+ iMeds.pl

Amorolfine pierre fabre 50 mg/mlUlotka Amorolfine pierre fabre

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Amorolfine Pierre Fabre, 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfmum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amorolfine Pierre Fabre i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amorolfine Pierre Fabre

3.    Jak stosować lek Amorolfine Pierre Fabre

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amorolfine Pierre Fabre

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Amorolfine Pierre Fabre jest amorolfina (w postaci amorolfiny chlorowodorku), która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Działa ona grzybobójczo na różne gatunki grzybów powodujących zakażenia paznokci.

Lek Amorolfine Pierre Fabre jest stosowany w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMOROLFINE PIERRE FABRE

Kiedy nie stosować leku Amorolfine Pierre Fabre

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Amorolfine Pierre Fabre .

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amorolfine Pierre Fabre

-    Nie zaleca się stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

-    Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

-    Pilniczków stosowanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do zdrowych paznokci.

-    Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakiernicza) należy zakładać nieprzepuszczalne rękawice, aby chronić lek Amorolfine Pierre Fabre nałożony na paznokcie.

-    W trakcie leczenia należy unikać lakierowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci. Stosowanie innych leków

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Amorolfine Pierre Fabre z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Chociaż nie przewiduje się wystąpienia działań niepożądanych u płodu podczas stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre w czasie ciąży w dawkach opisanych w punkcie 3., to przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Amorolfine Pierre Fabre może być stosowany podczas karmienia piersią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE

Lek Amorolfine Pierre Fabre należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Amorolfine Pierre Fabre należy stosować na paznokcie rąk raz lub dwa razy w tygodniu, a na paznokcie stóp raz w tygodniu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

1. Opiłować paznokieć


2. Oczyścić paznokieć


Za pomocą załączonego pilniczka do paznokci, należy dokładnie opiłować zakażone obszary paznokcia i całą jego powierzchnię.

UWAGA: Do zdrowych paznokci nie należy stosować pilniczków użytych do zakażonych paznokci, w przeciwnym razie można przenieść zakażenie. Aby zapobiec przeniesieniu zakażenia należy zadbać, aby nikt inny nie używał pilniczków z zestawu stosowanego do leczenia.

Przy użyciu dołączonego wacika należy oczyścić powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 1 i 2 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

3. Nabrać trochę lakieru z butelki

4. Nałożyć lakier


Zanurzyć jedną ze szpatułek wielokrotnego użytku w butelce z lakierem do paznokci. Przed nałożeniem lakieru nie należy wycierać szpatułki o brzeg butelki.


5. Pozostawić do wyschnięcia


6. Wyczyścić szpatułkę


Lakier należy równomiernie nanieść na całą powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 3 i 4 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

Pozostawić leczone paznokcie do wyschnięcia na około 3 minuty.

Dołączone do leku szpatułki są wielokrotnego użytku. Ważne jest jednak, aby po każdym zabiegu leczniczym wyczyścić je dokładnie używając tego samego

wacika, co do oczyszczenia paznokcia. Należy unikać dotykania wacikiem świeżo polakierowanych paznokci. Należy szczelnie zamknąć butelkę z lakierem do paznokci. Wacik należy wyrzucić zachowując ostrożność, gdyż jest on łatwopalny.

Przed ponownym użyciem leku Amorolfine Pierre Fabre należy najpierw usunąć stary lakier, używając wacika, a następnie w razie konieczności opiłować paznokcie. Ponownie nałożyć lakier sposobem opisanym powyżej.

-    Woda i mydło nie wpływają na wyschnięty lakier do paznokci i dlatego można myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli konieczne jest użycie środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakiernicza, należy założyć gumowe lub inne nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić lakier na paznokciach.

-    W trakcie leczenia należy unikać lakierowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci. Ważne

-    W razie dostania się leku Amorolfine Pierre Fabre do oka lub ucha, należy natychmiast wypłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

-    Nie dopuścić do kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej lub nosa). Nie wdychać.

-    W razie przypadkowego połknięcia lakieru należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Przerwanie stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre

Ważne jest aby nie przerywać stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre do momentu wyleczenia zakażenia i odrośnięcia zdrowych paznokci. Zajmuje to zwykle 6 miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i 9 do 12 miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp. Lekarz może zalecić wizyty kontrolne co 3 miesiące aby sprawdzać postęp leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Amorolfine Pierre Fabre może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) paznokcie mogą ulec przebarwieniu, poluzować się lub zacząć oddzielać się od łożyska paznokcia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić uczucie pieczenia lub kontaktowe zapalenie skóry w okolicy paznokcia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 6 miesięcy.

Nie stosować leku Amorolfine Pierre Fabre po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po ’’Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Amorolfine Pierre Fabre

Substancją czynną leku jest amorolfina 50 mg/ml, w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera amoniowego metakrylanu kopolimer (Typ A), triacetynę, butylu octan, etylu octan i etanol.

Jak wygląda lek Amorolfine Pierre Fabre i co zawiera opakowanie

Amorolfine Pierre Fabre to lakier do paznokci, leczniczy.

Opakowania leku:

- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami.

- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.

