Imeds.pl

Ambrotaxer 15 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ambrotaxer, 15 mg/5, ml syrop

Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Ambrotaxer ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 - 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambrotaxer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrotaxer

3.    Jak stosować lek Ambrotaxer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambrotaxer

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Chlorowodorek ambroksolu, substancja czynna leku Ambrotaxer, zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Syrop Ambrotaxer jest wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaleganiem lepkiej, śluzowej wydzieliny i utrudnieniem jej wykrztuszania.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMBROTAXER Kiedy nie stosować leku Ambrotaxer

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrotaxer.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambrotaxer

-    jeżeli u pacjenta występują schorzenia nerek lub wątroby nie powinien on przyjmować leku Ambrotaxer bez konsultacji lekarskiej.

-    jeżeli po 4 - 5 dniach stosowania leku nie wystąpi zmniejszenie nasilenia kaszlu i poprawa stanu pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

• Równoczesne podawanie ambroksolu i antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu,

erytromycyny, doksycykliny) prowadzi do zwiększenia stężenia antybiotyku w miąższu płuc.

• Nie zaleca się równoczesnego podawania ambroksolu i leków przeciwkaszlowych (np. kodeiny).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Ambrotaxer w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Ambrotaxer u kobiet karmiących piersią, ponieważ chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ambrotaxer

•    5 ml syropu Ambrotaxer zawiera 1,75 g sorbitolu. Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczaj ące.

•    Lek Ambrotaxer zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

•    Syrop Ambrotaxer zawiera także glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMBROTAXER

Lek Ambrotaxer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Syrop należy zażywać doustnie, w trakcie posiłków.

Bez konsultacji lekarskiej nie należy stosować tego leku dłużej niż przez 4-5 dni.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Leczenie w ostrych chorobach lub początkowe leczenie w przewlekłych chorobach należy rozpoczynać od dawki 60 mg (20 ml syropu) 2 razy na dobę przez pierwsze 2 - 3 dni, a następnie dawkę można zmniejszyć o połowę - do 30 mg (10 ml) 2 razy na dobę.

Dzieci

-    w wieku od 6 do 12 lat - 5 ml 2 do 3 razy na dobę;

-    w wieku od 2 do 6 lat - 2,5 ml 3 razy na dobę;

-    w wieku od 1 do 2 lat - 2,5 ml 2 razy na dobę;

-    w pierwszym roku życia - lek nie jest zalecany;

Leku nie stosować u dzieci bez porozumienia się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambrotaxer

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ambrotaxer należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ambrotaxer

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć tę dawkę jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku według zaleconego schematu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ambrotaxer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ambrotaxer mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zaburzenia smaku, nudności, osłabienie czucia w obrębie jamy ustnej i gardła.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

suchość w jamie ustnej, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): wysypka skórna, pokrzywka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

ciężkie reakcje skórne, takie jak martwica naskórka i zespół Stevensa-Johnsona (choroba, w przebiegu której występuje wysoka gorączka oraz wysypka z pęcherzami na skórze i błonach śluzowych).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): suchość w gardle, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (nagle występujące reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca m.in. obrzęk w obrębie twarzy, warg, jamy ustnej i (lub) gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i połykaniu), świąd oraz inne objawy nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMBROTAXER

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ambrotaxer po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 1 miesiąc.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ambrotaxer

-    Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: sorbitol (E 420), kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glicerol, glikol propylenowy, sacharyna sodowa

(E 954), aromat malinowy*, woda oczyszczona.

* skład aromatu: kwas mlekowy, triacetyna, wanilina, p-hydroksybenzyloaceton, olejek różany.

Jak wygląda lek Ambrotaxer i co zawiera opakowanie

Syrop Ambrotaxer to klarowny płyn barwy bladożółtej z delikatnym odcieniem brązowym o zapachu malinowym.

Syrop Ambrotaxer jest dostępny w butelce z ciemnobrunatnego szkła zamkniętej polietylenową lub aluminiową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, lub butelce z ciemnobrunatnego PET zamkniętej polietylenową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym, umieszczonej wraz z miarką dozującą z PP w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa, Polska

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4