+ iMeds.pl

Ambroxol 123ratio 3 mg/mlUlotka Ambroxol 123ratio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml, roztwór doustny

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 5 dni (u dzieci w wieku poniżej 6 lat w ciągu 3 dni) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ambroxol 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambroxol 123ratio

3.    Jak stosować lek Ambroxol 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ambroxol 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ambroxol 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Ambroxol 123ratio zawiera jako substancję czynną ambroksolu chlorowodorek. Należy on do grupy leków mukolitycznych, pomagających oczyścić drogi oddechowe z nadmiernej ilości śluzu.

Ambroxol 123ratio jest stosowany w leczeniu chorób dróg oddechowych, wymagających usuwania śluzu (plwociny) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Lek rozrzedza śluz ułatwiając jego usunięcie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambroxol 123ratio Kiedy nie stosować leku Ambroxol 123ratio

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambroxol 123ratio,

-    u dzieci w wieku do 2 lat,

-    jeśli pacjent ma dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji fruktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ambroxol 123ratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeżeli u pacjenta występuje długotrwały kaszel,

-    jeżeli u pacjenta występuje astma oskrzelowa lub ciężkie napady astmy,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    jeżeli u pacjenta występują wrzody żołądka lub dwunastnicy,

-    jeżeli u pacjenta występuje choroba zwana pierwotną dyskinezą rzęsek z zaburzoną czynnością motoryczną oskrzeli.

Jeżeli u pacjenta wystąpią zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem i dla ostrożności przerwać stosowanie leku Ambroxol 123ratio.

Inne leki i Ambroxol 123ratio

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Leku Ambroxol 123ratio nie należy podawać jednocześnie z lekami hamującymi odruch kaszlu, np. kodeiną lub dekstrometorfanem.

Stosowanie leku Ambroxol 123ratio z antybiotykami (leki stosowane w leczeniu zakażeń), np. amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, prowadzi do zwiększonego stężenia antybiotyku w śluzie.

Ambroxol 123ratio z jedzeniem i piciem

Ambroxol 123ratio należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie obserwowano szkodliwego działania w okresie ciąży. Jednak, stosowanie w okresie ciąży nie jest zalecane, w szczególności w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Stosowanie leku Ambroxol 123ratio nie jest zalecane podczas karmienia piersią, jednak nie należy się spodziewać szkodliwego niepożądanego wpływu na dzieci karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem ambroksolu chlorowodorku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Brak dowodów, aby Ambroxol 123ratio mógł wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ambroxol 123ratio zawiera sorbitol.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ambroxol 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli nie zalecono inaczej, zaleca są poniższe dawki leku Ambroxol 123ratio:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo przez 2 do 3 dni należy stosować 10 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml_3 razy na dobę (co 8 godzin), co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Następnie należy stosować 10 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml_dwa razy na dobę_(co 12 godzin), co odpowiada 60 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Stosowanie u dzieci Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Ten lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

2,5 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml 3 razy na dobę (co 8 godzin), co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:

5 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml 2 do 3 razy na dobę (co 12 lub 8 godzin), co odpowiada 3045 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Jak stosować lek

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego.

Ambroxol 123ratio należy przyjmować po posiłku, korzystając z załączonego dozownika (strzykawka doustna).

Zalecane jest wypicie szklanki wody po podaniu leku i picie dużej ilości płynów w ciągu dnia.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli po 5 dniach stosowania leku nie następuje poprawa lub objawy nasilają się (po 3 dniach u dzieci w wieku poniżej 6 lat).

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji w celu właściwego podawania roztworu doustnego.


nasadka

butelki


1.    Wstrząsnąć zamkniętą butelką przed każdym użyciem.

2.    Zdjąć nakrętkę uniemożliwiającą otwarcie przez dzieci.

3.    Należy upewnić się, że nasadka jest wciśnięta do szyjki butelki.

4.    Przed wprowadzeniem strzykawki doustnej do nasadki butelki należy całkowicie wsunąć tłok. Następnie mocno wcisnąć strzykawkę doustną do otworu nasadki.

