+ iMeds.pl

Amikacin b. braun 5 mg/mlUlotka Amikacin b. braun

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, roztwór do infuzji Amikacin B. Braun, 5 mg/ml, roztwór do infuzji Amikacin B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Amikacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki;

1.    Co to jest Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

3.    Jak stosować tek Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AMIKACIN B. BRAUN, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml należy do grupy leków nazywanych antybiotykami. Są one stosowane do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na substancję czynną -amikacynę. Amikacyna należy do grupy substancji zwanych aminoglikozydami.

Pacjent może otrzymywać amikacynę w celu leczenia następujących chorób:

-    zakażenia płuc i dolnych dróg oddechowych, występujące podczas leczenia szpitalnego, w tym ciężkie zapalenie płuc;

-    zakażenia w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej;

-    powikłane i nawracające zakażenia nerek, dróg moczowych i pęcherza moczowego;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym ciężkie oparzenia;

-    bakteryjne zapalenie wsierdzia (błony wyściełającej wewnętrzne powierzchnie jam serca);

-    zakażenia po operacjach jamy brzusznej.

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml można również stosować w leczeniu pacjentów, u których występuje stan zapalny narządów wewnętrznych związany z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej lub u których podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMIKACIN B, BRAUN,

2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Kiedy nie wolno stosować leku Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amikacynę, inne podobne substancje (inne aminogliko-zydy) lub którykolwiek z pozostałych składników produktu leczniczego.

Jeśli pacjent choruje na miastenię.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjent:

-    ma zaburzenia czynności nerek,

-    zaburzenia słuchu,

-    chorobę Parkinsona,

był wcześniej leczony innym antybiotykiem podobnym do amikacyny.

W każdej z tych sytuacji lekarz zachowa szczególną ostrożność.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność także wtedy, gdy pacjent ma powyżej 60 lat lub jest niedostatecznie nawodniony.

Konieczne jest również zachowanie ostrożności przy stosowaniu leku u niemowląt urodzonych przedwcześnie lub noworodków,

U pacjenta będą kontrolowane:

-    czynność nerek, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 60 lat oraz u pacjentów z niewydolnością nerek,

-    słuch,

-    stężenie amikacyny we krwi (w razie konieczności).

Jeśli u pacjenta wystąpią lub nasilą się objawy niewydolności nerek, lekarz zmniejszy dobowe dawki i (lub) wydłuży przerwy pomiędzy poszczególnymi dawkami. Jeśli wystąpi ciężka niewydolność nerek, podawanie amikacyny zostanie wstrzymane.

Leczenie amikacyną powinno zostać przerwane również wtedy, gdy wystąpią szumy w uszach lub niedo-słuch.

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek, nerwu słuchowego i czynności mięśni, leczenie amikacyną będzie trwało nie dłużej niż 10 dni, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

W trakcie leczenia będzie kontrolowane, czy pacjent przyjmuje odpowiednią ilość płynów.

Jeśli podczas operacji pacjent ma przepłukiwane rany roztworami zawierającymi amikacynę lub podobny antybiotyk, będzie to wzięte pod uwagę podczas obliczania dawki amikacyny.

Przyjmowanie lub stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę

Szkodliwy wpływ amikacyny na nerki i nerw słuchowy może się nasilić pod wpływem:

-    innych antybiotyków podobnych do amikacyny

-    innych substancji stosowanych do leczenia zakażeń, jak bacytracyna, amfoterycyna B, cefalospoiyny, wankomycyna, kanamycyna, paromomycyna, polimiksyna B, kolistyna

leków przedwnowotworowych: karbopiatyna w dużych dawkach, cisplatyna, oksal¡platyna (szczegół-nie, jeśli wcześniej u pacjenta występowały zaburzenia czynności nerek)

substancji hamujących niepożądane reakcje immunologiczne; cyklosporyna, takrolimus

szybko działających leków moczopędnych; furosemid lub kwas etakrynowy; może to doprowadzić do

nieodwracalnej głuchoty.

W miarę możliwości należy unikać podawania tych leków razem z amikacyną lub po amikacynie.

Jeśli konieczne jest stosowaniu amikacyny razem z takimi substancjami, będą przeprowadzane częste i dokładne kontrole słuchu i czynności nerek. Jeśli amikacyna jest stosowana razem z szybko działającymi lekami moczopędnymi, będzie kontrolowany bilans płynów.

Należy również zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

Znieczulenie z zastosowaniem metoksyfluranu

Jeśli pacjent otrzymywał lub otrzymuje amikacynę lub podobny antybiotyk należy poinformować o tym anestezjologa przed znieczuleniem, które ma być przeprowadzone z zastosowaniem metoksyfluranu (gaz do narkozy); w miarę możliwości należy unikać tego środka, ze względu na zwiększone ryzyko ciężkiego uszkodzenia nerek i nerwów.

Jednoczesne leczenie amikacyną i lekami zwiotczającymi mięśnie (np. d-tubokuraryna), innymi lekami o działaniu kuraropodobnym, toksyną boiulinową lub wziewnymi środkami anestetycznymi (np, halotan)

Jeśli pacjent jest leczony amikacyną, należy poinformować o tym anestezjologa przed operacją, ze względu na ryzyko blokady nerwu i znacznego nasilenia czynności mięśni. Jeśli aminoglikozydy spowodują blokadę nerwowo-mięśniową, możliwe jest jej odwrócenie za pomocą soli wapnia.

Jeśli noworodkom otrzymującym amikacynę jest podawana indometacyna, stężenie amikacyny we krwi będzie starannie kontrolowane, ponieważ indometacyna może spowodować jego wzrost.

Inne antybiotyki

Dodatkowe podanie innych odpowiednich antybiotyków może wyraźnie nasilać lecznicze działanie amikacyny.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli kobieta jest w ciąży, lekarz zaleci jej ten lek tylko wtedy, gdy uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Kamienie piersią

Chociaż mało prawdopodobne jest, aby amikacyna wchłaniała się z jelita dziecka karmionego piersią, lekarz starannie rozważyć czy przerwać karmienie piersią, czy leczenie amikacyną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent otrzymuje lek w warunkach ambulatoryjnych, doradza się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

100 ml tego leku zawiera 354 mg (czyli 15 mmol) sodu w postaci soli. Powinni to wziąć to pod uwagę pacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMIKACIN B. BRAUN, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Lek Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml podawany jest w kroplówce bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna). Zawartość jednej butelki jest podawana w ciągu 30-60 minut.

Odpowiednią dla danego pacjenta dawkę dobiera lekarz. Poniżej podano zwykle stosowane dawki.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

•    Dorośli oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat (masa ciała powyżej 33 kg)

Stosowana zazwyczaj dawka wynosi 15 mg amikacyny na kg masy ciała (mc.) na 24 godziny, podzielona na dwie równe dawki: 7,5 mg na kg mc. co 12 godzin.

Maksymalnie można podawać do 1,5 grama na dobę przez krótki czas, jeśli bezwzględnie konieczne jest podawanie tak dużych dawek i jeśli możliwe jest staranne i stałe kontrolowanie pacjenta podczas leczenia.

Całkowita ilość amikacyny, którą pacjent może otrzymać podczas całego leczenia nie przekracza 15 gramów.

•    Niemowlęta, małe dzieci i dzieci

Pojedyncza dawka dobowa amikacyny wynosząca od 15 do 20 mg/kg mc. lub dawka wynosząca 7,5 mg/kg mc. podawana co 12 godzin.

