+ iMeds.pl

Aminomel 10 e -Ulotka Aminomel 10 e

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AMINOMEL 10E roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek AMINOMEL 10E i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMINOMEL 10E

3.    Jak stosować lek AMINOMEL 10E

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek AMINOMEL 10E

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek AMINOMEL 10E i w jakim celu się go stosuje

Lek AMINOMEL 10E jest stosowany jako składnik żywienia pozajelitowego, zapewniający podaż składników niezbędnych do syntezy białka, zwłaszcza u pacjentów po ciężkich urazach i urazach mnogich, w ostrych i przewlekłych chorobach wymagających stosowania żywienia pozajelitowego, w przypadku dużych zabiegów operacyjnych przebiegających z dużym niedoborem białka (przed, w czasie i po operacji).

W żywieniu pozajelitowym roztwory aminokwasów należy zazwyczaj łączyć z roztworami węglowodanów w celu pokrycia zapotrzebowania energetycznego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMINOMEL 10E Kiedy nie stosować leku AMINOMEL 10E

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilny stan krążeniowy z zagrożeniem życia (wstrząs)

-    jeśli u pacjenta występuje niedotlenienie komórkowe

-    jeśli u pacjenta występuje obrzęk płuc

-    jeśli we krwi pacjenta występuje za wysoki poziom sodu, potasu i/lub magnezu.

Preparat AMINOMEL 10E nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego dzieci poniżej 2 roku życia, ponieważ jego skład aminokwasów nie spełnia wymagań stawianych preparatom dla małych dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek AMINOMEL 10E

-    jeśli u pacjenta występuje przewodnienie

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowy metabolizm aminokwasów

-    jeśli u pacjenta występuje hiponatremia

-    jeśli u pacjenta występuje kwasica

-    jeśli u pacjenta występuje hiperkaliemia

Zaleca się regularne badanie krwi i moczu pacjenta w trakcie podawania produktu AMINOMEL. To pozwoli upewnić się, że pacjent otrzymuje właściwe ilości roztworu, i w razie potrzeby będzie dodatkowo leczony.

W przypadku niewydolności wątroby, nerek, nadnerczy, serca lub płuc wymagane jest indywidualne dostosowanie dawki.

W trakcie leczenia lekarz zleci kontrolę gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.

Roztwory aminokwasów mogą zwiększać poziom związków amoniaku we krwi. Lekarz wykona badanie krwi w tym kierunku.

Lekarz zleci regularne monitorowanie stanu pacjentów, u których występuje:

-    nieprawidłowy metabolizm aminokwasów

-    problemy z wątrobą, nerkami, sercem lub krążeniem

-    niewydolność wątroby, z powodu ryzyka wystąpienia lub pogorszenia wcześniejszych zaburzeń neurologicznych z hiperamonemią (za wysokie stężenie amoniaku we krwi)

-    niewydolność nerek, szczególnie w przypadku jednoczesnego występowania hiperkaliemii (za wysokie stężenie potasu we krwi), czynnik ryzyka wystąpienia lub pogorszenia kwasicy metabolicznej lub hiperazotemii (za wysokie stężenie azotu we krwi) w następstwie nieprawidłowego klirensu kreatyniny.

Należy pamiętać, że roztwór ten jest tylko jednym ze składników żywienia pozajelitowego. Jeśli nie zalecono inaczej, dla ustalenia w pełni zbilansowanej diety należy równocześnie zapewniać dodatkową podaż składników energetycznych (uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie na niezbędne kwasy tłuszczowe), elektrolitów, witamin i mikroelementów.

Przy jednoczesnym stosowaniu roztworów o wysokich stężeniach glukozy może być niezbędne podanie insuliny w celu zapobieżenia zbyt wysokim stężeniom glukozy we krwi.

Stosować ostrożnie w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

Lek AMINOMEL 10E a inne leki

Jak dotąd nie są znane żadne interakcje z innymi lekami.

