8 godziny, a średnia objętość dystrybucji 1,52±0,48 l/kg.

Wartości AUC mieszczą się w zakresie od 327 do 1281 ng/ml x h (średnio 809±362 ng/ml x h).

Średni czas obecności aktywnego ambroksolu w organizmie (ang. MTT - mean residence time of the active drug in organism) wynosi 4,94±1,86 godziny.

Lek w znacznym stopniu (80-90%) wiąże się z białkami osocza.

Ponad 90% ambroksolu wydalane jest przez nerki w postaci metabolitów, a mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej. Ciężkie zaburzenia czynności nerek powodują wydłużenie okresu półtrwania metabolitów ambroksolu.

Lek przenika przez barierę krew-mózg, barierę łożyskową i do mleka matki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ambroksolu chlorowodorek ma niski wskaźnik toksyczności ostrej. W badaniach toksyczności po wielokrotnym podaniu doustne dawki 150 mg/kg mc./dobę (myszy, 4 tygodnie), 50 mg/kg mc./dobę (szczury, 52 i 78 tygodni), 40 mg/kg mc./dobę (króliki, 26 tygodni) i 10 mg/kg mc./dobę (psy,

52 tygodnie) nie wywoływały dających się zaobserwować szkodliwych działań (ang. no-observed adverse effect level, NOAEL). Nie ustalono narządów docelowych dla toksycznego działania ambroksolu. Trwające cztery tygodnie badania toksyczności ambroksolu chlorowodorku podawanego w 3-godzinnej infuzji dożylnej na dobę szczurom (w dawkach 4, 16 i 64 mg/kg mc./dobę) i psom (w dawkach 45, 90 i 120 mg/kg mc./dobę) nie wykazały ciężkich miejscowych i ogólnoustrojowych działań toksycznych, w tym zmian histopatologicznych. Wszystkie działania niepożądane były przemijające.

Badania na szczurach i królikach nie wykazały embriotoksycznego ani teratogennego działania

ambroksolu podawanego doustnie w dawkach, odpowiednio, do 3000 mg/kg mc./dobę i

200 mg/kg mc./dobę. Dawki do 500 mg/kg mc./dobę nie powodowały zaburzeń płodności samic i

samców szczurów. W badaniu wpływu na około- i pourodzeniowy rozwój szczurów największa dawka, po podaniu której nie obserwowano żadnego działania niepożądanego, wynosiła 50 mg/kg mc./dobę.

Ambroksolu chlorowodorek w dawce 500 mg/kg mc./dobę wykazywał nieznaczną toksyczność dla samic i ich potomstwa, na co wskazywał opóźniony przyrost masy ciała i zmniejszona wielkość miotu.

Badania genotoksyczności in vitro (test Amesa i test aberracji chromosomów) oraz in vivo (test mikrojądrowy u myszy) nie wykazały mutagennego działania ambroksolu chlorowodorku.

Nie wykazano rakotwórczego działania ambroksolu chlorowodorku podawanego w pożywieniu przez 105 tygodni myszom (w dawkach 50, 200 i 800 mg/kg mc./dobę) i przez 116 tygodni szczurom (w dawkach 65, 250 i 1000 mg/kg mc./dobę).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu wodorofosforan siedmiowodny Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu AmbroHEXAL z innymi lekami, zwłaszcza o odczynie zasadowym (pH powyżej 6,3), ze względu na możliwość kłaczkowania i wytrącenia się osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z oranżowego szkła typu I w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 5 ampułek po 2 ml lub 20 ampułek po 2 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ampułki nie wymagają nacinania pilniczkiem.

Ampułkę należy ustawić białym punktem ku górze, wytrząsnąć zawartość szyjki i odłamać ją ku dołowi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3418

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.11.1994 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 UR.DZL.ZLN.4020.0942.2012

Ambrohexal