Imeds.pl

Amlodipine + Valsartan Sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Amlodipine + Valsartan Sandoz, 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane Amlodipine + Valsartan Sandoz, 5 mg + 160 mg, tabletki powlekane Amlodipine + Valsartan Sandoz, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane

Amlodipinum + Valsartanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amlodipine + Valsartan Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

3.    Jak stosować lek Amlodipine + Valsartan Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amlodipine + Valsartan Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Amlodipine + Valsartan Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Amlodipine + Valsartan Sandoz zawierają dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze.

♦    Amlodypina należy do grupy tzw. „antagonistów wapnia”. Powstrzymuje ona przenoszenie wapnia do ścian naczyń krwionośnych, co hamuje skurcz naczyń krwionośnych.

♦    Walsartan należy do grupy tzw. „antagonistów receptorów angiotensyny II”. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie i powoduje skurcz naczyń krwionośnych, zwiększając w ten sposób ciśnienie tętnicze. Walsartan blokuje działanie angiotensyny II.

Obie substancje czynne pomagają w blokowaniu skurczu naczyń krwionośnych. W wyniku tego naczynia krwionośne rozkurczają się, a ciśnienie tętnicze zostaje zmniejszone.

Lek Amlodipine + Valsartan Sandoz stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych, u których ciśnienie krwi nie jest dostatecznie kontrolowane podczas stosowania samej amlodypiny lub samego walsartanu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlodipine + Valsartan Sandoz Kiedy nie stosować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

•    jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub na jakikolwiek lek z grupy antagonistów wapnia.

Objawami uczulenia może być świąd, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

•    jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent podejrzewa, że może być uczulony, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Amlodipine + Valsartan Sandoz.

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub dróg żółciowych, takie jak marskość żółciowa lub zastój żółci.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie

przyjmować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

•    jeśli pacjent ma znacznie zmniejszone ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze).

•    jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aortalnej (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczać odpowiedniej ilości krwi do komórek ciała).

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca w wyniku zawału mięśnia sercowego.

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze krwi, zawierający aliskiren.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz i należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz należy omówić to z lekarzem, jeśli:

■    pacjent ma zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty lub biegunkę)

■    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek

■    pacjent przebył zabieg przeszczepienia nerki lub stwierdzono u niego zwężenie tętnic nerkowych

■    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nadnerczy, tzw. pierwotny hiperaldosteronizm

■    pacjent ma niewydolność serca lub przebył zawał mięśnia sercowego.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawki początkowej. Lekarz może również kontrolować czynność nerek pacjenta.

■    u pacjenta rozpoznano zwężenie zastawek serca (tzw. stenoza aortalna lub mitralna) lub nieprawidłowe pogrubienie mięśnia sercowego (tzw. kardiomiopatia przerostowa zawężająca)

■    przyjmowanie innych leków (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny) spowodowało u pacjenta wystąpienie obrzęku, zwłaszcza twarzy i gardła

Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku Amlodipine +

Valsartan Sandoz i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy już nigdy więcej stosować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz.

■    pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren

Lekarz może regularnie kontrolować czynność nerek pacjenta, jego ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz”.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku Amlodipine + Valsartan Sandoz.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Amlodipine + Valsartan Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności, a w pewnych przypadkach przerwanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to zwłaszcza takich leków, jak:

   inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz ” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

   leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego moczu)

   lit (lek stosowany w leczeniu niektórych postaci depresji)

   leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas i inne substancje zwiększające stężenie potasu we krwi;

•    pewnego rodzaju leki przeciwbólowe, tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (inhibitory COX-2); lekarz może również kontrolować czynność nerek pacjenta;

   leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon);

   ziele dziurawca;

   nitrogliceryna i inne azotany albo inne substancje rozszerzające naczynia krwionośne;

   leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir);

   leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (tj. ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna, talitromycyna);

   werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca);

   symwastatyna (lek stosowany w celu kontrolowania dużego stężenia cholesterolu);

   dantrolen (lek podawany we wlewie w przypadku znaczących zaburzeń temperatury ciała);

   leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu (cyklosporyna).