5.    Odwrócić całość (butelkę ze strzykawką doustną) do góry dnem.

6.    Pociągnąć za tłok aż do pobrania odpowiedniej dawki (patrz rysunek poniżej).

7.    Obrócić całość do właściwego położenia i zdjąć strzykawkę z nasadki.

8.    Podać lek bezpośrednio do ust. Nie mieszać z jakimkolwiek płynem przed podaniem.

9.    Po połknięciu leku należy napić się herbaty lub soku w celu wypłukania i połknięcia pozostałego w ustach leku.

10.    Zamknąć butelkę za pomocą nakrętki uniemożliwiającej otwarcie przez dzieci.

11.    Rozmontować strzykawkę doustną, przemyć bieżącą wodą i wysuszyć przed następnym podaniem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambroxol 123ratio

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się najbliższego szpitala lub do lekarza.

Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i pozostały roztwór do szpitala lub przychodni, aby lekarz wiedział, jaki lek jest stosowany.

Pominięcie zastosowania leku Ambroxol 123ratio

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy niezwłocznie ją zażyć, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjmować lek zgodnie z zaleceniami. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego wymienionego poniżej, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    ból brzucha, nudności lub wymioty, zmiana smaku, suchość w jamie ustnej,

•    reakcje alergiczne (w tym świąd skóry lub wysypka, trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, obrzęk twarzy lub gardła, obrzęk skóry), gorączka.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    zgaga.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    zaparcia, ślinotok,

•    ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs. Objawy reakcji alergicznych, które mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk i czasami spadek ciśnienia krwi.

•    utrudnione lub bolesne oddawanie moczu,

•    katar, suchość błony śluzowej dróg oddechowych.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    wysypka lub swędzenie skóry,

•    uczucie drętwienia w gardle.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ambroxol 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ambroxol 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce lub pudełku po „Termin ważności” lub skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w pozycji pionowej.

Lek Ambroxol 123ratio roztwór doustny należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ambroxol 123ratio

-    Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Każdy ml roztworu doustnego zawiera 3 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to: acesulfam potasowy (E 950), kwas benzoesowy (E 210), glicerol 85%

(E 422), hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), aromat malinowy, aromat waniliowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ambroxol 123ratio i co zawiera opakowanie

Lek Ambroxol 123ratio jest klarownym, bezbarwnym roztworem o malinowym zapachu.

Butelka z PET koloru brązowego z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i doustną strzykawką (strzykawka 5 ml z podziałką co 0,25 ml) z nasadką wciskaną do szyjki butelki.

Butelka z PET koloru brązowego z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci z karbowaną wkładką dozującą i doustną strzykawką (strzykawka 5 ml z podziałką co 0,25 ml).

Wielkość opakowania: 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov Republika Czeska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen Węgry

Teva Operations Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków

Teva Operations Sp. z.o.o

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Merckle GmbH/Merckle, Blaubeuren

Ludwig-Merckle Strasse 3, D-89143 Blaubeuren Niemcy

CT Arzneimittel GmbH

Graf-Arco-Straße 3, 89079UIm Niemcy

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztok

Niemcy

Ambro-ratiopharm 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Irlandia

Ambroxol Teva 3 mg/ml oral solution

Polska

Ambroxol 123ratio

Portugalia

Ambroxol Ratiopharm

Hiszpania

FormulaMucol 3 mg/ml solución oral EFG

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2013

6

Ambroxol 123ratio

Charakterystyka Ambroxol 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu doustnego zawiera 3 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (E 420): 245 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Klarowny, bezbarwny roztwór doustny o zapachu malinowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako lek mukolityczny w leczeniu chorób dróg oddechowych związanych z nieprawidłowym wydzielaniem śluzu i utrudnieniem transportu wpływających na wydzielanie i usuwanie śluzu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaleca się poniższe dawkowanie produktu Ambroxol 123 ratio (dawka 5 ml = jedna strzykawka): Młodzież i dzieci:

Dzieci w wieku poniżej 2 lat: Ambroxol 123ratio jest przeciwwskazany.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

2,5 ml produktu Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml (połowa strzykawki) 3 razy na dobę (co 8 godzin)

(co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:

