+ iMeds.pl

Aminoplasmal 15% e -Ulotka Aminoplasmal 15% e

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aminoplasmal 15% E, roztwór do infuzji

Aminokwasy, elektrolity

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aminoplasmal 15% E i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aminoplasmal 15% E

3.    Jak stosować lek Aminoplasmal 15% E

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aminoplasmal 15% E

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aminoplasmal 15% E i w jakim celu się go stosuje

Aminoplasmal 15% E to roztwór do podawania pozajelitowego (żywienie dożylne). Pacjent otrzymuje ten lek przez dren umieszczony w żyle (infuzja dożylna).

Lek ten dostarcza pacjentowi aminokwasy oraz ograniczoną ilość soli (elektrolitów) w sytuacjach, kiedy pacjent nie jest w stanie lub nie może przyjmować normalnych posiłków, a także nie może być odżywiany przez zgłębnik wprowadzony do żołądka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aminoplasmal 15% E Kiedy nie stosować leku Aminoplasmal 15% E:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia krążenia (wstrząs);

-    jeśli u pacjenta występuje niedostateczny dopływ tlenu do tkanek (hipoksja);

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowo wysokie stężenie kwasów we krwi (kwasica metaboliczna);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby (ciężka niewydolność wątroby);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, nieleczona dializami lub hemofiltracją;

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowo wysokie stężenie we krwi którejkolwiek soli zawartej w tym produkcie leczniczym;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie osłabienie serca z upośledzeniem krążenia (zdekompensowana niewydolność serca);

-    jeśli u pacjenta występuje płyn w płucach (obrzęk płuc);

-    jeśli u pacjenta występuje nadmiar płynów w organizmie (przewodnienie).

Roztwór ten ze względu na swój skład nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 2 lat, nie należy więc im go podawać.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aminoplasmal 15% E należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W przypadku pacjentów z innymi niż wrodzone zaburzeniami metabolizmu białek, lekarz, po dokładnym rozważeniu, podejmie decyzję o możliwości i konieczności zastosowania tego leku.

Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność serca, dobowa podaż płynów będzie dokładnie kontrolowana, aby uniknąć przeciążenia układu krążenia.

Jeśli ogólne stężenie substancji rozpuszczonych we krwi pacjenta jest zbyt duże, lekarz zachowa szczególną ostrożność, aby uniknąć pogorszenia tego stanu.

Jeśli wątroba lub nerki pacjenta nie pracują prawidłowo, dawka dobowa leku zostanie dokładnie dostosowana do stopnia zaburzenia czynności wątroby lub nerek oraz typu leczenia.

Jeśli pacjent ma jednocześnie niedobór wody i elektrolitów, otrzyma najpierw ich odpowiednią dawkę, aby skorygować ten niedobór.

Jeśli pacjent ma niedobór potasu lub sodu, otrzyma odpowiednie dawki tych elektrolitów.

Podczas otrzymywania tego leku stężenie elektrolitów we krwi, stężenie cukru we krwi, równowaga wodna, równowaga kwasowo-zasadowa, zawartość białka we krwi oraz czynności wątroby i nerek pacjenta będą dokładnie monitorowane. W tym celu będą pobierane do analiz próbki krwi oraz moczu pacjenta.

Pacjent będzie także otrzymywać roztwory węglowodanów i być może także emulsję lipidów, aby odżywianie dożylne było kompletne. Ponadto w razie potrzeby pacjent będzie otrzymywać niezbędne kwasy tłuszczowe, witaminy, płyny, pierwiastki śladowe oraz elektrolity.

Lek Aminoplasmal 15% E a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Aminoplasmal 15% E podaje się jako element schematu pełnego żywienia pozajelitowego, w połączeniu z odpowiednią ilością leków uzupełniających, stanowiących źródło energii (roztworów węglowodanów, emulsji tłuszczowych), witamin, mikroelementów i elektrolitów.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy dostosować dawkę zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Kobiety w okresie ciąży będą otrzymywać ten lek tylko jeżeli lekarz uzna to za konieczne do wyzdrowienia.

