+ iMeds.pl

Amisan 100 mgUlotka Amisan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 100 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki Amisulpryd (Amisulpridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amisan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amisan

3.    Jak stosować lek Amisan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amisan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMISAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Amisulpryd należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, które pomagaj ą kontrolować objawy choroby psychicznej zwanej schizofrenią.

Do objawów schizofrenii należą urojenia (dziwne lub nietypowe myśli), omamy (pacjent widzi lub słyszy rzeczy, których w rzeczywistości nie ma), nietypowe zachowanie, które może być agresywne (są to tak zwane objawy pozytywne), wycofanie, przygaszenie (są to tak zwane objawy negatywne).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMISAN

Kiedy nie stosować leku Amisan

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Amisan.

-    Jeśli u    pacjenta występuje guz zależny od prolaktyny, np. gruczolak przysadki lub guz piersi.

-    Jeśli u    pacjenta występuje guz nadnercza, tak zwany guz chromochłonny nadnerczy.

-    Jeśli u    pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona (patrz: Stosowanie leku Amisan z innymi lekami).

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki, takie jak: chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol w leczeniu zaburzeń rytmu serca (patrz także: Stosowanie leku Amisan z innymi lekami).

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca podczas stosowania z amisulprydem (takie jak: beprydyl, cyzapryd, tiorydazyna, metadon, sultopryd, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparftoksacyna, imidazolowe leki przeciwgrzybicze. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku. Patrz też niżej: Stosowanie leku Amisan z innymi lekami.

-    U dzieci w wieku poniżej 18 lat.

-    Podczas karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amisan

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    u pacjenta występuje choroba Parkinsona, ponieważ lek Amisan może nasilać objawy choroby;

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, nieprawidłowy rytm serca („długie odstępy QT”) lub nadmiernie wolna czynność serca (mniej niż 55 uderzeń serca na minutę) lub jeżeli pacjent stosuje inne leki, które powodują takie działania niepożądane;

-    u pacjenta występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza jeżeli stężenie potasu i magnezu we krwi jest za niskie lub j eżeli pacj ent stosuj e inne leki, które mogą powodować takie działania niepożądane;

-    pacjent stosuje inne leki, które mogą mieć wpływ na czynność serca. Przed zastosowaniem innych leków należy skontaktować się z lekarzem (patrz także: Stosowanie leku Amisan z innymi lekami);

-    u pacjenta występuje zwiększone ryzyko udaru lub przemijającego napadu niedokrwienia (czasowe zmniejszenie przepływu krwi w mózgu);

-    u pacj enta lub kogokolwiek z j ego rodziny wystąpiły w przeszłości skrzepy krwi, ponieważ stosowanie podobnych leków jest powiązane z tworzeniem się skrzepów krwi;

-    u pacjentów z cukrzycą lub ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy. Należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi, ponieważ może nastąpić zwiększenie jego stężenia podczas stosowania amisuprydu (hiperglikemia);

-    u pacjenta występują napady padaczki. Podczas stosowania amisuprydu może zwiększyć się częstość napadów. Lekarz będzie uważnie obserwować pacjenta podczas leczenia;

-    u pacj enta występuj e lekka lub umiarkowana niewydolność nerek. Informacja ta może być potrzebna lekarzowi, aby zadecydować o modyfikacji dawki;

-    pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). Amisulpryd może spowodować nadmierne uspokojenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na ograniczone doświadczenie.

Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni,

przyspieszenie czynności serca, zwiększenie częstotliwości oddechów, senność, splątanie, należy

przerwać stosowanie leku Amisan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Amisan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Amisan z następuj ącymi lekami:

• niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca: (np. chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol) lub w leczeniu dusznicy bolesnej (beprydyl)

•    leki przeciwpsychotyczne: tiorydazyna, sultopryd

•    niektóre antybiotyki (takie jak: pentamidyna, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie), leki przeciwmalaryczne (halofantryna) lub leki przeciwgrzybicze (np. klotrymazol)

•    cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi lub niestrawności), metadon (lek przeciwbólowy i stosowany w przypadku nadużywania leków), winkamina podawana dożylnie (lek rozszerzający naczynia krwionośne)

