+ iMeds.pl

Aminoplasmal 15% -Ulotka Aminoplasmal 15%

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

AMINOPLASMAL 15% roztwór do infuzji Aminokwasy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki

1.    Co to jest AMINOPLASMAL 15% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMINOPLASMAL 15%

3.    Jak stosować AMINOPLASMAL 15%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AMINOPLASMAL 15%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AMINOPLASMAL 15% i w jakim celu się go stosuje

AMINOPLASMAL 15% jest to roztwór do żywienia pozajelitowego (dożylnego). Lek ten podawany jest przez małą rurkę wprowadzoną do żyły (infuzja/kroplówka dożylna).

Lek ten stanowi dla pacjenta źródło aminokwasów w sytuacjach, w których pacjent nie jest w stanie lub nie może przyjmować normalnych posiłków, a także nie może być odżywiany przez przewód wprowadzony do żołądka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMINOPLASMAL 15%

Kiedy nie stosować leku AMINOPLASMAL 15%:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

-    jeśli pacjent ma ciężkie, zagrażające życiu zaburzenie krążenia (wstrząs);

-    jeśli pacjent ma niewystarczające zaopatrzenie tkanek w tlen (hipoksja);

-    jeśli pacjent ma patologicznie wysokie stężenie kwasów we krwi (kwasica metaboliczna);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby (ciężką niewydolność wątroby);

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężką niewydolność nerek) nieleczoną dializą ani hemofiltracją;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie osłabienie pracy serca z upośledzeniem krążenia (zdekompensowana niewydolność serca);

-    jeśli pacjent ma wodę w płucach (obrzęk płuc);

-    jeśli pacjent ma nadmiar płynów w organizmie (przewodnienie).

Roztwór ten, z uwagi na swój skład, nie nadaje się do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, w związku czym nie powinny go otrzymywać.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AMINOPLASMAL 15% należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Jeśli pacjent ma nabyte zaburzenia metabolizmu białka, lekarz, po dokładnym rozważeniu, zdecyduje, czy pacjent nie może, może lub nawet musi otrzymywać ten lek.

Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność pracy serca, dobowa podaż płynów będzie dokładnie kontrolowana, aby uniknąć przeciążenia układu krążenia.

Jeśli ogólne stężenie substancji rozpuszczonych we krwi pacjenta jest zbyt duże, lekarz zachowa szczególną ostrożność, aby uniknąć pogorszenia tego stanu.

Jeśli wątroba lub nerki pacjenta nie pracują prawidłowo, dawka dobowa leku zostanie dokładnie dostosowana do stopnia zaburzenia czynności wątroby lub nerek oraz typu leczenia.

Jeśli pacjent ma jednocześnie niedobór wody i soli, otrzyma najpierw ich odpowiednią dawkę, aby skorygować ten niedobór.

Jeśli pacjent ma niedobór potasu lub sodu, otrzyma odpowiednie dawki tych elektrolitów.

Podczas otrzymywania tego leku stężenie soli we krwi, stężenie cukru we krwi, równowaga wodna, równowaga kwasowo-zasadowa, zawartość białka we krwi oraz czynności wątroby i nerek pacjenta będą dokładnie monitorowane. W tym celu pobierane będą próbki krwi oraz moczu pacjenta, do analiz.

Pacjent będzie także otrzymywać roztwory węglowodanów i przypuszczalnie także emulsji lipidów, aby odżywianie dożylne było kompletne. Ponadto w razie potrzeby pacjent będzie otrzymywać niezbędne kwasy tłuszczowe, witaminy, płyny, pierwiastki śladowe oraz elektrolity.

Inne leki i AMINOPLASMAL 15%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania leku AMINOPLASMAL 15% u kobiet w okresie ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, lek ten zostanie zastosowany tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to niezbędnie konieczne. AMINOPLASMAL 15% powinien być podawany kobietom w ciąży jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Przy stosowaniu leku AMINOPLASMAL 15% w dawkach leczniczych nie należy spodziewać się żadnego wpływu na karmionego piersią noworodka/niemowlę. Jednakże nie zaleca się karmienia piersią w okresie, w którym pacjentka wymaga odżywiania dożylnego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

AMINOPLASMAL 15% zawiera sód

Lek ten zawiera 5,3 mmol sodu na 1000 ml roztworu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną ilością sodu.

