+ iMeds.pl

Aminoplasmal hepa 10% -Ulotka Aminoplasmal hepa 10%

ULOTKA DLA PACJENTA

-    Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.


Aminoplasmal Hepa - 10%

Skład

1000 ml roztworu zawiera

Substancje czynne:    na 1000 ml roztworu

Izoleucyna    8,80    g

Leucyna    13,60    g

Octan lizyny (co odpowiada 7,51    g lizyny)    10,60    g

Metionina    1,20    g

Fenyloalanina    1,60    g

Treonina    4,60    g

Tryptofan    1,50    g

Walina    10,60    g

Arginina    8,80    g

Histydyna    4,70    g

Glicyna (kwas aminooctowy)    6,30    g

Alanina    8,30    g

Prolina    7,10    g

Kwas asparaginowy    2,50    g

Jednowodzian asparaginy (co odpowiada 0,48 g    0,55    g

asparaginy)

Acetylocysteina (co odpowiada 0,59 g cysteiny)    0,80    g

Kwas glutaminowy    5,70    g

Chlorowodorek ornityny (co odpowiada 1,30 g ornityny)    1,66    g

Seryna    3,70    g

Acetylotyrozyna (co odpowiada 0,70 g tyrozyny)    0,86    g

Substancje pomocnicze:

dwuwodzian soli dwusodowej kwasu etylenodwuamino- 0,05 g czterooctowego

Kwas solny lub wodorotlenek sodowy dla regulacji pH, woda do wstrzyknięć

100 g/l 15,3 g/l 11,2 g

1675 kJ/l = 400 kcal/ 875 mOsm/l


51 mmol/l 10 mmol/l


Zawartość aminokwasów Zawartość azotu Zawartość azotu a-aminowego Wartość kaloryczna Osmolarność

Stężenia elektrolitów:

Octany

Chlorki

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen Niemcy

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Aminoplasmal Hepa - 10% w jakim celu się go stosuj e

2.    Zanim zastosuje się lek Aminoplasmal Hepa - 10%

3.    Jak stosować lek Aminoplasmal Hepa - 10%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Aminoplasmal Hepa - 10%

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Aminoplasmal Hepa - 10% w jakim celu się go stosuje

Postać farmaceutyczna

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty roztwór, bezbarwny lub o lekkim żółtawym zabarwieniu dostarczany w szklanych butelkach zamkniętych gumową zatyczką, o pojemności 500 ml.

Grupa farmakoterapeutyczna

Roztwory stosowane w żywieniu pozajelitowym.

Wskazania

Lek Aminoplasmal Hepa 10% przeznaczony jest do dostarczenia aminokwasów podczas żywienia pozajelitowego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz zagrażającym lub stwierdzonym zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn, pojawiających się w organizmie w związku z uszkodzeniem wątroby.

2.    Zanim zastosuje się Aminoplasmal Hepa - 10%

Nie należy stosować leku Aminoplasmal Hepa-10%, jeśli występują:

-    zaburzenia metabolizmu aminokwasów niezwiązane z funkcjonowaniem wątroby,

-    zagrażająca życiu niestabilność krążenia (wstrząs),

-    ostra odma płucna,

-    kwasica,

-    przewodnienie,

-    niedobór potasu,

-    niedobór sodu,

-    nadwrażliwość na jakikolwiek składnik Produktu leczniczego Aminoplasmal Hepa - 10%.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Aminoplasmal Hepa - 10% jeśli

-    występuje niewydolność nerek

-    występuje podwyższone stężenie niektórych elektrolitów w surowicy krwi

W czasie leczenia lekiem Aminoplasmal Hepa - 10% pacjent będzie otrzymywał węglowodany (cukry), elektrolity oraz inne leki, zależnie od stopnia zaawansowania choroby i stanu klinicznego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy zasięgnąć rady lekarza.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie ma danych przedklinicznych dotyczących podawania leku Aminoplasmal Hepa - 10% podczas ciąży.

W związku z tym, lek Aminoplasmal Hepa - 10% należy stosować w okresie ciąży i laktacji z ostrożnością i tylko w przypadku bezwzględnego wskazania, po przeanalizowaniu korzyści i potencjalnych zagrożeń.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy - lek jest stosowany u pacjentów w trakcie leczenia szpitalnego.

Stosowanie w połączeniu z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować lek Aminoplasmal Hepa - 10%

Dawkowanie i sposób podawania leku

Dawkowanie leku Aminoplasmal-Hepa 10% ustala lekarz, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania:

Dawka standardowa: 7 - 10 ml / kg masy ciała / dobę, co odpowiada 0,7 - 1,0 g aminokwasów / kg masy ciała / dobę Dawka maksymalna: 15 ml / kg masy ciała / dobę, co odpowiada 1,5 g aminokwasów / kg masy ciała / dobę

Okres stosowania:

Aminoplasmal Hepa - 10% może być podawany tak długo dopóki występuje ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej.