• agoniści receptora dopaminergicznego, jak lewodopa - lek stosowany w chorobie Parkinsona.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Amisan z następuj ącymi lekami:

• leki wpływające na czynność serca lub przeciwmigrenowymi, mogące spowolnić czynność serca (np. beta-blokery, jak diltiazem, werapamil, klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy)

• leki powodujące utratę potasu (np. leki moczopędne, niektóre środki przeczyszczające, stosowana dożylnie w zakażeniach amfoterycyna B, glikokortykosteroidy stosowane

w leczeniu astmy lub reumatoidalnego zapalenia stawów, tetrakozaktyd, który może być stosowany w badaniach klinicznych)

•    leki przeciwpsychotyczne, takie jak pimozyd, haloperydol, niektóre leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, lit)

•    niektóre leki przeciwhistaminowe (np. astemizol, terfenadyna)

Działanie leku Amisan lub następujących leków może się nasilać, jeśli stosowane są jednocześnie:

•    narkotyki, stosowane w usuwaniu silnego bólu, leki znieczulające, leki przeciwhistaminowe powodujące senność, barbiturany i benzodwuazepiny (leki nasenne) lub inne leki przeciwlękowe

•    leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (np. klonidyna)

Stosowanie leku Amisan z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Amisan, ponieważ może nasilać się działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Amisan w czasie ciąży. Nie należy stosować leku Amisan podczas ciąży, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

U noworodków, których matki stosowały lek Amisan w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następuj ące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Amisan.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ponieważ amisulpryd może zmieniać czas reakcji, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn podczas leczenia tym lekiem, zanim pacjent nie upewni się, że lek nie wpływa na czas reakcji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Amisan

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK AMISAN

Lek Amisan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy pozytywne

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 400 mg do 800 mg amisulprydu na dobę i jest ustalana przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od rodzaju i ciężkości choroby oraz czynności nerek pacjenta. Maksymalna dawka dobowa to 1200 mg.

Jednocześnie występujące objawy pozytywne i negatywne

Lekarz dostosuje dawkę leku tak, żeby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych.

W leczeniu podtrzymującym lekarz zaleci najmniejszą, skuteczną dla pacjenta dawkę leku.

Objawy negatywne

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 50 mg do 300 mg amisulprydu na dobę i jest ustalana przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od rodzaju i ciężkości choroby oraz czynności nerek pacjenta.

Niewydolność nerek

Lekarz dobierze właściwą dawkę leku. Dawka może być zmniejszona do połowy lub do jednej trzeciej zwykłej dawki.

Niewydolność wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawki.

Jeżeli pacjent stosuje dawkę dobową do 300 mg aminosulpridu, należy zażywać ją raz na dobę. Jeżeli pacjent stosuje dawkę większą niż 300 mg amisulpridu na dobę, należy podzielić dawkę dobową na dwie części i zażyć połowę rano, a drugą połowę wieczorem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy zażywać bez żucia, popijając dużą ilością wody. Można je zażywać podczas jedzenia lub między posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amisan

Jeżeli pacjent (lub ktoś inny) zażyje wiele tabletek na raz lub jeżeli podejrzewamy, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie najprawdopodobniej spowoduje senność, śpiączkę, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i nienormalne ruchy. Udając się do szpitala lub do lekarza należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki, tę ulotkę informacyjną oraz opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku Amisan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłych porach.

Przerwanie stosowania leku Amisan

Lekarz zadecyduje jak długo należy stosować lek Amisan. Nie należy przerywać zażywania tabletek, dlatego że pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby zażywać lek Amisan tak długo, jak zalecił lekarz.

Jeśli zaprzestaje się stosowania leku Amisan, należy robić to stopniowo, zwłaszcza jeżeli stosowane były duże dawki, chyba że lekarza zaleci inaczej. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować takie objawy, jak nudności lub wymioty, bezsenność lub nawrót choroby.