3. Jak stosować AMINOPLASMAL 15%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Ilość roztworu, jaką będzie otrzymywać pacjent zależy od indywidualnego zapotrzebowania na aminokwasy, jak również od aktualnego stanu i choroby pacjenta.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka to 6,7 ml do maksymalnie 13,3 ml na kg masy ciała na dobę.

Odpowiada to dawce 1,0 - 2,0 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę

Roztwór należy podawać z maksymalną szybkością 0,67 ml na kg masy ciała na godzinę.

Stosowanie u dzieci

Nie wolno podawać leku AMINOPLASMAL 15% dzieciom w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku AMINOPLASMAL 15%”).

Dawkowanie u dzieci jest ustalane indywidualnie w zależności od wieku, etapu rozwoju oraz stanu klinicznego dziecka.

Poniższe informacje mogą być użyte jako wytyczne co do dawki dobowej:

-    Dla dzieci i młodzieży wieku od 2 do 17 lat: 6,7 - 13,3 ml na kg masy ciała na dobę, co odpowiada dawce 1,0 - 2,0 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę.

-    Dzieci w stanie krytycznym: w przypadku dzieci w stanie krytycznym, wymagana dawka aminokwasów może być większa (do 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

-    Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,67 ml na kg masy ciała na godzinę.

Pacjenci z chorobą nerek lub wątroby

Jeśli pacjent ma chorobę nerek lub wątroby, dawka zostanie dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania.

Czas stosowania

Lek ten może być stosowany tak długo, jak długo pacjent wymaga żywienia pozajelitowego.

Sposób podawania

Lek ten podaje się pacjentowi w infuzji dożylnej (kroplówce) do dużej żyły centralnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AMINOPLASMAL 15%

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja może być źle tolerowana i pacjent może odczuwać mdłości, wymiotować, odczuwać dreszcze i ból głowy. Ponadto we krwi pacjenta może zebrać się zbyt wiele substancji kwasowych i pacjent może tracić aminokwasy z moczem.

W takiej sytuacji infuzja zostanie wstrzymana i wznowiona po pewnym czasie z mniejszą szybkością.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie oczekuje się występowania działań niepożądanych przy stosowaniu tego leku zgodnie ze wskazówkami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać AMINOPLASMAL 15%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na opakowaniu kartonowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Stosować produkt tylko, jeżeli roztwór jest przezroczysty i bezbarwny lub blado-żółtawy, a butelka i jej zamknięcie są nieuszkodzone.

Butelki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku. Po użyciu należy usunąć każdą objętość roztworu pozostałą po infuzji oraz pojemnik.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera AMINOPLASMAL 15%

Substancjami czynnymi leku są aminokwasy.

1000 ml roztworu zawiera:

Izoleucyna

5,85

g

Leucyna

11,40

g

Lizyna jednowodna

8,93

g

(zawartość równ. lizyny:)

(7,95

g)

Metionina

5,70

g

Fenyloalanina

5,70

g

Treonina

5,40

g

Tryptofan

2,10

g

Walina

7,20

g

Arginina

16,05

g

Histydyna

5,25

g

Glicyna

19,20

g

Alanina

22,35

g

Prolina

7,35

g

Kwas asparaginowy

7,95

g

Acetylocysteina

0,50

g

(zawartość równ. cysteiny)

(0,37

g)

Kwas glutaminowy

16,20

g

Seryna

3,00

g

Tyrozyna

0,50

g

Pozostałe składniki to: wodorotlenek sodu, kwas cytrynowy jednowodny i woda do wstrzykiwań.

Zawartość aminokwasów

150

g/l

Zawartość azotu

24

g/l

Wartość energetyczna [kJ/l (kcal/l)]

2505

(600)

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

1290

Kwasowość miareczkowa (do pH 7,4)

około 31

[mmol NaOH/l]

pH

5,7-6,3

Jak wygląda lek AMINOPLASMAL 15% i co zawiera opakowanie

AMINOPLASMAL 15% to roztwór do infuzji. Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny do blado żółtawego.

