Imeds.pl

Aminoplasmal Paed 10% -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aminoplasmal Paed 10%, roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aminoplasmal Paed 10% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Aminoplasmal Paed 10% u dziecka

3.    Jak stosować Aminoplasmal Paed 10%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aminoplasmal Paed 10%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aminoplasmal Paed 10% i w jakim celu się go stosuje

Aminoplasmal Paed 10% zawiera aminokwasy, które są niezbędne organizmowi do wzrostu i powrotu do zdrowia. Roztwór został stworzony w taki sposób, aby spełniać szczególne potrzeby noworodków urodzonych przedwcześnie lub o czasie, niemowląt oraz małych i starszych dzieci. Roztwór podaje się im jako element żywienia pozajelitowego, jeśli nie są one w stanie normalnie przyjmować pokarmu. Jednocześnie z Aminoplasmal Paed 10% mogą one także przyjmować inne składniki pokarmowe, takie jak roztwory glukozy lub emulsje tłuszczowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Aminoplasmal Paed 10% u dziecka Kiedy nie stosować Aminoplasmal Paed 10%:

-    jeśli dziecko ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli dziecko ma wrodzone zaburzenia metabolizmu białka i (lub) aminokwasów;

-    jeśli stan układu krążenia dziecka, zagraża jego życiu (wstrząs);

-    jeśli dziecko ma nieprawidłowo małe stężenie potasu;

-    jeśli we krwi dziecka nagromadziły się kwaśne substancje (kwasica);

-    jeśli dziecko ma ciężkie osłabienie serca z zaburzeniem krążenia (niewyrównana niewydolność serca);

-    jeśli dziecko ma niewystarczaj ącą podaż tlenu;

-    jeśli dziecko ma nadmiar wody w organizmie, opuchnięte kończyny (nadmierne nawodnienie);

-    jeśli w płucach dziecka nagromadził się płyn (obrzęk płuc).

Lekarz weźmie także pod uwagę, że ogólnie roztworów zawierających aminokwasy nie należy stosować u dzieci:

-    z ciężką chorobą wątroby (ciężka niewydolność wątroby),

-    z ciężką niewydolnością nerek w przypadku braku leczenia nerkozastępczego,

-    w stanie śpiączki wskutek ciężkiej niewydolności wątroby (śpiączka wątrobowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aminoplasmal Paed 10% należy omówić z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli dziecko:

-    ma na zaburzenia metabolizmu białka i (lub) aminokwasów z powodu innego niż wrodzone zaburzenie metabolizmu (patrz punkt „Kiedy nie stosować Aminoplasmal Paed 10%...”),

-    ma na zaburzenie czynności wątroby i/lub nerek,

-    ma duże stężenie surowicy krwi (wysoka osmolarność surowicy),

-    musi ograniczyć przyjmowanie płynów.

Dodatkowe środki ostrożności dla lekarza

Przed przyjęciem i podczas przyjmowania tego roztworu przez dziecko lekarz będzie kontrolował stężenie płynów, parametry krwi, stężenia innych substancji we krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Zazwyczaj dzieci otrzymują Aminoplasmal Paed 10% jako element żywienia pozajelitowego, które także zawiera suplementy energii (roztwory glukozy, emulsje tłuszczowe), witaminy, elektrolity i mikroelementy.

Aminoplasmal Paed 10% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które dziecko planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Aminoplasmal Paed 10% jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dzieci (w wieku poniżej 12 lat).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3. Jak stosować Aminoplasmal Paed 10%

Aminoplasmal Paed 10% jest podawany przez fachowy personel medyczny.

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku podać dziecku i jak długo powinno trwać leczenie tym lekiem.

Roztwór będzie podawany przez małą, plastikową rurkę włożoną do żyły.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Aminoplasmal Paed 10%

Jeśli lek ten jest podawany zbyt szybko, może nie być dobrze tolerowany. U dziecka mogą wystąpić nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy i uczucie gorąca. Dziecko może także tracić aminokwasy w moczu i w związku z tym mogą wystąpić zmiany proporcji aminokwasów w jego krwi.

