+ iMeds.pl

Aminoplasmal b. braun 10% e -Ulotka Aminoplasmal b. braun 10% e

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Aminoplasmal B. Braun 10% E roztwór do infuzji

Aminokwasy i elektrolity

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Aminoplasmal B. Braun 10% E i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aminoplasmal B. Braun 10% E

3.    Jak stosować Aminoplasmal B. Braun 10% E

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aminoplasmal B. Braun 10% E

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aminoplasmal B. Braun 10% E i w jakim celu się go stosuje

Aminoplasmal B. Braun 10% E to roztwór, który podaje się przez niewielką rurkę bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna).

Roztwór ten zawiera aminokwasy i elektrolity, które są niezbędne do wzrostu i powrotu do zdrowia.

Lek ten będzie podawany, jeśli nie będzie możliwy normalny sposób odżywiania. Podczas podawania tego roztworu pacjent będzie otrzymywał również inne roztwory, jak roztwory glukozy lub emulsje tłuszczowe. Roztwór ten można podawać dorosłym, młodzieży i dzieciom w wieku powyżej 2 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aminoplasmal B. Braun 10% E Kiedy nie stosować leku Aminoplasmal B. Braun 10% E

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia metabolizmu białek lub aminokwasów;

-    jeśli pacjent ma ciężkie (tzn. zagrażające życiu) zaburzenia krążenia (wstrząs);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewystarczające zaopatrzenie w tlen;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nagromadzenie kwasów we krwi (kwasica);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby;

-    jeśli pacjent ma niewydolność nerek, przy jednoczesnym niewystarczającym sztucznym oczyszczaniu

krwi (dializa);

-    jeśli we krwi pacjenta stwierdzono zbyt wysokie stężenie któregokolwiek z elektrolitów zawartych w

leku.

Tego roztworu nie należy podawać noworodkom i dzieciom w wieku poniżej 2 lat, ponieważ jego kompozycja nie spełnia odpowiednio specjalnych wymagań odżywczych dla tej grupy wiekowej.

Żadnych infuzji nie wolno podawać w następujących przypadkach:

-    niewyleczona niewydolność serca ze znacznymi zaburzeniami krążenia krwi;

-    nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc);

-    nadmiar wody w organizmie, obrzęk kończyn (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aminoplasmal B. Braun 10% E należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia metabolizmu białek i aminokwasów wywołane innymi przyczynami niż

wymienione powyżej (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku...”);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca;

-    jeśli pacjent ma nadmiernie zagęszczoną surowicę krwi (wysoka osmolarność surowicy).

W przypadku jednoczesnego występowania niedoboru płynów i soli mineralnych, zostaną one dostarczone pacjentowi w pierwszej kolejności w celu wyrównania zaburzenia. W przypadku niedoboru sodu, pacjent otrzyma wystarczającą jego ilość.

Przed podaniem i podczas podawania tego roztworu pacjentowi lekarz będzie kontrolował stężenia płynów, elektrolitów, poziom cukru we krwi, poziom białka w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową oraz czynność wątroby i nerek.

Zwykle Aminoplasmal B. Braun 10% E podaje się pacjentowi jako część żywienia pozajelitowego, które zawiera także związki dostarczające energię (roztwory wodorowęglanów, emulsje tłuszczowe), witaminy, elektrolity i pierwiastki śladowe.

Miejsce wkłucia będzie codziennie sprawdzane w celu wykrycia oznak stanu zapalnego lub infekcji. Aminoplasmal B. Braun 10% E a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aminoplasmal B. Braun 10% E podaje się zazwyczaj pacjentom unieruchomionym, w kontrolowanym środowisku (na oddziale ratunkowym, w szpitalu lub ośrodku dziennym), co wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

3. Jak stosować Aminoplasmal B. Braun 10% E

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 14 do 17 lat

Lekarz określi wymaganą dzienną dawkę leku.

Zwykle dzienna dawka wynosi od 10 ml do 20 ml na kg masy ciała na dobę. Roztwór należy podawać z szybkością nie większą niż 1 ml na kg masy ciała na godzinę.