W razie dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Amisan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Notowano występowanie złośliwego zespółu neuroleptycznego, który charakteryzuje się wysoką gorączką, poceniem się, sztywnością mięśni, szybką pracą serca, bezsennością lub splątaniem. W razie wystąpienia wymienionych wyżej objawów należy przerwać stosowanie leku Amisan i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Notowano również przedstawione niżej działania nieporządane

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

drżenie, sztywność lub skurcze mięśni, spowolnienie ruchów, zwiększenie wydzielania śliny, niepokój, które zazwyczaj mijają, jeżeli lekarz zmniejszy dawkę leku Amisan lub zaleci stosowanie dodatkowego leku.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

   zmniej szenie masy ciała

•    nienormalne ruchy, takie jak tiki lub kurcze mięśni szyi, oczu lub żuchwy, które mogą się zmniejszyć, jeżeli lekarz zaleci stosowanie dodatkowego leku, senność, zawroty głowy

•    zaparcie, nudności, wymioty, suchość w ustach

•    zwiększenie stężenia prolaktyny (hormon), co może powodować wydzielanie mleka z piersi, ból lub powiększenia piersi, zaburzenia miesiączkowania, impotencj ę, które stopniowo ustepują po zaprzestaniu stosowania leku Amisan. Mogą wystąpić łagodne guzy zależne od prolaktyny

•    niedociśnienie tętnicze krwi (powodujące zawroty głowy)

•    bezsenność, lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

   zwiększenie aktywności eznzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)

•    zwolnienie częstości akcji serca

•    mimowolne ruchy, przede wszystkim twarzy lub języka (zazwyczaj po długim stosowaniu leku), drgawki (napady padaczkowe)

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   zaburzenia rytmu serca, które mogą stanowić zagrożenie życia i powodować zatrzymanie czynności serca oraz nagły zgon

•    skrzepy w naczyniach żylnych, zwłaszcza w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się po poradę do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMISAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Amisan po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Amisan

Substancją czynną leku jest amisulpryd.

Jedna tabletka leku Amisan zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg amisulprydu.

Inne składniki leku to: skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, metyloceluloza 400 cP, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amisan i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania

Blistry PVC/Al w tekturowym pudełku.

50 mg: 12 tabletek (1 blister po 12 tabletek) i 60 tabletek (5 blistrów po 12 tabletek).

100 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek), 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek) i 150 tabletek (15 blistrów po 10 tabletek).

200 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek), 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek) i 150 tabletek (15 blistrów po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Prague 4, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice, tel.: +48322019184

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CZ

Amilia 50 mg Tableta Amilia 100 mg Tableta Amilia 200 mg Tableta

EE

Amisan 50 mg Tablett

Amisan 100 mg Tablett

Amisan 200 Tablett

LT

Amisan 50 mg Tabletě

Amisan 100 mg Tabletě

Amisan 200 mg Tabletě

LV

Amisan 50 mg Tabletes

Amisan 100 mg Tabletes

Amisan 200 mg Tabletes

PL

Amisan

Amisan

Amisan

RO

Amisan 50 mg Comprimat

Amisan 100 mg Comprimat

Amisan 200 mg Comprimat

SK

Amilia 50 mg Tableta

Amilia 100 mg Tableta

Amilia 100 mg Tableta

Data zatwierdzenia ulotki: 01.03.2012

6

Amisan

Charakterystyka Amisan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amisan, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg amisulprydu (Amisulpridum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 98,75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała, okrągła tabletka z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Amisulpryd wskazany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii:

-    z objawami pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość, nieufność;

-    z objawami negatywnymi (zespół niedoboru), takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Niżej podano zalecane dawki doustne.

Objawy pozytywne

400 mg do 800 mg na dobę.

W indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg na dobę. Nie nie należy stosować dawek większych niż 1200 mg na dobę, gdyż nie zbadano w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa ich stosowania.

Amisulpryd w dawce nieprzekraczającej 300 mg na dobę można stosować w jednej dawce. Dawki dobowe ponad 300 mg należy podawać w kilku dawkach.

Nie ma konieczności specjalnego dostosowywania dawki w przypadku rozpoczynania leczenia amisulprydem. Dawki należy dobierać indywidualnie.

U chorych, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawkę należy ustalić tak, żeby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych.

Leczenie podtrzymujące należy określić indywidualnie, podając najmniejszą skuteczną dawkę.