W przypadku przedawkowania lekarz poda dziecku odpowiednie leczenie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymienione działania niepożądane nie są wyraźnie związane z Aminoplasmal Paed 10%, tylko ogólnie z żywieniem pozajelitowym, szczególnie w początkowym etapie leczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

•    nudności, wymioty

•    ból głowy

•    dreszcze

• gorączka

Jeśli produkt jest podawany do żyły obwodowej i nie jest odpowiednio rozcieńczony, może wystąpić zapalenie żyły z zakrzepami (zakrzepowe zapalenie żył).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aminoplasmal Paed 10%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zamrażać. Jeśli doszło do przypadkowego zamrożenia, nie należy stosować roztworu i usunąć worek.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Aminoplasmal Paed 10%

Substancjami czynnymi leku są

Aminokwasy

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Izoleucyna

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Leucyna

7,60 mg

0,76 g

1,90 g

Lizyna j ednowodna (odpowiada lizynie)

9,88 mg (8,80 mg)

0,99 g

(0,88 g)

2,47 g

(2,20 g)

Metionina

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Fenyloalanina

3,10 mg

0,31 g

0,78 g

Treonina

5,10 mg

0,51 g

1,28 g

Tryptofan

4,00 mg

0,40 g

1,00 g

Walina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Arginina

9,10 mg

0,91 g

2,28 g

Histydyna

4,60 mg

0,46 g

1,15 g

Alanina

15,90 mg

1,59 g

3,98 g

Glicyna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

Kwas asparaginowy

6,60 mg

0,66 g

1,65 g

Kwas glutaminowy

9,30 mg

0,93 g

2,33 g

Prolina

6,10 mg

0,61 g

1,53 g

Seryna

2,00 mg

0,20 g

0,50 g

N-acetylotyrozyna (odpowiada tyrozynie)

1,30 mg (1,06 mg)

0,13 g (0,11 g)

0,33 g (0,27 g)

Acetylocysteina (odpowiada cysteinie)

0,700 mg (0,520 mg)

0,070 g (0,052 g)

0,175 g (0,13 g)

Tauryna

0,300 mg

0,030 g

0,075 g

w 1 ml

w 100 ml

w 250 ml

Zawartość

aminokwasów

0,1 g

10 g

25 g

Zawartość azotu

0,0152g

1,52 g

3,8 g

Wartość energetyczna [kJ/l (kcal/l)l

1700 (400)

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

790

Kwasowość (miareczkowanie do pH 7,4)

23 mmol

pH

ok. 6,1

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Aminoplasmal Paed 10% i co zawiera opakowanie

Aminoplasmal Paed 10% to przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór.

Jest on dostarczany w elastycznych workach o pojemności 100 ml lub 250 ml. Worki są wykonane z wielowarstwowej folii. Wewnętrzna warstwa, stykająca się z roztworem, jest wykonana z polipropylenu.

Pojemnik nie zawiera polichlorku winylu, ftalanu di(2-etyloheksylo) ani lateksu.

Worek umieszczony w zewnętrznym ochronnym worku, z saszetką zawierającą substancję pochłaniająca tlen, umieszczoną w przestrzeni między workiem bezpośrednim i zewnętrznym.

Pudełka z 12 workami zawierają różne rozmiary pojemników. Wielkości opakowań: 12 x 100 ml i 12 x 250 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-StraBe 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49-5661-71-0 Faks: +49-5661-71-4567

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Aminoplasmal Paed 10% Infusionlosung

Belgia

Aminoplasmal Paediatric solution for infusion

Bułgaria

Aminoplasmal Paed 10%

Republika Czeska

Amiped

Dania

Amiped

Finlandia

Amiped

Niemcy

Aminoplasmal Paed 10% Infusionlosung

Grecja

Aminoplasmal Paed 10%

Węgry

Aminoplasmal Paed 10% Oldatos infuzió

Włochy

Amiped

Luksemburg

Aminoplasmal Paed 10%

Holandia

Aminoplasmal Paed 100 mg/ml

Norwegia

Amiped

Polska

Aminoplasmal Paed 10%

Portugalia

Aminoplasmal Pediatrico 10%

Rumunia

Aminoplasmal Paediatric 100 mg/ml solucie perfuzabila

Słowacja

Amiped

Słowenia

Aminoplasmal Paed 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Szwecja

Amiped

Wielka Brytania

Aminoplasmal Paediatric 10% solutio for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Podane poniżej zasady dawkowania dla tych grup wiekowych stanowią przybliżone wartości orientacyjne. Dokładne dawki powinny być dostosowywane indywidualnie na podstawie wieku, stopnia rozwoju, bieżącego stanu zdrowia i rodzaju leczenia.

