+ iMeds.pl

Amisan 50 mgUlotka Amisan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki

Amisulpridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amisan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amisan

3.    Jak stosować lek Amisan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amisan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Amisan i w jakim celu się go stosuje

Amisan zawiera substancję, zwaną amisulprydem. Amisulpryd należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Amisan stosowany jest w leczeniu choroby psychicznej, zwanej schizofrenią. Do objawów schizofrenii należą urojenia (dziwne lub nietypowe myśli), omamy (pacjent widzi lub słyszy rzeczy, których w rzeczywistości nie ma), nietypowe zachowanie, które może być agresywne (są to tak zwane objawy pozytywne), wycofanie, przygaszenie (są to tak zwane objawy negatywne).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amisan Kiedy nie stosować leku Amisan

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    Jeśli u pacjenta występuje guz zależny od prolaktyny, np. gruczolak przysadki lub rak piersi;

-    Jeśli u pacjenta występuje guz nadnercza, tak zwany guz chromochłonny nadnerczy;

-    Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona (patrz: Lek Amisan a inne leki);

-    U dzieci przed okresem pokwitania;

-    Podczas karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amisan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba Parkinsona;

-    Jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność serca (rytm serca);

-    Jeśli u pacjenta występuje lub występowała kiedyś choroba serca lub wolna czynność serca (mniej niż 55 uderzeń serca na minutę);

-    Jeśli u pacjenta występuj e małe stężenie potasu we krwi;

-    Jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko udaru;

-    Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiły kiedyś zakrzepy krwi, ponieważ stosowanie podobnych leków jest powiązane z tworzeniem się zakrzepów;

-    Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub zwiększone jej ryzyko;

-    Jeśli u pacj enta występuj ą napady padaczki (drgawki);

-    Jeśli u pacj enta występuj ą problemy z nerkami;

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku., ponieważ u takich osób istnieje większe prawdopodobieństwo zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernej senności.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne odnotowano niewielkie zwiększenie częstości zgonów, w porównaniu do pacjentów nie leczonych lekami przeciwpsychotycznymi;

-    Jeśli u pacjenta występuje mała liczba krwinek białych (agranulocytoza). Może to prowadzić do zwiększenia skłonności do zakażeń;

-    Jeśli pacjent ma częste zakażenia z objawami jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej. Mogą to być objawy zaburzenia krwi, zwanego leukopenią.

Lek Amisan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Lek Amisan może wpływać na działanie innych leków. Niektóre leki mogą także wplywać na działanie leku Amisan.

Nie wolno stosować leku Amisan z następującymi lekami:

•    Lewodopą, stosowana w leczeniu choroby Parkinsona;

•    Lekami zwanymi agonistami receptora dopaminergicznego (np. ropinirol, bromokryptyna).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca: (np. chinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol);

•    Leki przeciwpsychotyczne, stosowane w leczeniu chorób psychicznych;

•    Leki stosowane w leczeniu silnego bólu, zwane opiatami (morfina lub petydyna);

•    Klonidyna, stosowana w leczeniu migreny, zaczerwienienia twarzy lub wysokiego ciśnienia krwi;

•    Niektóre leki przeciwmalaryczne (meflochina)

•    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca (np. diltiazem, werapamil, guanfacyna, glikozydy naparstnicy);

•    Leki przeciwbólowe (tramadol i indometacyna);

•    Leki znieczulające;

•    Leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu objawów alergii, powodujące senność;

•    Barbiturany i benzodwuazepiny (leki nasenne).

Stosowanie leku Amisan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Amisan. Alkohol może wpływać na działanie tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Amisan w czasie ciąży. Nie należy stosować leku Amisan podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

U noworodków, których matki stosowały lek Amisan w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Amisan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Amisan może powodować zmniejszenie czujności, ospałość i senność, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas leczenia tym lekiem, zanim pacjent nie upewni się, że lek nie wpływa na czas reakcji.

Amisan zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Amisan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od nasilenia choroby. Należy postępować dokładnie według zaleceń lekarza. Dorośli

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 50 mg do 800 mg każdego dnia;

•    Lekarz może rozpocząć leczenie pacjenta od mniejszej dawki, jeśli konieczne;

•    Lekarz może zalecić stosowanie dawki do 1200 mg dziennie, jeśli konieczne.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta, z uwagi na większe prawdopodobieństwo wywołania przez lek spadków ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernego uspokojenia.

