+ iMeds.pl

Ambrotaxer 15 mg/5 mlUlotka Ambrotaxer

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ambrotaxer, 15 mg/5, ml syrop

Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Ambrotaxer ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 - 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambrotaxer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrotaxer

3.    Jak stosować lek Ambrotaxer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambrotaxer

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Chlorowodorek ambroksolu, substancja czynna leku Ambrotaxer, zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Syrop Ambrotaxer jest wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaleganiem lepkiej, śluzowej wydzieliny i utrudnieniem jej wykrztuszania.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMBROTAXER Kiedy nie stosować leku Ambrotaxer

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrotaxer.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambrotaxer

-    jeżeli u pacjenta występują schorzenia nerek lub wątroby nie powinien on przyjmować leku Ambrotaxer bez konsultacji lekarskiej.

-    jeżeli po 4 - 5 dniach stosowania leku nie wystąpi zmniejszenie nasilenia kaszlu i poprawa stanu pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

• Równoczesne podawanie ambroksolu i antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu,

erytromycyny, doksycykliny) prowadzi do zwiększenia stężenia antybiotyku w miąższu płuc.

• Nie zaleca się równoczesnego podawania ambroksolu i leków przeciwkaszlowych (np. kodeiny).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Ambrotaxer w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Ambrotaxer u kobiet karmiących piersią, ponieważ chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ambrotaxer

•    5 ml syropu Ambrotaxer zawiera 1,75 g sorbitolu. Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczaj ące.

•    Lek Ambrotaxer zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

•    Syrop Ambrotaxer zawiera także glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMBROTAXER

Lek Ambrotaxer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Syrop należy zażywać doustnie, w trakcie posiłków.

Bez konsultacji lekarskiej nie należy stosować tego leku dłużej niż przez 4-5 dni.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Leczenie w ostrych chorobach lub początkowe leczenie w przewlekłych chorobach należy rozpoczynać od dawki 60 mg (20 ml syropu) 2 razy na dobę przez pierwsze 2 - 3 dni, a następnie dawkę można zmniejszyć o połowę - do 30 mg (10 ml) 2 razy na dobę.

Dzieci

-    w wieku od 6 do 12 lat - 5 ml 2 do 3 razy na dobę;

-    w wieku od 2 do 6 lat - 2,5 ml 3 razy na dobę;

-    w wieku od 1 do 2 lat - 2,5 ml 2 razy na dobę;

-    w pierwszym roku życia - lek nie jest zalecany;

Leku nie stosować u dzieci bez porozumienia się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambrotaxer

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ambrotaxer należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ambrotaxer

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć tę dawkę jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku według zaleconego schematu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ambrotaxer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ambrotaxer mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zaburzenia smaku, nudności, osłabienie czucia w obrębie jamy ustnej i gardła.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

suchość w jamie ustnej, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): wysypka skórna, pokrzywka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

ciężkie reakcje skórne, takie jak martwica naskórka i zespół Stevensa-Johnsona (choroba, w przebiegu której występuje wysoka gorączka oraz wysypka z pęcherzami na skórze i błonach śluzowych).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): suchość w gardle, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (nagle występujące reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca m.in. obrzęk w obrębie twarzy, warg, jamy ustnej i (lub) gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i połykaniu), świąd oraz inne objawy nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMBROTAXER

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ambrotaxer po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 1 miesiąc.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ambrotaxer

-    Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: sorbitol (E 420), kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glicerol, glikol propylenowy, sacharyna sodowa

(E 954), aromat malinowy*, woda oczyszczona.

* skład aromatu: kwas mlekowy, triacetyna, wanilina, p-hydroksybenzyloaceton, olejek różany.

Jak wygląda lek Ambrotaxer i co zawiera opakowanie

Syrop Ambrotaxer to klarowny płyn barwy bladożółtej z delikatnym odcieniem brązowym o zapachu malinowym.

Syrop Ambrotaxer jest dostępny w butelce z ciemnobrunatnego szkła zamkniętej polietylenową lub aluminiową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, lub butelce z ciemnobrunatnego PET zamkniętej polietylenową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, umieszczonej wraz z miarką dozującą z PP w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa, Polska

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Ambrotaxer

Charakterystyka Ambrotaxer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambrotaxer, 15 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:

5 ml syropu zawiera: sorbitol 1750 mg, metylu parahydroksybenzoesan 5 mg, propylu parahydroksybenzoesan 1 mg, glikol propylenowy 100 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Klarowny płyn barwy bladożółtej z delikatnym odcieniem brązowym, o zapachu malinowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaleganiem lepkiej, śluzowej wydzieliny i utrudnieniem jej wykrztuszania.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania:

Syrop Ambrotaxer należy przyjmować doustnie, w trakcie posiłków.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Leczenie w ostrych chorobach lub początkowe leczenie w przewlekłych chorobach należy rozpoczynać od dawki 60 mg (20 ml syropu) 2 razy na dobę przez pierwsze 2 - 3 dni, a następnie dawkę można zmniejszyć o połowę - do 30 mg (10 ml) 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 120 mg.

Dzieci

-    w wieku od 6 do 12 lat - 15 mg (5 ml) 2 do 3 razy na dobę;

- w wieku od 2 do 6 lat - 7,5 mg (2,5 ml) 3 razy na dobę;

- w wieku od 1 do 2 lat - 7,5 mg (2,5 ml) 2 razy na dobę;

-    w 1 roku życia - produkt leczniczy nie jest zalecany;

Czas trwania leczenia - Bez konsultacji lekarskiej nie należy stosować tego produktu leczniczego dłużej niż przez 4 - 5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Ambroksol należy podawać z zachowaniem ostrożności osobom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub z zaburzeniami czynności nerek. W takich przypadkach należy zmniejszyć dawkę leku (połowa zalecanej dawki), a czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 - 5 dni.

