+ iMeds.pl

Aminoplasmal paed 10% -Ulotka Aminoplasmal paed 10%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aminoplasmal Paed 10%, roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aminoplasmal Paed 10% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Aminoplasmal Paed 10% u dziecka

3.    Jak stosować Aminoplasmal Paed 10%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aminoplasmal Paed 10%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aminoplasmal Paed 10% i w jakim celu się go stosuje

Aminoplasmal Paed 10% zawiera aminokwasy, które są niezbędne organizmowi do wzrostu i powrotu do zdrowia. Roztwór został stworzony w taki sposób, aby spełniać szczególne potrzeby noworodków urodzonych przedwcześnie lub o czasie, niemowląt oraz małych i starszych dzieci. Roztwór podaje się im jako element żywienia pozajelitowego, jeśli nie są one w stanie normalnie przyjmować pokarmu. Jednocześnie z Aminoplasmal Paed 10% mogą one także przyjmować inne składniki pokarmowe, takie jak roztwory glukozy lub emulsje tłuszczowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Aminoplasmal Paed 10% u dziecka Kiedy nie stosować Aminoplasmal Paed 10%:

-    jeśli dziecko ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli dziecko ma wrodzone zaburzenia metabolizmu białka i (lub) aminokwasów;

-    jeśli stan układu krążenia dziecka, zagraża jego życiu (wstrząs);

-    jeśli dziecko ma nieprawidłowo małe stężenie potasu;

-    jeśli we krwi dziecka nagromadziły się kwaśne substancje (kwasica);

-    jeśli dziecko ma ciężkie osłabienie serca z zaburzeniem krążenia (niewyrównana niewydolność serca);

-    jeśli dziecko ma niewystarczaj ącą podaż tlenu;

-    jeśli dziecko ma nadmiar wody w organizmie, opuchnięte kończyny (nadmierne nawodnienie);

-    jeśli w płucach dziecka nagromadził się płyn (obrzęk płuc).

Lekarz weźmie także pod uwagę, że ogólnie roztworów zawierających aminokwasy nie należy stosować u dzieci:

-    z ciężką chorobą wątroby (ciężka niewydolność wątroby),

-    z ciężką niewydolnością nerek w przypadku braku leczenia nerkozastępczego,

-    w stanie śpiączki wskutek ciężkiej niewydolności wątroby (śpiączka wątrobowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aminoplasmal Paed 10% należy omówić z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli dziecko:

-    ma na zaburzenia metabolizmu białka i (lub) aminokwasów z powodu innego niż wrodzone zaburzenie metabolizmu (patrz punkt „Kiedy nie stosować Aminoplasmal Paed 10%...”),

-    ma na zaburzenie czynności wątroby i/lub nerek,

-    ma duże stężenie surowicy krwi (wysoka osmolarność surowicy),

-    musi ograniczyć przyjmowanie płynów.

Dodatkowe środki ostrożności dla lekarza

Przed przyjęciem i podczas przyjmowania tego roztworu przez dziecko lekarz będzie kontrolował stężenie płynów, parametry krwi, stężenia innych substancji we krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Zazwyczaj dzieci otrzymują Aminoplasmal Paed 10% jako element żywienia pozajelitowego, które także zawiera suplementy energii (roztwory glukozy, emulsje tłuszczowe), witaminy, elektrolity i mikroelementy.

Aminoplasmal Paed 10% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które dziecko planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Aminoplasmal Paed 10% jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dzieci (w wieku poniżej 12 lat).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3. Jak stosować Aminoplasmal Paed 10%

Aminoplasmal Paed 10% jest podawany przez fachowy personel medyczny.

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku podać dziecku i jak długo powinno trwać leczenie tym lekiem.

Roztwór będzie podawany przez małą, plastikową rurkę włożoną do żyły.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Aminoplasmal Paed 10%

Jeśli lek ten jest podawany zbyt szybko, może nie być dobrze tolerowany. U dziecka mogą wystąpić nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy i uczucie gorąca. Dziecko może także tracić aminokwasy w moczu i w związku z tym mogą wystąpić zmiany proporcji aminokwasów w jego krwi.