Roztworów aminokwasów nie należy podawać łącznie z innymi lekami z uwagi na zwiększone ryzyko zakażeń oraz możliwość wystąpienia niezgodności.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku AMINOMEL 10E nie należy stosować u kobiet ciężarnych ani w okresie karmienia piersią, chyba że w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek AMINOMEL 10E

Do wlewu dożylnego (przez cewnik w żyle głównej).

Dawkowanie i prędkość wlewu dożylnego

Jeżeli nie zalecono inaczej przy prawidłowej przemianie materii, należy stosować poniższe wytyczne:

AMINOMEL

10E

Maksymalna prędkość wlewu:

-    w ml/kg mc./godz. do

-    w g/kg mc./godz. do

-    krople/min. (przy wadze 70 kg) ok.

1 ml

0,1 g 20

Zalecana dawka dobowa:

do pokrycia minimalnego zapotrzebowania na aminokwasy wynoszącego 0,8 - 1,0 g/kg mc.:

- ml/kg mc.

8 - 10 ml

Maksymalna dawka dobowa:

w katabolicznych stanach przemiany materii podaż aminokwasów należy zwiększyć do 2,0 g/kg mc., mając na względzie utrzymanie równowagi płynów i właściwą podaż energii, co odpowiada:

- ml/kg mc.

20 ml

Nie zaleca się przekraczać maksymalnej dobowej podaży płynów wynoszącej 40 ml/kg mc. u pacjentów dorosłych odżywianych pozajelitowo.

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przejrzysty i praktycznie bezbarwny a pojemnik nieuszkodzony.

U dzieci zaleca się stosowanie roztworów przeznaczonych do stosowania pediatrycznego.

Czas stosowania zależy od możliwości zmiany na kompletne żywienie dojelitowe lub dietę doustną. Roztwór przeznaczony do jednorazowego użycia.

Lek AMINOMEL 10E należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AMINOMEL 10E

Objawy zatrucia:

Zbyt szybki wlew może powodować objawy nietolerancji, takie jak nudności, dreszcze i wymioty oraz istotne klinicznie straty aminokwasów przez nerki.

Przedawkowanie prowadzić może do zatrucia aminokwasami, przewodnienia i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Zaburzenia elektrolitowe: w przypadku niewłaściwego stosowania (przedawkowanie i (lub) szybkość infuzji większa niż zalecana), może wystąpić hiperwolemia, zaburzenia elektrolitowe, kwasica i lub azotemia. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać infuzję. Jeśli będzie to uzasadnione medycznie, może być wskazane podjęcie dalszych działań.

Brak jest specyficznego antidotum do zastosowania w przedawkowaniu. Procedury ratunkowe powinny obejmować środki korygujące zaistniałe zaburzenia.

Sposób postępowania w przypadku zatrucia:

Zmniejszenie prędkości wlewu i w razie potrzeby przerwanie wlewu, przywrócenie równowagi elektrolitowej.

Pominięcie zastosowania leku AMINOMEL 10E

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek AMINOMEL 10E może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono działań niepożądanych przy właściwym stosowaniu.

Stosowanie w przypadkach innych niż podane we wskazaniach może prowadzić do zaburzenia równowagi aminokwasów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek AMINOMEL 10E

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem.

Po otwarciu pojemnika roztwór należy zużyć niezwłocznie.

Nie stosować leku AMINOMEL 10E po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek AMINOMEL 10E

Lek Aminomel 10E zawiera roztwór L-aminokwasów (100 g/l) z elektrolitami.

Jak wygląda lek AMINOMEL 10E i co zawiera opakowanie

Lek AMINOMEL 10E jest przejrzystym, prawie bezbarwnym roztworem zawierającym aminokwasy i elektrolity.

Butelki szklane zawierające 500 ml lub 1000 ml roztworu do infuzji.

