Imeds.pl

Ambrosolvan 15 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ambrosolvan, 15 mg/5 ml, syrop

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambrosolvan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrosolvan

3.    Jak stosować lek Ambrosolvan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambrosolvan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ambrosolvan i w jakim celu się go stosuje

Ambrosolvan syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który działa wykrztuśnie i mukolitycznie (rozrzedza śluz). Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrosolvan

Kiedy nie stosować leku Ambrosolvan

•    Nadwrażliwość (uczulenie) na ambroksol, bromoheksynę lub na którąkolwiek substancję

pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    U dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambrosolvan:

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, ponieważ lek ma niekorzystny wpływ na błonę śluzową żołądka,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza,

-    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Ambrosolvan,

- jeśli pacjent ma osłabiony odruch kaszlowy lub zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ponieważ rozrzedzona wydzielina może zalegać w drogach oddechowych. Upłynnienie dużej ilości wydzieliny u pacjentów unieruchomionych i w ciężkim stanie oraz u małych dzieci musi być związane z jej odsysaniem. U takich pacjentów nie należy podawać leków hamujących odruch kaszlu, ponieważ może dojść do nagromadzenia się wydzieliny w drogach oddechowych.

Wydzielinę oskrzelową należy dokładnie odkrztuszać.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ambrosolvan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ambrosolvan a inne leki

Ambrosolvan może wchodzić w interakcje z innymi lekami, które są przyjmowane jednocześnie.

Dotyczy to głównie następujących grup leków:

•    antybiotyki, np. amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina,

•    leki przeciwkszlowe, np. kodeina.

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Ambrosolvan z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania leku Ambrosolvan w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Karmienie piersią:

Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Ambrosolvan w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ambrosolvan zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Ambrosolvan zawiera sorbitol (E 420).

5 ml syropu zawiera 2,25 g sorbitolu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. Jak stosować lek Ambrosolvan

Lek Ambrosolvan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zażywać doustnie, po posiłku.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przez pierwsze 2 do 3 dni należy stosować 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat:

2,5 ml syropu (A łyżki miarowej) 3 razy na dobę

Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem.

Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ambrosolvan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambrosolvan

Nie opisano przypadków przedawkowania ambroksolu.

Po zażyciu większej niż zalecona dawki leku Ambrosolvan mogą wystąpić objawy wymienione niżej w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. Zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ambrosolvan

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy niezwłocznie ją zażyć, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjmować lek zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ambrosolvan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli podczas stosowania leku Ambrosolvan u pacjenta wystąpi wysypka, zmiany na skórze lub w obrębie błon śluzowych lub pacjent zaobserwuje tworzenie się pęcherzy albo rozległe złuszczanie skóry, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) powodujący trudności w oddychaniu należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Takie objawy występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000).

Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane_(występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):

• nudności, niedoczulica jamy ustnej i gardła, zaburzenia smaku (np. zmieniony smak).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):

•    wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność,suchość błony śluzowej jamy ustnej,

Rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000):

•    wysypka, pokrzywka,

•    zgaga.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

•    suchość w gardle, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd i inne reakcje nadwrażliwości, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mailmdl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Ambrosolvan

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, chronić przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Nie stosować leku Ambrosolvan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po oznaczeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ambrosolvan

-    Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: sorbitol ciekły, krystalizujący (70%) (E 420), glicerol (E 422), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), aromat truskawkowy, płynny 502301 T, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ambrosolvan i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego o pojemności 125 ml lub 200 ml, zawierająca odpowiednio 120 ml lub

200 ml syropu, zamknięta aluminiową zakrętką lub zakrętką PP, z laminowaną tekturową uszczelką,

z dołączoną łyżeczką polistyrenową. Butelka znajduje się w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5