Karmienie piersią

Przy stosowaniu leczniczych dawek leku Aminoplasmal 15% E nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią. Nie zaleca się jednak karmienia piersią przez kobiety otrzymujące żywienie dożylne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Ilość roztworu, jaką będzie otrzymywać pacjent, zależy od zapotrzebowania pacjenta na aminokwasy, elektrolity i płyny, jak również od stanu lub choroby danego pacjenta.

Aminoplasmal 15% E nie jest przeznaczony do uzupełniania płynów ani objętości.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 6,7 ml do maksymalnie 13,3 ml na kilogram masy ciała na dobę.

Odpowiada to 1,0 do 2,0 g aminokwasów na kilogram masy ciała na dobę.

Roztwór ten jest podawany z szybkością nie większą niż 0,67 ml na kilogram masy ciała na godzinę. Stosowanie u dzieci

Leku Aminoplasmal 15% E nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aminoplasmal 15% E”).

Dawkowanie u dzieci dostosowuje się indywidualnie w zależności od wieku, etapu rozwoju i stanu klinicznego dziecka.

Poniższe dane można traktować jako wytyczne dotyczące dawek dobowych:

•    dzieci w wieku 2 - 17 lat: 6,7 do 13,3 ml na kilogram masy ciała na dobę, co odpowiada 1,0 do 2,0 g aminokwasów na kilogram masy ciała na dobę;

•    dzieci w stanie krytycznym: dziecko w stanie krytycznym może potrzebować większej ilości aminokwasów (do 3,0 g aminokwasów na kilogram masy ciała na dobę).

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,67 ml na kilogram masy ciała na godzinę.

Pacjenci z chorobą nerek lub wątroby

Jeśli pacjent ma chorobę nerek lub wątroby, dawka zostanie dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania.

Okres stosowania

Lek ten może być podawany tak długo, jak wskazane jest żywienie pozajelitowe.

Sposób podawania

Lek ten jest podawany pacjentowi w infuzji (kroplówce) do dużej żyły centralnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aminoplasmal 15% E

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja mogą być źle tolerowane i objawiać się nudnościami, wymiotami, dreszczami lub bólem głowy. Ponadto we krwi pacjenta może zebrać się zbyt wiele substancji kwasowych i pacjent może tracić aminokwasy z moczem.

W takiej sytuacji infuzja zostanie przerwana i będzie wznowiona w późniejszym czasie z mniejszą szybkością.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie należy spodziewać się działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aminoplasmal 15% E

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 15°C możliwe jest tworzenie się kryształów w roztworze. Z tego powodu należy unikać przechowywania w temperaturze poniżej 15°C.

Stosować wyłącznie, jeśli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty, a butelka i zamknięcie nie są uszkodzone.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Nie podłączać częściowo zużytych pojemników.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aminoplasmal 15% E

Substancjami czynnymi są aminokwasy i elektrolity. 1000 ml roztworu zawiera:

Izoleucyna    5,85    g

Leucyna    11,40    g

Lizyna jednowodna    3,00    g

Lizyny chlorowodorek    6,60    g

(zawartość równ. lizyny)    (7,95 g)

Metionina    5,70    g

Fenyloalanina    5,70    g

Treonina    5,40    g

Tryptofan    2,10    g

Walina    7,20    g

Arginina    16,05    g

Histydyna    5,25    g

Glicyna    19,20    g

Alanina

22,35 g 7,35 g

7.95    g 0,50 g

(0,37 g)

16,20 g

3,00 g 0,50 g

2.95    g 1,40 g 0,56 g


50 mmol/l 30 mmol/l 2,6 mmol/l

35    mmol/l

36    mmol/l 9,0 mmol/l

150 g/l 24,0 g/l

2505 (600) 1480 ok 38

5,7 - 6,3


Prolina

Kwas asparaginowy Acetylocysteina (zawartość równ. cysteiny)

Kwas glutaminowy Seryna Tyrozyna Potasu octan

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Magnezu octan czterowodny

Pozostałe składniki to sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny (do ustalania pH) i woda do wstrzykiwań.