W przypadku przedawkowania lekarz poda dziecku odpowiednie leczenie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymienione działania niepożądane nie są wyraźnie związane z Aminoplasmal Paed 10%, tylko ogólnie z żywieniem pozajelitowym, szczególnie w początkowym etapie leczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

•    nudności, wymioty

•    ból głowy

•    dreszcze

• gorączka

Jeśli produkt jest podawany do żyły obwodowej i nie jest odpowiednio rozcieńczony, może wystąpić zapalenie żyły z zakrzepami (zakrzepowe zapalenie żył).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aminoplasmal Paed 10%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zamrażać. Jeśli doszło do przypadkowego zamrożenia, nie należy stosować roztworu i usunąć worek.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Aminoplasmal Paed 10%

Substancjami czynnymi leku są

Aminokwasy

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Izoleucyna

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Leucyna

7,60 mg

0,76 g

1,90 g

Lizyna j ednowodna (odpowiada lizynie)

9,88 mg (8,80 mg)

0,99 g

(0,88 g)

2,47 g

(2,20 g)

Metionina

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Fenyloalanina

3,10 mg

0,31 g

0,78 g

Treonina

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Tryptofan

4,00 mg

0,40 g

1,00 g

Walina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Arginina

9,10 mg

0,91 g

2,28 g

Histydyna

4,60 mg

0,46 g

1,15 g

Alanina

15,90 mg

1,59 g

3,98 g

Glicyna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Kwas asparaginowy

6,60 mg

0,66 g

1,65 g

Kwas glutaminowy

9,30 mg

0,93 g

2,33 g

Prolina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Seryna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

N-acetylotyrozyna (odpowiada tyrozynie)

1,30 mg (1,06 mg)

0,13 g (0,11 g)

0,33 g (0,27 g)

Acetylocysteina (odpowiada cysteinie)

0,700 mg (0,520 mg)

0,070 g (0,052 g)

0,175 g (0,13 g)

Tauryna

0,300 mg

0,030 g

0,075 g

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Zawartość

aminokwasów

0,1 g

10 g

25 g

Zawartość azotu

0,0152g

1,52 g

3,8 g

Wartość energetyczna [kJ/l (kcal/l)l

1700 (400)

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

790

Kwasowość (miareczkowanie do pH 7,4)

23 mmol

pH

ok. 6,1

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Aminoplasmal Paed 10% i co zawiera opakowanie

Aminoplasmal Paed 10% to przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór.

Jest on dostarczany w elastycznych workach o pojemności 100 ml lub 250 ml. Worki są wykonane z wielowarstwowej folii. Wewnętrzna warstwa, stykająca się z roztworem, jest wykonana z polipropylenu.

Pojemnik nie zawiera polichlorku winylu, ftalanu di(2-etyloheksylo) ani lateksu.

Worek umieszczony w zewnętrznym ochronnym worku, z saszetką zawierającą substancję pochłaniająca tlen, umieszczoną w przestrzeni między workiem bezpośrednim i zewnętrznym.

Pudełka z 12 workami zawierają różne rozmiary pojemników. Wielkości opakowań: 12 x 100 ml i 12 x 250 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-StraBe 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Aminoplasmal Paed 10% Infusionlösung

Belgia

Aminoplasmal Paediatric solution for infusion

Bułgaria

Aminoplasmal Paed 10%

Republika Czeska

Amiped

Dania

Amiped

Finlandia

Amiped

Niemcy

Aminoplasmal Paed 10% Infusionlösung

Grecja

Aminoplasmal Paed 10%

Węgry

Aminoplasmal Paed 10% Oldatos infuzio

Włochy

Amiped

Luksemburg

Aminoplasmal Paed 10%

Holandia

Aminoplasmal Paed 100 mg/ml

Norwegia

Amiped

Polska

Aminoplasmal Paed 10%

Portugalia

Aminoplasmal Pediatrico 10%

Rumunia

Aminoplasmal Paediatric 100 mg/ml solucie perfuzabila

Słowacja

Amiped

Słowenia

Aminoplasmal Paed 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Szwecja

Amiped

Wielka Brytania

Aminoplasmal Paediatric 10% solutio for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Podane poniżej zasady dawkowania dla tych grup wiekowych stanowią przybliżone wartości orientacyjne. Dokładne dawki powinny być dostosowywane indywidualnie na podstawie wieku, stopnia rozwoju, bieżącego stanu zdrowia i rodzaju leczenia.