Dzieci w wieku od 2 do 13 lat

W przypadku dzieci lekarz dokładnie ustali dawkę odpowiednią do wieku dziecka, stanu odżywienia oraz występującej choroby.

Dawka podawana dzieciom wynosić będzie około:

2. - 4. rok życia: 15 ml na kg masy ciała na dobę 5. - 13. rok życia: 10 ml na kg masy ciała na dobę

Roztwór należy podawać z szybkością nie większą niż 1 ml na kg masy ciała na godzinę.

Czas stosowania

Sposób podawania

Aminoplasmal B. Braun 10% E podaje się pacjentowi drogą infuzji do dużej żyły centralnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aminoplasmal B. Braun 10% E

Ponieważ dzienną dawkę ustala lekarz, przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Jednak w razie przedawkowania lub zbyt szybkiej infuzji część aminokwasów zostanie wydalona z moczem, a przedawkowanie objawiać się może nudnościami, wymiotami lub dreszczami. W takim wypadku należy czasowo przerwać infuzję i wznowić ją później z mniejszą prędkością.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące objawy niepożądane mogą być poważne. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który przerwie podawanie tego leku:

Nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

•    reakcje alergiczne

Inne działania niepożądane

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)

•    wymioty, nudności

•    ból głowy,

•    dreszcze,

•    gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aminiplasmal B. Braun 10% E

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Po zakończeniu infuzji nie wolno przechowywać jakichkolwiek pozostałości roztworu w celu późniejszego użycia.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Aminoplasmal B. Braun 10% E

Substancjami czynnymi leku są aminokwasy i elektrolity. Ten lek zawiera:

w 1 ml

w 250 ml

w 500 ml

w 1000 ml

Izoleucyna

5,00 mg

1,25 g

2,50 g

5,00 g

Leucyna

8,90 mg

2,23 g

4,45 g

8,90 g

Lizyny chlorowodorek

8,56 mg

2,14 g

4,28 g

8,56 g

(równoważny lizynie)

(6,85 mg)

(1,71 g)

(3,43 g)

(6,85 g)

Metionina

4,40 mg

1,10 g

2,20 g

4,40 g

Fenyloalanina

4,70 mg

1,18 g

2,35 g

4,70 g

Treonina

4,20 mg

1,05 g

2,10 g

4,20 g

Tryptofan

1,60 mg

0,40 g

0,80 g

1,60 g

Walina

6,20 mg

1,55 g

3,10 g

6,20 g

Arginina

11,50 mg

2,88 g

5,75 g

11,50 g

Histydyna

3,00 mg

0,75 g

1,50 g

3,00 g

Alanina

10,50 mg

2,63 g

5,25 g

10,50 g

Glicyna

12,00 mg

3,00 g

6,00 g

12,00 g

Kwas asparaginowy

5,60 mg

1,40 g

2,80 g

5,60 g

Kwas glutaminowy

7,20 mg

1,80 g

3,60 g

7,20 g

Prolina

5,50 mg

1,38 g

2,75 g

5,50 g

Seryna

2,30 mg

0,58 g

1,15 g

2,30 g

Tyrozyna

0,40 mg

0,10 g

0,20 g

0,40 g

Sodu octan trójwodny

2,858 mg

0,715 g

1,429 g

2,858 g

Sodu wodorotlenek

0,360 mg

0,090 g

0,180 g

0,360 g

Potasu octan

2,453 mg

0,613 g

1,227 g

2,453 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,508 mg

0,127 g

0,254 g

0,508 g

Disodu fosforan dwunastowodny

3,581 mg

0,895 g

1,791 g

3,581 g

Ponadto lek zawiera acetylocysteinę, kwas cytrynowy jednowodny (do ustalania pH) i wodę do wstrzykiwań.

Stężenie elektrolitów

Sód    50 mmol/l

Potas    25 mmol/l

Magnez    2,5 mmol/l

Octany    46 mmol/l

Chlorki    52 mmol/l

Fosforany    10 mmol/l

Cytryniany    2,0 mmol/l

Całkowita zawartość aminokwasów    100 g/l

Całkowita zawartość azotu    15,8 g/l

Energia


1675 kJ/l = 400 kcal/l

Osmolarność teoretyczna    1021 mOsm/l

Kwasowość miareczkowana (do pH 7,4), około    26 mmol/l

pH    5,7 - 6,3

Aminoplasmal B. Braun 10% E to bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór .

Produkt dostarczany jest w butelkach z bezbarwnego szkła o pojemności 250 ml, 500 ml i 1000 ml, zamkniętych gumowym korkiem.

Butelki o pojemnościach 250 ml i 500 ml dostarczane są w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Butelki o pojemności 1000 ml dostarczane są w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen, Niemcy

Adres pocztowy

34209 Melsungen, Niemcy

Telefon:    +49-5661-71-0

Faks:    +49-5661-71-45 67

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    Aminoplasmal 16 E, oplossing voor infusie

Dania    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E

Bułgaria    Aminoplasmal Elektrolyt

Cypr    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E

Estonia    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E

Niemcy    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E Infusionslosung

Grecja    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E Siakupa yra śy^uop

Węgry    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E oldatos infuzió

Włochy    Amielect 10 %, soluzione per infusione

Łotwa    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E skidums infuzijam

Holandia    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E-vrij, oplossing voor infusie

Polska    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E roztwór do infuzji

Portugalia    Aminoplasmal B.    Braun    10    % E

Rumunia    Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti solutie perfuzabilà

Słowacja    Aminoplasmal B. Braun 10 % E

Słowenia    Amixal z elektroliti 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Hiszpania    Aminoplasmal B. Braun 10% E solución para perfusión

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {miesiąc RRRR}

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do infuzji leku Aminoplasmal B. Braun 10% E należy stosować jałowe przyrządy do infuzji.

Jeśli w ramach kompleksowego leczenia pozajelitowego konieczne jest dodanie do tego leku innych substancji odżywczych, jak węglowodany, tłuszcze, witaminy i pierwiastki śladowe, wówczas proces dodawania tychże substancji należy prowadzić w warunkach ścisłej aseptyki. Po dodaniu jakichkolwiek dodatków należy dokładnie wymieszać całość. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność mieszanych ze sobą roztworów.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące przechowywania

Stosować wyłącznie w przypadku, kiedy roztwór jest przezroczysty, a pojemnik i opakowanie nie są uszkodzone.

Przechowywanie w temperaturze poniżej 15°C może prowadzić do wytrącania się kryształków, które rozpuszczają się po delikatnym podgrzaniu roztworu do temperatury 25°C. Lekko wstrząsnąć pojemnik w celu zapewnienia jednorodności roztworu.

Okres trwałości po dodaniu do niego innych składników

Z mikrobiologicznego punktu widzenia mieszaninę należy podać bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli mieszanina nie zostanie podana natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik, zaś przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, o ile mieszania nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

7

Aminoplasmal B. Braun 10% E

Charakterystyka Aminoplasmal b. braun 10% e

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aminoplasmal B.Braun 10% E roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roztwór do infuzji zawiera

Aminokwasy:

w 1 ml

w 250 ml w 500 ml

w 1000 ml

Izoleucyna

5,00 mg

1,25 g

2,50 g

5,00 g

Leucyna

8,90 mg

2,23 g

4,45 g

8,90 g

Lizyny chlorowodorek

8,56 mg

2,14 g

4,28 g

8,56 g

(co odpowiada lizynie)

(6,85 mg)

(1,71 g) (3,43 g)

(6,85 g)

Metionina

4,40 mg

1,10 g

2,20 g

4,40 g

Fenyloalanina

4,70 mg

1,18 g

2,35 g

4,70 g

Treonina

4,20 mg

1,05 g

2,10 g

4,20 g

Tryptofan

1,60 mg

0,40 g

0,80 g

1,60 g

Walina

6,20 mg

1,55 g

3,10 g

6,20 g

Arginina

11,50 mg

2,88 g

5,75 g

11,50 g

Histydyna

3,00 mg

0,75 g

1,50 g

3,00 g

Alanina

10,50 mg

2,63 g

5,25 g

10,50 g

Glicyna

12,00 mg

3,00 g

6,00 g

12,00 g

Kwas asparaginowy

5,60 mg

1,40 g

2,80 g

5,60 g

Kwas glutaminowy

7,20 mg

1,80 g

3,60 g

7,20 g

Prolina

5,50 mg

1,38 g

2,75 g

5,50 g

Seryna

2,30 mg

0,58 g

1,15 g

2,30 g

Tyrozyna

0,40 mg

0,10 g

0,20 g

0,40 g

Elektrolity:

Sodu octan trójwodny

2,858 mg

0,715 g

1,429 .

g 2,858 g

Sodu wodorotlenek

0,360 mg

0,090 g

JO

00

o

g 0,360 g

Potasu octan

2,453 mg

0,613 g

1,227 .

g 2,453 g

Magnezu chlorek

0,508 mg

0,127 g

0,254

g 0,508 g

sześciowodny

Disodu fosforan

3,581 mg

0,895 g

1,791 .

g 3,581 g

dwunastowodny

Całkowita zawartość aminokwasów

100 g/l

Całkowita zawartość azotu

15,8 g/l

Wartość kaloryczna:

1675 kJ/l = 400 kcal/l

Teoretyczna osmolarność:

1021 mOsm/l

Kwasowość miareczkowana (do pH 7,4):

ok. 26 mmol/l

pH:

5,7 - 6,3

Stężenie elektrolitów:

mmol/l

Sód

50

Potas

25

Magnez

2,5

Octany

46

Chlorki

52

Fosforany

10

Cytryniany

2,0

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczanie aminokwasów i ograniczonej ilości elektrolitów podczas żywienia pozajelitowego, gdy żywienie drogą doustną lub dojelitową jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

W żywieniu pozajelitowym infuzji aminokwasów powinna zawsze towarzyszyć odpowiednia dostawa energii, np. w postaci infuzji węglowodanów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka dostosowywana jest indywidualnie do zapotrzebowania pacjenta na aminokwasy, elektrolity i płyny, w zależności od stanu klinicznego pacjenta (stan odżywienia i/lub stopień katabolizmu zależny od choroby zasadniczej)

Dorośli i młodzież w wieku od 14 do 17 lat:

Przeciętna dawka dobowa:

10-20 ml /kg masy ciała = 1,0-2,0 g aminokwasów /kg masy ciała

= 700-1400 ml dla pacjenta ważącego 70 kg

Maksymalna dawka dobowa:

20 ml /kg masy ciała = 2,0 g aminokwasów/ kg masy ciała

= 140 g aminokwasów dla pacjenta ważącego 70 kg = 1400 ml dla pacjenta ważącego 70 kg

Maksymalna szybkość infuzji i ilość kropli, odpowiednio:

1 ml/kg masy ciała/godz. = 0,1 g aminokwasów/ kg masy ciała/godz.

= 25 kropli/ min dla pacjenta ważącego 70 kg = 1,17 ml/min dla pacjenta ważącego 70 kg

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 13 lat:

Dawki dla pacjentów w tej grupie wiekowej podane poniżej to średnie wartości orientacyjne. Dokładną dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od wieku, etapu rozwoju i choroby zasadniczej.

Dawka dobowa dla dzieci od 2 do 4 roku życia:

15 ml/kg masy ciała    = 1,5 g aminokwasów/ kg masy ciała

Dawka dobowa dla dzieci od 5 do 13 roku życia:

10 ml/kg masy ciała    = 1,0 g aminokwasów/ kg masy ciała

Szybkość infuzji:

1 ml/kg masy ciała/godz.    = 0,1 g aminokwasów/ kg masy ciała/godz.

Czas stosowania

Roztwór może być podawany tak długo, jak długo występują wskazania do żywienia pozajelitowego. Sposób podawania

Podanie dożylne (wlew do żyły centralnej).

Aminoplasmal B.Braun 10% E jest tylko jednym ze składników żywienia pozajelitowego.