•    Dawkowanie u noworodków

Dawka początkowa wynosi 10 mg amikacyny na kg mc, a po upływie 12 godzin należy podać 7,5 mg amikacyny na kg mc. Leczenie należy kontynuować, podając 7,5 mg amikacyny na kg mc co 12 godzin.

o Dawkowanie u wcześniaków

7,5 amikacyny na kg mc. co 12 godzin.

Nie dotyczy to jednak pacjentów z osłabioną odpornością, niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodob-rzuszem, zapaleniem wsierdzia, rozległymi oparzeniami (obejmującymi ponad 20% skóry), pacjentów w podeszłym wieku oraz kobiet w ciąży.

Czas leczenia

Zazwyczaj stosuje się leczenie amikacyną przez 7-10 dni, a dłużej tylko w ciężkich i powikłanych zakażeniach. Efekty leczenia widoczne są zazwyczaj po 24 do 48 godzin, w przeciwnym razie może być konieczna zmiana leku.

W trakcie leczenia będzie starannie kontrolowane stężenie amikacyny we krwi i dokładnie dostosowywana dawka.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Jeśli u pacjentów występują z zaburzenia czynności nerek, stężenie amikacyny we krwi oraz czynność nerek będą dokładnie co pewien czas kontrolowane, w celu odpowiedniego dostosowania dawki. Lekarz zna sposób wyliczania dawki, którą pacjent powinien otrzymać.

Pacjenci poddawani hemodializie lub dializie otrzewnowej otrzymują na zakończenie zabiegu dializy jedną dawkę wynoszącą połowę zwykłej dawki.

W celu osiągnięcia terapeutycznych stężeń w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne stosowanie mniejszych dawek amikacyny niż u pacjentów młodszych. Gdy tylko to będzie możliwe, będzie oceniana czynność nerek i - w razie konieczności - dostosowywana dawka.

Pacjenci z dużą nadwagą

U tych pacjentów dawkę wylicza się na podstawie idealnej masy ciała z dodaniem 40% masy. W późniejszym etapie dawka może zostać dostosowana w zależności od poziomu amikacyny we krwi. Maksymalna dawka wynosi 1,5 g na dobę. Leczenie trwa zazwyczaj od 7 do 10 dni.

Pacjenci z wodobrzuszem

Należy podawać wyższe dawki w celu uzyskania odpowiednich poziomów leku we krwi.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Amikacin B. Braun 2,5 mg/mi, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Przedawkowanie może spowodować uszkodzenie nerek i nerwów słuchowych lub blokadę czynności mięśni (porażenie). W takim przypadku infuzja amikacyny musi zostać wstrzymana. Jeśli to będzie konieczne, zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie wydalania moczu przez pacjenta i usunięcie amikacyny z krwi. Dalsze działania mogą obejmować procedury dializy lub, w przypadku noworodków, transfuzję wymienną, jednak przed wdrożeniem takiego postępowania należy zasięgnąć porady specjalisty.

W celu zniesienia porażenia mogą być zastosowane sole wapnia. W bezdechu konieczna może być wentylacja mechaniczna.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W szczególnych warunkach amikacyna (a także inne podobne substancje) wykazuje działania toksyczne na nerw słuchowy i nerki, U pacjentów leczonych lekiem Amikacin B. Braun niezbyt często występują zaburzenia czynności nerek, zwykle ustępujące po zaprzestaniu podawania leku. Uszkodzenie nerek najczęściej związane jest z nadmiernymi dawkami lub długotrwałym leczeniem, występującymi wcześniej nieprawidłowościami dotyczącymi nerek lub z innymi substancjami, które również działają szkodliwie na nerki. Większości niepożądanych reakcji można uniknąć ściśle przestrzegając środków ostrożności i starannie dawkując lek zgodnie z zaleceniami.

Objawy niepożądane, które mogą być spowodowane leczeniem, wymieniono poniżej według bezwzględnej częstości występowania. Częstości definiuje się w następujący sposób:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko: bardzo rzadko: częstość nieznana:


występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów

występuje u 1 do 10 na 1000 pacjentów

występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące objawy niepożądane, które mogą wystąpić rzadko, mogą być ciężkie i powodować konieczność natychmiastowego leczenia:

-    ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (alergiczne) ze wstrząsem

-    głuchota

-    porażenie oddechu

-    ostra niewydolność    nerek

Inne działania niepożądane

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Zawroty głowy, zaburzenia równowagi.

•    Drżenie gałek ocznych.

•    Szumy uszne, uczucie ucisku w uszach, zaburzenia słuchu.

•    Nudności.

•    Uszkodzenie niektórych części nerki, zaburzenia czynności nerek.

Rzadkie działania niepożądane

•    Dodatkowe zakażenia lub kolonizacja (przez oporne drobnoustroje lub grzyby drożdżopodobne).

•    Nieprawidłowo mała liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi, zwiększona liczba niektórych rodzajów białych krwinek (eozynofiii).

•    Reakcje nadwrażliwości (alergiczne), wysypka skórna, świąd, pokrzywka.

•    Małe stężenie magnezu w surowicy krwi.

•    Ból głowy, migrena, drętwienie, drżenie.

•    Niskie ciśnienie krwi.

•    Zahamowanie oddechu.

•    Wymioty.

•    Bóle stawów.

•    Gorączka polekowa.

•    Podwyższone stężenia we krwi niektórych enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (alergiczne) ze wstrząsem (pojedyncze przypadki).

•    Głuchota (pojedyncze przypadki).

•    Bezdech (pojedyncze przypadki).

•    Blokada czynności mięśni.

•    Ciężkie uszkodzenie nerek, ostra niewydolność nerek.

Częstość nieznana

•    Reakcje alergiczne na wszystkie substancje podobne do amikacyny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie-wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMIKACIN B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego produktu leczniczego.

Roztwór do infuzji należy zużyć niezwłocznie.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

-    Substancją czynną leku jest amikacyna.

1 ml leku Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 2,5 mg amikacyny w postaci siarczanu amikacyny.

1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 250 mg amikacyny.

1 ml leku Amikacin B. Braun, 5 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 5 mg amikacyny w postaci siarczanu amikacyny.

1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 500 mg amikacyny.

1 ml leku Amikacin B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 10 mg amikacyny w postaci siarczanu amikacyny.

1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg amikacyny.

- Ponadto lek zawiera:

sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do korekty pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, to roztwory do infuzji, tzn. podawane są w postaci infuzji przez cienką rurkę lub kaniulę umieszczoną w żyle.

Są to przezroczyste bezbarwne roztwory.

Pakowane są w butelki z polietylenu o pojemności 100 ml.