•    W ciężkiej niewydolności nerek należy brać pod uwagę możliwość kumulacji metabolitów ambroksolu, które powstały w wątrobie.

•    Jeżeli po 4 - 5 dniach stosowania produktu Ambrotaxer stan pacjenta nie ulegnie poprawie lub pogorszy się, konieczna jest ponowna ocena leczenia.

•    Podczas stosowania produktów leczniczych o działaniu wykrztuśnym, takich jak chlorowodorek ambroksolu, bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Większość przypadków można wyjaśnić ciężkim przebiegiem choroby podstawowej pacjenta i (lub) jednoczesnym stosowaniem leków. Ponadto we wczesnej fazie zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella u pacjentów mogą wystąpić wczesne, nieswoiste objawy jak w grypie (np. gorączka, bóle mięśni i stawów, katar, kaszel, ból gardła). Możliwe jest, że pacjenci wprowadzeni w błąd przez te objawy rozpoczynają leczenie objawowe z zastosowaniem leków przeciwkaszlowych i przeciw przeziębieniu. Z tego powodu w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie ambroksolu.

•    Ze względu na możliwość gromadzenia się wydzieliny oskrzelowej, należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Ambrotaxer u pacjentów z zaburzeniami transportu śluzowo-rzęskowego w oskrzelach i dużą ilością wydzieliny (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek).

•    W związku z tym, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, ambroksol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.

•    5 ml syropu Ambrotaxer zawiera 1,75 g sorbitolu. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g.

•    Syrop Ambrotaxer zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

•    Syrop Ambrotaxer zawiera także glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Równoczesne podawanie ambroksolu i antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny) prowadzi do zwiększenia stężenia antybiotyku w miąższu płuc.

•    Nie zaleca się równoczesnego podawania ambroksolu i leków przeciwkaszlowych.

•    Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji ambroksolu z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża:

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój po urodzeniu.

Duże doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania po 28. tygodniu ciąży nie wykazało szkodliwego wpływu na płód.

Niemniej jednak należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży. Szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, nie zaleca się stosowania ambroksolu.

Laktacja:

Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka matki.

Mimo, że nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, nie zaleca się stosowania ambroksolu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu ambroksolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano według klasyfikacji układów i narządów, używając następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Częstość nieznana: suchość w gardle

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zaburzenia smaku

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, hipoestezja (osłabienie czucia) w obrębie jamy ustnej i gardła Niezbyt często: wymioty, biegunka, dyspepsja, bóle brzucha

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: wysypka skórna, pokrzywka

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd oraz inne objawy nadwrażliwości

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica naskórka (patrz punkt 4.4).

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono specyficznych objawów przedawkowania u ludzi.

W pojedynczych przypadkach przedawkowania i (lub) niewłaściwego stosowania produktu leczniczego występowały objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym występującym w przypadku podawania zalecanych dawek i w związku z tym może być konieczne leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wykrztuśne z wyjątkiem skojarzeń z lekami przeciwkaszlowymi, leki mukolityczne; kod ATC: R05CB06.

Ambroksol jest czynnym metabolitem bromoheksyny. Działa sekretolitycznie i sekretomotorycznie. Zwiększa wytwarzanie surfaktantu w płucach oraz pobudza czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. W rezultacie dochodzi do zwiększenia ilości śluzu i poprawy jego transportu (klirens śluzowo-rzęskowy). Zwiększenie wydzielania śluzu i klirensu śluzowo-rzęskowego ułatwia odkrztuszanie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu doustnym ambroksol prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego; wchłanianie rozpoczyna się wkrótce po podaniu produktu leczniczego, a maksymalne stężenie ambroksolu w osoczu występuje w ciągu 0,5 do 3 godzin po doustnym podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja: Ambroksol wiąże się z białkami osocza w około 90%. Ulega szybkiej dystrybucji w tkankach. Największe stężenie substancji czynnej stwierdzono w płucach.

Metabolizm: Ambroksol jest metabolizowany głównie w wątrobie, w mechanizmie sprzęgania.

Wydalanie: 90% dawki ambroksolu jest wydalane przez nerki. Nie ulega kumulacji w przypadku niewydolności nerek. Ambroksol przenika do mleka matki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po podaniu doustnym ambroksolu samicom szczurów albinosów w dawkach do 3 000 mg/kg mc. i samicom królików w dawkach do 200 mg/kg mc. nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego. Ambroksol w dawkach do 500 mg/kg mc. nie wpływa na płodność szczurów.

Podczas podawania ambroksolu w dawce 500 mg/kg mc. ciężarnym samicom szczurów obserwuje się opóźnienie rozwoju płodu - mniejszą masę ciała i mniejsze rozmiary płodu.

Ambroksol nie wykazuje działania mutagennego (test Amesa i test mikrojądrowy).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Kwas cytrynowy jednowodny Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Glicerol

Glikol propylenowy Sacharyna sodowa (E 954)

Aromat malinowy 54428A7*

Woda oczyszczona

* skład aromatu: kwas mlekowy, triacetyna, wanilina, p-hydroksybenzyloaceton, olejek różany

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z ciemnobrunatnego szkła zamknięta polietylenową lub aluminiową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, lub butelka z ciemnobrunatnego PET zamknięta polietylenową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca 100 ml syropu, umieszczona wraz z miarką dozującą z PP w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18087

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.04.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ambrotaxer