Amlodipine + Valsartan Sandoz z jedzeniem i piciem

Pacjenci przyjmujący lek Amlodipine + Valsartan Sandoz nie powinni jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego, gdyż mogą one spowodować zwiększenie stężenia we krwi jednej z substancji czynnych - amlodypiny. Skutkiem tego może być nieprzewidywalne nasilenie działania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz zmniejszającego ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Konieczne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Zwykle lekarz zaleca przerwanie przyjmowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz przed zajściem pacjentki w ciążę lub możliwie szybko po stwierdzeniu ciąży, a w zamian proponuje przyjmowanie innego leku. Stosowanie leku Amlodipine + Valsartan Sandoz nie jest zalecane we wczesnym okresie ciąży (pierwsze 3 miesiące), a nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze rozpoczęcia karmienia. Stosowanie leku Amlodipine + Valsartan Sandoz nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek planujących karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny odpowiedni lek.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Amlodipine + Valsartan Sandoz może powodować zawroty głowy, zaburzające zdolność koncentracji. Jeśli pacjent nie wie, w jaki sposób ten lek zadziała na jego organizm, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać czynności, które wymagają skupienia.

3. Jak stosować Amlodipine + Valsartan Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Zwykle stosowaną dawką leku Amlodipine + Valsartan Sandoz jest 1 tabletka na dobę.

•    Lek najlepiej przyjmować każdego dnia o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

•    Lek Amlodipine + Valsartan Sandoz można przyjmować z jedzeniem lub bez. Nie należy przyjmować leku Amlodipine + Valsartan Sandoz razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki.

Amlodipine + Valsartan Sandoz u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych)

Lekarz powinien zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużo tabletek leku Amlodipine + Valsartan Sandoz lub ktoś inny zażył te tabletki, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym, a następnie przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy zrezygnować z dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

Przerwanie stosowania leku Amlodipine + Valsartan Sandoz może spowodować zaostrzenie choroby. Nie wolno przerywać przyjmowania leku bez zalecenia lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre objawy mogą być poważne i wymagać pilnej pomocy medycznej.

U niewielu pacjentów wystąpiły takie działania (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

•    reakcja alergiczna z takimi objawami, jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg lub języka, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie tętnicze (odczucie omdlewania, oszołomienia)

Inne możliwe działania niepożądane leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

Częste (mogą występować u mniej niż u 1 na 10 osób):

•    grypa

•    niedrożność nosa, ból gardła i dyskomfort podczas połykania

•    ból głowy

•    obrzęk ramion, rąk, nóg, kostek lub stóp

•    zmęczenie

•    osłabienie

•    zaczerwienienie skóry i odczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi

Niezbyt częste (mogą występować u mniej niż u 1 na 100 osób):

•    zawroty głowy

•    nudności i ból brzucha

•    suchość w jamie ustnej

•    senność, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp

•    uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia obwodowego)

•    przyspieszona czynność serca, w tym kołatanie serca

•    zawroty głowy podczas wstawania

•    kaszel

•    biegunka

•    zaparcie

•    wysypka, zaczerwienienie skóry

•    obrzęk stawów, ból pleców

•    ból stawów

Rzadkie (mogą występować u mniej niż u 1 na 1000 osób):

•    uczucie niepokoju

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

•    omdlenie

•    wydalanie większych niż zwykle ilości moczu lub odczucie nagłego parcia na pęcherz

•    niemożność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu

•    odczucie ciężkości

•    niskie ciśnienie tętnicze z takimi objawami, jak zawroty głowy, oszołomienie

•    nadmierne pocenie się

•    wysypka rozsiana na całym ciele

•    świąd

•    skurcze mięśni

Jeśli nasilenie któregokolwiek z tych objawów jest silne, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samej amlodypiny lub samego walsartanu, których nie obserwowano po zastosowaniu leku Amlodipine + Valsartan Sandoz lub które występowały częściej niż po zastosowaniu leku Amlodipine + Valsartan Sandoz

Amlodypina

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi u pacjenta którekolwiek z poniższych bardzo rzadkich, ciężkich działań niepożądanych, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem:

•    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub trudności w oddychaniu

•    obrzęk powiek, twarzy lub warg

•    obrzęk języka i gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu

•    ciężkie reakcje skórne, w tym intensywna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne

•    zawał mięśnia sercowego, nieprawidłowe bicie serca

•    zapalenie trzustki, które może wywołać ostry ból brzucha i ból pleców z bardzo złym samopoczuciem.