AMINOPLASMAL 15% dostarczany jest w szklanych butelkach zamkniętych gumowym korkiem:

-    Pojemność: 500 ml, 1000 ml

-    Wielkości opakowania: 1 x 500 ml, 10 * 500 ml, 1 * 1000 ml, 6 * 1000 ml Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Melsungen Niemcy

Telefon: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja    AMINOPLASMAL 25, solution pour perfusion

Niemcy    AMINOPLASMAL - 15 % elektrolyt- und kohlenhydratfrei

Polska    AMINOPLASMAL 15 %

Hiszpania    AMINOPLASMAL B.BRAUN 15% solución para perfusión

Wielka Brytania Aminoplasmal 15% solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

-Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

AMINOPLASMAL 15% powinien być mieszany z innymi roztworami do podawania dożylnego tylko w razie uprzedniego potwierdzenia zgodności. Dane na temat zgodności z różnymi dodanymi substancjami (np. glukoza, lipidy, elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz odpowiednich okresów ważności takich mieszanin mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu po dodaniu innych składników do odżywiania pozajelitowego przez 7 dni w temperaturze 2-8°C oraz dodatkowo 2 dni w temperaturze 25°C. Dokładne informacje na temat testowanych składników (np. glukoza, lipidy, elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz okresu ważności mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on zużyty bezpośrednio po otwarciu, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Zasadnicze znaczenie ma przygotowywanie takich mieszanin ze ścisłym zachowaniem zasad aseptyki, bowiem taka mieszanina środków odżywczych sprzyja wzrostowi drobnoustrojów.

Przechowywanie nierozcieńczonego roztworu w temperaturze poniżej 15°C może prowadzić do wytrącenia kryształów, można je jednał łatwo rozpuścić podgrzewając ostrożnie roztwór do temperatury 25°C aż do całkowitego rozpuszczenia. Wstrząsać delikatnie pojemnikiem, aby zapewnić jednorodność roztworu.

6

Aminoplasmal 15%

Charakterystyka Aminoplasmal 15%

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aminoplasmal 15%, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu zawiera

Izoleucyna

5,85

g

Leucyna

11,40

g

Lizyna j ednowodna

8,93

g

(zawartość równ. lizyny:)

(7,95

g)

Metionina

5,70

g

Fenyloalanina

5,70

g

Treonina

5,40

g

Tryptofan

2,10

g

Walina

7,20

g

Arginina

16,05

g

Histydyna

5,25

g

Alanina

22,35

g

Glicyna

19,20

g

Kwas asparaginowy

7,95

g

Acetylocysteina

0,50

g

(zawartość równ. cysteiny)

(0,37

g)

Kwas glutaminowy

16,20

g

Prolina

7,35

g

Seryna

3,00

g

Tyrozyna

0,50

g

Zawartość aminokwasów

150

g/l

Zawartość azotu

24

g/l

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ten produkt leczniczy zawiera 5,3 mmol sodu na 1000 ml roztworu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny lub blado-żółtawy roztwór wodny

Wartość energetyczna [kJ/l (kcal/l)]    2505 (600)

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]    1290

Kwasowość miareczkowa (do pH 7,4) [mmol    około 31

NaOH/l]

pH    5,7 - 6,3

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dostarczenie aminokwasów w żywieniu pozajelitowym w sytuacjach, w których odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie musi być dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania na aminokwasy i płyny, zależnego od stanu klinicznego pacjenta (stan odżywienia i/lub tempo katabolizmu azotu związane z chorobą zasadniczą).

Dorośli

Dawka dobowa:

odpowiada 1,0 - 2,0 g aminokwasów/kg masy ciała odpowiada 469 - 931 ml dla pacjenta o masie ciała 70 kg.

odpowiada 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała/godz. odpowiada 0,7 - 8 ml/min dla pacjenta o masie ciała 70 kg.


6,7 - 13,3 ml/kg masy ciała co

co

Maksymalna szybkość infuzji:

0,67 ml/kg masy ciała/godz. co

co

Dzieci i młodzież

Aminoplasmal 15% jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Podane poniżej zakresy dawkowania dla grup wiekowych stanowią wartości średnie służące jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie w zależności od wieku, stadium rozwojowego i choroby zasadniczej.

Dawka dobowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat:

6,7 - 13,3 ml/kg masy ciała co odpowiada 1,0 - 2,0 g aminokwasów/kg masy ciała Dzieci w stanie krytycznym

W przypadku pacjentów w stanie krytycznym zalecana podaż aminokwasów może być większa (do

3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

Maksymalna szybkość infuzji:

0,67 ml/kg masy ciała/godz. co odpowiada 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała/godz.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek/wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby dawkowanie należy dostosować indywidualnie (patrz również punkt 4.4). Stosowanie produktu Aminoplasmal 15% jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3).