Dostarczane są w opakowaniach po 10 i 20 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Wytwórca

B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121 08191 Rubí (Barcelona)

Hiszpania

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT    Amikacin YES 2,5 mg/ml Infusionslosung

Amikacin YES 5 mg/ml Infusionslosung Amikacin YES 10 mg/ml Infusionslosung

BE    Amikacine YES Pharmaceutical Develompment Services 2,5 mg/ml

Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslosung Amikacine YES Pharmaceutical Develompment Services 5 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslosung Amikacine YES Pharmaceutical Develompment Services 10 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslosung

BG    Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml MH<jty3HOHeH pa3TBop

Amikacin B. Braun 5 mg/ml MmjiysHOHeH pasTBop Amikacin B, Braun 10 mg/ml MH(j)y3H0HeH pa3TBOp

CZ    Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml

Amikacin B. Braun 5 mg/ml Amikacin B. Braun 10 mg/ml

DE    Amikacin YES 2,5 mg/ml Infusionslosung

Amikacin YES 5 mg/ml Infusionslosung Amikacin YES 10 mg/m! Infusionslosung

EE    Amikacin B. Braun 5 mg/ml

Amikacin B. Braun 10 mg/ml

EL    Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml

Amikacin B. Braun 5 mg/mi Amikacin B. Braun 10 mg/ml

FR    AMIKAC1NE YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SER

VICES 2,5 mg/ml, solution for infusion

AMIKACINE YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SERVICES 5 mg/ml, solution for infusion

AMIKACINE YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SERVICES 10 mg/ml, solution for infusion

HU    Amikacin B. Braun 5 mg/ml Oldatos infuzio

Amikacin B, Braun 10 mg/ml Oldatos infuzio

IT

Amikacina YES-Pharma 2,5 mg/ml soluzione per infusione Amikacina YES-Pharma 5 mg/ml soluzione per infusione Amikacina YES-Pharma 10 mg/ml soluzione per infusione

LT

Amikacin B, Braun 5 mg/ml Infuzinis tirpalas Amikacin B. Braun 10 mg/ml Infuzinis tirpalas

LU

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml Infusionslösung Amikacin B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung Amikacin B. Braun 10 mg/ml Infusionslösung

LV

Amikacin B. Braun 5 mg/ml šipdums infuzijäm Amikacin B. Braun 10 mg/ml SkTdums infuzijäm

PL

Amikacin B. Braun Amikacin B, Braun Amikacin B. Braun

PT    Amicacina B. Braun

Amicacina B. Braun Amicacina B. Braun

SK    Amikacin YES 2.5 mg/ml infuzny roztok

Amikacin YES 5 mg/ml infuzny roztok Amikacin YES 10 mg/m! infuzny roztok

UK    Amikacin 2.5 mg/ml solution for infusion

Amikacin 5 mg/ml solution for infusion Amikacin 10 mg/ml solution for infusion

Datazatwierdzeniaulotki:    /O-Ao

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Niezgodności farmaceutyczne

Lek Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, są produktami gotowymi do użycia. Nie należy ich mieszać z żadnym innym produktem leczniczym; należy podawać oddzielnie, zgodnie z zalecaną dawką i sposobem podawania.

W żadnym wypadku nie mieszać aminoglikozydów w roztworze do infuzji z antybiotykami JJ-laktamowymi (np. penicylinami, cefalosporynami), ponieważ może to spowodować fizyko-chemiczną inaktywację drugiego leku.

Znane są niezgodności chemiczne z amfoterycyną, chlorotiazydami, erytromycyną, heparyną, nitrofuranto-iną, nowobiocyną, fenytoiną, sulfadiazyną, tiopentonem, chlortetracykliną, witaminą B i witaminą C. Nie wolno mieszać amikacyny z tymi produktami leczniczymi.

Inaktywacja występująca podczas mieszania aminogliko2ydów i antybiotyków P-laktamowych może utrzymywać się również wtedy, gdy pobiera się próbki do oznaczenia stężeń antybiotyków w surowicy i doprowadzić do znacznego niedoszacowania oraz błędów w dawkowaniu, a w konsekwencji do ryzyka toksyczności. Próbki te należy szybko poddawać badaniu i umieszczać na lodzie albo dodawać P-Iaktamazę.

Okres ważności

Przed otwarciem 3 lata

Okres ważności po otwarciu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Prawidłowo nie należy przechowywać go dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć.

Rozpuszczania i rozcieńczania należy dokonywać w warunkach aseptycznych. Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera stałych cząstek i przebarwień. Roztworu należy używać tylko, jeżeli jest przezroczysty i klarowny.

Informacje dotyczące przechowywania

Patrz punkt 5 „Jak przechowywać lek Amikacin B, Braun".

Sposób podawania

Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Amikacin B. Braun”.

Dawkowanie

Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Amikacin B, Braun”.

Objętości roztworu do infuzji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek:

Dawkowanie w mg na kg masy ciała

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml (250 mg w 100 ml)

Dawka

amikacyny

[mg]

Masa ctaia

2.5 kg 5 kg

10 kg 12,5 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg 70 kg

80 kg

90 kg 100 kg

Objętość roztworu [mlj

7.5

7.50

15,00

30,00

37.50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

270.00

300,00

15

15,00

30,00

60,00

75,00

120,00

180,00

240,00

300,00

360,00

420,00

480,00

540,00

600,00

20

20,00

40,00

80,00

100,00

160,00

240.00

320,00

400,00

480,00

560,00

640,00

720,00

800,00

Amikacin B. Braun, 5 mg/ml (500 mg w 100 ml)

Dawka

amikacyny

[mg]

Masa ciała

2.5 kg

5 kg

10 kg

12,5 kg 20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg 90 kg

100 kg

Objętość roztworu [mi]

7,5

3.75

7,50

15.00

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

15

7.50

15,00

30.00

37,50

60,00

90,00

120.00

150,00

180,00

210,00

240,00

270,00

300,00

20

10,00

20.00

40,00

50,00

80,00

120,00

160,00

200.00

240,00

280,00

320.00

360,00

400,00

Dawka

amikacyny

[mg]

Masa ciała

3,5 kg

5 kg

10

kg

12.5

kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Objętość roztworu fmll

7.5

1,88

3,75

7,50

9.38

15,00

22,50

30,00

37.50

45,00

52,50

60,00

67,50

75,00

15

3,75

7,50

ts.oo

18,75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

20

5,00

10,00

20,00

25,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Dokładne podanie dawki produktu leczniczego Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do infuzji, jest możliwe, jeśli zastosuje się pompę infiizyjną.

Ta postać farmaceutyczna jest gotowa do użycia, roztworu nie należy rozcieńczać przed podaniem i jest on przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Aby uniknąć przedawkowania, szczególnie u dzieci, należy wybrać najbardziej odpowiednią z dostępnych mocy.

Słrona 10 z 10

Amikacin B. Braun

Charakterystyka Amikacin b. braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, roztwór do inflizji Amikacin B. Braun, 5 mg/ml, roztwór do infuzji Amikacin B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

2,5 me/ml roztwór do infuzji dożylnej:

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2,5 mg amikacyny (Amikacinum), w postaci siarczanu amikacyny (3,34 mg).

1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 250 mg amikacyny (w postaci siarczanu amikacyny).

5 mg/ml roztwór do infuzji dożylnej:

I ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg amikacyny (Amikacinum), w postaci siarczanu amikacyny (6,68 mg), 1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 500 mg amikacyny (w postaci siarczanu amikacyny).

10 mg/ml roztwór do infuzji dożylnej:

1 m! roztworu do infuzji zawiera 10 mg amikacyny (Amikacinum), w postaci siarczanu amikacyny (13,35 mg).

1 butelka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg amikacyny (w postaci siarczanu amikacyny).