5 ml produktu Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml (jedna strzykawka) 2 do 3 razy na dobę (co 12 lub 8 godzin) (co odpowiada 30-45 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj, początkowo przez 2 do 3 dni należy stosować 10 ml produktu Ambroxol 123ratio,

3 mg/ml (dwie strzykawki) 3 razy na dobę (co 8 godzin) (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę). Następnie należy stosować 10 ml produktu Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml (dwie strzykawki) 2 razy na dobę (co 12 godzin) (co odpowiada 60 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

W przypadku dawkowania dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, zwiększenie skuteczności jest możliwe poprzez stosowanie 10 ml produktu Ambroxol 123ratio, 6 mg/ml 2 razy na dobę (co 12 godzin) (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Zaburzenie czynności nerek: patrz punkt 4.4.

Zaburzenie czynności wątroby: patrz punkt 4.4.

Sposób podawania Tylko do podania doustnego.

Ambroxol 123ratio należy stosować po posiłku, przy użyciu dozownika (strzykawka doustna).

Po zażyciu należy wypić szklankę wody, zaleca się picie dużej ilości wody w ciągu dnia.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli po 5 dniach stosowania produktu leczniczego nie następuje poprawa lub objawy nasilają się.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    U dzieci w wieku do 2 lat.

•    U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. W przypadku rzadko występujących dziedzicznych schorzeń związanych z nietolerancją substancji pomocniczych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella mające czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych, np. ambroksolu. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej lub równoczesnym stosowaniem innych leków. W razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i dla ostrożności przerwać stosowanie ambroksolu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego ambroksol roztwór doustny u pacjentów z zaburzoną czynnością motoryczną oskrzeli (np. w rzadkich przypadkach pierwotnej dyskinezy rzęsek), ze względu na ryzyko niedrożności dróg oddechowych spowodowanej nagromadzeniem śluzu.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Należy zachować ostrożność (np. podawać w mniejszych dawkach lub dłuższych odstępach czasu) w przypadku stosowania produktu ambroksol roztwór doustny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek należy spodziewać się kumulacji metabolitów ambroksolu powstałych w wątrobie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie.

Produkt leczniczy ambroksol roztwór doustny należy ostrożne stosować u pacjentów z astmą oskrzelową i ciężkimi napadami astmy.

Specjalne ostrzeżenia związane z substancjami pomocniczymi

Ambroxol 123ratio zawiera 245 mg sorbitolu (E420) na ml. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych na skutek hamowania odruchu kaszlowego.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem i erytromycyną) zwiększa stężenie tych antybiotyków w śluzie.

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet w ciąży. Dotyczy to szczególnie okresu do 28. tygodnia ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Badania kliniczne nie wykazały szkodliwego działania na płód podczas ciąży. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania ambroksolu.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach wykazano, że ambroksol przenika do mleka matki. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet karmiących piersią, dlatego ambroksol powinien być przepisywany kobietom karmiącym piersią tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem ambroksolu chlorowodorku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Na podstawie profilu farmakokinetycznego oraz zgłaszanych działań niepożądanych, produkt leczniczy nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a.    Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest biegunka.

b.    Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Wydzielina z nosa, suchość błony śluzowej dróg oddechowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Niedoczulica gardła

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Często (>1/100 do <1/10)

Nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, suchość gardła

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zgaga

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaparcia, ślinotok

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia ogólne

Reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka, obrzęk błony śluzowej, obrzęk naczynioruchowy, niewydolność oddechowa, świąd), gorączka

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Pokrzywka

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Nie odnotowano przypadków wystąpienia ciężkich objawów w wyniku przedawkowania ambroksolu. Do najczęściej występujących objawów należały krótkotrwały niepokój i biegunka.

Ambroksol podawany pozajelitowo w dawce do 15 mg/kg mc./dobę i doustnie do 25 mg/kg mc./dobę był dobrze tolerowany.

Zgodnie z wynikami badań przedklinicznych, w przypadku skrajnego przedawkowania leku możliwe jest wystąpienie ślinotoku, nudności, wymiotów i spadku ciśnienia krwi.