Czas stosowania

Roztwór ten można stosować tak długo, jak długo wskazane jest odżywianie pozajelitowe. Sposób podawania

Podanie dożylne, infuzja wyłącznie do żyły centralnej.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

-    ciężkie zaburzenia krążenia stanowiące zagrożenia dla życia (np. wstrząs);

-    hipoksja;

-    kwasica metaboliczna;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    ciężka niewydolność nerek bez stosowania hemofiltracji lub hemodializy;

-    zdekompensowana niewydolność serca;

-    ostry obrzęk płuc;

-    przewodnienie.

Nie wolno podawać tego produktu leczniczego noworodkom, niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 2 lat, ponieważ proporcje składników odżywczych nie odpowiadają specjalnym zapotrzebowaniem dzieci w tym wieku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie obecności zaburzeń metabolizmu aminokwasów o podłożu innym niż wskazane w punkcie 4.3, ten produkt leczniczy można podawać wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Należy zachować ostrożność w razie podawania dużych objętości płynów w infuzji pacjentom z niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów o zwiększonej osmolalności surowicy.

Przed podaniem produktu do żywienia pozajelitowego należy skorygować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia, hipokaliemia).

Należy regularnie kontrolować zawartość elektrolitów w surowicy, glukozy we krwi, równowagę wodną , równowagę kwasowo-zasadową oraz czynność nerek.

Należy także kontrolować zawartość białka w surowicy i przeprowadzać testy czynności wątroby.

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek dawka musi być dokładnie dostosowana do indywidualnych potrzeb, ciężkości upośledzenia czynności narządów oraz rodzaju zastosowanego leczenia nerkozastępczego (hemodializa, hemofiltracja, itp.).

U pacjentów z niewydolnością wątroby dawka musi być dokładnie dostosowana do indywidualnych potrzeb i stopnia niewydolności narządu.

Roztwór aminokwasów to tylko jeden z elementów odżywiania pozajelitowego. Pełne żywienie pozajelitowe, oprócz podawania aminokwasów, wymaga także zapewnienia źródła energii, niezbędnych kwasów tłuszczowych, elektrolitów, witamin, płynów i pierwiastków śladowych.

Ten produkt leczniczy zawiera 5,3 mmol sodu na 1000 ml roztworu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu Aminoplasmal 15% u kobiet w okresie ciąży. Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących szkodliwego wpływu produktu Aminoplasmal 15% na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli jest to konieczne, można rozważyć stosowanie produktu Aminoplasmal 15% w okresie ciąży. Aminoplasmal 15% może być podawany kobietom w ciąży wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Aminokwasy/metabolity przenikaj ą do mleka ludzkiego, jednak w przypadku stosowania produktu Aminoplasmal 15% w dawkach leczniczych nie przewiduje się żadnego wpływu na karmionego piersią noworodka/niemowlę.

Niemniej jednak, nie zaleca się karmienia piersią przez matki odżywiane pozajelitowo.

Płodność

Brak dostępnych danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Nie oczekuje się występowania działań niepożądanych przy stosowaniu produktu zgodnie ze wskazówkami.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie lub zastosowanie zbyt dużej szybkości infuzji może doprowadzić do reakcji nietolerancji objawiaj ących się nudnościami, wymiotami, dreszczami, bólem głowy, kwasicą metaboliczną i utratą aminokwasów przez nerki.

Leczenie

W razie wystąpienia reakcji nietolerancji należy czasowo wstrzymać infuzję aminokwasów i wznowić j ą po pewnym czasie z mniejszą szybkością.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego, aminokwasy. Kod ATC: B05B A01

Mechanizm działania

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie wszystkich składników odżywczych niezbędnych do wzrostu, utrzymania czynności i regeneracji tkanek organizmu, itd.

Aminokwasy są szczególnie istotne, ponieważ są poniekąd niezbędne do syntezy białek. Aminokwasy podawane dożylnie są włączane do odpowiednich śródnaczyniowych i wewnątrzkomórkowych zasobów aminokwasów. Zarówno endogenne, jak i egzogenne aminokwasy stanowią substraty do syntezy białek strukturalnych i czynnościowych.