Infuzję należy rozpocząć z szybkością o wartości poniżej docelowej wartości szybkości infuzji, zwiększając do wartości docelowej w ciągu pierwszej godziny.

Podaż aminokwasów w ramach żywienia pozajelitowego uważana za właściwą dla większości dzieci:

Noworodki urodzone przedwcześnie: 1,5-4,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę, co stanowi 15-40 ml/kg mc. na dobę.

Noworodki urodzone o czasie (w wieku do 27 dni): 1,5-3,0 g /kg mc. na dobę, co stanowi 15-30 ml/kg mc. na dobę.

Niemowlęta i małe dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy): 1,0-2,5 g /kg mc. na dobę, co stanowi 10-25 ml/kg mc. na dobę.

Starsze dzieci (w wieku od 2 do 11 lat): 1,0-2,0 g/kg mc. na dobę, co stanowi 10-20 ml/kg mc. na dobę.

W przypadku dzieci w ciężkim stanie zalecana dawka aminokwasów może być większa (do 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

Maksymalna szybkość infuzji wynosi do 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała na godzinę, co odpowiada około 1 ml/kg masy ciała na godzinę.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie stosować, jeśli opakowanie ochronne zostało uprzednio otwarte lub uszkodzone. Stosować wyłącznie, jeśli worek nie jest uszkodzony, a roztwór aminokwasów jest przejrzysty i nie zawiera cząstek stałych.

Aminoplasmal Paed 10% jest dostarczany w pojemnikach jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Przed przystąpieniem do infuzji należy zawsze doprowadzić roztwór do temperatury pokojowej.

Ważne jest, aby wszelkie domieszki były przygotowane w warunkach ściśle aseptycznych, ponieważ mieszanka składników pokarmowych wspiera rozwój drobnoustrojów.

Po pierwszym otwarciu należy natychmiast użyć produkt.

Aminoplasmal Paed 10%: Przygotowanie produktu leczniczego do stosowania

Rysunek A : Worek i opakowanie ochronne

Tear Notches

Wcięcia ułatwiające rozerwanie

Overwrap

Opakowanie ochronne

Oxygen adsorber

Absorber tlenu

Rysunek B: Worek

W celu otwarcia:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego rozdzierając nacięcia na górze i wyjąć pojemnik z roztworem (rysunek 1).

Usunąć opakowanie ochronne i absorber tlenu.

Sprawdzić czy nie występują wycieki. Jeśli zauważono wyciek, produkt należy usunąć, ponieważ może on nie być sterylny.

W celu dodania leku:

Domieszki należy przygotowywać przestrzegając ściśle zasad aseptyki.

Zgodne leki uzupełniające można dodać przez port do podawania leków (przezroczysty).

1.    Przygotować port do podawania leków (przezroczysty) usuwając folię aluminiową (rysunek 2a). Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

2.    Nakłuć zamykany port do podawania leków i wstrzyknąć dodatek(i) (rysunek 2b).

3.    Dokładnie wymieszać roztwór i lek (rysunek 3a).

4.    Przed wykonaniem nakłucia można przetrzeć port do podawania leków wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym (np. izopropanolem).