W żywieniu pozajelitowym podawaniu aminokwasów musi towarzyszyć podawanie źródeł kalorii, niezbędnych kwasów tłuszczowych, elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów

•    Ciężkie zaburzenia krążenia z zagrożeniem życia (np. wstrząs)

•    Hipoksja

•    Kwasica metaboliczna

•    Zaawansowana choroba wątroby

•    Ciężka niewydolność nerek, przy braku dostępności hemofiltracji lub hemodializy

•    Wysokie i patologiczne stężenia w osoczu któregokolwiek z elektrolitów zawartych w preparacie

•    Dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ proporcje składników odżywczych nie spełniają odpowiednio specjalnych zaleceń dla dzieci

•    Ogólne przeciwwskazania do wlewów dożylnych:

-    niewyrównana niewydolność krążenia;

-    ostry obrzęk płuc;

-    przewodnienie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku występowania zaburzenia metabolizmu aminokwasów o innym pochodzeniu niż wymienione w części 4.3, roztwór Aminoplasmal B.Braun 10% E można podawać wyłącznie po dokładnym rozważeniu przewidywanych korzyści i możliwych zagrożeń.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy dostosować do indywidualnych wymogów.

Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku pacjentów z podwyższoną osmolarnością osocza.

Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, tj. odwodnienie hipotoniczne i hiponatremię należy skorygować przed rozpoczęciem żywienia pozajelitowego poprzez odpowiednią podaż płynów i elektrolitów.

Regularnie należy monitorować stężenie elektrolitów w osoczu, glukozy we krwi, bilans płynów, parametry równowagi kwasowo-zasadowej, czynność nerek (mocznik, kreatynina).

Kontrolować także należy stężenie białek osocza i parametry czynności wątroby.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z niewydolnością krążenia otrzymujących duże ilości przetaczanych płynów.

Aminoplasmal B. Braun 10% E jest stosowany jako jeden ze składników odżywiania pozajelitowego, w połączeniu z odpowiednimi ilościami dodatków energetycznych (roztworów węglowodanów, emulsji tłuszczowych), witamin, pierwiastków śladowych i elektrolitów.

Miejsce infuzji należy codziennie kontrolować, by wykryć oznaki zapalenia lub infekcji.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie ma danych przedklinicznych dotyczących podawania produktu Aminoplasmal B. Braun 10% E podczas ciąży.

W związku z tym Aminoplasmal B.Braun 10% E należy stosować w okresie ciąży i laktacji z zachowaniem ostrożności i tylko w przypadku bezwzględnego wskazania, po rozważeniu przewidywanych korzyści i możliwych zagrożeń.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane niezwiązane ściśle z produktem, lecz z samym żywieniem pozajelitowym, mogą wystąpić zwłaszcza na początku żywienia pozajelitowego.

Lista działań niepożądanych

Działania niepożądane są wymienione zgodnie z częstością ich występowania w następujący sposób:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


(> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(<1/10 000 do >1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego Nie znana:    reakcje alergiczne

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    nudności, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:    ból głowy, dreszcze, gorączka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja mogą wywołać reakcje nietolerancji przejawiające się dreszczami, nudnościami, wymiotami oraz utratą aminokwasów przez nerki.

Leczenie

W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji należy przerwać infuzję na pewien okres, a następnie wznowić ją ze zmniejszoną szybkością.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty krwi i roztwory do perfuzji, roztwory dożylne, roztwory do żywienia pozajelitowego, kod ATC: B05BA10.

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie wszystkich składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu, podtrzymania i regeneracji tkanek ciała, itp.

Aminokwasy odgrywają szczególną rolę, ponieważ są w części niezbędne do syntezy białek. Dożylnie podawane aminokwasy zasilają odpowiednie wewnątrznaczyniowe i wewnątrzkomórkowe zasoby aminokwasów. Zarówno aminokwasy endogenne jak i egzogenne wykorzystywane są jako substraty do syntezy białek funkcjonalnych i strukturalnych.

Aby zapobiec rozkładowi aminokwasów w celu wytworzenia energii, oraz celem zasilania innych energochłonnych procesów zachodzących w organizmie, należy równocześnie dostarczać energię (w postaci węglowodanów i tłuszczów).