Objawy negatywne

U pacjentów charakteryzuj ących się przewagą objawów negatywnych, zaleca się podawanie produktu doustnie w dawkach od 50 mg do 300 mg na dobę.

Amisulpryd w dawce nieprzekraczającej 300 mg na dobę można stosować w jednej dawce.

Jeśli trudne lub niepraktyczne jest dawkowanie za pomocą tego produktu leczniczego, dostępne są także inne postaci farmaceutyczne tego produktu.

Szczególne grupy pacjentów

Ze względu na brak wystarczających doświadczeń nie zaleca się stosowania amisulprydu u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat). Leczenie amisulprydem powoduje ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji (patrz punkt 5.2).

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć do połowy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRcl) mieści się w zakresie 30-60 ml/min oraz do jednej trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL) mieści się w zakresie 10-30 ml/min.

Ze względu na brak doświadczeń u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CRCL<10 ml/min), nie należy stosować amisulprydu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby

Ponieważ amisulpryd jest słabo metabolizowany, nie ma konieczności zmniejszania dawki.

Sposób podawania

Amisan, tabletki, można podawać niezależnie od posiłków. Tabletki należy zażywać bez żucia, z wystarczajacą ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Dostępne są dane z badań klinicznych obejmujących okres jednego roku. Czas leczenia ustala lekarz.

Jeśli trudne lub niepraktyczne jest dawkowanie za pomocą tego produktu leczniczego, dostępne są także inne postaci farmaceutyczne tego produktu.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na amisulpryd lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;

-    u pacjentów z nowotworami zależnymi od prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma i rak piersi;

-    u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy;

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), ze względu na brak doświadczeń;

-    jednocześnie z lewodopą (patrz punkt 4.5);

-    jednocześnie z lekami, które mogą powodować poważne zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QT, torsades depointes):

-    leki przeciwarytmiczne klasy I i III, takie jak chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol,

-    beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparftoksacyna, imidazolowe leki przeciwgrzybicze (patrz punkt 4.5);

-    u dzieci w wieku poniżej 18 lat;

-    w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego z takimi objawami, jak hipertermia, sztywność mięśni, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego, zmieniona świadomość oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CPK) w surowicy. W przypadku wystąpienia hipertermii, szczególnie po stosowaniu dużych dawek dobowych, należy przerwać podawanie wszystkich przeciwpsychotycznych substancji czynnych, w tym amisulprydu.

Należy zachować szczególną ostrożność przepisując amisulpryd pacjentom z chorobą Parkinsona, gdyż mogą nasilić się objawy choroby. Amisulpryd można stosować tylko wtedy, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne.

Wydłużenie odstępu QT

Amisulpryd powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.8). Działanie to może zwiększać ryzyko ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades depointes.

Jeśli umożliwia to stan kliniczny pacjenta, przed zastosowaniem amisulprydu wskazane jest upewnić się, czy nie występują jakiekolwiek czynniki, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń rytmu serca. Są to: bradykardia poniżej 55 uderzeń serca na minutę, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza hipokaliemia i hipomagnezemia, wrodzone wydłużenie odstępu QT, a także jednoczesne leczenie produktami, które mogą powodować bradykardię (poniżej 55 uderzeń serca na minutę), hipokaliemię, zwolnienie przewodzenia w mięśniu sercowym lub wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5).

Zdarzenia niepożądane dotyczące krążenia mózgowego (ang. Cerebrovascular Adverse Events, CAE) W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo przeprowadzanych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem leczonych niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi stwierdzono zwiększenie częstości (około trzykrotne) występowania zdarzeń niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego. Mechanizm tego zwiększonego ryzyka nie jest znany. Zwiększone ryzyko nie może być wykluczone dla innych leków przeciwpsychotycznych ani innych populacji. U pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgowego Amisan należy stosować z ostrożnością

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej naczyń żylnych (VTE, ang. Venous Thromboembolism)

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki występowania choroby zakrzepowo-zatorowej naczyń żylnych. U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występuj ą nabyte czynniki ryzyka VTE, należy więc przed rozpoczęciem leczenia zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć działania zapobiegawcze.