Substancja pomocnicza; każde 100 ml roztworu zawiera 15 mmol (354 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZN E

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie następujących ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę (patrz punkt 5-1), gdy mniej toksyczne leki przeciwbakteryjne nie są skuteczne;

-    zakażenia szpitalne dolnych dróg oddechowych, w tym ciężkie zapalenie płuc,

-    zakażenia w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej,

-    powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych,

zakażeń skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran po oparzeniach,

-    bakteryjne zapalenie wsierdzia,

-    pooperacyjne zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/mi, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do infuzji można również stosować w leczeniu pacjentów z bakteriemią występującą w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej lub jeśli podejrzewa się jej związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej.

Amikacin B, Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do infuzji jest powszechnie stosowany w połączeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami, obejmującymi swoim spektrum bakterie wywołujące odpowiednie zakażenie.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, Amikacin B. Braun, 5 mg/ml, Amikacin B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji należy podawać tylko w infuzji dożylnej. Zalecany czas infuzji wynosi 30 minut, ale może być wydłużony do 60 minut.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek

Dorośli oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 33 kg)

Zalecana dawka podawana dożylnie dorosłym i młodzieży z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >50 ml/min) wynosi 15 mg/kg masy ciała na dobę i można ją podawać w postaci pojedynczej dawki dobowej lub podzielić na dwie równe dawki po 7,5 mg/kg masy ciała podawane co 12 godzin. Całkowita dobowa dawka nie powinna przekraczać 1,5 g. W leczeniu zapalenia wsierdzia oraz gorączkujących pacjentów z neutropenią produkt leczniczy należy dawkować dwa razy na dobę, ze względu na brak wystarczających danych przemawiających za dawkowaniem raz na dobę.

Niemowlęta, małe dzieci i dzieci

Zalecana dawka dożylna (powolna infuzja dożylna) u dzieci z prawidłową czynnością nerek wynosi od 15 do 20 mg/kg mc./dobę i można ją podawać w postaci pojedynczej dawki dobowej 15-20 mg/kg mc. łub co 12 godzin w dawce 7,5 mg/kg mc. W leczeniu zapalenia wsierdzia oraz gorączkujących pacjentów z neutropenią produkt leczniczy należy dawkować dwa razy na dobę ze względu na brak wystarczających danych przemawiających za dawkowaniem raz na dobę.

Noworodki

Początkowa dawka nasycająca wynosi 10 mg/kg mc., a następnie podaje się 7,5 mg/kg mc. co 12 godzin (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Wcześniaki

Zalecana dawka u wcześniaków wynosi 7,5 mg/kg mc. co 12 godzin (patrz punkty 4.4 i 5.2).

W poniższej tabeli podano objętości roztworu do infuzji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Dawkowanie w mg na kg masy ciała

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml (250 mg w 100 ml)

Dawka

amikacyny

fmgl

Masa ciała

2.5kg ( 5 kg 1 10kg 1 12,5kg | 20kg | 30 kfi | 40kg 1 50kg

60 kfi 1 70 kg 1 80 kg 1 90 kg I 100 kg

Objętość roztworu [ml

7.5

7.50

15,00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

1800,00

210.00

240,00

270,00

300,00

15

15,00

30.00

60,00

75,00

120,00

180,00

240,00

300,00

360.00

420,00

480,00

540,00

600,00

20

20.00

40,00

80,00

100,00

160,00

240,00

320,00

400,00

480,00

560,00

640,00

720,00

800,00

Amikacin B. Braun, 5 mg/ml (500 mg w 100 ml)

Dawka

amikacyny

[mgl

Masa ciała

2.5 kg | 5 kg | lOkg | 12,5 kg | 20 kfi | 30 kg | 40kg | 50 kg

60kfi 1 70 kg 1 80 kg | 90kg | lOOkfi

Objętość roztworu [ml

7,5

3.75

7,50

15,00

18.75

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

120,00

135,00

150,00

15

7,50

15.00

30,00

37,50

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240.00

270,00

300,00

20

10,00

20,00

40,00

50,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

360,00

400,00

Amikacin B, Braun, 10 mg/ml (1000 mg w 100 ml)

Dawka

amikacyny

[mg]

Masa ciała

2.5 kg | 5 kfi | 10 kg | 12,5 kg | 20 kfi | 30 kg | 40 kg | 50 kfi

60 kg 1 70 kg 1 80 kg 1 90 kfi | 100 kg

Objętość roztworu [ml

7.5

1.88

3.75

7,50

9,38

15,00

22.50

30,00

37,50

45,00

52,50

60,00

67,50

75,00

15

3,75

7,50

15,00

18.75

30,00

45.00

60,00

75,00

90.00

105,00

120,00

135,00

150,00

20

5,00

10,00

20,00

25,00

40,00

60,00

80.00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Dokładne podanie dawki produktu leczniczego Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do infuzji, jest możliwe, jeśli zastosuje się pompę infuzyjną.

Ta postać farmaceutyczna jest gotowa do użycia, roztworu nie należy rozcieńczać przed podaniem i jest on przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Aby uniknąć przedawkowania, szczególnie u dzieci, należy wybrać najbardziej odpowiednią z dostępnych mocy.

Specjalne zalecenia dotyczące podawania dożylnego

U dzieci i młodzieży objętość użytego rozcieńczalnika zależy od ilości amikacyny tolerowanej przez pacjenta. Prawidłowo należy podawać roztwór w infuzji przez 30 do 60 minut. Niemowlętom należy podawać infuzję przez jedną do 2 godzin.

Maksymalna dawka dobowa

W leczeniu zakażeń zagrażających życiu dawkę można zwiększyć do 1,5 g na dobę, ale nie należy jej podawać dłużej niż przez 10 dni i wyłącznie pod stalą kontrolą. U dorosłych nie należy przekraczać maksymalnej całkowitej dawki wynoszącej 15 g. W tym wyliczeniu należy uwzględnić wszelkie wcześniejsze leczenie aminoglikozydami.

Ze względu na wymogi dotyczące dostosowania dawki, nie zaleca się dawkowania amikacyny raz na dobę u pacjentów z osłabioną odpornością, niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodobrzuszem, z rozległymi oparzeniami (ponad 20% skóry), u pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży.

Czas trwania leczenia

Całkowity czas trwania leczenia należy ograniczyć do 7 do 10 dni, w zależności od ciężkości zakażenia.

W ciężkich i powikłanych zakażeniach, gdy okres leczenia amikacyną przekracza 10 dni, należy ponownie ocenić przydatność amikacyny, ponieważ jeśli leczenie będzie kontynuowane, konieczne będzie kontrolowanie stężenia amikacyny w surowicy krwi oraz czynności nerek, słuchu i narządu równowagi.

Pacjenci z zakażeniami wywołanymi przez wrażliwe bakterie, leczeni zgodnie z zalecanym schematem, reagują zwykle na leczenie w ciągu 24-48 godzin. Jeżeli w ciągu 3-5 dni nie obserwuje się odpowiedzi klinicznej, należy rozważyć leczenie alternatywne.