Sposób podawania

Infuzja do żył centralnych.

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku Objawy

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja mogą objawiać się mdłościami, dreszczami, wymiotami oraz utratą aminokwasów przez nerki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aminoplasmal Hepa - 10% może powodować działania niepożądane.

Pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących przeciwwskazań, dawkowania i środków ostrożności, nie należy spodziewać się żadnych działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądancyh można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

5.    Przechowywanie leku Aminoplasmal Hepa - 10%

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować leku Aminoplasmal Hepa - 10% po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu.

W celu ochrony przed światłem, należy przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym tekturowym pudełku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Instrukcja użytkowania i obchodzenia się z produktem

Produkt dostarczany jest w opakowaniach zawierających jedną dawkę preparatu. Niewykorzystana zawartość powinna zostać wyrzucona; nie należy przechowywać jej do użycia w późniejszym terminie.

Roztworu nie należy podawać, jeżeli nie jest klarowny oraz gdy pojemnik lub jego zamknięcie są uszkodzone w widoczny sposób.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl tel. (0-61) 44 20 100

Data opracowania ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Terapia aminokwasowa nie zastępuje rutynowych działań terapeutycznych, takich jak przeczyszczenie, podawanie laktulozy oraz / lub antybiotyków wyjaławiających przewód pokarmowy w leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Ze względu na swój skład, Aminoplasmal Hepa - 10% może powodować znaczące zaburzenia metabolizmu w przypadku podania go z przyczyn innych niż wymienione w sekcji ‘Wskazania’. Należy zdecydowanie wystrzegać się stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami.

Ze względu na swój skład, Aminoplasmal Hepa - 10% należy podawać pacjentom z jednoczesną niewydolnością nerek wyłącznie po przeanalizowaniu korzyści i ryzyka u każdego pacjenta.

Dawkę należy dostosować do stężeń mocznika i kreatyniny w surowicy.

Podczas leczenia pozajelitowego należy monitorować poziom płynów i elektrolitów, osmolarność, równowagę kwasowo - zasadową, poziom glukozy we krwi i funkcje wątroby. Typ i częstotliwość badań zależy od stopnia zaawansowania choroby pacjenta i stanu klinicznego.

W szczególności, regularne i częste badania kliniczne i laboratoryjne są wymagane w przypadku pacjentów z zaburzeniami metabolizmu aminokwasów..

Brak danych na temat stosowania preparatu Aminoplasmal Hepa - 10% u dzieci poniżej 2 roku życia. W związku z tym nie zaleca się stosowania roztworu u tych pacjentów do czasu zgromadzenia odpowiednich danych.

Specjalne środki ostrożności w pediatrii

Dawka powinna być ustalana na podstawie wieku pacjenta, stanu odżywienia i dominującej choroby. W przypadku uzupełniającego lub częściowego żywienia pozajelitowego, może być wymagane dodatkowe podanie składników pokarmowych zawierających białka.

Infuzja z pojedynczego pojemnika nie powinien być wykonywany przez okres dłuższy, niż 24 godziny.

Kompletne żywienie pozajelitowe obejmuje, poza podawaniem aminokwasów, podanie węglowodanów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i pierwiastków śladowych.

Nie stwierdzono interakcji farmakologicznych.

Produkt nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi, o ile nie wykazano ich zgodności w mieszaninach.

Szybkość infuzji

Leczenie śpiączki wątrobowej

W encefalopatii wątrobowej zaleca się rozpoczynanie infuzji preparatu Aminoplasmal Hepa - 10% z większą szybkością aż do uzyskania efektów - przykładowo, dla pacjenta o masie ciała 70 kg:

pierwsza i druga godzina:    150 ml / godz. (2 ml / kg mc./godz.), co odpowiada

ok. 50 kropli / min

trzecia i czwarta godzina:    75 ml / godz. (1 ml / kg mc. / godz.), co odpowiada

ok. 25 kropli / min

od piątej godziny:    45 ml / godz. (0,6 ml / kg mc. / godz.), co odpowiada

ok. 15 kropli / min

Stosowanie podtrzymujące / żywienie pozajelitowe

45 - 75 ml / godz., co odpowiada 15 - 25 kropli / min LUB 0,6 -1,0 ml / kg mc. / godz.

Leczenie doraźne, przeciwdziałanie

W przypadku przedawkowania należy przerwać infuzję i wznowić go po pewnym czasie ze zmniejszoną szybkością.