Jeśli pacjent ma zaburzenie czynności nerek, lekarz zaleci właściwą dawkę leku. Dawka może być zmniejszona do połowy lub do jednej trzeciej zwykłej dawki.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie ma konieczności modyfikowania dawki. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Amisan u dzieci w wieku od okresu pokwitania do 18 lat.

Nie należy stosować tego leku u dzieci przed okresem pokwitania, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Jeżeli pacjent stosuje dawkę dobową do 400 mg aminosulpridu, można przyjmować ją raz na dobę. Jeżeli pacjent stosuje dawkę większą niż 400 mg amisulpridu na dobę, należy podzielić dawkę dobową na dwie części i zażyć połowę rano, a drugą połowę wieczorem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy zażywać bez żucia, popijając dużą ilością wody. Można je zażywać podczas jedzenia lub między posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amisan

Jeżeli pacjent (lub ktoś inny) zażyje dużo tabletek na raz lub jeżeli podejrzewamy, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie najprawdopodobniej spowoduje senność, która może prowadzić do utraty przytomności, sztywność mięśni i nietypowe ruchy. Udając się do szpitala lub do lekarza należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki, tę ulotkę informacyjną oraz opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku Amisan

W razie opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłych porach.

Przerwanie stosowania leku Amisan

Lekarz zadecyduje jak długo należy stosować lek Amisan. Nie należy przerywać zażywania tabletek, dlatego że pacjent czuje się lepiej.

Przerwanie stosowania leku Amisan może spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Amisan, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować takie objawy, jak nudności lub wymioty, bezsenność, pocenie się, sztywność mięśni, nietypowe ruchy ciała lub nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Amisan i niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, jeśli u

pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane:

•    Wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybka praca serca, szybki oddech, uczucie splątania, senność lub pobudzenie. Mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego;

•    Nieprawidłowa czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca;

•    Zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.;

•    Częstsze niż zwykle zakażenia. Ich przyczyną mogą być zaburzenia krwi (agranuloctoza) lub zmniejszenie liczby białych krwinek (neutropenia).

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

   Reakcje alergiczne. Objawy mogą obejmować: wysypkę skórną, świąd lub obrzęk, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka;

•    Atak padaczkowy (drgawki).

Notowano również przedstawione niżej działania nieporządane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

   Drżenie, sztywność lub skurcze mięśni, spowolnienie ruchów, zwiększenie wydzielania śliny, niepokój (objawy zazwyczaj mijają, jeżeli lekarz zmniejszy dawkę leku Amisan lub zaleci stosowanie dodatkowego leku).

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 10 osób)

   Ruchy, których nie można kontrolować, głównie rąk i nóg. Objawy te można zmniejszyć, jeśli lekarz zaleci dodatkowy lek;

•    Trudności w zasypianiu (bezsenność), lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu;

•    Uczucie senności lub senność;

•    Zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej;

•    Zwiększenie masy ciała;

•    Nieprawidłowa produkcja mleka u kobiet i mężczyzn, ból piersi;

•    Zatrzymanie cyklu miesiączkowego;

Powiększenie piersi u mężczyzn;

•    Trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji lub zaburzenia ejakulacji;

•    Zawroty głowy (mogą być spowodowane niskim ciśnieniem krwi).

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

   Ruchy, których nie można kontrolować, głównie twarzy i języka;

•    Zwolnienie częstości akcji serca;

•    Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Amisan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amisan

Substancją czynną leku jest amisulpryd.

Każda tabletka leku Amisan, 50 mg, zawiera 50 mg amisulprydu.

Każda tabletka leku Amisan, 200 mg, zawiera 200 mg amisulprydu

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, metyloceluloza 400 cP, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Amisan i co zawiera opakowanie

Amisan, 50 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 7,0 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Amisan, 200 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 12,5 mm. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Opakowania

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

50 mg: 12 tabletek (1 blister po 12 tabletek) i 60 tabletek (5 blistrów po 12 tabletek).

200 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek), 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek) i 150 tabletek (15 blistrów po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Prague 4, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice, tel.: +48322019184

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

Amilia 50 mg tablety Amilia 200 mg tablety

Estonia

Amisan 50 mg tabletid

Amisan 200 tabletid

Litwa

Amisan 50 mg tabletes

Amisan 200 mg tabletes

Łotwa

Amisan 200 mg tabletes

Polska

Amisan

Amisan

Rumunia

Amisan 50 mg comprimate

Amisan 200 mg comprimate

Republika Słowacka

Amilia 50 mg tablety

Amilia 100 mg tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Amisan

Charakterystyka Amisan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Amisan, 50 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 50 mg amisulprydu (Amisulpridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 49,375 mg laktozy jednowodnej.