Kontrolowanie stężenia leku

Próbki krwi pobiera się tuż przed podaniem kolejnej dawki (stężenie minimalne) oraz bezpośrednio po zakończeniu infuzji (stężenie maksymalne). Stężenia amikacyny w surowicy krwi należy oznaczać w drugim

1    trzecim dniu po rozpoczęciu leczenia, a następnie dwa razy w tygodniu (patrz punkt 4.4). Stężenie leku nie powinno przekraczać 30-35 pg/ml po 30 minutach i po 90 minutach po infuzji. Minimalne stężenie powinno być mniejsze niż 10 pg/ml. Konieczne jest kontrolowanie stężeń w osoczu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Uwaga U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) nie zaleca się podawania amikacyny raz na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego mniejszym niż 70 ml/minutę, zaleca się zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami, ze względu na spodziewaną akumulację amikacyny. U pacjentów z niewydolnością nerek dawka nasycająca amikacyny wynosi 7,5 mg/kg masy ciała. Przerwę pomiędzy poszczególnymi dawkami u danego pacjenta wylicza się mnożąc przez 9 stężenie kreatyniny w surowicy. Jeżeli na przykład stężenie kreatyniny wynosi

2    mg/100 ml, wówczas dawkę zalecaną dla danego pacjenta (7,5 mg/kg masy ciała) należy podawać co 2x9 = 18 godzin.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i znanym klirensem kreatyniny dawkę podtrzymującą, podawaną co 12 godzin, wylicza się za pomocą wzoru:

(klirens kreatyniny pacjenta w ml/minutę prawidłowy klirens kreatyniny w ml/minutę) * 7,5 mg/kg mc.

Wartości podane w poniższej tabeli można traktować jako wskazówkę.

Klirens

kreatyniny

[ml/minj

Img/kg masy ciaia na dobę]

70

- 80

7,6

- 8

266 -

280

60

- 69

6,4

- 7,6

224 -

266

50

- 59

5,4

- 6,4

186 -

224

40

- 49

4,2

- 5,4

147 -

186

30

- 39

3,2

- 4,2

112 -

147

20

- 29

2,1

- 3,1

77 -

112

15

- 19

1,6

- 2,0

56 -

77


Dobowa dawka amikacyny


Dawka amikacyny co 12 godzin dla pacjenta o masie ciała 70 kg


Pacjenci poddawani hemodializie lub dializie otrzewnowej otrzymują na zakończenie dializy jedną dawkę wynoszącą połowę zwykłej dawki.

U pacjentów w podeszłym wieku w celu uzyskania terapeutycznych stężeń w osoczu może być konieczne podawanie mniejszych dawek podtrzymujących niż u pacjentów młodszych.

Amikacyna jest wydalana przez nerki. Gdy jest to tylko możliwe, należy ocenić czynność nerek i do niej dostosować dawkę.

Pacjenci otyli

Amikacyna słabo rozpuszcza się w tkance tłuszczowej. U tych pacjentów dawkę wylicza się na podstawie idealnej masy ciała plus 40% nadmiaru masy . Dawkę należy dostosowywać do stężenia leku w osoczu. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 1,5 g na dobę. Czas trwania leczenia powinien być ograniczony do 7-10 dni.

Pacjenci z wodobrzuszem

Należy podawać wyższe dawki w celu uzyskania odpowiednich stężeń w surowicy, ze względu na stosunkowo wyższą dystrybucję leku w płynie zewnątrzkomórkowym.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amikacynę lub inne aminoglikozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentom z niewydolnością nerek, pacjentom z uszkodzeniem narządu słuchu lub równowagi, pacjentom z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi oraz pacjentom, którzy bezpośrednio przed amikacyną otrzymywali inny antybiotyk aminoglikozydowy.

Toksyczne działania aminoglikozydów, w tym amikacyny, występują częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, jeśli podaje się dawki większe niż zalecane oraz jeśli przekroczono zalecany czas trwania leczenia. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania dłuższego niż 14 dni. Do innych czynników zwiększających ryzyko toksyczności aminoglikozydów należy podeszły wiek i odwodnienie. Dawkę dobową należy zmniejszyć i (lub) wydłużyć przerwy między dawkami, jeśli wystąpią objawy przedmiotowych zaburzenia czynności nerek, takie jak: wałeczkomocz, występowanie leukocytów lub krwinek czerwonych w moczu, afbuminuria, zmniejszenie klirensu kreatyniny, zmniejszenie ciężaru właściwego moczu, hiperazotemia, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi oraz skąpomocz. Jeśli narasta azotemia lub stopniowo zmniejsza się objętość oddawanego moczu, leczenie należy przerwać. Leczenie amikacyną należy przerwać, jeśli wystąpią szumy uszne lub subiektywna utrata słuchu, albo jeżeli audiogramy kontrolne wykazują znaczącą utratę odpowiedzi na dźwięki o wysokiej częstotliwości.

Podczas leczenia pacjenta należy dobrze nawodnić, a na początku leczenia należy określić czynność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Podczas leczenia należy również uważnie monitorować czynność nerek. Jest to szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się powtarzanie badań audiometrycznych, szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Zaleca się, aby kontrolować stężenie amikacyny w surowicy krwi dwa razy w tygodniu, jeśli to tylko możliwe, aby uniknąć wysokich stężeń, które mogą być toksyczne (patrz punkt 4.2).

Podczas podawania aminoglikozydów pacjentom z chorobami układu nerwowo-mięśniowego, na przykład chorobą Parkinsona, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ aminoglikozydy działają na połączenie nerwowo-mięśniowe w sposób podobny do kurary i tym samym mogą nasilać osłabienie mięśni.

Aminoglikozydy podawane miejscowo podczas zabiegu chirurgicznego wchłaniają się szybko i niemal całkowicie (z wyjątkiem podania do pęcherza moczowego). Zgłaszano przypadki występowania nieodwracalnej głuchoty, niewydolności nerek oraz zgonu spowodowanego blokadą nerwowo-mięśniową, po przepłukiwaniu preparatami aminoglikozydów pola operacyjnego (niezależnie od rozległości).

Dzieci i młodzież

U wcześniaków i noworodków aminoglikozydy należy stosować ostrożnie, ze względu na niedojrzałość nerek oraz wynikające z niej wydłużenie okresu półtrwania tych leków w surowicy.

Te produkty lecznicze zawierają w 100 ml roztworu 15 mmol (czyli 354 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Synergiczne działanie przeciwbakteryjne występuje podczas stosowania w skojarzeniu z antybiotykami P-laktamowymi,

Ze względu na możliwość sumowania się działań niepożądanych, należy unikać podawania ogólnego lub miejscowego innych substancji ototoksycznych lub nefrotoksycznych jednocześnie z amikacyną lub wkrótce po podaniu amikacyny. Toksyczność amikacyny może się zwiększać pod wpływem następujących substancji oto- i (lub) nefrotoksycznych:

-    inne aminoglikozydy

-    inne chemioterapeutyki, np. bacytracyna, amfoterycyna B, cefalosporyny, wankomycyna, kanamycyna, paromomycyna, polimiksyna B, kolistyna

-    cytostatyki: karboplatyna (w dużych dawkach), cisplatyna, oksaliplatyna (szczególnie jeśli wcześniej występuje niewydolność nerek)

-    leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus

leki moczopędne o szybkim działaniu, np. furosemid lub kwas etakrynowy (czynnościowa niewydolność nerek spowodowana odwodnieniem, potencjalne działanie ototoksyczne samych tych leków); może to doprowadzić do nieodwracalnej głuchoty.

Podczas stosowania amikacyny razem z lekiem potencjalnie nefro- lub ototoksycznym, konieczne jest bardzo uważne kontrolowanie słuchu i czynności nerek. Podczas stosowania z szybko działającym lekiem moczopędnym należy kontrolować stan nawodnienia pacjenta.