- Substancjami czynnymi leku są:

AMINOMEL

10E

Substancje czynne:

L-izoleucyna

5,85 g

L-leucyna

6,24 g

L-lizyny octan

10,02 g

(w przeliczeniu na L-lizynę)

7,10 g

L-metionina

4,68 g

L-fenyloalanina

5,40 g

L-treonina

5,00 g

L-tryptofan

2,00 g

L-walina

5,00 g

L-arginina

9,66 g

L-histydyna

3,30 g

L-alanina

15,50 g

Kwas L-glutaminowy

5,00 g

Glicyna

7,55 g

L-prolina

7,50 g

L-ornityny chlorowodorek

2,42 g

(w przeliczeniu na L-ornitynę)

1,90 g

Kwas L-asparaginowy

1,91 g

L-seryna

4,30 g

Acetylocysteina

0,673 g

(w przeliczeniu na L-cysteinę)

0,50 g

N -acetylo-L-tyrozyna

2,00 g

(w przeliczeniu na L-tyrozynę)

1,62 g

Sodu octan trójwodny

3,456 g

Sodu wodorotlenek

1,324 g

Sodu chlorek

0,625 g

Potasu chlorek

3,355 g

Magnezu chlorek sześciowodny

1,017 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,735 g

Co odpowiada następującemu składowi jonowemu elektrolitów (mmol/l):

AMINOMEL

10E

Na+

69 mmol/l

K+

45 mmol/l

Ca++

5 mmol/l

Mg++

5 mmol/l

Chlorki-

90 mmol/l

Octany"

74 mmol/l

L-jabłczany"

22 mmol/l

Dodatkowe informacje:

AMINOMEL

10E

Teoretyczna osmolarność (mOsm/l)

1145

Wartość pH

6,0 - 6,3

Kwasowość miareczkowa (mmol/l;

18 - 25

do pH = 7,4)

Zawartość N (g/l)

15,6

Wartość energetyczna: (kJ/l)

1700

(kcal/l)

400

- Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas jabłkowy (do ustalenia pH), disodu edetynian dwuwodny

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca

Bieffe Medital S.p.A.

Via Nuova Provinciale 23034 Grosotto Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: 22 4883 777

Data zatwierdzenia ulotki:

Baxter, Aminomel - znaki towarowe zastrzeżone dla Baxter International Inc.

6

Aminomel 10 E

Charakterystyka Aminomel 10 e

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AMINOMEL 10E roztwór do infuzji AMINOMEL 12,5E roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Aminomel

10E

12,5E

Substancje czynne:

L-izoleucyna

5,85 g

7,31 g

L-leucyna

6,24 g

7,80 g

L-lizyny octan

10,02 g

12,53 g

(w przeliczeniu na L-lizynę)

7,10 g

8,88 g

L-metionina

4,68 g

5,85 g

L-fenyloalanina

5,40 g

6,75 g

L-treonina

5,00 g

6,25 g

L-tryptofan

2,00 g

2,50 g

L-walina

5,00 g

6,25 g

L-arginina

9,66 g

12,08 g

L-histydyna

3,30 g

4,13 g

L-alanina

15,50 g

19,38 g

Kwas L-glutaminowy

5,00 g

6,25 g

Glicyna

7,55 g

9,44 g

L-prolina

7,50 g

9,38 g

L-ornityny chlorowodorek

2,42 g

3,02 g

(w przeliczeniu na L-ornitynę)

1,90 g

2,37 g

Kwas L-asparaginowy

1,91 g

2,39 g

L-seryna

4,30 g

5,38 g

Acetylocysteina

0,673 g

0,84 g

(w przeliczeniu na L-cysteinę)

0,50 g

0,625 g

N -acetylo-L-tyrozyna

2,00 g

2,50 g

(w przeliczeniu na L-tyrozynę)

1,62 g

2,03 g

Sodu octan trójwodny

3,456 g

4,320 g

Sodu wodorotlenek

1,324 g

1,664 g

Sodu chlorek

0,625 g

0,780 g

Potasu chlorek

3,355 g

4,194 g

Magnezu chlorek sześciowodny

1,017 g

1,270 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,735 g

0,919 g

Co odpowiada następującemu składowi jonowemu elektrolitów (mmo

l/l):

Aminomel

10E

12,5E

Na+

69 mmol/l

87 mmol/l

K+

45 mmol/l

56,25 mmol/l

Ca++

5 mmol/l

6 mmol/l

Mg++

5 mmol/l

6 mmol/l

Chlorki-

90 mmol/l

112,5 mmol/l

Octany"

74 mmol/l

92,5 mmol/l

L-jabłczany"

22 mmol/l

28 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Aminomel 10E: roztwór L-aminokwasów (100 g/l) z elektrolitami; Aminomel 12,5E: roztwór L-aminokwasów (125 g/l) z elektrolitami.

