+ iMeds.pl

Amoksiklav 62,5 % proszek do podania w wodzie do picia dla świń (50 g +12,5 g)/100 gCharakterystyka Amoksiklav 62,5 % proszek do podania w wodzie do picia dla świń

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Amoksiklav 62,5% proszek do podania w wodzie do picia dla świń.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Amoksycylina    50 g/100 g

(w postaci amoksycyliny trójwodnej)

Kwas klawulanowy 12,5 g/100 g (w postaci potasu klawulanianu)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnia.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Amoksiklav 62,5 % przeznaczony jest dla świń do zwalczania infekcji powodowanych przez bakterie wrażliwe na działanie substancji czynnych zawartych w preparacie, w tym:

-    zakażenia dróg oddechowych wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptokoki, Haemophillus parasuis i Pasteurella spp..

-    zakażenia układu pokarmowego wywołe przez Escherichia coli (colibacilosis), wrażliwe szczepy Clostridiumperfingem oraz enterokoki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki B-laktamowe.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla świń.

4.5 Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików i innych małych zwierząt roślinożernych. Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki B-laktamowe powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produkt stosować z najwyższą uwagą unikając ekspozycji podejmując wszelkie zalecane środki ostrożności. Unikać wdychania pyłu. Umyć ręce po zastosowaniu. W przypadku rozwinięcia się objawów po ekspozycji takich jak wysypka na skórze, zwrócić się o pomoc medyczną okazując lekarzowi powyższe ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, ust,

oczu lub trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami i wymagają niezwłocznej obserwacji medycznej.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego stosowanego w okresie ciąży i laktacji nie zostało określone.

Badania laboratoryjne wykonane na szczurach i myszach nie wykazały działania mutagennego, teratogennego i fctotoksycznego.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

—    probencyd zmniejsza wydzielanie kanalikowe penicyliny w nerkach,

—    oksyfenbutazon zmniejsza wydalanie penicyliny przez nerki,

—    neomycyna, podawana doustnie, hamuje jelitową absorpcję penicyliny,

—    równoczesne podawanie aminoglikozydów: może wystąpić wzajemna dezaktywacja fizyczna i/lub chemiczna

—    równoczesne podawanie środków bakteriostatycznych, takich jak chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy i tetracyklina; może pojawić się interferencja o charakterze bakteriobójczym z penicyliną

4.9    Dawkowanie i droga(i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Amoksiklav 62,5 % proszek rozpuszczalny w wodzie jest podawany w wodzie do picia.

Świniom podaje się 2 g Amoksiklav 62,5 % na 100 kg m.c. dwa razy dziennie.

Leczenie trwa do 5 dni.

Klarowny roztwór uzyskuje się przez rozpuszczenie 20 g proszku w nie mniej niż 7 litrach wody. Odpowiednią ilość proszku rozpuścić wstępnie w mniejszej objętości wody kranowej (o temp. do 25°C) i dobrze mieszając dodawać wymaganą ilość wody do całkowitego rozpuszczenia. Przygotować świeży roztwór bezpośrednio przed użyciem. W czasie podawania rozpuszczonego leku uniemożliwić zwierzętom korzystanie z innego źródła wody. Woda z rozpuszczonym lekiem powinna zostać zużyta wciągu 24 godzin.

4.10 Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie stwierdzono.

4.11 Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne- 1 dzień

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbaktcryjnc do stosowania wewnętrznego

Kod ATCvct: QJ01CA04

Mechanizm działania

Amoksycylina jest penicyliną półsyntetyczną. Należy do grupy penicylin o szerokim zakresie działania przeciwbaktcryjnego, wrażliwych na działanie beta-laktamaz. Penicyliny te zaburzają rozwój ściany komórkowej bakterii. Działają przede wszystkim bakteriobójczo; także w stężeniach poniżej MIC (minimalne stężenie hamujące), zaburzające strukturę i funkcję komórki bakteryjnej. Ułatwia to fagocytozę drobnoustrojów.