Amisan, 200 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 200 mg amisulprydu (Amisulpridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 197,5 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Amisan, 50 mg Tabletka.

Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 7,0 mm. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Amisan, 200 mg Tabletka.

Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 12,5 mm. Tabletki można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Amisulpryd wskazany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii:

-    z objawami pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość, nieufność;

-    z objawami negatywnymi (zespół niedoboru), takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Objawy pozytywne

W ostrych zaburzeniach psychotycznych zaleca się podawanie produktu doustnie w dawkach od 400 do 800 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg na dobę. Nie należy stosować dawek większych, niż 1200 mg na dobę, gdyż nie zbadano w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa ich stosowania.

Nie ma konieczności specjalnego dostosowywania dawki podczas rozpoczynania leczenia amisulprydem. Dawki należy dobierać indywidualnie.

U chorych, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawkę należy ustalić tak, żeby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych.

Leczenie podtrzymujące należy określić indywidualnie, podając najmniejszą skuteczną dawkę.

Objawy negatywne

U pacjentów z przewagą objawów negatywnych, zaleca się podawanie produktu doustnie w dawkach od 50 mg do 300 mg na dobę. Dawki należy dobierać indywidualnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Amisulpryd w dawce nieprzekraczającej 400 mg na dobę można stosować w jednej dawce. Dawki dobowe większe, niż 400 mg należy podawać w kilku dawkach.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania amisulprydu przeprowadzono u ograniczonej liczby pacjentów w podeszłym wieku. Amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji. Może być także konieczne zmniejszenie dawki ze względu na niewydolność nerek

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania amisulprydu u dzieci w wieku od okresu pokwitania do 18 lat. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania amisulprydu u młodzieży ze schizofrenią. Z tego względu, nie zaleca się stosowania amisulprydu u dzieci w wieku od okresu pokwitania do 18 lat. Podawanie amisulprydu dzieciom przed okresem pokwitania jest przeciwwskazane, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.3).

Niewydolność nerek

Amisulpryd jest eliminowany z organizmu przez nerki. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć do połowy, jeśli klirens kreatyniny (CRcL) mieści się w zakresie 30-60 ml/min oraz do jednej trzeciej dawki, gdy klirens kreatyniny (CRcl) mieści się w zakresie 10-30 ml/min. Ze względu na brak doświadczeń u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CRcl<10 ml/min), należy zachować szczególną ostrożność w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Ponieważ amisulpryd jest słabo metabolizowany, nie ma konieczności zmniejszania dawki.

Sposób podawania

Amisan tabletki można podawać niezależnie od posiłków. Tabletki należy zażywać bez żucia, z wystarczającą ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Dostępne są dane z badań klinicznych, obejmujących okres jednego roku. Czas trwania leczenia ustala lekarz.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

Występowanie nowotworu, którego wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny (np. gruczolak przysadki typu prolactinoma i rak piersi);

Guz chromochłonny nadnerczy;

Dzieci przed okresem pokwitania;

Karmienie piersią;

Jednoczesne stosowanie z lewodopą (patrz punkt 4.5);

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego, z takimi objawami, jak hipertermia, sztywność mięśni, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego, zmieniona świadomość oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CPK) w surowicy. W razie hipertermii, szczególnie po dużych dawkach dobowych leków, należy przerwać podawanie wszystkich leków przeciwpsychotycznych, w tym amisulprydu.

Podobnie jak w przypadku innych produktów o działaniu przeciwdopaminergicznym, należy zachować szczególną ostrożność przepisuj ąc amisulpryd pacjentom z chorobą Parkinsona, gdyż mogą nasilić się objawy choroby. Amisulpryd można stosować tylko wtedy, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne.

Wydłużenie odstępu QT

Należy zachować szczególną ostrożność przepisuj ąc amisulpryd pacjentom z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub rodzinnie występuj ącym wydłużeniem odstępu QT.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z neroleptykami.