Infuzję należy rozpocząć z szybkością o wartości poniżej docelowej wartości szybkości infuzji, zwiększając do wartości docelowej w ciągu pierwszej godziny.

Podaż aminokwasów w ramach żywienia pozajelitowego uważana za właściwą dla większości dzieci:

Noworodki urodzone przedwcześnie: 1,5-4,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę, co stanowi 15-40 ml/kg mc. na dobę.

Noworodki urodzone o czasie (w wieku do 27 dni): 1,5-3,0 g /kg mc. na dobę, co stanowi 15-30 ml/kg mc. na dobę.

Niemowlęta i małe dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy): 1,0-2,5 g /kg mc. na dobę, co stanowi 10-25 ml/kg mc. na dobę.

Starsze dzieci (w wieku od 2 do 11 lat): 1,0-2,0 g/kg mc. na dobę, co stanowi 10-20 ml/kg mc. na dobę.

W przypadku dzieci w ciężkim stanie zalecana dawka aminokwasów może być większa (do 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę).

Maksymalna szybkość infuzji wynosi do 0,1 g aminokwasów/kg masy ciała na godzinę, co odpowiada około 1 ml/kg masy ciała na godzinę.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie stosować, jeśli opakowanie ochronne zostało uprzednio otwarte lub uszkodzone. Stosować wyłącznie, jeśli worek nie jest uszkodzony, a roztwór aminokwasów jest przejrzysty i nie zawiera cząstek stałych.

Aminoplasmal Paed 10% jest dostarczany w pojemnikach jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Przed przystąpieniem do infuzji należy zawsze doprowadzić roztwór do temperatury pokojowej.

Ważne jest, aby wszelkie domieszki były przygotowane w warunkach ściśle aseptycznych, ponieważ mieszanka składników pokarmowych wspiera rozwój drobnoustrojów.

Po pierwszym otwarciu należy natychmiast użyć produkt.

Aminoplasmal Paed 10%: Przygotowanie produktu leczniczego do stosowania

Rysunek A : Worek i opakowanie ochronne

Tear Notches

Wcięcia ułatwiające rozerwanie

Overwrap

Opakowanie ochronne

Oxygen adsorber

Absorber tlenu

Rysunek B: Worek

W celu otwarcia:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego rozdzierając nacięcia na górze i wyjąć pojemnik z roztworem (rysunek 1).

Usunąć opakowanie ochronne i absorber tlenu.

Sprawdzić czy nie występują wycieki. Jeśli zauważono wyciek, produkt należy usunąć, ponieważ może on nie być sterylny.

W celu dodania leku:

Domieszki należy przygotowywać przestrzegając ściśle zasad aseptyki.

Zgodne leki uzupełniające można dodać przez port do podawania leków (przezroczysty).

1.    Przygotować port do podawania leków (przezroczysty) usuwając folię aluminiową (rysunek 2a). Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

2.    Nakłuć zamykany port do podawania leków i wstrzyknąć dodatek(i) (rysunek 2b).

3.    Dokładnie wymieszać roztwór i lek (rysunek 3a).

4.    Przed wykonaniem nakłucia można przetrzeć port do podawania leków wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym (np. izopropanolem).

5.    Należy wizualnie sprawdzić domieszkę czy nie zawiera cząstek stałych (rysunek 3b).

Przygotowanie do podania:

1. Usunąć folię aluminiową z portu do infuzji (zielony) na spodzie pojemnika (rysunek 4a) i podłączyć zestaw do podawania (rysunek 4b): użyć zestawu do infuzji bez wentyla lub zamknąć otwór wentylacyjny zestawu z wentylem. Postępować zgodnie z instrukcją użycia zestawu do infuzji. Uwaga: Obszar pod folią portu do podawania leków jest sterylny.

8