-    butelka zawierająca 5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca P.W. Beyvers GmbH Schaffhausener Strasse. 26 - 34 D-12099 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja (RMS):    Amorolfine Pierre Fabre 5% medicated nail lacquer

Grecja:    Amorolfine Pierre Fabre 5% medicated nail lacquer

Włochy:    Amorolfina ADOH 5% medicated nail    lacquer

Polska:    Amorolfine Pierre Fabre

Portugalia:    Amorolfina Pierre Fabre

Hiszpania:    Amorolfina ADOH 5% medicated nail    lacquer

Data zatwierdzenia ulotki: 11.2012

4

Amorolfine Pierre Fabre

Charakterystyka Amorolfine pierre fabre

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amorolfine Pierre Fabre, 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lakier do paznokci, leczniczy Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie grzybicy paznokci bez zajęcia macierzy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Amorolfine Pierre Fabre należy stosować na zakażone grzybicą paznokcie rąk raz lub dwa razy w tygodniu, a na zakażone paznokcie stóp raz w tygodniu.

Pacjent powinien nakładać lakier na paznokieć w sposób opisany poniżej.

Przed pierwszym nałożeniem produktu Amorolfine Pierre Fabre zakażony paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) należy bardzo dokładnie opiłować za pomocą załączonego pilniczka do paznokci. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego wacika nasączonego alkoholem lub wacika nasączonego zmywaczem do paznokci. Przed ponownym nałożeniem produktu Amorolfine Pierre Fabre zakażone paznokcie należy opiłować w podany powyżej sposób, a następnie oczyścić z resztek lakieru za pomocą dołączonego wacika lub wacika nasączonego zmywaczem do paznokci.

Lakier do paznokci Amorolfine Pierre Fabre jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci o umiarkowanym nasileniu.

Leczenie powinno trwać bez przerwy, aż do zregenerowania się paznokcia i całkowitego wyleczenia zakażonych miejsc. Częstość i czas leczenia zależą przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia zakażenia. Zwykle leczenie trwa sześć miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i dziewięć do dwunastu miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp. Zaleca się ocenę leczenia w odstępach około 3-miesięcznych.

Współistniejącą grzybicę stóp należy leczyć odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Nie zaleca się stosowania produktu Amorolfine Pierre Fabre u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania produktu u tej grupy wiekowej.

Pilniczków stosowanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do zdrowych paznokci.

Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakiernicza) należy zakładać nieprzepuszczalne rękawice, aby chronić produkt Amorolfine Pierre Fabre, nałożony na paznokcie.

W trakcie leczenia należy unikać lakierowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Amorolfine Pierre Fabre u kobiet w okresie ciąży. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję nie wskazują na działanie teratogenne u zwierząt laboratoryjnych, jednakże zaobserwowano toksyczny wpływ na zarodek po podaniu doustnym dużych dawkach amorolfiny. Nie należy się spodziewać się działań niepożądanych u płodu, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na amorolfinę przy proponowanym zastosowaniu klinicznym jest mała.

Karmienie piersią

Nie należy się spodziewać wpływu produktu leczniczego na organizm dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na amorolfinę u kobiet karmiących piersią jest nieistotna. Produkt Amorolfine Pierre Fabre może być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić zaburzenia paznokci (np. przebarwienia paznokcia, łamliwość, kruchość paznokci). Mogą być one również związane z samą grzybicą paznokci.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia paznokci, przebarwienia paznokci, łamliwość paznokci

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Uczucie pieczenia skóry, kontaktowe zapalenie skóry

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przyjęcie doustne

Produkt Amorolfrne Pierre Fabre jest przeznaczony do stosowania miejscowego. W razie przypadkowego przyjęcia doustnego produktu leczniczego, należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 01 AE 16

Produkt Amorolfine Pierre Fabre jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego. Jego działanie grzybobójcze opiera się na zmianach w błonie komórkowej grzybów ukierunkowanych przede wszystkim na biosyntezę steroli. Powoduje on zmniejszenie zawartości ergosterolu i jednoczesne gromadzenie nietypowych, sterycznie przestrzennych steroli.

Amorolfina wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. W warunkach in vitro wykazuje dużą aktywność (minimalne stężenie hamujące < 2 ^g/ml) wobec następujących grzybów:

drożdżaki

Candida, Cryptococcus, Malassezia

dermatofity:

Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton

grzyby pleśniowe:

Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis

ubarwione grzyby nitkowate:

Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella

grzyby dimorficzne:

Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix

Bakterie, z wyjątkiem Actinomyces spp., nie są wrażliwe na amorolfinę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Amorolfina przenika z lakieru do płytki paznokciowej i się w niej rozprzestrzenia, niszcząc w ten sposób słabo dostępne grzyby w łożysku paznokcia. Przy tym sposobie stosowania amorolfiny jej ogólnoustrojowe wchłanianie jest bardzo małe.

Długotrwałe stosowanie produktu Amorolfine Pierre Fabre nie prowadziło do kumulowania się leku w organizmie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach produkt Amorolfine Pierre Fabre uznano, że działa on drażniąco na skórę i może ją uczulać.

W badaniach nieklinicznych działanie ogólnoustrojowe obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Amoniowego metakrylanu kopolimer (Typ A)

Triacetyna

Butylu octan

Etylu octan

Etanol

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania leku:

z 10 szpatułkami,

z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30


-    butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego

-    butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego pilniczkami do paznokci,

-    butelka zawierająca 5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z pilniczkami do paznokci.

Butelki są umieszczone w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18263

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011- 06-03

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012- 11-16

4

Amorolfine Pierre Fabre