Udaru mózgowy

W randomizowanych badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, przeprowadzonych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, stwierdzono 3-krotne zwiększenie częstości epizodów naczyniowo-mózgowych. Mechanizm tego zwiększonego ryzyka nie jest znany. Nie można wykluczyć podobnego zwiększenia ryzyka w przypadku stosowania innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych grupach pacjentów. U pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgowego amisulpryd należy stosować z ostrożnością

Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencj ą, leczeni lekami przeciwpsychotycznymi są narażeni na zwiększone ryzyko zgonu. Analizy siedemnastu badań kontrolowanych placebo (średni czas trwania 10 tygodni), głównie obejmujących pacjentów przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne, wykazały, że ryzyko zgonu u chorych otrzymujących lek było 1,6 do 1,7 razy większe, niż ryzyko zgonu u chorych otrzymujących placebo. Podczas typowego 10-tygodniowego badania z grupą kontrolną, stwierdzono zgony u około 4,5% chorych otrzymujących lek, w porównaniu do około 2,6% w grupie placebo. Chociaż przyczyny zgonu były różne, większość wynikła z zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. niewydolność serca, nagły zgon) lub infekcji (np. zapalenie płuc). Badania obserwacyjne sugerują, że podobnie, jak w przypadku atypowych leków przeciwpsychotycznych, leczenie konwencjonalnymi lekami przeciwpsychotycznymi również może zwiększać umieralność. Nie ustalono jednoznacznie, w jakim zakresie zwiększenie umieralności w badaniach obserwacyjnych można przypisać lekowi przeciwpsychotycznemu, a w jakim niektórym indywidualnym cechom pacjenta.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE, ang. Venous Thromboembolism). U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występuj ą nabyte czynniki ryzyka VTE, z tego względu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia produktem Amisan należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć działania zapobiegawcze.

Notowano występowanie hiperglikemii w związku z leczeniem atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi (w tym amisulprydem). Dlatego u pacjentów z cukrzycą lub ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy należy podczas leczenia amisulprydem regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

Amisulpryd może obniżać próg drgawkowy. Dlatego w czasie leczenia amisulprydem należy uważnie obserwować pacjentów z padaczką w wywiadzie.

Amisulpryd jest wydalany z organizmu przez nerki. W przypadku niewydolności nerek dawkę leku należy zmniejszyć lub rozważyć zastosowanie leczenia przerywanego (patrz punkt 4.2).

Podobnie, jak w przypadku innych neuroleptyków, u pacjentów w podeszłym wieku amisulpryd należy stosować ze szczególną ostrożnością, z uwagi na ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji. Może być także konieczne zmniejszenie dawki, ze względu na niewydolność nerek

Po nagłym przerwaniu leczenia dużymi dawkami leków przeciwpsychotycznych opisywano objawy odstawienia, takie jak nudności, wymioty i bezsenność. Może również doj ść do nawrotu objawów psychotycznych, a także o wystąpieniu zaburzeń ruchowych (takich jak akatyzja, dystonia i dyskinezy). Z tego względu, zaleca się stopniowe odstawianie amisulprydu.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych, w tym amisulprydu, zgłaszano przypadki leukopeni, neutropenii i agranulocytozy. Zakażenie lub gorączka o niewyjaśnionej przyczynie mogą być objawami nieprawidłowego składu krwi (patrz punkt 4.8), co wymaga natychmiastowej diagnostyki hematologicznej.

Amisan zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia leków przeciwskazane

Lewodopa: wzajemny antagonizm lewodopy i neuroleptyków. Amisulpryd może osłabiać działanie agonistów dopaminy (np. bromokryptyny, ropinirolu).

Skojarzenia leków nie zalecane

Amisulpryd może nasilać ośrodkowe działanie alkoholu.

Skojarzenia leków wymagające rozważenia

Leki o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, w tym leki nasenne, przeciwbólowe, znieczulające, leki przeciwhistaminowe H o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodwuazepiny i inne leki anksjolityczne, klonidyna i jej pochodne.

Leki przeciwnadciśnieniowe i inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Należy zachować ostrożność, przepisując amisulpryd z lekami wydłużającymi odstęp QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, dysopiramid) i klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, niektórymi innymi lekami przeciwpsychotycznymi i niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina) (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu amisulprydu na reprodukcję. Obserwowano zmniej szenie płodności związane z farmakologicznym działaniem leku (za pośrednictwem prolaktyny). Nie odnotowano działania teratogennego amisulprydu.

