+ iMeds.pl

Amorolak 50 mg/mlUlotka Amorolak

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Amorolak, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy

Amorolfinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amorolak i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amorolak

3.    Jak stosować lek Amorolak

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amorolak

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Amorolak i w jakim celu się go stosuje

Amorolak zawiera substancję czynną amorolfinę.

Amorolak jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, stosowanym w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci (grzybic).

Amorolak stosowany jest w leczeniu grzybic paznokci wywołanych przez dermatofity i drożdżaki, gdy zakażenie paznokcia obejmuje do 80% jego powierzchni (szczególnie zewnętrznej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amorolak Kiedy nie stosować leku Amorolak

Jeżeli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amorolak należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie ma doświadczeń, dotyczących stosowania leku u pacjentów ze zmianami zapalnymi wokół paznokcia, pacjentów z cukrzycą, słabym krążeniem krwi, niedożywionych, nadużywających alkoholu lub u dzieci i niemowląt.

Produkt łatwopalny!

Należy przechowywać go z dala od ognia.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Należy unikać malowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.

Inne leki i Amorolak

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Amorolak z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na to, że po zastosowaniu miejscowym lakieru do paznokci zawierającego amorolfinę ogólnoustrojowa ekspozycja na amorolfinę jest nieznaczna, nie przewiduje się wpływu amorolfiny na organizm podczas ciąży oraz na noworodka lub niemowlę karmione piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności.

3. Jak stosować lek Amorolak

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek Amorolak należy nakładać w sposób opisany poniżej.

Sposób podawania:

Podanie na skórę.

Lakier do paznokci nakłada się na zakażone paznokcie rąk i stóp raz lub dwa razy na tydzień. Podczas stosowania lakieru należy za każdym razem przestrzegać poniższych zaleceń.


Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie (np. jeśli ulegną zgrubieniu). Opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia.


W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.


Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do szpatułki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci. Szpatułkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatułki.

Należy nabrać lakier za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. W celu nałożenia lakieru na każdy kolejny zakażony paznokieć, należy za każdym razem zanurzać szpatułkę (niejednolitą powierzchnią), nie wycierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że nakrętka przyklei się do butelki).Lakier Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego


chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki.Specjalny kształt uchwytu do szpatułki zapobiega kontaktowi szpatułki z jakąkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatułce). Można chwilowo odłożyć szpatułkę, bez obawy że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.


Bezpośrednio po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 minut.


Aby szpatułka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika nasączonego alkoholem.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę podczas leczenia grzybicy paznokci

Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji paznokci zdrowych, ponieważ zdrowe paznokcie mogłyby zostać zakażone. W celu leczenia zmienionych chorobowo paznokci można na przykład stosować pilniki jednorazowego użytku dołączone do opakowania.

Warstwa lakieru Amorolak na paznokciach rąk może zostać starta lub uszkodzona podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny, itp.). W związku z tym należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki podczas pracy z tego rodzaju substancjami, aby chronić warstwę lakieru.

Dodatkowe wskazówki ważne podczas leczenia

Ręczniki należy prać tak często, jak to możliwe w minimalnej temperaturze 60°C.

Należy dbać o to, aby buty były dobrze przewietrzone i wysuszone.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Czas trwania leczenia

Zakażenia grzybicze są często długotrwałe. Z tego powodu należy stosować lek raz lub dwa razy na tydzień nieprzerwanie (jak opisano powyżej), aż paznokcie zostaną całkowicie wyleczone. W tym celu zazwyczaj wymagane jest leczenie trwające sześć miesięcy (w przypadku paznokci rąk) lub dziewięć do dwunastu miesięcy (w przypadku paznokci stóp), w zależności od nasilenia zakażenia. Paznokcie odrastają z szybkością około 1 do 2 mm na miesiąc.

Zaleca się ocenę leczenia w odstępach około 3-miesięcznych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Amorolak jest za silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zdefiniowano według następujących częstości:

Bardzo często

może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często

może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów

Rzadko

może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko

może dotyczyć do 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Możliwe działania niepożądane

Rzadko:

Zmiany dotyczące paznokci (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub kruchość paznokci).

Te objawy mogą również być spowodowane przez samą grzybicę paznokcia.

Bardzo rzadko:

Łagodne, przemijające pieczenie na powierzchni otaczającej leczony paznokieć, swędzenie, zaczerwienienie skóry i pęcherze.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Amorolak

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Amorolak po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po ”EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Informacja dotycząca terminu ważności po otwarciu

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amorolak

Substancją czynną leku jest amorolfina.

1 ml lakieru do paznokci leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny, w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

etanol bezwodny, etylu octan, butylu octan, triacetyna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A) Jak wygląda lek Amorolak i co zawiera opakowanie

Lek Amorolak jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to butelka z brunatnego szkła z białą zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku. Ponadto opakowanie zawiera: 10 szpatułek połączonych razem oraz uchwyt do szpatułki jako urządzenie do aplikacji, 30 pilników do paznokci i 30 gazików.