Środki ostrożności

Notowano występowanie hiperglikemii w związku z leczeniem atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi (w tym amisulprydem). Dlatego u pacjentów z cukrzycą lub ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi w okresie leczenia amisulprydem.

Amisulpryd może obniżać próg drgawkowy. Dlatego w czasie leczenia amisulprydem należy uważnie obserwować pacjentów z padaczką w wywiadzie.

Amisulpryd jest wydalany z organizmu przez nerki. W niewydolności nerek (CRcl= 10-60 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Ze względu na brak wystarczaj ących danych klinicznych nie zaleca się stosowania amisulprydu u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat). Leczenie amisulprydem powoduje ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji (patrz punkt 5.2).

Po nagłym przerwaniu leczenia dużymi dawkami leków przeciwpsychotycznych rzadko opisywano ostre objawy odstawienne, takie jak nudności, wymioty i bezsenność. Może również dojść do nawrotu objawów psychotycznych i wystąpienia zaburzeń ruchowych (takich jak akatyzja, dystonia i dyskinezy). Ze względu na to zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Amisan zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia przeciwskazane

Nie należy stosować amisulprydu z lekami, które mogą powodować ciężką arytmię (torsades depointes):

-    leki przeciwarytmiczne klasy I i III (chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol);

-    tiorydazyna, sultopryd (neuroleptyki);

-    niektóre antybiotyki (pentamidyna), niektóre leki przeciwmalaryczne (halofantryna), inhibitory gyrazy (sparfloksacyna), imidazolowe leki przeciwigrzybicze oraz makrolidy (erytromycyna podawana dożylnie);

-    cyzapryd (do leczenia zaburzeń żołądka i jelit);

-    beprydyl;

-    metadon;

-    winkamina podawana dożylnie

oraz agoniści receptora dopaminergicznego (np. lewodopa - stosowana w leczeniu choroby Parkinsona): wzajemny antagonizm lewodopy i neuroleptyków (patrz punkt 4.3).

Skojarzenia nie zalecane

Leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienie ciężkiej arytmii (torsades de pointes) lub wpływać na przewodnictwo mięśnia sercowego (wydłużenie odstępu QT):

-    leki powoduj ące bradykardię, takie j ak blokuj ące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia powodujące bradykardię, takie jak diltiazem i werapamil, klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy;

-    leki powodujące hipokaliemię: leki moczopędne oszczędzające potas, środki przeczyszczające, amfoterycyna B podawana dożylnie, glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd; należy uzupełnić niedobór potasu we krwi;

-    neuroleptyki, takie jak pimozyd, haloperydol;

-    trójcykliczne leki przeciwdepresyjne;

-    lit;

-    niektóre przeciwhistaminowe substancje czynne (astemizol, terfenadyna).

Amisulpryd może nasilać ośrodkowe działanie alkoholu. Dlatego nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia.

Skojarzenia, w których należy zachować ostrożność (nasilenie działania)

-    Leki o hamuj ącym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, w tym leki nasenne, przeciwbólowe, znieczulające, leki przeciwhistaminowe H o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodwuazepiny i inne preparaty anksjolityczne, klonidyna i jej pochodne.

-    Przeciwnadciśnieniowe substancje czynne i inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z inhibitorami receptora H2, jak cymetydyna.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczaj ących danych dotyczących stosowania amisulprydu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ amisulprydu na reprodukcję. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Nie należy stosować amisulprydu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym produktu Amisan) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Obserwowano zmniejszenie płodności, co w oczywisty sposób było zwiazane z farmakologicznym wpływem amisulprydu na wydzielanie prolaktyny.

