Imeds.pl

Amotaks Dis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


AMOTAKS DIS, 500 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 750 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 1 g, tabletki

Amoxicillinum

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Amotaks Dis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Amotaks Dis

3.    Jak stosować Amotaks Dis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Amotaks Dis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST AMOTAKS DIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Amotaks Dis zawiera jako substancję czynną amoksycylinę, która jest półsyntetyczną penicyliną.

Amotaks Dis stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę, takich jak:

•    zakażenia górnych dróg oddechowych;

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych;

•    zakażenia układu moczowego;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    zakażenia stomatologiczne;

•    ostra, niepowikłana rzeżączka;

•    zapobieganie zapaleniu wsierdzia;

•    wczesna postać boreliozy;

•    eradykacja Helicobacter pylori - jako element złożonej terapii wielolekowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Amotaks Dis Kiedy nie stosować leku Amotaks Dis

Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicyliny, cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli:

■ u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku; konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności;

■    pacjent ma mononukleozę zakaźną (zakażenie wirusowe) lub białaczkę: może się zwiększyć ryzyko wysypki;

■    pacjent ma chorobę nerek: może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza;

■    u pacjenta w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy;

■    u pacjenta wystąpi nowe zakażenie (np. grzybica) podczas stosowania leku Amotaks Dis; lekarz może wówczas zadecydować o przerwaniu stosowania leku;

■    podczas stosowania lub po zakończeniu przyjmowania leku Amotaks Dis u pacjenta wystąpi ciężka i uporczywa biegunka; może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit - powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku; konieczne jest wtedy przerwanie stosowania leku, a czasem zastosowanie odpowiedniego leczenia; nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Inne leki i Amotaks Dis

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

■    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może zwiększyć stężenie amoksycyliny w surowicy krwi;

■    chloramfenikol, erytromycyna lub sulfonamidy (antybiotyki): mogą osłabić działanie leku Amotaks Dis;

■    allopurynol (stosowany w dnie moczanowej): zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych;

■    leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi), takie jak warfaryna: może się zwiększyć skłonność do krwawień;

■    doustne środki antykoncepcyjne: istnieje ryzyko, że zmniejszy się skuteczność działania środka antykoncepcyj nego.

Amotaks Dis może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi.

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Amotaks Dis z jedzeniem i piciem

Amotaks Dis można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

W okresie ciąży lek można stosować jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Karmienie piersią

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego i może spowodować uczulenie u karmionego niemowlęcia (np. wysypkę skórną). Dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Amotaks Dis zawiera aspartam

Lek zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta fenyloketonurię, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Amotaks Dis

Lek Amotaks Dis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Amotaks dostępny jest również w postaci tabletek o mocy 1 g, kapsułek o mocy 500 mg oraz w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Dzieci o masie ciała do 40 kg

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Lekarz ustali właściwy czas stosowania leku, który należy przestrzegać.

Sposób podawania

Tabletki Amotaks Dis można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po sporządzeniu zawiesiny.

Sposób sporządzania zawiesiny

Do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody wrzucić odpowiednią liczbę tabletek (zgodnie z zaleceniem lekarza), dokładnie wymieszać i wypić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Amotaks Dis

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku.

Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może wywołać objawy uszkodzenia nerek; może wystąpić wytrącanie się kryształów leku w moczu.

Pominięcie dawki leku Amotaks Dis

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Amotaks

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na

10 000 osób):

■    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania;

■    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi;

■    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść;

■    ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych;

■    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem ciężkiego zapalenia jelita;

■    zażółcenie skóry lub białkówek oczu bądź wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zapalenia wątroby lub żółtaczki spowodowanej zastojem żółci.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    nudności, biegunka lub luźne stolce;

■    wysypki skórne.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    pokrzywka, świąd;

■    wymioty;

■    niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

■    wysypki skórne.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    rumień wielopostaciowy.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    zakażenie wywołane przez oporne na działanie leku drożdżaki (np. pleśniawki w jamie ustnej lub pochwie);

■    zmiany liczby krwinek białych (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), wydłużenie czasu krwawienia; zaburzenia te mogą być przyczyną takich objawów, jak gorączka, ból gardła, wysypka, krwawienie z nosa lub powstawanie wybroczyn i ustępują po przerwaniu leczenia;

■    przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy; objawy te ustępują po odstawieniu leku;

■    drgawki - mogą pojawić się u pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki leku;

■    śródmiąższowe zapalenie nerek (mogące objawiać się krwiomoczem, gorączką i bólem w boku), bezmocz, kryształki w moczu - występują w pojedynczych przypadkach, z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki leku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek;

■    ból głowy, zmęczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Amotaks Dis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amotaks Dis

Substancją czynną leku jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).

Amotaks Dis, 500 mg: jedna tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny.

Amotaks Dis, 750 mg: jedna tabletka zawiera 750 mg amoksycyliny.

Amotaks Dis, 1 g: jedna tabletka zawiera 1 g amoksycyliny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krospoliwidon, magnezu stearynian, aromat truskawkowy, aromat malinowy, aromat tropik, aspartam.

Jak wygląda lek Amotaks Dis i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy prawie białej do kremowej, owalne, dwustronnie wypukłe z wgłębieniem pośrodku umożliwiającym podział tabletki na dwie równe dawki.

Opakowanie zawiera 16 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Rerej16032012 / 25012013/30012013

5