5.    Należy wizualnie sprawdzić domieszkę czy nie zawiera cząstek stałych (rysunek 3b).

Przygotowanie do podania:

1. Usunąć folię aluminiową z portu do infuzji (zielony) na spodzie pojemnika (rysunek 4a) i podłączyć zestaw do podawania (rysunek 4b): użyć zestawu do infuzji bez wentyla lub zamknąć otwór wentylacyjny zestawu z wentylem. Postępować zgodnie z instrukcją użycia zestawu do infuzji. Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

8

Aminoplasmal Paed 10%

Charakterystyka Aminoplasmal paed 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aminoplasmal Paed 10%, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roztwór do infuzji zawiera:

Aminokwasy:

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Izoleucyna

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Leucyna

7,60 mg

0,76 g

1,90 g

Lizyna j ednowodna (odpowiada lizynie)

9,88 mg (8,80 mg)

0,99 g

(0,88 g)

2,47 g

(2,20 g)

Metionina

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Fenyloalanina

3,10 mg

0,31 g

0,78 g

Treonina

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Tryptofan

4,00 mg

0,40 g

1,00 g

Walina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Arginina

9,10 mg

0,91 g

2,28 g

Histydyna

4,60 mg

0,46 g

1,15 g

Alanina

15,90 mg

1,59 g

3,98 g

Glicyna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Kwas asparaginowy

6,60 mg

0,66 g

1,65 g

Kwas glutaminowy

9,30 mg

0,93 g

2,33 g

Prolina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Seryna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

N -acetylotyrozyna (odpowiada tyrozynie)

1,30 mg (1,06 mg)

0,13 g

(0,11 g)

0,33 g (0,27 g)

Acetylocysteina (odpowiada cysteinie)

0,700 mg (0,520 mg)

0,070 g (0,052 g)

0,175 g (0,13 g)

Tauryna

0,300 mg

0,030 g

0,075 g

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Zawartość aminokwasów

0,1 g

10 g

25 g

Zawartość azotu

0,0152 g

1,52 g

3,8 g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór

Wartość energetyczna [kJ/l (kcal/l)l

1700 (400)

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

790

Kwasowość (miareczkowanie do pH 7,4)

23 mmol

PH_

ok. 6,1

4.1    Wskazania do stosowania

Źródło aminokwasów jako element żywienia pozajelitowego w skojarzeniu z roztworami dostarczającymi energię (glukozę i tłuszcze) oraz elektrolity dla noworodków urodzonych o czasie lub przedwcześnie, niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe nie jest możliwe, jest niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Podane poniżej zasady dawkowania dla danych grup wiekowych stanowią przybliżone wartości orientacyjne. Dokładne dawki powinny być dostosowywane indywidualnie na podstawie wieku, stopnia rozwoju, bieżącego stanu zdrowia i rodzaju leczenia.

Infuzję należy rozpocząć z szybkością o wartości poniżej docelowej wartości szybkości infuzji, zwiększając do wartości docelowej w ciągu pierwszej godziny.

Podaż aminokwasów w ramach żywienia pozajelitowego uważana za właściwą dla większości dzieci:

Noworodki urodzone przedwcześnie: 1,5-4,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę, co stanowi 15-40 ml/kg mc. na dobę.

Noworodki urodzone o czasie (w wieku do 27 dni): 1,5-3,0 g aminokwasów/kg mc. na dobę, co stanowi 15-30 ml/kg mc. na dobę.

Niemowlęta i małe dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy): 1,0-2,5 g /kg mc. na dobę, co stanowi 10-25 ml/kg mc. na dobę.

Starsze dzieci (w wieku od 2 do 11 lat): 1,0-2,0 g/kg mc. na dobę, co stanowi 10-20 ml/kg mc. na dobę.

W przypadku dzieci w ciężkim stanie zalecana dawka aminokwasów może być większa (do 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

Maksymalna szybkość infuzji wynosi do 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała na godzinę, co odpowiada około 1 ml/kg masy ciała na godzinę.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

W związku z wysoką osmolarnością Aminoplasmal Paed 10% w stanie nierozcieńczonym należy podawać wyłącznie do żyły centralnej. Jednakże osmolarność odpowiednio rozcieńczonego Aminoplasmal Paed 10, na przykład z wodą do wstrzykiwań lub odpowiednim roztworem, jest mniejsza i w tym przypadku podanie do żyły obwodowej jest możliwe.

Jeśli jednoczesna podaż energii i elektrolitów jest prawidłowa, brak jest ograniczeń względem schematu żywienia pozajelitowego.