Laktacja

Nie wiadomo, czy amisulpryd przenika do mleka matki, dlatego nie należy karmić piersią podczas leczenia. Należy zakończyć karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania leku (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Amisulpryd ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Nawet jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, może zmieniać czas reagowania, co może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu (patrz punkt 4.8). Spożycie alkoholu nasila to działanie.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona w następujący

sposób:_

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie do ustalenia na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożadane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Badania

Często:    zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności eznzymów wątrobowych, zwłaszcza

aminotransferaz

Zaburzenia serca Często:

Niezbyt często: Bardzo rzadko:


niedociśnienie tętnicze krwi bradykardia

wydłużenie odstępu QT i przypadki komorowych zaburzeń rytmu (torsades de pointes) i tachykardii komorowej, mogące prowadzić do migotania komór i zatrzymania krążenia i zgonu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego


Bardzo często:


Często:


Niezbyt często:


Bardzo rzadko:


objawy pozapiramidowe, np. drżenie, sztywność, hipokinezja, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza. Objawy te po zastosowaniu optymalnych dawek produktu są zazwyczaj lekkie i częściowo ustępują po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi bez przerywania podawania amisulprydu. Częstość występowania objawów pozapiramidowych zależnych od dawki pozostaje bardzo mała u pacjentów leczonych dawkami 50 do 300 mg/dobę.

może wystąpić ostra dystonia (tiki lub kurcze mięśni szyi, oczu lub żuchwy), ustępująca bez przerywania leczenia amisulprydem po zastosowaniu antycholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi. Senność, zawroty głowy.

zazwyczaj po długotrwałym leczeniu obserwowano późne dyskinezy charakteryzujące się mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy. Nie należy stosować leków przeciw parkinsonizmowi, ponieważ może to powodować nasilenie objawów. Drgawki. złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4).


Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcie, nudności, wymioty,

suchość w ustach.

Zaburzenia endokrynologiczne

Często    zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy krwi, ustępuj ące po

zaprzestaniu stosowania amisulprydu. Może to być przyczyną mlekotoku, braku miesiączki lub zaburzeń miesiączkowania, ginekomastii, bólu lub powiększenia piersi, wystąpienia łagodnego guza przysadki mózgowej wydzielającego prolaktynę (prolactinoma) i impotencji.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    hiperglikemia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często:    reakcje alergiczne.

Zaburzenia psychiczne

Często:    bezsenność, lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Nieznana:    noworodkowy zespół odstawienny (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko:    obajwy po nagłym przerwaniu leczenia dużymi dawkami leku takie j ak: nudności,

wymioty i bezsenność, nawrót objawów psychotycznych, zaburzenia ruchowe (takie jak akatyzja, dystonia, i dyskineza) (patrz punkt 4.4).

W powiązaniu ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki występowania choroby zakrzepowo-zatorowej naczyń żylnych (VTE), w tym przypadki zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich - częstość nie znana.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania amisulprydu są ograniczone. Opisywano nasilenie znanych działań farmakologicznych amisulprydu. Były to: senność i nadmierne uspokojenie, śpiączka, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz objawy pozapiramidowe.

Leczenie przedawkowania

W przypadku ostrego przedawkowania należy rozważyć, czy lek nie był przyjęty wielokrotnie. Amisulpryd jest słabo dializowany, hemodializa nie jest przydatna do usuwania z organizmu substancji czynnej.

Nie ma swoistej odtrutki na amisulpryd.

W szpitalu należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące oraz ściśle kontrolować czynności życiowe, a zwłaszcza czynność serca z powodu ryzyka wydłużenia odstępu QT.

Jeśli nastąpi znaczne nasilenie się objawów pozapiramidowych, należy zastosować leki antycholinergiczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki neuroleptyczne, benzamidy. Kod ATC: N05A L05

Amisulpryd wiąże się wybiórczo z ludzkimi receptorami dopaminergicznymi podtypu D2/D3, do których wykazuje duże powinowactwo, nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów podtypów Di, D4 I D5.

W przeciwieństwie do klasycznych oraz nietypowych neuroleptyków, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoniowych, a-adrenergicznych, histaminowych H1 ani cholinergicznych. Ponadto amisulpryd nie wiąże się z miejscami sigma.

Amisulpryd w dużych dawkach silniej blokuje receptory dopaminowe w strukturach układu limbicznego niż w prążkowiu.

Produkt stosowany w małych dawkach preferencyjnie blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3, czego skutkiem jest uwalnianie dopaminy i zjawisko „odhamowania".