Elektrolity

Sód

Potas

Magnez

Octany

Chlorki

Fosforany

Zawartość aminokwasów Zawartość azotu

Wartość kaloryczna [kJ/l (kcal/l)]

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

Kwasowość miareczkowana (do pH 7,4) [mmol NaOH/l] pH

Jak wygląda lek Aminoplasmal 15% E i co zawiera opakowanie

Aminoplasmal 15% E to roztwór do infuzji, dostarczany w szklanych butelkach zamkniętych gumowymi korkami. Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty.

Aminoplasmal 15% E jest dostarczany w butelkach szklanych:

•    Zawartość: 500 ml, 1000 ml

•    Wielkość opakowań: 10 x 500 ml, 6 x 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres do korespondencji

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Niemcy

Telefon: +49-5661-71-0

Faks: +49-5661-71-4567

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl tel. (0-61) 44 20 100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Jeżeli w warunkach pełnego żywienia pozajelitowego konieczne jest dodanie do tego produktu leczniczego innych substancji odżywczych, takich jak węglowodany, tłuszcze, witaminy, elektrolity i elementy śladowe, dodanie ich powinno się odbywać w warunkach ściśle aseptycznych. Po dodaniu każdego dodatku należy mieszankę dobrze wymieszać. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia mieszaniny należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Jeżeli nie zostaną one podane natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. W warunkach prawidłowych nie powinny one przekraczać 24 godzin przechowywania w temperaturze 2-8°C, chyba że mieszanie zostało przeprowadzone w kontrolowanych oraz zweryfikowanych, aseptycznych warunkach.

7

Aminoplasmal 15% E

Charakterystyka Aminoplasmal 15% e

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aminoplasmal 15% E roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu zawiera:

Izoleucyna

5,85 g

Leucyna

11,40 g

Lizyna j ednowodna

3,00 g

Lizyny chlorowodorek

6,60 g

(zawartość równ. lizyny)

(7,95 g)

Metionina

5,70 g

Fenyloalanina

5,70 g

Treonina

5,40 g

Tryptofan

2,10 g

Walina

7,20 g

Arginina

16,05 g

Histydyna

5,25 g

Alanina

22,35 g

Glicyna

19,20 g

Kwas asparaginowy

7,95 g

Acetylocysteina

0,50 g

(zawartość równ. cysteiny)

(0,37 g)

Kwas glutaminowy

16,20 g

Prolina

7,35 g

Seryna

3,00 g

Tyrozyna

0,50 g

Potasu octan

2,95 g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

1,40 g

Magnezu octan czterowodny

0,56 g

Elektrolity:

Sód

50 mmol/l

Potas

30 mmol/l

Magnez

2,6 mmol/l

Octany

35 mmol/l

Chlorki

36 mmol/l

Fosforany

9,0 mmol/l

Zawartość aminokwasów

150 g/l

Zawartość azotu

24,0 g/l

Wartość kaloryczna

2505 kJ/l = 600 kcal/l

Osmolarność teoretyczna

1480 mOsm/l

Kwasowość miareczkowana (do pH 7,4)

ok. 38 mmol/l NaOH/l

pH

5,7 - 6,3

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

3.


Roztwór do infuzji

Klarowny, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór wodny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczenie aminokwasów i ograniczonej ilości elektrolitów podczas żywienia pozajelitowego, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie w zależności od zapotrzebowania pacjenta na aminokwasy, elektrolity i płyny, a także w zależności od stanu klinicznego pacjenta tj. stanu odżywienia i stopnia katabolizmu spowodowanego chorobą podstawową.

Infuzję należy rozpoczynać od mniejszych dawek i szybkości, a następnie stopniowo zwiększać dawki i szybkość do zamierzonych wartości.

Aminoplasmal 15% E nie jest przeznaczony do uzupełniania płynów ani objętości.