Lek Amorolak jest dostępny w opakowaniach po 3 ml lub 6 ml (2 x 3 ml) lakieru do paznokci leczniczego.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Munchener StraBe 15 06796 Brehna Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2015

5

Amorolak

Charakterystyka Amorolak

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amorolak, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml lakieru do paznokci leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny w postaci amorolfiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lakier do paznokci leczniczy.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybice paznokci (szczególnie w części dystalnej, obejmujące poniżej 80% powierzchni paznokcia) wywołane przez dermatofity i drożdżaki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Lakier do paznokci należy nakładać raz lub dwa razy w tygodniu na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp.

Czas leczenia: 6 miesięcy (w przypadku paznokci rąk) i 9 do 12 miesięcy (w przypadku paznokci stóp). Zaleca się ocenę leczenia w odstępach około 3-miesięcznych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjent powinien stosować produkt Amorolak w sposób opisany poniżej .

Ostrzeżenie:

Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji paznokci zdrowych. Instrukcja stosowania

1. Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem produktu, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie (np. jeśli ulegną zgrubieniu). Opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia.

2.    W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.

3.    Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do szpatułki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci leczniczego. Szpatułkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatułki.

4.    Należy nabrać lakier za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. W celu nałożenia lakieru na każdy kolejny zakażony paznokieć, należy za każdym razem zanurzać szpatułkę (niejednolitą powierzchnią), nie wycierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że nakrętka przyklei się do butelki).

5.    Lakier Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki.

6.    Specjalny kształt uchwytu do szpatułki zapobiega kontaktowi szpatułki z jakąkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatułce). Można chwilowo odłożyć szpatułkę bez obawy, że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.

7.    Bezpośrednio po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 minut.

8.    Aby szpatułka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika nasączonego alkoholem.

Ponieważ warstwa lakieru Amorolak może zostać uszkodzona lub starta podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny, itp.), zaleca się zakładanie nieprzepuszczalnych rękawiczek podczas pracy z tego rodzaju substancjami, aby chronić warstwę lakieru. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, do czasu gdy paznokieć się zregeneruje, a zmienione chorobowo miejsca zostaną całkowicie wyleczone. Trwa to zazwyczaj od sześciu do dwunastu miesięcy, w zależności od nasilenia i umiejscowienia zakażenia.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania produktu u dzieci (patrz punkt 4.4).

Ostrzeżenie: należy szczelnie zamykać butelkę natychmiast po użyciu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania leku u pacjentów ze zmianami zapalnymi wokół paznokcia, cukrzycą, zaburzeniami krążenia, niedożywionych, nadużywających alkoholu, jak również u dzieci i niemowląt.

Produkt jest łatwopalny! Należy przechowywać go z dala od ognia i płomieni.

Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Należy unikać malowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Ze względu na to, że ekspozycja ogólnoustrojowa na amorolfinę jest nieznaczna, nie przewiduje się wpływu leku na organizm. Amorolak może być stosowany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Ze względu na to, że ekspozycja ogólnoustrojowa kobiet karmiących piersią na amorolfinę jest nieznaczna, nie przewiduje się wpływu leku na noworodka lub niemowlę karmione piersią. Amorolak może być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Ze względu na to, że ekspozycja ogólnoustrojowa na amorolfinę jest nieznaczna, nie przewiduje się wpływu leku na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zdefiniowano według następujących częstości:


Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Po zastosowaniu amorolfiny bardzo rzadko obserwowano łagodne, przemijające pieczenie wokół paznokcia, jak również świąd, rumień i pęcherze.

Odnotowano rzadkie przypadki zmian w paznokciach (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub kruchość paznokci) związane ze stosowaniem amorolfiny. Reakcje tego rodzaju mogą być również związane z samą grzybicą paznokci.

4.9 Przedawkowanie

Nie zanotowano dotąd przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego Kod ATC: D01AE16

Amorolfiny chlorowodorek jest pochodną morfoliny. W związku z tym należy on do nowej grupy leków przeciwgrzybiczych i ma szerokie spektrum działania. Amorolfina zaburza biosyntezę ergosterolu w błonie komórkowej grzybów i w ten sposób działa zarówno grzybostatycznie jak grzybobójczo.

Amorolfrna silnie działa na:

-    drożdżaki:

Candida, Malassezia lub Pityrosporum, Cryptococcus

-    dermatofity:

Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton

-    pleśnie:

Alternaria, Hendersonula, Scopulariopsis

-    Dematiacea (ubarwione grzyby nitkowate):

Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella

-    grzyby dimorficzne:

Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix

Z wyjątkiem Actinomyces, bakterie nie są wrażliwe na amorolfiny chlorowodorek. Minimalną wrażliwość wykazują bakterie Propionibacterium acnes.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Amorolfiny chlorowodorek jest stosowany miejscowo, w postaci roztworu amorolfiny chlorowodorku, jako lakier do paznokci. Z tej postaci leku (produkt Amorolak, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy) substancja czynna penetruje płytkę paznokciową i przenika przez nią. Wchłanianie leku do organizmu podczas takiego podania jest bardzo małe. Stężenie leku w osoczu w większości przypadków wynosiło poniżej 0,5 ng/ml, nawet w przypadku stosowania dwa razy w tygodniu przez 12 miesięcy. Nie stwierdzono kumulowania się leku w organizmie po długotrwałym leczeniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Gatunek

Droga podania

LD50 mg amorolfiny chlorowodorku/kg masy ciała

Mysz

dożylnie

130

Mysz

dootrzewnowo

200

Mysz

doustnie

2500

Szczur

dootrzewnowo

450

Szczur

doustnie

1900

Szczur

na skórę

powyżej 2000

Pies

doustnie

powyżej 1000*

*pojedyncza obserwacja: wymioty

W badaniach toksyczności ostrej po podaniu na skórę zaobserwowano bardzo słabe zaczerwienienie skóry.