Amikacyna a znieczulenie metoksyfiuranem

Aminoglikozydy mogą nasilać nefrotoksyczne działanie metoksyfluranu. Przy jednoczesnym stosowaniu mogą spowodować ciężkie neuropatię.

Amikacyna a łęki zwiotczające mięśnie i inne substancje

Podczas stosowania amikacyny razem z lekami zwiotczającymi mięśnie (np. d-tubokuraryna), środkami kuraropodobnymi, toksyną botulinową, antybiotykami polimiksynowymi, prokainamidem, przetaczaniem dużych ilości krwi konserwowanej cytrynianem lub wziewnymi środkami anestetycznymi (np. halotan) może dojść do nasilenia blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez te leki. Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa, że pacjent otrzymuje ten produkt leczniczy. Wstrzyknięcie soli wapnia może odwrócić blokadę nerwowo-mięśniową spowodowaną aminoglikozydami (patrz punkt 4.9).

Indometacyna może zwiększać stężenie amikacyny w osoczu u noworodków.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania arninoglikozydów u kobiet w okresie ciąży. Aminoglikozydy mogą powodować uszkodzenie płodu. Aminoglikozydy przenikają przez łożysko; donoszono o całkowitej, nieodwracalnej, obustronnej wrodzonej głuchocie u dzieci, których matki otrzymywały streptomycynę w okresie ciąży. Chociaż u kobiet leczonych w okresie ciąży innymi aminoglikozydami nie opisywano działań niepożądanych na płód ani na noworodki, występuje możliwość uszkodzenia. Jeśli pacjentka stosuje amikacynę w okresie ciąży lub zaszła w ciążę podczas stosowania tego leku, należy ją poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Produktu Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do inftizji nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to konieczne ze względu na stan kliniczny kobiety. Jeśli uzna się, że leczenie jest konieczne, może ono być prowadzone tylko pod nadzorem lekarza (patrz punkt 4,4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amikacyna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Biorąc pod uwagę korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści leczenia dla matki, konieczne jest podjęcie decyzji, czy należy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie (wstrzymać się od podawania) produktu Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, roztwór do infuzji.

Kobietom w okresie ciąży i noworodkom amikacynę można podawać tylko w przypadku konieczności i pod nadzorem lekarza (patrz punkt 4.4).

Płodność

W badaniach rozrodczości u myszy i szczurów nie notowano żadnego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli lek podaje się pacjentom w warunkach ambulatoryjnych, zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zaburzenia równowagi.

4.8    Działania niepożądane

W pewnych warunkach amikacyna wykazuje działania ototoksyczne i (lub) nefrotoksyczne. U pacjentów leczonych amikacyną niezbyt często obserwowano niewydolność nerek i zazwyczaj ustępowała ona po zaprzestaniu podawania leku.

Ważna informacją dotycząca leczenia

Niewydolności nerek i zaburzeń słuchu spowodowanych działaniami neurologicznym w większości przypadków można uniknąć, przestrzegając środków ostrożności, Stan nerek, a także narządu słuchu i równowagi, należy sprawdzać przed leczeniem, w trakcie i po zakończeniu leczenia. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie pacjenta i wytwarzanie moczu. Należy kontrolować stężenie leku w surowicy pacjentów szczególnie zagrożonych i odpowiednio modyfikować dawkowanie (patrz punkt 4.2).

Działania niepożądane uznane za co najmniej prawdopodobnie związane z leczeniem, wymieniono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz bezwzględnej częstości występowania. Do klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą terminologię:

-    bardzo często    (5:1/10)

-    często    (SI /100 do <1/10)

-    niezbyt często    (>1/1000 do    <1/100)

rzadko    (51/10 000 do <1/1000)

-    bardzo rzadko    (< 1 /10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:    nadkażenia lub kolonizacja (przez drobnoustroje lekoopome    lub grzyby

_drożdźopodobne)________

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:_niedokrwistość, leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia, eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości3

Bardzo    wstrząs anafilaktyczny (pojedyncze przypadki)

rzadko:_________

Częstość    alergia krzyżowa pomiędzy aminoglikozydami

nieznana:_________

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:___hipomagnezemia_____________________

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego1, zawroty głowy pochodzenia

błędnikowego1

Rzadko:_ból głowy, migrena, parestesie, drżenie_

Zaburzenia oka

Rzadko:_oczopląs1_

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko:    szumy uszne1, uczucie ucisku w uszach1, zaburzenie słuchu1

Bardzo    głuchota1 (pojedyncze przypadki)

rzadko:_____________________________

Zanurzenia naczyniowe

Rzadko:____obniżenie ciśnienia tętniczego krwi_

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko:    niewydolność oddechowa4

Bardzo    porażenie czynności oddechowej (pojedyncze przypadki)

rzadko:_

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko:    nudności1

Rzadko:_wymioty_

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:_wysypka skórna, wyprysk, świąd, pokrzywka (reakcje nadwrażliwości)3

Zaburzenia mięśniowo-szldełetowe i tkanki łącznej

Rzadko:    bóle stawów

Bardzo    blokada nerwowo-mięśniowa

rzadko:_

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:    uszkodzenie kanalików nerkowych2, niewydolność nerek2

Bardzo    nefropatia toksyczna, ostra niewydolność nerek

rzadko:_

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko:_gorączka polekowa3_

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie

aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności fosfatazy _zasadowej (niewielki i przemijający)_


Dalsze informacje dotyczące poszczególnych działań niepożądanych

(1) Działania te obserwowano szczcgólniejeśli przekroczono zalecane dawki Jeśli leczenie trwało ponad 10 dni lub jeśli niedostatecznymi zmniejszono dawkę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Początkowymi objawami zaburzeń przedsionkowych są zawroty głowy, nudności i wymioty. Badanie kliniczne często ujawnia oczopląs. Zaburzenia przedsionkowe niemal w każdym przypadku są przemijające. Do pierwszych objawów zaburzenia


czynności ślimaka często należy utrata percepcji wysokich tonów (>4000 Hz), która poprzedza utratę słuchu i jest wykrywana tylko za pomocą audiomctrii.

(2)    Innym niezbyt częstym działaniem niepożądanym jest uszkodzenie kanalików nerkowych z niewydolnością nerek. Mechanizm uszkodzenia nerek obejmuje kumulację w lizosomach, hamowanie fosfolipazy i martwicę komórek kanalików po powtarzanym podawaniu amikacyny. Dawkowanie raz na dobę może zmniejszyć ryzyko nefrotoksyczności. Uszkodzenie nerek jest w zmiennym stopniu odwracalne, ale zaostrza ryzyko procesu kumulacji leku, co może powodować lub nasilać działania ototoksyczne. Możliwe jest również zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, występowanie w moczu albuminy, czerwonych i białych krwinek lub wałeczków, mocznica i skąpomocz.

(3)    Rzadkimi działaniami niepożądanymi są reakcje nadwrażliwości, takie jak wyprysk, świąd, pokrzywka i gorączka polekowa.

(4)    W rzadkich przypadkach, jeżeli infuzja dożylna leku przebiega zbyt szybko, może nastąpić ciężkie zahamowanie czynności oddechowej. W pojedynczych przypadkach może to prowadzić do porażenia czynności oddechowej. Takie ryzyko istnieje również wtedy, gdy amikacyna jest podawana razem ze znieczuleniem i z lekami zwiotczającymi mięśnie (patrz punkt 4.5).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować dziaianie nefrotoksyczne, ototoksyczne lub zwiotczające (blokada nerwowo-mięśniowa).