Wymienione powyżej właściwości farmakologiczne warunkują skuteczność działania amisulprydu zarówno w leczeniu negatywnych, jak i pozytywnych objawów schizofrenii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi amisulpryd wykazuje dwa szczyty wchłaniania: jeden występuje szybko, w ciągu 1 godziny po podaniu dawki, drugi między trzecią a czwartą godziną po zastosowaniu. Po podaniu dawki 50 mg stężenia w osoczu wynoszą odpowiednio 39 ± 3 i 54 ± 4 ng/ml.

Objętość dystrybucji wynosi 5,8 l/kg, stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki (16%) i w związku z tym nie oczekuje się interakcji z innymi lekami.

Całkowita dostępność biologiczna wynosi 48%.

Amisulpryd jest słabo metabolizowany: zidentyfikowano dwa nieczynne metabolity, stanowiące w przybliżeniu 4% podanej dawki produktu. Amisulpryd nie kumuluje się w organizmie, a jego farmakokinetyka pozostaje nie zmieniona po powtarzanym dawkowaniu. Okres półtrwania amisulprydu w fazie eliminacji wynosi około 12 godzin po doustnym podaniu leku.

Amisulpryd jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Pięćdziesiąt procent dawki podanej dożylnie jest wydalane z moczem, z czego 90% wydalane jest w ciągu pierwszych 24 godzin. Klirens nerkowy wynosi 20 l/h lub 330 ml/min.

Posiłki bogate w węglowodany (zawierające 68% płynów) znacząco zmniejsza wartość AUC, Tmax i Cm« amisulprydu, natomiast żadne zmiany nie zostały zaobserwowane po posiłkach bogatych w tłuszcze. Jednakże znaczenie tych obserwacji w rutynowym stosowaniu klinicznym nie jest znane.

Niewydolność wątroby

Ponieważ amisulpryd jest słabo metabolizowany, nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania w fazie eliminacji zwiększa się, natomiast klirens nerkowy zmniejsza się 2,5 do 3-krotnie. Wartość AUC amisulprydu w lekkiej niewydolności nerek zwiększa się dwukrotnie i prawie dziesięciokrotnie w umiarkowanej niewydolności nerek (patrz punkt 4.2.). Doświadczenie w tym zakresie jest jednak ograniczone i brak danych dotyczących dawek większych od 50 mg.

Amisulpryd jest bardzo słabo dializowany.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ograniczone dane farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku (>65 lat) wykazują nieznaczne zmiany w farmakokinetyce (AUC: + 10%), prawdopodobnie związane ze zmienioną czynnością nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przegląd wyników zakończonych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania wskazuje na to, że stosowanie amisulprydu nie jest zwiazane z ryzykiem ogólnego, specyficznego narządowo działania teratogennego, mutagennego lub rakotwórczego. Zmiany obserwowane u szczurów i psów, po zastosowaniu dawki mniejszej niż maksymalna dawka tolerowana, są albo skutkiem działania farmakologicznego, albo w tych warunkach nie maj ą dużego toksykologicznego znaczenia.

W porównaniu do maksymalnej zalecanej dawki stosowanej u ludzi, maksymalne tolerowane dawki są w zakresie wartości AUC odpowiednio 2 i 7-krotnie większe u szczurów (200 mg/kg mc./dobę) iu psów (120 mg/kg mc./dobę). Nie stwierdzono, mającego znaczenie dla ludzi, ryzyka działania karcinogennego u szczurów, gdy wartości AUC były 1,5 do 4,5-krotnie większe od spodziewanej u ludzi wartości AUC.

Przeprowadzono badania dotyczące działania rakotwórczego (120 mg/kg mc./dobę) i badania dotyczące rozrodczości (160, 300 i 500 mg/kg mc./dobę, odpowiednion u szczurów, królików i myszy).

Nie są znane wyniki tych ostanich badań dotyczących narażenia na działanie amisuprydu u zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Metyloceluloza 400 cP Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/Al.

Wielkość opakowań:

20, 30, 50, 60, 100, 150 tabletek oraz opakowanie do użytku szpitalnego 600 (10 x 60) tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Opakowania przeznaczone na rynek polski: 30, 60 i 150 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.CS. Praha a.s., Telćska 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16389

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.01.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.03.2012

9

Amisan