Dorośli

Dawka dobowa:

6,7 - 13,3 ml/kg masy ciała = 1,0 - 2,0 g aminokwasów/kg masy ciała,

= 469 - 931 ml dla pacjenta o masie 70 kg

Maksymalna szybkość infuzji:

0,67 ml/kg masy ciała/godzinę, = 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała/godzinę,

= 0,78 ml/minutę dla pacjenta o masie 70 kg

Dzieci i młodzież

Aminoplasmal 15% E jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Podane poniżej dawkowanie dla grupy wiekowej stanowi przeciętne wartości podane jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy ustalić indywidualnie w zależności od wieku, stopnia rozwoju i choroby podstawowej.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku 2 - 17 lat:

6,7 - 13,3 ml/kg masy ciała A 1,0 - 2,0 g aminokwasów/kg masy ciała Dzieci w stanie krytycznym:

W przypadku pacjentów w stanie krytycznym zalecana podaż aminokwasów może być wyższa (maksymalnie 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

Maksymalna szybkość infuzji:

0,67 ml/kg masy ciała/godzinę, = 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała/godzinę

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek/wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy skorygować indywidualnie (patrz również punkt 4.4). Aminoplasmal 15% E jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby i ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 4.3).

Okres stosowania

Roztwór ten może być podawany tak długo, jak wskazane jest żywienie pozajelitowe.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Wyłącznie infuzja do żyły centralnej.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

-    Ciężkie zaburzenia krążenia o istotnym ryzyku (np. wstrząs);

-    Hipoksja;

-    Kwasica metaboliczna;

-    Ciężka niewydolność wątroby;

-    Ciężka niewydolność nerek bez leczenia hemofiltracją lub hemodializą;

-    Wysokie i nieskorygowane stężenie w osoczu jednego z elektrolitów wchodzących w skład produktu leczniczego;

-    Niewyrównana niewydolność serca;

-    Ostry obrzęk płuc;

-    Przewodnienie.

Nie zaleca się podawania preparatu noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat, gdyż skład substancji odżywczych nie odpowiada dokładnie wymaganiom dla tej grupy wiekowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku występowania zaburzeń metabolizmu aminokwasów innego pochodzenia niż zaburzenia wymienione w punkcie 4.3 produkt leczniczy należy podawać wyłącznie po starannym rozważeniu korzyści i zagrożeń.

Należy zachować ostrożność przy podawaniu dużych objętości płynów infuzyjnych pacjentom z niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność u pacjentów o podwyższonej osmolarności surowicy.

Przed podaniem produktu do żywienia pozajelitowego należy skorygować zaburzenia równowagi płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremię, hipokaliemię).

Należy regularnie monitorować stężenia elektrolitów w surowicy, stężenie glukozy we krwi, bilans płynów, równowagę kwasowo-zasadową i czynność nerek.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie wystąpienia zaburzeń czynności wątroby w związku z długotrwałym podawaniem roztworów do żywienia pozajelitowego, monitorowanie powinno również obejmować stężenia białek w surowicy i badania czynności wątroby.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy skorygować w zależności od indywidualnych potrzeb, stopnia niewydolności oraz rodzaju stosowanej terapii nerkozastępczej (hemodializa, hemofiltracja itd.).

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby dawkę należy starannie skorygować w zależności od indywidualnych potrzeb i stopnia niewydolności narządu.

Roztwory aminokwasów stanowią jeden ze składników żywienia pozajelitowego. Kompletne żywienie pozajelitowe, poza podawaniem aminokwasów, obejmuje dostarczenie substratów energetycznych, niezbędnych kwasów tłuszczowych, elektrolitów, witamin, płynów i pierwiastków śladowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

Aminoplasmal 15% E podaje się jako element schematu pełnego żywienia pozajelitowego w połączeniu z odpowiednią ilością suplementów stanowiących źródło energii (roztworów węglowodanów, emulsji tłuszczowych), witamin, mikroelementów i elektrolitów.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy dostosować dawkę zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Aminoplasmal 15% E u kobiet w okresie ciąży. Można rozważyć stosowanie produktu Aminoplasmal 15% E w okresie ciąży, jeśli to konieczne.

Karmienie piersią

Aminokwasy/metabolity przenikają do mleka ludzkiego, ale w dawkach leczniczych produktu Aminoplasmal 15% E nie przewiduje się ich wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią. Nie zaleca się jednak karmienia piersią przez matki otrzymujące żywienie pozajelitowe.