Antybiotyki bcta-laktamowe są skuteczne wobec bakterii będących w fazie rozmnażania i/lub wzrostu; komórki bakteryjne posiadające ukształtowaną już ścianę komórkową wrażliwe na te leki.

Niewielkie zakwaszenie środowiska (pH=5,5    -6,5) powoduje zwiększenie aktywności

antybiotyków, być może dzięki lepszej penetracji przez błonę komórkową.

Kwas klawulanowy jest inhibitorem beta-laktamaz produkowanych przez wiele bakterii, np. penicylinazy wytwarzanej przez S taphylococcus aureus i w ten sposób zwiększa zdolność amoksycyliny do działania przeciwbaktcryjnego. Reakcja kwasu klawulanowcgo z beta-laktamazą powoduje trwałą inaktywację tego enzymu. Kwas klawulanowy nie blokuje enzymów w komórkach ssaków.

Oporność

Amoksycylina

Opisano kilka mechanizmów oporności antybiotyków bctalaktamowych. Najważniejszy z nich to inaktywacja enzymatyczna antybiotyków.

Odkryto co najmniej 6 typów beta-laktamaz, które powodują rozerwanie pierścienia beta-laktamowcgo i tym samym inaktywację cząsteczki antybiotyku.

Pomiędzy amoksycykliną i ampicyliną istnieje całkowita oporność krzyżowa.

Kwas klawulanowy

W różnych badaniach stwierdzono, że przy stosowaniu kombinacji amoksycylina - kwas klawulanowy ryzyko selekcji szczepów opornych jest mniejsze niż w przypadku stosowania samej amoksycyliny.

Zakres działania przeciwbaktcryjnego

Amoksycylina

Spektrum działania amoksycyliny obejmuje: Streptococcus spp.t Staphylococcus spp.y Actinomyces, Clostridium spp., Fusiformis spp.y E. cotiy Klebsiella spp., Shigella spp.y Salmonella spp.y P/'oteus spp., Brucella spp.y Pasteurel/a spp.

Kwas klawulanowy

Kwas klawulanowy odznacza się słabym własnym działaniem przcciwbakteryjnym.

Jest silnym inhibitorem wielu beta-laktamaz produkowanych przez bakterie Gram-ujemne, w tym chromosomalne beta-laktamazy wytwarzane przez Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Bacteroides spp. Również beta-laktamazy produkowane przez Staphylococcus spp. są wrażliwe na ten inhibitor.

Kwas klawulanowy nie hamuje aktywności beta-laktamaz chromosomalnych produkowanych przez niektóre często spotykane i klinicznie istotne drobnoustroje, takie jak: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. i Proteus vulgaris.

Minimalne stężenie hamujące dla kombinacji amoksycylina - kwas klawulanowy jest różne dla różnych mikroorganizmów i wynosi od 0,02 mcg/ml do 1,25 meg/ml. Drobnoustroje

Pseudomonas aenfginosa i Mycoplasma spp. są oporne.

Wchłaniane

Amokycylina

Po podaniu doustnym amoksycylina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego.

Obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym nie wpływa na biodostępność antybiotyku. Biodostępność amoksycyliny wynosi około 60-70%. Po 6 godzinach od podania około 70% podanej dawki jest wydalane z moczem.

U ptaków amoksycylina po podaniu doustnym charakteryzuje się niższą biodostępnością stąd odpowiednio wyższe dawki, w stosunku do stosowanych u ssaków, muszą być zastosowane dla osiągnięcia tych samych poziomów w surowicy.

Kivas klawttlanony

Jednoczesne podanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym nie wpływa na wchłaniane każdego ze składników osobno. Kwas klawulanowy nie jest rozkładany w przewodzie pokarmowym i zostaje szybko wchłonięty.