Toksyczność podostra i przewlekła

W celu określenia podostrej i przewlekłej toksyczności, przeprowadzono badania na szczurach i psach, polegające na podawaniu dawek do 60 mg amorolfiny chlorowodorku na kg masy ciała na dobę przez 13 tygodni, oraz dawek do 40 mg amorolfiny chlorowodorku na kg masy ciała na dobę przez 26 tygodni. Badania te nie wykazały bezpośredniego związku pomiędzy podawaniem leku i śmiercią zwierząt. Tylko jeden z czterech psów, w badaniu 26-tygodniowym otrzymując 40 mg amorolfiny chlorowodorku na kg masy ciała na

dobę, zmarł w 119 dniu w następstwie ogólnego pogorszenia stanu zdrowia. Objawy toksyczności odnotowano głównie w każdej z grup otrzymujących największą dawkę, co objawiało się rogowaceniem i ranami przypominającymi zapalenie skóry, brakiem rogowacenia i (lub) parakeratozą błon śluzowych i powierzchni przenikania śluzówkowo-skórnego. Tylko w grupie otrzymującej najwyższą dawkę, u szczurów i psów stwierdzono zaćmę. Ponadto u psów odnotowano zależny od dawki wpływ na wątrobę (przede wszystkim rozrost dróg żółciowych i, niekiedy, przekrwienie lub zwłóknienie wątroby). Działanie to nie występowało u zwierząt otrzymujących małe dawki.

Toksyczność a reprodukcja

Płodność

W badaniach nad płodnością na samcach i samicach szczurów, przy podawaniu doustnym, nie zaobserwowano wpływu na zachowania godowe lub płodność po zastosowaniu którejkolwiek z badanych dawek. Dawka 35 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę, spowodowała opóźnienie w rozwoju płodu u szczurów.

Teratogenność

U szczurów nie odnotowano działania embriotoksycznego lub teratogennego nawet po największych dawkach, 80 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę doustnie lub 36 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę dopochwowo. U królików, dawka 10 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę (doustnie) oraz 8 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę (dopochwowo) była embriotoksyczna. Nie zaobserwowano jednak działania teratogennego przy tych dawkach.

Brak danych dotyczących podawania leku podczas ciąży i karmienia piersią u ludzi.

Toksyczność okołoporodowa i poporodowa

Po zastosowaniu dawek do 3 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę, podawanych doustnie szczurom, nie zaobserwowano działania toksycznego w okresie okołoporodowym i poporodowym. Wykazano, że duże dawki - 10 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę były toksyczne dla matki i skutkowały wyższą śmiertelnością noworodków podczas pierwszych dni karmienia piersią. Największa dawka - 30 mg amorolfiny chlorowodorku na kilogram masy ciała na dobę we wszystkich przypadkach prowadziła do śmierci noworodków.

Mutagenność/rakotwórczość

Amorolfiny chlorowodorek badano w dawkach obejmujących dawki toksyczne w warunkach in vitro i in vivo. W żadnym z badań nie stwierdzono działania mutagennego. Nie przeprowadzono długotrwałych badań nad rakotwórczością.

Tolerancja miejscowa

Badania na zwierzętach po miej scowym nałożeniu amorolfiny chlorowodorku wykazały łagodne do umiarkowanego podrażnienie skóry, szczególnie podczas stosowania pod opatrunkami okluzyjnymi.

Jednakże, ponieważ opatrunki okluzyjne nie są zalecane do leczenia miejscowych zakażeń grzybiczych u ludzi, znaczenie zwiększonych miejscowych podrażnień w tych ekstremalnych warunkach uważa się za znikome. Nie ma dowodów na fototoksyczne, alergiczne lub fotoalergiczne działanie amorolfiny chlorowodorku w żadnym z poszczególnych badań przeprowadzonych na zwierzętach. Wielokrotne dawki tabletek dopochwowych były przez psy tolerowane bez działań niepożądanych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny Etylu octan

Butylu octan Triacetyna

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie: butelka z brunatnego szkła, z białą zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku. Ponadto opakowanie zawiera następujące wyroby medyczne: 10 szpatułek połączonych razem oraz uchwyt do szpatułki jako urządzenie do aplikacji, 30 pilników do paznokci i 30 gazików.

Wielkości opakowań: 3 ml lub 6 ml (2 x 3 ml) lakieru do paznokci leczniczego.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21149

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.2015

6

Amorolak