Płodność

Brak dostępnych danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących przeciwwskazań, dawkowania i środków ostrożności, nie należy spodziewać się żadnych działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Objawy

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja mogą prowadzić do reakcji nietolerancji objawiających się nudnościami, wymiotami, dreszczami, bólem głowy, kwasicą metaboliczną oraz utratą aminokwasów przez nerki.

Leczenie

W razie wystąpienia reakcji nietolerancji należy przerwać wlew aminokwasów i wznowić go po pewnym czasie ze zmniejszoną szybkością.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego, mieszaniny, kod ATC: B05B A10

Mechanizm działania

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie wszystkich składników odżywczych koniecznych do wzrostu, utrzymania i regeneracji tkanek organizmu itd.

Aminokwasy są szczególnie ważne, ponieważ są niezbędne do syntezy białek. Aminokwasy podawane dożylnie gromadzone są w wewnątrznaczyniowych i wewnątrzkomórkowych magazynach wolnych aminokwasów. Zarówno endogenne, jak i egzogenne aminokwasy służą jako składniki syntezy białek strukturalnych i funkcjonalnych.

Aby zapobiec metabolicznym przemianom aminokwasów do wytwarzania energii oraz ich zużyciu w innych procesach organizmu wymagających podaży energii, konieczne jest jednoczesne podawanie źródeł energii (w postaci węglowodanów lub tłuszczów).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Z uwagi na dożylne podawanie składników preparatu Aminoplasmal 15% E ich biodostępność wynosi 100%.

Dystrybucja

Aminokwasy są wbudowywane w szereg białek w różnych tkankach organizmu. Dodatkowo wszystkie aminokwasy występują jako wolne aminokwasy we krwi i wnętrzu komórek.

Skład aminokwasowy roztworu jest oparty na wynikach badań klinicznych oceniających metabolizm aminokwasów podawanych dożylnie. Stężenia poszczególnych aminokwasów w roztworze zostały dobrane tak, by w przypadku wlewu roztworu wzrost zawartości aminokwasów w osoczu był równomierny. Oznacza to, że fizjologiczne proporcje aminokwasów w osoczu, czyli homeostaza aminokwasów podczas infuzji produktu leczniczego jest zachowywana na stałym poziomie.

Prawidłowy wzrost i rozwój płodu zależy od ciągłego dostarczania aminokwasów od matki do płodu. Łożysko odpowiada za transfer aminokwasów pomiędzy dwoma układami krążenia.

Metabolizm

Aminokwasy, które nie biorą udziału w syntezie białek są metabolizowane w następujący sposób: grupa aminowa jest oddzielana od szkieletu węglowego na drodze transaminacji. Łańcuch węglowy jest utleniany bezpośrednio do CO2 lub wykorzystywany jako substrat w procesie glukoneogenezy w wątrobie. Grupa aminowa jest również metabolizowana w wątrobie do mocznika.

Eliminacja.

Tylko niewielkie ilości aminokwasów są wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Dane niekliniczne, dostępne dla poszczególnych składników produktu leczniczego, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka przy powszechnie stosowanych dawkach.

Nie oczekuje się występowania reakcji toksycznych pod warunkiem właściwego przestrzegania wskazań, przeciwwskazań i zaleceń dotyczących dawkowania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek

Kwas cytrynowy jednowodny (do ustalania pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz ryzyko wystąpienia niezgodności fizykochemicznych, nie zaleca się dodawania leków do roztworów aminokwasów.

Aminoplasmal 15% E może być mieszany z innymi preparatami stosowanymi w żywieniu pozajelitowym, jednakże przed zmieszaniem należy sprawdzić zgodność roztworów.

6.3    Okres ważności

Okres przechowywania produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu handlowym 3 lata

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania Produkt należy użyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aminoplasmal 15% E dostarczany jest w bezbarwnych, szklanych butelkach zamkniętych gumową zatyczką o pojemności 500ml i 1000ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych pojemników.

Stosować wyłącznie jeśli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty, a butelka i zamknięcie nie są uszkodzone.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 6597

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.03.2001 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.09.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Aminoplasmal 15% E