Aminoplasmal Paed 10% stanowi jedynie element żywienia pozajelitowego. Jeśli pacjent jest odżywiany wyłącznie pozajelitowo, wymagane jest jednoczesne dostarczenie źródeł energii (należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na niezbędne kwasy tłuszczowe) oraz suplementacja elektrolitów, witamin i mikroelementów.

Przeciwwskazania

4.3


•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    stany przewodnienia, hipokaliemia,

•    wrodzone wady metabolizmu aminokwasów,

•    ostre zaburzenia metabolizmu wskutek hipoksji i kwasicy,

•    niestabilność układu krążenia zagrażająca życiu,

•    ostry obrzęk płuc,

•    niewyrównana niewydolność serca.

Podobnie jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających aminokwasy, stosowanie Aminoplasmal Paed 10% jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, śpiączki wątrobowej i ciężkiej niewydolności nerek w warunkach braku leczenia nerkozastępczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w przypadku zwiększenia osmolarności surowicy.

Należy zachować ostrożność, jeśli istnieje konieczność ograniczenia przyjmowania płynów, na przykład w przypadku hiponatremii.

W szczególności wymagane jest częstsze kontrolowanie stanu klinicznego i odpowiednich wyników badań laboratoryjnych u pacjentów z:

•    zaburzeniami metabolizmu aminokwasów;

•    zaburzeniem czynności wątroby ze względu na ryzyko nawrotu lub zaostrzenia istniejących zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią;

•    niewydolnością nerek, w szczególności z towarzyszącą hiperkaliemią lub czynnikami ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia kwasicy metabolicznej, lub hiperazotemią wskutek zmniejszonego klirensu nerkowego.

Dawkę należy dostosować do wieku, stanu odżywienia i choroby podstawowej. Patrz punkt 4.2.

Poza tym ważne jest, aby uzupełniać leczenie, dostarczając źródła energii (glukozę i tłuszcze), witaminy i mikroelementy.

W przypadku mikroelementów należy stosować preparaty dla dzieci.

Przed podaniem Aminoplasmal Paed 10% do żyły obwodowej produkt należy odpowiednio rozcieńczyć właściwym roztworem. Patrz punkt 4.2.

Podczas żywienia pozajelitowego należy kontrolować równowagę wodno-elektrolitową, osmolarność surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenia glukozy we krwi i czynność nerek oraz aktywność enzymów wątrobowych, przy czym częstość kontrolować zależy od nasilenia choroby podstawowej i stanu klinicznego pacjenta.

Należy oznaczyć stężenie azotu mocznikowego oraz amoniaku w surowicy.

Podczas długotrwałego stosowania (kilka tygodni) należy dokładnie kontrolować parametry morfologii krwi i czynniki krzepnięcia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Aminoplasmal Paed 10% jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dzieci i młodzieży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    4.8 Działania niepożądane

Mogą wystąpić działania niepożądane, które jednakże nie są wyraźnie związane z produktem, tylko z żywieniem pozajelitowym, szczególnie w początkowym jego etapie.

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100):

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

Zaburzenia ogólne: ból głowy, dreszcze, gorączka.

Jeśli produkt jest podawany do żyły obwodowej i nie jest odpowiednio rozcieńczony, może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył wskutek wysokiej osmolarności roztworu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Zbyt duża szybkość infuzji może prowadzić do wystąpienia reakcji nietolerancji objawiających się w postaci nudności, wymiotów, uderzeń krwi do głowy, uczucia ciepła, utraty aminokwasów przez nerki i w związku z tym zaburzenia równowagi aminokwasów.

Leczenie

W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji należy tymczasowo przerwać infuzję aminokwasów i wznowić ją w późniejszym czasie przy mniejszej szybkości infuzji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego, aminokwasy, kod ATC: B05BA01

Mechanizm działania

Roztwór do infuzji zawiera 19 aminokwasów, które mają pokrywać zapotrzebowanie jakościowe na białka u dziecka:

-    wszystkie aminokwasy niezbędne i względnie niezbędne dla dzieci.