Elektrolity podawane podczas żywienia pozajelitowego pomagają w utrzymaniu w surowicy stężeń niezbędnych do procesów fizjologicznych komórki, dla których odpowiednio wyregulowane stężenia elektrolitów są zasadniczym warunkiem. Poza tym połączenie tych elektrolitów z aminokwasami jest korzystne, z uwagi na to, że ich homeostazy są współzależne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ponieważ Aminoplasmal B.Braun 10% E podaje się dożylnie, biodostępność aminokwasów i elektrolitów zawartych w roztworze wynosi 100%.

Skład roztworu Aminoplasmal B.Braun 10% E oparty jest na wynikach badań klinicznych metabolizmu aminokwasów podawanych dożylnie. Ilości aminokwasów zawartych w roztworze Aminoplasmal B.Braun 10% E dobrano tak, aby w wyniku infuzji zapewnić jednakowy wzrost stężenia wszystkich aminokwasów w osoczu. W związku z tym, podczas wlewu roztworu Aminoplasmal B.Braun 10% E zostają zachowane fizjologiczne proporcje pomiędzy aminokwasami w osoczu, tj. homeostaza aminokwasowa.

Aminokwasy, które nie biorą udziału w syntezie białek, metabolizowane są w następujący sposób: grupa aminowa oddzielana jest od rdzenia węglowego w wyniku transaminacji. Łańcuch węglowy ulega bezpośredniemu utlenieniu do CO2 lub jest wykorzystywany jako substrat w procesie glukoneogenezy zachodzącym w wątrobie. Grupa aminowa jest metabolizowana w wątrobie do mocznika.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt leczniczy nie był przedmiotem badań przedklinicznych.

Aminoplasmal B.Braun 10% E zawiera tylko aminokwasy i elektrolity, które są substratami w metabolizmie człowieka.

Dlatego nie należy oczekiwać reakcji toksycznych, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazań, przeciwwskazań i zalecanych dawek.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Acetylocysteina

Kwas cytrynowy jednowodny (do ustalania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania Produkt powinien być użyty natychmiast.

Okres ważności produktu leczniczego po zmieszaniu z innymi składnikami

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, mieszaniny należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli mieszanina nie zostanie podana natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik, zaś przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, o ile mieszania nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Aby ochronić zawartość przed działaniem światła, opakowanie bezpośrednie należy przechowywać w zewnętrznym tekturowym pudełku.

Nie zamrażać.

Przechowywanie w niskiej temperaturze, poniżej 15°C, może prowadzić do wytrącenia się kryształów. Ulegają one ponownemu rozpuszczeniu po delikatnym ogrzaniu roztworu. Ogrzewanie należy prowadzić w temperaturze 25°C aż do całkowitego rozpuszczenia. Dla zapewnienia jednorodności delikatnie wstrząsnąć opakowaniem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z bezbarwnego szkła (typ II), zamknięte korkami z gumy chlorobutylowej.

Pojemność: 250 ml, dostępne w opakowaniach po 10 butelek 500 ml, dostępne w opakowaniach po 10 butelek 1000 ml, dostępne w opakowaniach po 6 butelek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących usuwania.

Opakowania przeznaczone są do jednorazowego użytku. Niewykorzystaną część roztworu pozostałą po zakończeniu infuzji należy wyrzucić.

Roztwór nadaje się do użytku tylko w przypadku, gdy jest przezroczysty a zamknięcie jest nieuszkodzone.

Do podawania należy używać jałowych zestawów.

W przypadku całkowitego odżywiania pozajelitowego, gdy występuje konieczność dodania do produktu leczniczego innych składników odżywczych, takich jak węglowodany, tłuszcze, witaminy i pierwiastki śladowe, mieszanie należy przeprowadzić w warunkach pełnej aseptyki. Po dodaniu wszelkich substancji dodatkowych roztwór należy dobrze wymieszać. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność.

6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres pocztowy B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Niemcy

Telefon:    +49-5661-71-0

Faks:    +49-5661-4567

7. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12391

8.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.09.2006

9.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2013

8

Aminoplasmal B. Braun 10% E