Dane kliniczne dotyczące ekspozycji w czasie ciąży są bardzo ograniczone. Dlatego nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amisulprydu w czasie ciąży. Nie zaleca się przyjmowania leku w ciąży, chyba, że korzyści przekraczają ryzyko.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym produktu Amisan) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia, które po porodzie mogą mieć różną ciężkość i czas trwania (patrz punkt 4.8). Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amisulpryd wydziela się do mleka matki, Z tego względu karmienie piersią w trakcie stosowania leku jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet, jeśli amisulpryd stosowany jest zgodnie z zaleceniami, może powodować senność, co może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały pogrupowane zgodnej z następuj ącą częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z badań klinicznych

Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach trudno odróżnić działania niepożądane od objawów

choroby podstawowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Reakcje alergiczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:    Zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy ustępujące po przerwaniu

stosowania leku. Duże stężenie prolaktyny może być przyczyną mlekotoku, braku miesiączki lub zaburzeń miesiączkowania, ginekomastii, bólu piersi i zaburzenia erekcji.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    Hiperglikemia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne

Często:    Bezsenność, lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu.

Zaburzenia układu

Bardzo często:


Często:


Niezbyt często:


nerwowego

Objawy pozapiramidowe, np. drżenie, sztywność, hipokinezja, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza. Objawy te po zastosowaniu optymalnych dawek produktu są na ogół łagodne i częściowo ustępuj ą po podaniu leku przeciw parkinsonizmowi, bez konieczności przerywania leczenia amisulprydem. Częstość występowania objawów pozapiramidowych, zależnych od dawki, pozostaje bardzo mała u pacjentów z dominuj ącymi objawami negatywnymi leczonych dawkami 50 do 300 mg/dobę.

Ostra dystonia (tiki lub kurcze mięśni szyi, oczu lub żuchwy), ustępująca bez przerywania leczenia amisulprydem po zastosowaniu przeciwcholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi. Senność.

Późne dyskinezy (zazwyczaj po długotrwałym leczeniu), charakteryzujące się rytmicznymi ruchami bezwolnymi, przede wszystkim j ęzyka i (lub) mięśni twarzy. Leki przeciw parkinsonizmowi są nieskuteczne i mogą powodować nasilenie objawów. Drgawki.


Zaburzenia serca

Często:    Niedociśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    Zaparcie, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej.

Badania diagnostyczne

Często:    Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:    Zwiększenie aktywności eznzymów wątrobowych, zwłaszcza

aminotransferaz

Dane zebrane po wprowadzeniu produktu na rynek

Dodatkowo, odnotowano przypadki poniższych działań niepożądanych (jedynie w zgłoszeniach spontanicznych):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana:    Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana:    Złośliwy zespół neuroleptyczny, mogący zagrażać życiu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca

Częstość nieznana:    Wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu (takie, jak torsade de

pointes), częstoskurcz komorowy, mogący prowadzić do migotania komór lub zatrzymania krążenia i nagłej śmierci (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana:    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE), w tym zatorowość płucna,

niekiedy zakończona zgonem, oraz zakrzepica żył głębokich.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:    Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana:    Zespół odstawienia u noworodka (patrz punkt 4.6).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania amisulprydu są ograniczone. Zgłaszano nasilenie znanych działań farmakologicznych amisulprydu. Były to: senność, nadmierne uspokojenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, objawy pozapiramidowe oraz śpiączka. Donoszono o przypadkach zgonów, głównie po stosowaniu łącznie z innymi lekami psychotropowymi.

Leczenie przedawkowania

W przypadku ostrego przedawkowania należy rozważyć możliwość zażycia wielu leków.

Ponieważ amisulpryd jest słabo dializowany, hemodializa nie jest przydatna do usuwania z organizmu substancji czynnej.

Nie ma swoistej odtrutki na amisulpryd. Należy zatem zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące: ściśle kontrolować czynności życiowe oraz czynność serca (ryzyko wydłużenia odstępu QT) do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.

Jeśli wystąpią objawy pozapiramidowe, należy zastosować leki przeciwcholinergiczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki neuroleptyczne, benzamidy.

Kod ATC: N05A L05

Amisulpryd wiąże się wybiórczo z ludzkimi receptorami dopaminergicznymi podtypu D2/D3, do których wykazuje duże powinowactwo, nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów podtypów Dj, D4 I D5.

W przeciwieństwie do klasycznych oraz nietypowych neuroleptyków, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoniowych, a-adrenergicznych, histaminowych H ani cholinergicznych. Ponadto amisulpryd nie wiąże się z miejscami sigma.

W badaniach u zwierząt, amisulpryd w dużych dawkach silniej blokuje receptory dopaminowe w strukturach układu limbicznego, niż w prążkowiu.

Produkt stosowany w małych dawkach preferencyjnie blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3, czego skutkiem jest uwalnianie dopaminy i zjawisko „odhamowania".