W porównaniu z konwencjonalnymi roztworami aminokwasów Aminoplasmal Paed 10% posiada:

-    względnie dużą zawartość lizyny,

-    taurynę,

-    względnie małą zawartość metioniny,

-    małą zawartość fenyloalaniny i proliny.

Roztwory nie zawierają dodatkowych elektrolitów, aby nie wpływały one na leczenie elektrolitami dzieci podczas resuscytacji.

Działanie farmakodynamiczne

Aminokwasy są substratem do syntezy białek. Czyste roztwory aminokwasów podawane są jako element żywienia pozajelitowego wraz ze składnikami stanowiącymi źródła energii i innymi składnikami pokarmowymi, takimi jak elektrolity, mikroelementy, witaminy oraz płyny w celu utrzymania i poprawy stanu odżywienia organizmu lub ograniczenia wszelkich strat tych substancji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Aminoplasmal Paed 10% jest podawany we wlewie dożylnym. Stąd dostępność wszystkich substratów dla metabolizmu jest natychmiastowa.

Dystrybucja

Stężenia wolnych aminokwasów w surowicy podlegają znacznym wahaniom. Dotyczy to zarówno stężenia pojedynczych aminokwasów, jak i całkowitego stężenia aminokwasów. Natomiast wzajemny stosunek aminokwasów pozostaje względnie stały bez względu na całkowite stężenie aminokwasów lub bezwzględne stężenie pojedynczych aminokwasów. Wydaje się, że organizm dąży do zachowania stałego poziomu substratów aminokwasów na referencyjnym poziomie fizjologicznym i, na ile to możliwe, zapobiegania zaburzeniom równowagi w profilu aminokwasów. W większości przypadków, gdy możliwości kompensacyjne organizmu są na prawidłowym poziomie, wyłącznie znaczne zmiany w ilości podawanych substratów prowadzą do zaburzenia homeostazy aminokwasów we krwi. Zakłada się, że typowe zmiany patologiczne w profilu aminokwasów w osoczu występują wyłącznie, jeśli czynności regulacyjne podstawowych narządów metabolizmu, np. wątroby lub nerki, są znacznie zaburzone. Jeśli konieczne, takie zmiany można leczyć przywracając homeostazę przy pomocy roztworów aminokwasów o specjalnym składzie.

W warunkach patologicznych, w przypadku braku podaży aminokwasów egzogennych, zachodzą znaczne, typowe zmiany w profilu aminokwasów w osoczu, ogólnie wpływające zarówno na bezwzględne stężenie pojedynczych aminokwasów, jak i ich skład procentowy w osoczu.

Metabolizm

Aminokwasy jako całość są złożonym systemem substancji, które na siebie wzajemnie wpływają. Z jednej strony zachodzi bezpośrednia zależność metaboliczna między pojedynczymi aminokwasami (na przykład: produkcja tyrozyny poprzez hydroksylację fenyloalaniny). Z drugiej strony inny mechanizm metaboliczny w organizmie może wykazać reakcję wrażliwości na zmianę w zakresie profilu aminokwasów poprzez zmianę stężenia pojedynczych aminokwasów lub grup aminokwasów (na przykład: zmiany w stosunku aromatycznych aminokwasów i aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach). Dodatkowo, zmiany w stosunkach w zakresie grupy aminokwasów o podobnej konfiguracji chemicznej i podobnym mechanizmie metabolicznym mogą wpływać na cały metabolizm organizmu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono nieklinicznych badań z Aminoplasmal Paed 10%.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.3.

6.3    Okres ważności

-    W zamkniętym opakowaniu (worek w opakowaniu ochronnym):

2 lata

-    Po pierwszym otwarciu:

Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć natychmiast.

-    Po zmieszaniu z innymi składnikami żywienia pozajelitowego:

Aminoplasmal Paed 10% należy mieszać z innymi roztworami do infuzji dożylnej wyłącznie, jeśli uprzednio potwierdzono ich zgodność.

Informacje dotyczące zgodności różnych dodatków (np. glukozy, tłuszczów, elektrolitów, mikroelementów, witamin) i odpowiedniego okresu ważności takich domieszek można uzyskać na życzenie u producenta.