Dodatkowe informacje:

Aminomel

10E

12,5E

Teoretyczna osmolarność (mOsm/l)

1145

1430

Wartość pH

6,0 - 6,3

6,0 - 6,3

Kwasowość miareczkowa (mmol/l;

18 - 25

22 - 30

do pH = 7,4)

Zawartość azotu (g/l)

15,6

19,5

Wartość energetyczna: (kJ/l)

1700

2125

(kcal/l)

400

500

Jałowy, nie zawierający pirogenów.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako składnik żywienia pozajelitowego, zapewniający podaż składników niezbędnych do syntezy białka, zwłaszcza u pacjentów po ciężkich urazach i urazach mnogich, w ostrych i przewlekłych chorobach wymagających stosowania żywienia pozajelitowego, w przypadku dużych zabiegów operacyjnych przebiegających z dużym niedoborem białka (przed, w czasie i po operacji).

W żywieniu pozajelitowym roztwory aminokwasów należy zazwyczaj łączyć z roztworami węglowodanów w celu pokrycia zapotrzebowania energetycznego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

4.2.1 Dawkowanie i prędkość wlewu dożylnego

Jeżeli nie zalecono inaczej, przy prawidłowej przemianie materii należy stosować poniższe wytyczne:

Aminomel

10E

12,5E

Maksymalna prędkość wlewu:

-    w ml/kg mc./godz. do

-    w g/kg mc./godz. do

-    krople/min. (przy wadze 70 kg) ok.

1 ml

0,1 g 20

0,8 ml 0,1 g 16

Zalecana dawka dobowa:

do pokrycia minimalnego zapotrzebowania na aminokwasy wynoszącego 0,8 - 1,0 g/kg mc.:

- ml/kg mc.

8 - 10 ml

6,4 - 8 ml

Maksymalna dawka dobowa:

w katabolicznych stanach przemiany materii podaż aminokwasów należy zwiększyć do 2,0 g/kg mc., mając na względzie utrzymanie równowagi płynów i właściwą podaż energii, co odpowiada:

- ml/kg mc.

20 ml

16 ml

Nie zaleca się przekraczać maksymalnej dobowej podaży płynów wynoszącej 40 ml/kg mc. u pacjentów dorosłych odżywianych pozajelitowo.

(patrz punkt 4.4 odnośnie monitorowania i zaleceń do żywienia pozajelitowego)

U dzieci zaleca się stosowanie roztworów przeznaczonych do stosowania pediatrycznego.

Czas stosowania zależy od możliwości zmiany na kompletne żywienie dojelitowe lub dietę doustną. Stosować tylko, jeśli roztwór jest przejrzysty i prawie bezbarwny a pojemnik nieuszkodzony.

4.2.2 Drogi podania

Ciągły dożylny wlew kroplowy przez cewnik w żyle głównej.

4.3    Przeciwwskazania Przeciwwskazania bezwzględne:

-    znana nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą lub składnik opakowania

-    niestabilny stan krążeniowy z zagrożeniem życia (wstrząs)

-    niedotlenienie komórkowe

-    obrzęk płuc

-    pacjenci z klinicznie istotnie podwyższonym stężeniem sodu, potasu lub magnezu w osoczu

Przeciwwskazania względne:

-    przewodnienie

-    nieprawidłowy metabolizm aminokwasów

-    hiponatremia

-    kwasica

-    hiperkaliemia

Indywidualny dobór dawki wymagany jest w przypadku niewydolności wątroby i nerek.