5

Aminoplasmal Hepa 10%

Charakterystyka Aminoplasmal hepa 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aminoplasmal Hepa - 10%, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1000 ml roztworu zawiera

Izoleucyna    8,80    g

Leucyna    13,60    g

Lizyny Octan    10,60    g

(co odpowiada 7,51 g lizyny)

Metionina    1,20    g

Fenyloalanina    1,60    g

Treonina    4,60    g

Tryptofan    1,50    g

Walina    10,60    g

Arginina    8,80    g

Histydyna    4,70    g

Glicyna    6,30    g

Alanina    8,30    g

Prolina    7,10    g

Kwas asparaginowy    2,50    g

Asparagina jednowodna (co odpowiada    0,55    g

0,48 g asparaginy)

N-Acetylocysteina    0,80    g

(co odpowiada 0,59 g cysteiny)

Kwas glutaminowy    5,70    g

Ornityny chlorowodorek    1,66    g

(co odpowiada 1,30 g ornityny)

Seryna    3,70    g

N-Acetylotyrozyna    0,86    g

(co odpowiada 0,70 g tyrozyny)

Stężenia elektrolitów:

Octany    51 mmol/l

Chlorki    10 mmol/l

Zawartość aminokwasów    100 g/l

Zawartość azotu    15,3 g/l

Wartość kaloryczna    1675 kJ/l = 400 kcal/

Osmolarność    875 mOsm/l

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji

Klarowny, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór wodny

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczanie aminokwasów podczas żywienia pozajelitowego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz zagrażającą lub stwierdzoną encefalopatią wątrobową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecany schemat dawkowania

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania:

Dawka standardowa:    7 - 10 ml / kg masy ciała / dobę, co odpowiada

0,7 - 1,0 g aminokwasów / kg masy ciała / dobę Dawka maksymalna:    15 ml / kg masy ciała / dobę, co odpowiada

1,5 g aminokwasów / kg masy ciała / dobę

Szybkość wlewu

Leczenie śpiączki wątrobowej

W encefalopatii wątrobowej zaleca się rozpoczynanie wlewu preparatu Aminoplasmal Hepa 10% z większą szybkością aż do uzyskania efektów - przykładowo, dla pacjenta o masie ciała 70 kg:

pierwsza i druga godzina:    150 ml / godz. (2 ml / kg mc./godz.), co odpowiada

ok. 50 kropli / min

trzecia i czwarta godzina:    75 ml / godz. (1 ml / kg mc. / godz.), co odpowiada

ok. 25 kropli / min

od piątej godziny:    45 ml / godz. (0,6 ml / kg mc. / godz.), co odpowiada

ok. 15 kropli / min

Stosowanie podtrzymujące / żywienie pozajelitowe

45 - 75 ml / godz., co odpowiada 15 - 25 kropli / min LUB 0,6 -1,0 ml / kg mc. / godz.

Okres stosowania:

Aminoplasmal Hepa - 10% może być podawany tak długo dopóki występuje ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej.

Sposób podawania Wlew do żył centralnych.

4.3    Przeciwwskazania

-    Zaburzenia metabolizmu aminokwasów niezwiązane z funkcjonowaniem wątroby,

-    Zagrażająca życiu niestabilność krążenia (wstrząs),

-    Ostra odma płucna,

-    Kwasica,

-    Przewodnienie,

-    Hipokaliemia

-    Hyponatremia

-    Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu leczniczego Aminoplasmal Hepa - 10%.

Brak danych na temat stosowania preparatu Aminoplasmal Hepa -10% u dzieci poniżej 2 roku życia. W związku z tym nie zaleca się stosowania roztworu u tych pacjentów do czasu zgromadzenia odpowiednich danych.

Ze względu na swój skład, Aminoplasmal Hepa -10% może powodować znaczące zaburzenia metabolizmu w przypadku podania go z przyczyn innych niż wymienione w sekcji „Wskazania do stosowania”. Należy zdecydowanie wystrzegać się stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na swój skład, Aminoplasmal Hepa -10% należy podawać pacjentom z jednoczesną niewydolnością nerek wyłącznie po przeanalizowaniu korzyści i ryzyka u każdego pacjenta.

Dawkę należy dostosować do stężeń mocznika i kreatyniny w surowicy.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z podwyższoną osmolarnością surowicy.

Nie podawać do żył obwodowych.

Terapia aminokwasowa nie zastępuje rutynowych działań terapeutycznych, takich jak przeczyszczenie, podawanie laktulozy oraz/ lub antybiotyków wyjaławiających przewód pokarmowy w leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Infuzję preparatu Aminoplasmal Hepa -10% należy zawsze łączyć z podawaniem odpowiedniej ilości węglowodanów.

W razie potrzeby należy uzupełniać elektrolity.