Wymienione powyżej właściwości farmakologiczne warunkuj ą skuteczność działania amisulprydu zarówno w leczeniu negatywnych, jak i pozytywnych objawów schizofrenii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi, amisulpryd wykazuje dwa szczyty wchłaniania: jeden występuje szybko, w ciągu 1 godziny po podaniu dawki, drugi między trzecią a czwartą godziną po zastosowaniu. Po podaniu dawki 50 mg stężenia w osoczu wynoszą odpowiednio 39 ± 3 i 54 ± 4 ng/ml.

Objętość dystrybucji wynosi 5,8 l/kg, stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki (16%) i w związku z tym nie oczekuje się interakcji z innymi lekami.

Całkowita dostępność biologiczna wynosi 48%.

Amisulpryd jest słabo metabolizowany: zidentyfikowano dwa nieczynne metabolity, stanowiące w przybliżeniu 4% podanej dawki produktu. Amisulpryd nie kumuluje się w organizmie, a jego farmakokinetyka pozostaje niezmieniona po powtarzanym dawkowaniu. Okres półtrwania amisulprydu w fazie eliminacji wynosi około 12 godzin po doustnym podaniu leku.

Amisulpryd jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Pięćdziesiąt procent dawki podanej dożylnie jest wydalane z moczem, z czego 90% wydalane jest w ciągu pierwszych 24 godzin. Klirens nerkowy wynosi 20 l/h lub 330 ml/min.

Posiłki bogate w węglowodany (zawierające 68% płynów) znacząco zmniejsza wartość AUC, Tmax i Cmax amisulprydu, natomiast żadne zmiany nie zostały zaobserwowane po posiłkach bogatych w tłuszcze. Jednakże znaczenie tych obserwacji w rutynowym stosowaniu klinicznym nie jest znane.

Niewydolność wątroby

Ponieważ amisulpryd jest słabo metabolizowany, nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania w fazie eliminacji zwiększa się, natomiast klirens nerkowy zmniejsza się 2,5 do 3-krotnie. Wartość AUC amisulprydu w lekkiej niewydolności nerek zwiększa się dwukrotnie i prawie dziesięciokrotnie w umiarkowanej niewydolności nerek (patrz punkt 4.2.). Doświadczenie w tym zakresie jest jednak ograniczone i brak danych dotyczących dawek większych od 50 mg.

Amisulpryd jest bardzo słabo dializowany.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ograniczone dane farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku (>65 lat) wykazują, że po zażyciu pojedynczej dawki 50 mg występuje zwiększenie o 10-30% wartości Cmax, T1/2 i AUC. Brak danych dla dawek wielokrotnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przegląd wyników zakończonych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania wskazuje na to, że stosowanie amisulprydu nie jest zwiazane z ryzykiem ogólnego, swoistego narządowo działania teratogennego, mutagennego lub rakotwórczego. Zmiany obserwowane u szczurów i psów, po zastosowaniu dawki mniejszej, niż maksymalna dawka tolerowana, są albo skutkiem działania farmakologicznego, albo w tych warunkach nie maj ą dużego toksykologicznego znaczenia.

W porównaniu do maksymalnej zalecanej dawki stosowanej u ludzi, maksymalne tolerowane dawki są w zakresie wartości AUC odpowiednio 2 i 7-krotnie większe u szczurów (200 mg/kg mc./dobę) i u psów (120 mg/kg mc./dobę). Nie stwierdzono mającego znaczenie dla ludzi ryzyka działania karcinogennego u szczurów, gdy wartości AUC były 1,5 do 4,5-krotnie większe od spodziewanej u ludzi wartości AUC.

Przeprowadzono badania dotyczące działania rakotwórczego (120 mg/kg mc./dobę) i badania dotyczące rozrodczości (160, 300 i 500 mg/kg mc./dobę, odpowiednion u szczurów, królików i myszy). Nie oceniono w tych ostanich badaniach narażenia zwierząt na działanie amisuprydu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Amisan, 50 mg, 200 mg, tabletki Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Metyloceluloza 400 cP Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium, zawierające po12 tabletek, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

12 i 60 tabletek oraz opakowanie do użycia szpitalnego 600 (10 * 60) tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Opakowania przeznaczone na rynek polski: 12 i 60 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.CS. Praha a.s., Telćska 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Amisan 50 mg, tabletki: 16388 Amisan 200 mg, tabletki: 16390

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.01.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Amisan