Imeds.pl

Amorolfine Pierre Fabre 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Amorolfine Pierre Fabre, 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfmum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amorolfine Pierre Fabre i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amorolfine Pierre Fabre

3.    Jak stosować lek Amorolfine Pierre Fabre

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amorolfine Pierre Fabre

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Amorolfine Pierre Fabre jest amorolfina (w postaci amorolfiny chlorowodorku), która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Działa ona grzybobójczo na różne gatunki grzybów powodujących zakażenia paznokci.

Lek Amorolfine Pierre Fabre jest stosowany w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMOROLFINE PIERRE FABRE

Kiedy nie stosować leku Amorolfine Pierre Fabre

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Amorolfine Pierre Fabre .

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amorolfine Pierre Fabre

-    Nie zaleca się stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

-    Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

-    Pilniczków stosowanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do zdrowych paznokci.

-    Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakiernicza) należy zakładać nieprzepuszczalne rękawice, aby chronić lek Amorolfine Pierre Fabre nałożony na paznokcie.

-    W trakcie leczenia należy unikać lakierowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci. Stosowanie innych leków

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Amorolfine Pierre Fabre z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Chociaż nie przewiduje się wystąpienia działań niepożądanych u płodu podczas stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre w czasie ciąży w dawkach opisanych w punkcie 3., to przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Amorolfine Pierre Fabre może być stosowany podczas karmienia piersią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE

Lek Amorolfine Pierre Fabre należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Amorolfine Pierre Fabre należy stosować na paznokcie rąk raz lub dwa razy w tygodniu, a na paznokcie stóp raz w tygodniu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

1. Opiłować paznokieć


2. Oczyścić paznokieć


Za pomocą załączonego pilniczka do paznokci, należy dokładnie opiłować zakażone obszary paznokcia i całą jego powierzchnię.

UWAGA: Do zdrowych paznokci nie należy stosować pilniczków użytych do zakażonych paznokci, w przeciwnym razie można przenieść zakażenie. Aby zapobiec przeniesieniu zakażenia należy zadbać, aby nikt inny nie używał pilniczków z zestawu stosowanego do leczenia.

Przy użyciu dołączonego wacika należy oczyścić powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 1 i 2 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

3. Nabrać trochę lakieru z butelki

4. Nałożyć lakier


Zanurzyć jedną ze szpatułek wielokrotnego użytku w butelce z lakierem do paznokci. Przed nałożeniem lakieru nie należy wycierać szpatułki o brzeg butelki.


5. Pozostawić do wyschnięcia


6. Wyczyścić szpatułkę


Lakier należy równomiernie nanieść na całą powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 3 i 4 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

Pozostawić leczone paznokcie do wyschnięcia na około 3 minuty.

Dołączone do leku szpatułki są wielokrotnego użytku. Ważne jest jednak, aby po każdym zabiegu leczniczym wyczyścić je dokładnie używając tego samego

wacika, co do oczyszczenia paznokcia. Należy unikać dotykania wacikiem świeżo polakierowanych paznokci. Należy szczelnie zamknąć butelkę z lakierem do paznokci. Wacik należy wyrzucić zachowując ostrożność, gdyż jest on łatwopalny.

Przed ponownym użyciem leku Amorolfine Pierre Fabre należy najpierw usunąć stary lakier, używając wacika, a następnie w razie konieczności opiłować paznokcie. Ponownie nałożyć lakier sposobem opisanym powyżej.

-    Woda i mydło nie wpływają na wyschnięty lakier do paznokci i dlatego można myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli konieczne jest użycie środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakiernicza, należy założyć gumowe lub inne nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić lakier na paznokciach.

-    W trakcie leczenia należy unikać lakierowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci. Ważne

-    W razie dostania się leku Amorolfine Pierre Fabre do oka lub ucha, należy natychmiast wypłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

-    Nie dopuścić do kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej lub nosa). Nie wdychać.

-    W razie przypadkowego połknięcia lakieru należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Przerwanie stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre

Ważne jest aby nie przerywać stosowania leku Amorolfine Pierre Fabre do momentu wyleczenia zakażenia i odrośnięcia zdrowych paznokci. Zajmuje to zwykle 6 miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i 9 do 12 miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp. Lekarz może zalecić wizyty kontrolne co 3 miesiące aby sprawdzać postęp leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Amorolfine Pierre Fabre może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) paznokcie mogą ulec przebarwieniu, poluzować się lub zacząć oddzielać się od łożyska paznokcia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić uczucie pieczenia lub kontaktowe zapalenie skóry w okolicy paznokcia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMOROLFINE PIERRE FABRE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 6 miesięcy.

Nie stosować leku Amorolfine Pierre Fabre po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po ”Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Amorolfine Pierre Fabre

Substancją czynną leku jest amorolfina 50 mg/ml, w postaci amorolfiny chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera amoniowego metakrylanu kopolimer (Typ A), triacetynę, butylu octan, etylu octan i etanol.

Jak wygląda lek Amorolfine Pierre Fabre i co zawiera opakowanie

Amorolfine Pierre Fabre to lakier do paznokci, leczniczy.

Opakowania leku:

- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami.

- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.

-    butelka zawierająca 5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca P.W. Beyvers GmbH Schaffhausener Strasse. 26 - 34 D-12099 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja (RMS):    Amorolfine Pierre Fabre 5% medicated nail lacquer

Grecja:    Amorolfine Pierre Fabre 5% medicated nail lacquer

Włochy:    Amorolfina ADOH 5% medicated nail    lacquer

Polska:    Amorolfine Pierre Fabre

Portugalia:    Amorolfina Pierre Fabre

Hiszpania:    Amorolfina ADOH 5% medicated nail    lacquer

Data zatwierdzenia ulotki: 11.2012

4