Leczenie

W przypadku przedawkowania lub objawów toksyczności należy przerwać podawanie amikacyny w infuzji, W razie konieczności można zastosować diurezę wymuszoną w celu przyspieszenia eliminacji amikacyny z krwi. Aby obniżyć wysokie stężenie amikacyny we krwi, można zastosować dializę otrzewnową lub hemodializę, która jest bardziej skuteczna.

U noworodków można rozważyć transfuzję wymienną, jednak przed zastosowaniem takiego środka należy zasięgnąć porady specjalisty.

W celu zneutralizowania działania zwiotczającego wskazane jest podawanie soli wapnia. Jeśli nastąpiło porażenie czynności oddechowej, konieczna może być wentylacja mechaniczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne aminoglikozydy, kod ATC: J01GB06.

Amikacyna jest półsyntetycznym antybiotykiem aminoglikozydowym, pochodną kanamycyny. Uzyskiwana jest w wyniku acylacji grupy aminowej C-l fragmentu 2-deoksystreptaminy kwasem aminohydroksymasłowym.

Mechanizm działania

Działanie amikacyny polega na hamowaniu syntezy białek w rybosomach bakteryjnych w wyniku interakcji z rybosomalnym RNA, w następstwie czego zostaje zahamowany proces translacji w komórkach wrażliwych drobnoustrojów. Powoduje to do działanie bakteriobójcze.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Najważniejszymi parametrami PK/PD, umożliwiającymi przewidywanie bakteriobójczego działania amikacyny, jest stosunek najwyższego stężenia w surowicy (Cmax) do minimalnego stężenia hamującego (MIC) wzrost danego patogenu. Uważa się, że jeśli stosunek Cmax/MIC wynosi 8:1 lub 10:1, możliwe jest skuteczne zabijanie bakterii i zapobieganie ponownemu ich wzrostowi.

Amikacyna wykazuje efekt poantybiotykowy in vitro oraz in vivo, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami bez zmniejszenia skuteczności działania na większość bakterii Gram-ujemnych.

Mediani zmfvì oporności

Oporność na amikacynę może wynikać z opisanych niżej mechanizmów.

Inaktywacji enzymatyczna. Najczęściej występującym mechanizmem oporności jest modyfikacja enzymatyczna cząsteczek am i nogi i kozy dó w. Pośredniczą w nim acetyiotransferazy, fosfotransferazy lub nukleotydylotransferazy, kodowane głównie przez plazmidy. Wykazano, że amikacyna działa skutecznie na wiele szczepów opornych na aminoglikozydy, ze względu na swoją zdolność do opierania się rozkładowi przez enzymy unieczynniające aminoglikozydy.

-    Zmniejszone przenikanie i aktywny wypływ. Te mechanizmy oporności obserwuje się u Pseudomonas aeruginosa. Niedawno uzyskane dane wskazują na pojawianie się podobnego mechanizmu oporności u Acinetobacter spp.

-    Zmiana struktury docelowej. Obserwuje się, że modyfikacje w obrębie rybosomów tylko sporadycznie powodują oporność.

Nie jest typowe pojawianie się oporności w trakcie leczenia. Występuje częściowa oporność krzyżowa pomiędzy amikacyną i innymi aminoglikozydami.

Wartości graniczne

Według komitetu EUCAST, do amikacyny stosują się następujące wartości graniczne:

Wartości graniczne wg

Drobnoustrój    _EUCAST |mg/l|_

_Sś_R>

Enterobacteriaceae,

Pseudomonas,

Acinetobacter i

Staphylococcus    8    16

Wartości graniczne

niezwiązane z    8    16

gatunkiem_

* Głównie na podstawie farmakokinetyki w surowicy.

Spektrum działania amikacyny

Częstość występowania oporności nabytej poszczególnych gatunków może różnić się w zależności od rejonu geograficznego oraz w czasie. Wskazane jest uzyskanie informacji o występującej lokalnie oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Jeśli to konieczne, należy zasięgnąć porady specjalisty, gdy lokalna częstość występowania oporności sprawia, że użyteczność tego leku jest wątpliwa co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Staphylococcus aureus (MSSA)

_Gronkowce koagulazo-ujemne (MSCNS)

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

_Aeromonas spp._

_Campylobacter spp._

_Citrobacter freundii_

_Citrobacter koseri_________

_Enterobacter cloacae _

_Haemophilus influenzaes_

_Franciselia tularensis_

_Klebsiella oxytoca_

__Morganella morganii______

_Proieus mirabilis_

___Proteus vulgaris________

_Providencia rettgeri_

_Providencia stuartii_

_Salmonella entérica_

_Serratia liquefaciens_

___Shigella spp.__________

Yersinia enterocolitica


_Yersinia pseudotuberculosis_

Bakterie atypowe___

_Mycobacterium spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem

oporności nabytej _

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

_Staphylococcus aureus (MFLSA) '_

_Gronkowce koagulazo-ujemne (MSCNS)+_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

Âcinetobacter spp._

____A. baumannii_____________

_Enterobacter aerogenes_

___Escherichia coli_

_Klebsiella pneumoniae _

_Pseudomonas aeruginosa_

_Serratia marcescens_______

Drobnoustroje o oporności wrodzonej_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_______

_Enterococcus spp._

_Streptococcus spp._

_- grupa A-S. pyogenes_

_- grupa B, C, G_

_- S. pneumoniae ____________

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

___Burkholderia cepacia_________

_Stenotrophomonas maltophila_

Bakterie beztlenowe_

_Bacteroides spp._

_Clostridium perfringe ns_

___Clostridium difficile__________

_Prevotella spp._

Inne drobnoustroje_

_Chlamydia spp._

_Chlamydophila spp._

_Mycoplasma spp._

Ureaplasma urealyticum_

* Wrodzona wrażliwość większości wyodrębnionych szczepów mieści się w średnim zakresie.

1 Wskaźnik oporności szczepów wyodrębnionych ze specjalnych grup pacjentów, np. pacjentów z mukowiscydozą, wynosi >10%. Skróty:

MSSA — Staphylococcus aureus wrażliwy na metycylinę MRSA — Staphylococcus aureus oporny na metycylinę MSCNS — koagolazo-ujemnc gronkowce wrażliwe na metycylinę

+Wysokie wskaźniki oporności (>50 %) obserwowano w jednym lub większej liczbie regionów w obrębie UE.

Inne informacje

Aminoglikozydy są odpowiednie do stosowania w skojarzeniu z innymi antybiotykami działającymi na ziarenkowce Gram-dodatnie,

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Amikacyna praktycznie nie wchłania się po podaniu doustnym. Można ją podawać tylko pozajelitowo. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po upływie 1-2 godzin po inftizji. Okres półtrwania w surowicy wynosi 2,2-2,4 godziny. Dłuższego okresu półtrwania można się spodziewać u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u wcześniaków i noworodków.

Po podaniu dawki 7,5 mg/kg mc. w ciągłej infuzji dożylnej trwającej 30 minut stężenie leku w surowicy krwi w chwili zakończenia infuzji wynosi 38 pg/ml. U zdrowych ochotników, po podaniu dawki 15 mg/kg mc. w ciągłej infuzji dożylnej trwającej 30 minut, stężenie leku w surowicy w chwili zakończenia infuzji wynosiło około 77 |ig/ml oraz 47 (ig/ml i 1 ug/rnl po upływie odpowiednio I godziny i 12 godzin od zakończenia infuzji.