Konieczne jest jednoczesne zapewnienie źródła energii (w postaci węglowodanów lub tłuszczy), aby zapobiec wykorzystywaniu aminokwasów jako źródła energii i dostarczyć paliwa do innych procesów pochłaniaj ących energię.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ponieważ ten produkt leczniczy podawany jest dożylnie, biodostępność aminokwasów zawartych w roztworze wynosi 100%.

Dystrybucja

Aminokwasy są wbudowywane do różnych białek w różnych tkankach organizmu. Ponadto każdy aminokwas występuje w postaci wolnej we krwi i we wnętrzu komórek.

Skład aminokwasów w roztworze oparty jest na wynikach badań klinicznych metabolizmu podawanych dożylnie aminokwasów. Ilości poszczególnych aminokwasów zawartych w roztworze dobrano w taki sposób, aby osiągnąć jednorodny wzrost stężenia wszystkich aminokwasów w osoczu. W ten sposób podczas infuzji produktu leczniczego zachowane są fizjologiczne proporcje aminokwasów w osoczu, tzn. homeostaza aminokwasów. Normalny wzrost i rozwój płodu zależy od ciągłej dostawy aminokwasów do płodu przez organizm matki. Łożysko odpowiedzialne jest za transfer aminokwasów pomiędzy dwoma układami krążenia.

Metabolizm

Aminokwasy, które nie wezmą udziału w syntezie białek są metabolizowane w następuj ący sposób: Grupa aminowa jest oddzielana od szkieletu węglowego przez transaminacj ę. Łańcuch węglowy ulega bezpośredniej oksydacji do CO2 lub jest wykorzystywany jako substrat do glukoneogenezy w wątrobie. Grupa aminowa jest także metabolizowana w wątrobie do mocznika.

Eliminacja

Tylko nieznacznie ilości aminokwasów wydalane są z moczem w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych dotyczących produktu Aminoplasmal 15%. Aminokwasy zawarte w produkcie Aminoplasmal 15% to substancje występuje naturalnie w organizmie.

Nie oczekuje się występowania jakichkolwiek reakcji toksycznych pod warunkiem właściwego przestrzegania wskazań, przeciwwskazań i zaleceń dotyczących dawkowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wodorotlenek sodu

Kwas cytrynowy jednowodny (do ustalenia pH) Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem 3 lata.

Po pierwszym otwarciu

Produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie.

Po dodaniu innych produktów

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu po dodaniu innych składników do żywienia pozajelitowego przez 7 dni w temperaturze 2-8°C oraz dodatkowo 2 dni w temperaturze 25°C. Dokładne informacje na temat testowanych składników (np. glukoza, lipidy, elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz okresu ważności mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on zużyty bezpośrednio po otwarciu, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Przechowywanie nierozcieńczonego roztworu w temperaturze poniżej 15°C może prowadzić do wytrącenia kryształów, można je jednał łatwo rozpuścić podgrzewaj ąc ostrożnie roztwór do temperatury 25°C aż do całkowitego rozpuszczenia. Wstrząsać delikatnie pojemnikiem, aby zapewnić jednorodność roztworu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z bezbarwnego szkła (typu II) zamknięte korkami z halogenowanego kauczuku butylowego, zawierające 500 ml lub 1000 ml roztworu.

Wielkość opakowania: 1 x 500 ml, 10 * 500 ml, 1 * 1000 ml, 6 * 1000 ml Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Pojemniki przeznaczone są tylko do jednorazowego użytku. Po wykorzystaniu należy wyrzucić pojemnik i niezużytą objętość roztworu.

Stosować produkt tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty i bezbarwny lub blado-żółtawy, a butelka i jej zamknięcie są nieuszkodzone.

Podawać za pośrednictwem jałowego zestawu.

Aminoplasmal 15% powinien być mieszany z innymi roztworami do podawania dożylnego tylko w razie uprzedniego potwierdzenia zgodności. Dane na temat zgodności z różnymi dodanymi substancjami (np. glukoza, lipidy, elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz odpowiednich okresów ważności takich mieszanin mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

Zasadnicze znaczenie ma przygotowywanie takich mieszanin ze ścisłym zachowaniem zasad aseptyki, bowiem taka mieszanina środków odżywczych sprzyja wzrostowi drobnoustrojów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres korespondencyjny B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Niemcy

Telefon: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Aminoplasmal 15%