Badania trwałości chemicznej i fizycznej potwierdzają stabilność po zmieszaniu z tymi roztworami przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C oraz 24 godziny w temperaturze 37°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie jest używany natychmiast, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać. Jeśli doszło do przypadkowego zamrożenia roztworu, worek należy usunąć.

Warunki przechowywania po zmieszaniu dodatków, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aminoplasmal Paed 10% jest dostarczany w workach z wielowarstwowej folii (z polipropylenu, SEBS (styren/etylen/butylen/styren) i kopoliestru eteru). Wewnętrzna warstwa, stykająca się z roztworem, jest wykonana z polipropylenu. Pojemność worków wynosi 100 ml lub 250 ml.

Worek umieszczony w zewnętrznym ochronnym worku, z saszetką zawierającą substancję pochłaniającą tlen, umieszczoną w przestrzeni między workiem bezpośrednim i zewnętrznym.

Pudełka z 12 workami zawierają różne rozmiary pojemników. Wielkości opakowań: 12 x 100 ml i 12 x 250 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania pojemników, opakowań ochronnych i absorberów tlenu.

Nie stosować, jeśli opakowanie ochronne zostało uprzednio otwarte lub uszkodzone. Stosować wyłącznie, jeśli worek nie jest uszkodzony, a roztwór aminokwasów jest przejrzysty i nie zawiera cząstek stałych.

Aminoplasmal Paed 10% jest dostarczany w pojemnikach jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Przed przystąpieniem do infuzji należy zawsze doprowadzić roztwór do temperatury pokojowej.

Ważne jest, aby wszelkie domieszki były przygotowane w warunkach ściśle aseptycznych, ponieważ mieszanka składników pokarmowych wspiera rozwój drobnoustrojów.

Aminoplasmal Paed 10%: Przygotowanie produktu leczniczego do stosowania Rysunek A: Worek i opakowanie ochronne

Tear Notches

Wcięcia ułatwiające rozerwanie

Overwrap

Opakowanie ochronne

Oxygen adsorber

Absorber tlenu

Rysunek B: Worek

Bag Hanger

Wieszak worka

Infusionport

Port do infuzji


Medication Port


Port do podawania leków


Uwaga:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego rozdzierając nacięcia na górze i wyjąć pojemnik z roztworem (rysunek 1).

Usunąć opakowanie ochronne i absorber tlenu.

Sprawdzić czy nie występują wycieki. Jeśli zauważono wyciek, produkt należy usunąć, ponieważ może on nie być sterylny.


W celu dodania leku:

Domieszki należy przygotowywać przestrzegając ściśle zasad aseptyki.

Zgodne leki uzupełniające można dodać przez port do podawania leków (przezroczysty).

1.    Przygotować port do podawania leków (przezroczysty) usuwając folię aluminiową (rysunek 2a). Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

2.    Nakłuć zamykany port do podawania leków i wstrzyknąć dodatek(i) (rysunek 2b).

3.    Dokładnie wymieszać roztwór i lek (rysunek 3a).

4.    Przed wykonaniem nakłucia można przetrzeć port do podawania leków wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym (np. izopropanolem).

5.    Należy wizualnie sprawdzić domieszkę czy nie zawiera cząstek stałych (rysunek 3b).


Przygotowanie do podania:

1.    Usunąć folię aluminiową z portu do infuzji (zielony) na spodzie pojemnika (rysunek 4a) i podłączyć zestaw do podawania (rysunek 4b): użyć zestawu do infuzji bez wentyla lub zamknąć otwór wentylacyjny zestawu z wentylem. Postępować zgodnie z instrukcją użycia zestawu do infuzji. Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

2.    Zawiesić worek na stojak do infuzji dożylnej (rysunek 5).Dodatkowe informacje:

Pojemnik nie zawiera polichlorku winylu, di(2-etyloheksylo)ftalanu ani lateksu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Melsungen Niemcy

Telefon:    +49-5661-71-0

Faks:    +49-5661-71-4567

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Aminoplasmal Paed 10%