U osób w podeszłym wieku ze średnim klirensem kreatyniny wynoszącym 64 ml/min, po podaniu dawki 15 mg/kg mc. w infuzji dożylnej trwającej 30 minut, stężenie leku w surowicy krwi w chwili zakończenia infuzji wynosiło 55 pg/ml oraz 5,4 pg/ml i 1,3 pg/ml po upływie odpowiednio 12 i 24 godzin od zakończenia infuzji.

W badaniach oceniających wielokrotne podawanie leku nie obserwowano kumulacji u osób z prawidłową czynnością nerek, otrzymujących pojedyncze dawki dobowe wynoszące od 15 do 20 mg/kg mc.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji amikacyny wynosi około 241 (28% masy ciała). Wskaźnik wiązania z białkami osocza określono na 4-10%.

Po podaniu zalecanej dawki terapeutyczne stężenie amikacyny stwierdza się w kościach, sercu, pęcherzyku żółciowym, tkance płucnej, moczu, żółci, wydzielinie oskrzelowej, plwocinie, płynie śródmiąższowym, płynie opłucnowym oraz płynie maziowym.

Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego jest wystarczające w stanie zapalnym opon mózgowych. Amikacyna przenika przez zdrowe opony mózgowe i osiąga około 10-20% stężenia występującego w surowicy. W stanie zapalnym opon mózgowych odsetek ten zwiększa się do 50%,

Substancja ta gromadzi się w korze nerek i płynie ucha wewnętrznego, a jej eliminacja z tych głębokich przedziałów przebiega powoli.

Amikacyna przenika przez barierę łożyska i do mleka ludzkiego. Stężenia sięgające 20% stężeń występujących u matki stwierdzano we krwi płodu oraz płynie owodniowym.

Metabolizm

Amikacyna nie jest metabolizowana w organizmie ludzkim.

Wydalanie

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek średni klirens amikacyny w surowicy wynosi 100 ml/min, a klirens nerkowy wynosi 94 ml/min. Przesączanie kłębuszkowe stanowi dominujący szlak w eliminacji amikacyny. Większość leku (60-82%) wydala się w postaci niezmienionej w moczu, w ciągu pierwszych 6 godzin. Tylko bardzo małe ilości wydalane są z żółcią. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek 91% i 95% dawki amikacyny (po podaniu domięśniowym) wydala się z moczem w ciągu odpowiednio 8 i 24 godzin.

Amikacyna może zostać usunięta podczas hemodializy oraz - wolniej - podczas dializy otrzewnowej. W zależności od metody dializy 50% (zakres 29-81%) lub 40-80% podanej dawki jest usuwane w ciągu odpowiednio 4 lub 8 godzin.

Dzieci i młodzież

Dane uzyskane w badaniach oceniających wielokrotne podawanie leku wykazują, że stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym u zdrowych niemowląt wynoszą około 10-20% stężeń w surowicy i mogą sięgać 50% w stanie zapalnym opon mózgowych.

Podawanie dożylne

U noworodków, a szczególnie u wcześniaków, wydalanie amikacyny przez nerki jest zmniejszone.

W pojedynczym badaniu z udziałem noworodków (1.-6. doba życia) podzielonych na grupy w zależności od masy urodzeniowej (<2000 g, 2000-3000 g i >3000 g), amikacynę podawano domięśniowo i (lub) dożylnie w dawce 7,5 mg/kg mc. Klirens u noworodków o masie ciała >3000 g wynosił 0,84 ml/tnin/kg mc., a końcowy okres półtrwania wynosił około 7 godzin. W tej grupie początkowa objętość dystrybucji oraz objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiły odpowiednio 0,3 ml/kg i 0,5 ml/kg. W grupach z mniejszą masą urodzeniową klirens/kg był mniejszy, a okres półtrwania - dłuższy. We wszystkich powyższych grupach po 5 dniach nie wykazano kumulacji leku w wyniku wielokrotnego podawania dawek co 12 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym głównymi skutkami była nefrotoksyczność i ototoksyczność.

Nie przeprowadzono badań działania mutagennego lub rakotwórczego amtkacyny.

W badaniach toksycznego wpływu na rozród amikacyna powodowała zależną od dawki nefrotoksyczność u ciężarnych samicach szczura i ich płodów, a badania toksycznego wpływu na rozród oceniające potomstwo myszy, szczurów i królików wykazało zwiększone wskaźniki zgonów płodów. Występuje ryzyko uszkodzenia ucha wewnętrznego i nerek płodów, jakie stwierdzono w grupie antybiotyków aminoglikozydowych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/mi, roztwór do infuzji są produktami gotowymi do użycia. Nie należy ich mieszać z żadnym innym produktem leczniczym; należy podawać oddzielnie, zgodnie z zalecaną dawką i sposobem podawania.

W żadnym wypadku nie mieszać aminoglikozydów w roztworze do infuzji z antybiotykami p-laktamowymi (np. penicylinami, cefalosporynami), ponieważ może to spowodować fizyko-chemiczną inaktywację drugiego leku.

Znane są niezgodności chemiczne z amfoterycyną, chlorotiazydami, erytromycyną, heparyną, nitrofurantoiną, nowobiocyną, fenytoiną, sulfadiazyną, tiopentonem, chlortetracykliną, witaminą B i witaminą C. Nie mieszać amikacyny z tymi produktami leczniczymi.

Inaktywacja występująca podczas mieszania aminoglikozydów i antybiotyków p-laktamowych może utrzymywać się również wtedy, gdy pobiera się próbki do oznaczenia stężeń antybiotyków w surowicy i doprowadzić do znacznego niedoszacowania oraz błędów w dawkowaniu, a w konsekwencji do ryzyka toksyczności. Próbki te należy szybko poddawać badaniu i umieszczać na lodzie albo dodawać p-laktamazę.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem 3 lata

Okres ważności no otwarciu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Prawidłowo nie należy przechowywać go dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania produktu leczniczego po otwarciu opakowania, patrz punkt 6.3.

•    Amikacin B. Braun. 2.5 mg/ml

Butelki z polietylenu o małej gęstości, zawierające 100 ml, dostępne w opakowaniach następującej wielkości:

10* 100 ml 20 x 100 ml

•    Amikacin B. Braun. 5 mg/ml

Butelki z polietylenu o małej gęstości, zawierające 100 ml, dostępne w opakowaniach następującej wielkości:

10 * 100 ml 20 x 100 ml

•    Amikacin B. Braun. 10 mg/ml

Butelki z polietylenu o małej gęstości, zawierające 100 ml, dostępne w opakowaniach następującej wielkości:

10 x 100 ml 20 x 100 ml

"Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, natychmiast po użyciu.

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Niewykorzystany roztwór należy usunąć.

Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera cząstek stałych i przebarwień.

Należy używać wyłącznie klarownego roztworu, bez stałych cząstek.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu, z zastosowaniem techniki aseptycznej. Sprzęt należy wstępnie napełnić roztworem, aby uniknąć dostania się powietrza do systemu.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z punktem 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18755,18756,18757

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.10.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

AO -Ą0

13

Amikacin B. Braun