Preparat Aminomel nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego dzieci poniżej 2 roku życia, ponieważ jego skład aminokwasów nie spełnia wymagań stawianych preparatom dla małych dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niepożądane skutki metaboliczne mogą wyniknąć z podania niewłaściwych substancji odżywczych lub nadmiernej ilości lub też z niewłaściwej kompozycji dodatkowych składników względem potrzeb danego pacjenta.

W trakcie leczenia należy kontrolować gospodarkę wodno-elektrolitową i równowagę kwasowo-zasadową.

W przypadku niewydolności wątroby, nerek, nadnerczy, serca lub płuc wymagany jest indywidualny dobór dawki.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy uważnie monitorować status płynów i elektrolitów.

Podczas podawania pozajelitowo roztworów zawierających aminokwasy zgłaszano występowanie azotemii, która może wystąpić zwłaszcza przy niewydolności nerek.

Roztwory aminokwasów należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wątroby w wywiadzie lub niewydolnością wątroby.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z obrzękiem płuc lub z niewydolnością serca. Należy uważnie monitorować status płynów.

Należy regularnie monitorować pacjentów, u których występuje:

-    nieprawidłowy metabolizm aminokwasów

-    niewydolność wątroby, z powodu ryzyka wystąpienia lub pogorszenia wcześniejszych zaburzeń neurologicznych z hiperamonemią. Pacjentów z chorobą wątroby w wywiadzie lub niewydolnością wątroby należy uważnie monitorować w kierunku wystąpienia objawów hiperamonemii.

-    niewydolność nerek, szczególnie w przypadku jednoczesnego występowania hiperkaliemii, czynnik ryzyka wystąpienia lub pogorszenia kwasicy metabolicznej lub hiperazotemii w następstwie nieprawidłowego klirensu kreatyniny.

Należy pamiętać, że roztwór ten jest tylko jednym ze składników żywienia pozajelitowego. Jeśli nie zalecono inaczej, dla ustalenia w pełni zbilansowanej diety należy równocześnie zapewniać dodatkową podaż składników energetycznych (uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie na niezbędne kwasy tłuszczowe), elektrolitów, witamin i mikroelementów.

Przy jednoczesnym stosowaniu roztworów o wysokich stężeniach glukozy może być niezbędne podanie insuliny w celu zapobieżenia zbyt wysokim stężeniom glukozy we krwi.

Stosować ostrożnie w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

U dzieci zaleca się stosowanie roztworów przeznaczonych do stosowania pediatrycznego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jak dotąd nie są znane żadne interakcje z innymi lekami.

Roztworów aminokwasów nie należy podawać łącznie z innymi lekami z uwagi na zwiększone ryzyko zakażeń oraz możliwość wystąpienia niezgodności (patrz punkt 6.2).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach u kobiet w ciąży ani u zwierząt spodziewających się potomstwa. Przy zaleceniu podawania kobietom w ciąży należy zawsze rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dla płodu związane z zastosowaniem preparatu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nie stwierdzono działań niepożądanych przy właściwym stosowaniu.

Wszelkie działania niepożądane należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi prowadzącemu.

Stosowanie w przypadkach innych niż podane we wskazaniach może prowadzić do zaburzenia równowagi aminokwasów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C PL 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia:

Zbyt szybki wlew może powodować objawy nietolerancji, takie jak nudności, dreszcze i wymioty oraz istotne klinicznie straty aminokwasów przez nerki.

Przedawkowanie prowadzić może do zatrucia aminokwasami, przewodnienia i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Zaburzenia elektrolitowe: w przypadku niewłaściwego stosowania (przedawkowanie i (lub) szybkość infuzji większa niż zalecana), może wystąpić hiperwolemia, zaburzenia elektrolitowe, kwasica i (lub) azotemia. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać infuzję. Jeśli będzie to uzasadnione medycznie, może być wskazane podjęcie dalszych działań.