Zgłaszano następujące działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z nich jest uciążliwe dla pacjenta lub jeśli utrzymuje się ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

zawroty głowy, senność, kołatanie serca (odczuwalne bicie serca), nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, obrzęk kostek (obrzęk), ból brzucha, nudności.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

zmiany nastroju, niepokój, depresja, bezsenność, drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, brak odczuwania bólu, zaburzenia widzenia, pogorszenie wzroku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie krwi, kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), niestrawność, wymioty, utrata włosów, nadmierne pocenie się, świąd skóry, przebarwienie skóry, zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu, niemożność osiągnięcia wzwodu, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn, ból, złe samopoczucie, ból mięśni, kurcze mięśni, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

splątanie.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

zmniej szenie liczby krwinek białych, zmniej szenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do nietypowego powstawania siniaków lub łatwego krwawienia (uszkodzenie krwinek czerwonych), zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia), obrzęk dziąseł, wzdęcia brzucha (zapalenie błony śluzowej żołądka), nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych widoczne w niektórych wynikach badań diagnostycznych, zwiększone napięcie mięśniowe, zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną, wrażliwość na światło, zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) zaburzenia ruchu.

Walsartan

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej w wyniku zakażenia, samoistne krwawienie lub powstawanie siniaków, duże stężenie potasu we krwi, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zmniejszona czynność nerek i ciężkie zaburzenia czynności nerek, obrzęk, głównie twarzy i gardła, ból mięśni, wysypka, fioletowawo-czerwone plamy, gorączka, świąd, reakcja alergiczna, powstawanie pęcherzy na skórze (objaw choroby zwanej pęcherzowym zapaleniem skóry).

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Amlodipine + Valsartan Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku w razie stwierdzenia widocznych oznak jego zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amlodipine + Valsartan Sandoz

• Substancjami czynnymi są amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu) i walsartan. Każda tabletka 5 mg/80 mg zawiera 5 mg amlodypiny i 80 mg walsartanu.

Każda tabletka 5 mg/160 mg zawiera 5 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.

Każda tabletka 10 mg/160 mg zawiera 10 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.

• Pozostałe składniki to:

Tabletki 5 mg/80 mg i 5 mg/160 mg: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza; tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), makrogol 4000, talk.

Tabletki 10 mg/160 mg: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza; tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), makrogol 4000, talk.

Jak wygląda lek Amlodipine + Valsartan Sandoz i co zawiera opakowanie

Amlodipine + Valsartan Sandoz, 5 mg + 80 mg

Ciemnożółte, okrągłe tabletki powlekane o skośnych brzegach, z napisem „NVR” na jednej stronie i „NV” na drugiej stronie, średnicy około 8,2 mm.

Amlodipine + Valsartan Sandoz, 5 mg + 160 mg

Ciemnożółte, owalne tabletki powlekane o skośnych brzegach, z napisem „NVR” na jednej stronie i „ECE” na drugiej stronie, o wymiarach około 14,2 mm x 5,7 mm.

Amlodipine + Valsartan Sandoz, 10 mg + 160 mg

Jasnożółte, owalne tabletki powlekane o skośnych brzegach, z napisem „NVR” na jednej stronie i „UIC” na drugiej stronie, o wymiarach około 14,2 mm x 5,7 mm.

Wielkość opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub 280 tabletek powlekanych.

Dodatkowo dostępne są opakowania z blistrami jednodawkowymi, zawierające 56, 98 lub 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkosci opakowań muszą znajdowac się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/importer Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nurnberg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

7 NL/H/3406/001 -002-003/DC