Właściwości farmakokinetyczne amoksycyliny i kwasu klawulanowego sa podobne.

Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie kwasu klawulanowego w surowicy występuje po 45 minutach do 3 godzin od chwili podania; biodostępność wynosi średnio 64% .

Dystrybucja

Amoksycylina

Okres półtrwania wszystkich aminopenicylin wynosi około 60-90 minut.

Amoksycylina dobrze przenika do płynów ustrojowych, żółci, moczu, tkanek mięśni, wątroby. Przechodzi przez barierę łożyska, w niewielkim stopniu wydziela się z mlekiem.

Stężenie w mleku wynosi ok. 1/10 stężenia w surowicy.

Wysokie stężenia antybiotyku stwierdza się w przewodzie pokarmowym. Niskie stężenia występują w słabo ukrwionych tkankach i narządach: rogówce, tkance kostnej i chrzęstnej.

W normalnych warunkach penicyliny dość słabo przechodzą przez barierę mózgową i do prostaty. Procesy zapalne powodują wzrost przepuszczalności i terapeutyczne stężenia niektórych antybiotyków penicylinowych są osiągalne w ropniach, opłucnej, otrzewnej i płynie maziowym. Penicyliny wiążą się odwracalnie z białkami osocza (amoksycylina zwykle w ok.20%).

W ciąży wzrasta objętość dystrybucji co w efekcie powoduje obniżenie poziomu leku w surowicy. Podanie kwasu klawulanowego wraz z amoksycylina nie wpływa na dystrybucję amoksycyliny. Kwas klawulanowy

Właściwości farmakokinetyczne kwasu klawulanowego zbliżone są do właściwości amoksycyliny, co wykazano w licznych badaniach.

Kwas klawulanowy osiąga poziom terapeutyczny w żółci, w płynie ucha środkowego oraz migdałkach. Nie przenika do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Kwas klawulanowy przechodzi przez łożysko; w śladowych ilościach wydziela się z mlekiem.

Wydalanie

Amoksycylina

Amoksycylina jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, przede wszystkim przez nerki, dlatego jej stężenie w nerkach i moczu jest wysokie i może 100 razy przekraczać stężenie w surowicy. Wydalanie nerkowe w około 20% następuje dzięki filtracji kłębkowej a w około 80% drogą wydzielania kanalikowego.

Penicyliny półsyntetycznc o szerokim spektrum działania mogą też być w znacznym stopniu wydalane z żółcią,, oraz w ilościach śladowych - z mlekiem.

Śladowe ilości penicylin możną wykryć w mleku także po podaniu domacicznym.

Kwas klawulanony

Wydalany jest z moczem (w 20-60% w postaci niezmienionej), drogą filtracji kłębkowej.

Biotransformacja

Amoksycylitta

Penicyliny są wydalane z moczem, gównie w postaci niezmienionej, a w około 20% w postaci metabolitów.

Kwas klawulanowy

Kwas klawulanowy ulega przemianom metabolicznym w organizmie, a produkty jego rozkładu są wydalane głównie z moczem oraz częściowo przez płuca i z kałem.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Kwas cytrynów)' bezwodny Sodu cytrynian, bezwodny Mannitol

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Wszystkie penicyliny wykazują w roztworach niezgodność fizyczną z: chloropromazyną, dekstrozą, chlorkiem sodu, erytromycyną, gcntamycyną, kanamycyną, hydrokortyzonem, linkomycyną, tetracyklinami, streptomycyną, polimyksyną.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośrcdniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 7 dni.

Okres trwałości po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalny opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

500 g

Worek z LDPE zawierający saszetkę z środkiem pochłaniającym wilgoć. Opakowanie zewnętrzne pojemnik z PP z zamknięciem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

7.


Novartis Animal Health d.o.o.

Verovskova 57 1000 Ljubljana Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1908/09

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

08.07.2009

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

Amoksiklav 62,5 % proszek do podania w wodzie do picia dla świń