Brak jest specyficznego antidotum do zastosowania w przedawkowaniu. Procedury ratunkowe powinny obejmować środki korygujące zaistniałe zaburzenia.

Sposób postępowania w przypadku zatrucia:

Zmniejszenie szybkości wlewu i w razie potrzeby przerwanie wlewu, przywrócenie równowagi elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego; mieszaniny: kod ATC:

B05BA10

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Aminokwasy są substratami syntezy białek. Czyste roztwory aminokwasów stosowane są w żywieniu pozajelitowym łącznie ze składnikami będącymi źródłem energii, elektrolitami i odpowiednią podażą płynów, co ma na celu utrzymanie lub poprawę stanu odżywienia organizmu lub ograniczenie strat substancji odżywczych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Aminokwasy tworzą złożony system wzajemnie powiązanych substancji. Pomiędzy niektórymi aminokwasami występuje bezpośrednia zależność metaboliczna (np. synteza tyrozyny odbywa się poprzez hydroksylację fenyloalaniny). Ponadto zmiany w profilu aminokwasów mogą mieć wpływ na inne procesy przemian spowodowane różnicami w stężeniach pojedynczych aminokwasów lub grup aminokwasów (np. zmiany stosunku aminokwasów aromatycznych do rozgałęzionych). Zmiany proporcji w obrębie grupy aminokwasów o podobnej strukturze chemicznej i podobnym profilu metabolicznym mogą mieć wpływ na metabolizm całego organizmu.

Stężenia wolnych aminokwasów w osoczu ulegają znaczącym wahaniom. Jest to zależne zarówno od stężeń indywidualnych aminokwasów jak i stężenia wszystkich aminokwasów. Natomiast wzajemne stosunki zawartości aminokwasów - niezależnie od ogólnego stężenia aminokwasów i bezwzględnego stężenia pojedynczego aminokwasu - pozostają stałe. Organizm dąży, do utrzymania substratów aminokwasów na poziomie fizjologicznym i zapobiegania zaburzeniom równowagi w ogólnym profilu aminokwasów. Jeżeli mechanizmy kompensacyjne organizmu funkcjonują prawidłowo, dopiero znaczne zmiany w ilości dostarczanych substratów są w stanie zaburzyć homeostazę aminokwasów we krwi. Typowe zmiany patologiczne w profilu aminokwasów w osoczu -wymagające leczenia suplementacyjnego w celu przywrócenia homeostazy (w razie potrzeby za pomocą roztworów o specjalnym składzie aminokwasów) występują wyłącznie w przypadku znacznego zaburzenia czynności regulacyjnych takich narządów jak wątroba lub nerki.

W stanach patologicznych, przy braku podaży aminokwasów egzogennych, uwidaczniają się typowe zmiany w profilu aminokwasów w osoczu.

W przypadku, gdy substancje odżywcze i płyny dostarczane są wyłącznie drogą pozajelitową, podanie elektrolitów powinno być poprzedzone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi w celu ustalenia ich właściwego składu w roztworze do infuzji. U pacjentów otrzymujących indywidualnie dobrane leczenie w oparciu o te roztwory aminokwasów, podaż elektrolitów należy również dobrać indywidualnie na podstawie wyników monitorowania terapii.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Substancje czynne (aminokwasy) są podstawowymi i powszechnymi składnikami metabolizowanymi przez ssaki. Dlatego też, konwencjonalne badania dotyczące bezpieczeństwa nie są konieczne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

Kwas jabłkowy (do ustalenia pH)

Disodu edetynian dwuwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztworów aminokwasów nie należy podawać łącznie z innymi lekami z uwagi na zwiększone ryzyko zakażeń oraz możliwość wystąpienia niezgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki szklane zawierające 500 ml lub 1000 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po otwarciu pojemnika roztwór należy zużyć niezwłocznie.

Nie używać, jeżeli roztwór nie jest przejrzysty i nie jest praktycznie bezbarwny, a pojemnik jest uszkodzony.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2618 Pozwolenie nr R/2619

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.07.1990 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27.01.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Aminomel 10 E