Leczenie

Doraźne środki zaradcze, takie jak podanie leków przeciwwymiotnych i płukanie żołądka, nie są zazwyczaj wskazane, ponieważ powyższe objawy mogą wystąpić wyłącznie w przypadkach skrajnego przedawkowania. W większości przypadków przedawkowania ambroksolu należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne; kod ATC: R05CB06

Ambroksol, metabolit bromoheksyny, jest lekiem mukoaktywnym o szeregu właściwości, do których należy działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne przywracające fizjologiczną czynność oczyszczania dróg oddechowych, stanowiącą istotny element mechanizmów obronnych organizmu, czego skutkiem jest bardziej produktywny kaszel.

Działanie farmakologiczne przejawia się poprawą jakości śluzu, czynności rzęsek oraz wytwarzania surfaktantu płucnego.

Jakość śluzu: ambroksol pobudza aktywność komórek gruczołów surowiczych, oczyszcza już utworzone granulki śluzu, normalizuje lepkość wydzieliny oskrzelowej i w rezultacie przywraca prawidłową aktywność gruczołów cewkowo-pęcherzykowych w drogach oddechowych.

Czynność rzęsek: ambroksol zwiększa zarówno liczbę mikrokosmków nabłonka migawkowego, jak i częstość ruchów rzęsek, przyspieszając transport produkowanej wydzieliny oskrzelowej, czego skutkiem jest stabilizacja napięcia mięśni oskrzeli i poprawa odkrztuszania.

Zwiększenie wytwarzania surfaktantu: ambroksol pobudza syntezę i uwalnianie surfaktantu przez pneumocyty typu II w pęcherzykach płucnych i drobnych oskrzelikach zarówno w życiu płodowym, jak i w płucach dorosłych, co zapewnia stabilność tkanki płucnej, umożliwia prawidłowe oczyszczanie oskrzelików i pęcherzyków płucnych, a w rezultacie usprawnia mechanikę oddychania i poprawia wymianę gazową. Te działania obserwowano w badaniach in vitro i in vivo wykonanych u różnych gatunków zwierząt.

W różnych badaniach przedklinicznych wykazano działanie przeciwutleniające ambroksolu. Do tej pory nie potwierdzono znaczenia klinicznego tej obserwacji.

Po podaniu ambroksolu odnotowano zwiększenie stężenia antybiotyków amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny i doksycykliny w plwocinie i wydzielinie oskrzelowej, jednak bez istotnego znaczenia klinicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dostępność biologiczną ambroksolu u ludzi oceniano po doustnym podaniu produktu zdrowym ochotnikom.

Ambroksol po podaniu doustnym jest prawie całkowicie wchłaniany. Tmax wynosi 1-3 godz.

Lek w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (90%). Okres półtrwania ambroksolu w osoczu wynosi 7-12 godz. Suma okresów półtrwania ambroksolu i jego metabolitów w osoczu wynosi około 22 godzin.

Ambroksol przenika do płynu owodniowego i przez barierę łożyska, a także jest wydzielany do mleka matki.

Ambroksol jest metabolizowany w wątrobie. Dostępność biologiczna wchłoniętego ambroksolu jest zmniejszona o jedną trzecią w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie.

Około 90% podanej dawki ambroksolu i jego metabolitów jest wydalane przez nerki. Mniej niż 10% ambroksolu wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Ze względu na wysoką zdolność wiązania z białkami osocza, dużą objętość dystrybucji oraz powolne uwalniane z tkanek z powrotem do krwioobiegu, ambroksol nie będzie skutecznie eliminowany w wyniku dializy lub diurezy wymuszonej.

Klirens ambroksolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest mniejszy o 20-40%. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek możliwa jest kumulacja metabolitów ambroksolu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Acesulfam potasowy (E 950)

Kwas benzoesowy (E 210)

Glicerol 85% (E 422) Hydroksyetyloceluloza Glikol propylenowy

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420) Aromat malinowy Aromat waniliowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać w pozycji pionowej.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PET koloru oranżowego z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i doustną strzykawką dozującą (strzykawka 5 ml z podziałką co 0,25 ml).

Butelka z PET koloru brązowego z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci z karbowaną wkładką dozującą i doustną strzykawką (strzykawka 5 ml z podziałką co 0,25 ml).

Wielkość opakowania: 100 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (022) 345 93 00

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20480

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Ambroxol 123ratio