Podczas leczenia pozajelitowego należy monitorować poziom płynów i elektrolitów, osmolarność, równowagę kwasowo - zasadową, poziom glukozy we krwi i funkcje wątroby. Typ i częstotliwość badań zależy od stopnia zaawansowania choroby pacjenta i stanu klinicznego.

W szczególności, regularne i częste badania kliniczne i laboratoryjne są wymagane w przypadku pacjentów z zaburzeniami metabolizmu aminokwasów..

Specjalne środki ostrożności w pediatrii

Dawka powinna być ustalana na podstawie wieku pacjenta, stanu odżywienia i dominującej choroby. W przypadku uzupełniającego lub częściowego żywienia pozajelitowego, może być wymagane dodatkowe podanie składników pokarmowych zawierających białka.

Wlew z pojedynczego pojemnika nie powinien być wykonywany przez okres dłuższy, niż 24 godziny.

Kompletne żywienie pozajelitowe, poza podawaniem aminokwasów, obejmuje dostarczenie węglowodanów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i pierwiastków śladowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji farmakologicznych.

4.6    Ciąża lub laktacja

Brak danych na temat stosowania preparatu Aminoplasmal Hepa -10% w tych przypadkach. Prawdopodobne jest, że warunki, kiedy wskazane jest zastosowanie tego produktu, wykluczają ciążę lub karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących przeciwwskazań, dawkowania i środków ostrożności, nie należy spodziewać się żadnych działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie lub zbyt szybka infuzja mogą objawiać się mdłościami, dreszczami, wymiotami oraz utratą aminokwasów przez nerki.

Leczenie doraźne, przeciwdziałanie

W przypadku przedawkowania należy przerwać wlew i wznowić go po pewnym czasie ze zmniejszoną szybkością.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Dzięki podaniu preparatu Aminoplasmal Hepa - 10% zawierającego aminokwasy o składzie specjalnie dostosowanym do patologicznie zmienionego metabolizmu pacjentów z marskością wątroby, można osiągnąć normalizację zaburzonego poziomu aminokwasów. W rezultacie, objawy mózgowe choroby, takie jak encefalopatia wątrobowa, stan przedśpiączkowy lub śpiączka wątrobowa ustępują, a tolerancja i biosynteza białek znacząco poprawia się.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Model aminokwasowy preparatu Aminoplasmal Hepa -10% oparty jest na wynikach badań dotyczących farmakokinetyki aminokwasów u pacjentów z marskością wątroby. U pacjentów tych występują typowe zaburzenia równowagi aminokwasów, charakteryzujące się niskim stężeniem aminokwasów o łańcuchu rozgałęzionym oraz podwyższonym stężeniem aminokwasów aromatycznych i metioniny. Zaburzenia te uważane są za jedną z przyczyn obniżonej tolerancji białek i rozwoju śpiączki wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby. Skład preparatu Aminoplasmal Hepa -10%, charakteryzujący się relatywnie wysokim udziałem aminokwasów o łańcuchu rozgałęzionym, został dostosowany do metabolizmu aminokwasów i białek u pacjentów z marskością wątroby. Dzięki podawaniu preparatu Aminoplasmal Hepa -10% można skorygować patologiczne poziomy aminokwasów.

5.3    Przedkliniczne informacje o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu wersenian dwuwodny

Sodu wodorotlenek lub kwas solny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz ryzyko wystąpienia niezgodności fizyko-chemicznej, nie zaleca się dodawania składników dodatkowych do roztworu Aminoplasmal Hepa -10%, należy dodawać je do standardowych roztworów węglowodanowych lub elektrolitowych.

Jeżeli jednak konieczne jest dodanie innych substancji do roztworu Aminoplasmal Hepa - 10% wówczas należy sprawdzić zgodność z dodawaną substancją przed podaniem pacjentowi.

6.3    Okres ważności

Okres przechowywania produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu handlowym 3 lata.

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania Produkt należy użyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

W celu ochrony przed światłem, należy przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym (karton).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aminoplasmal Hepa - 10% dostarczany jest w bezbarwnych, szklanych butelkach zamkniętych gumową zatyczką o pojemności 500 ml.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Produkt dostarczany jest w opakowaniach zawierających jedną dawkę preparatu. Należy podać natychmiast po podłączeniu pojemnika do zestawu do przetoczenia. Niewykorzystaną zawartość należy wyrzucić; nie przechowywać jej do użycia w późniejszym terminie.

Roztworu nie należy podawać, jeżeli nie jest klarowny oraz gdy pojemnik lub jego zamknięcie są uszkodzone w widoczny sposób.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE O OBROTU

Pozwolenie nr 3082

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1999.10.05 r.

2004.12.02 r. 2005.10.25 r. 2008.12.15 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008-12-15

6

Aminoplasmal Hepa 10%