+ iMeds.pl

Amotaks dis 500 mgUlotka Amotaks dis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


AMOTAKS DIS, 500 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 750 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 1 g, tabletki

Amoxicillinum

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Amotaks Dis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Amotaks Dis

3.    Jak stosować Amotaks Dis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Amotaks Dis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST AMOTAKS DIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Amotaks Dis zawiera jako substancję czynną amoksycylinę, która jest półsyntetyczną penicyliną.

Amotaks Dis stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę, takich jak:

•    zakażenia górnych dróg oddechowych;

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych;

•    zakażenia układu moczowego;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    zakażenia stomatologiczne;

•    ostra, niepowikłana rzeżączka;

•    zapobieganie zapaleniu wsierdzia;

•    wczesna postać boreliozy;

•    eradykacja Helicobacter pylori - jako element złożonej terapii wielolekowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Amotaks Dis

Kiedy nie stosować leku Amotaks Dis

Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicyliny, cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli:

■    u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku; konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności;

■    pacjent ma mononukleozę zakaźną (zakażenie wirusowe) lub białaczkę: może się zwiększyć ryzyko wysypki;

■    pacjent ma chorobę nerek: może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza;

■    u pacjenta w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy;

■    u pacjenta wystąpi nowe zakażenie (np. grzybica) podczas stosowania leku Amotaks Dis; lekarz może wówczas zadecydować o przerwaniu stosowania leku;

■    podczas stosowania lub po zakończeniu przyjmowania leku Amotaks Dis u pacjenta wystąpi ciężka i uporczywa biegunka; może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit - powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku; konieczne jest wtedy przerwanie stosowania leku, a czasem zastosowanie odpowiedniego leczenia; nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Inne leki i Amotaks Dis

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

■    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może zwiększyć stężenie amoksycyliny w surowicy krwi;

■    chloramfenikol, erytromycyna lub sulfonamidy (antybiotyki): mogą osłabić działanie leku Amotaks Dis;

■    allopurynol (stosowany w dnie moczanowej): zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych;

■    leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi), takie jak warfaryna: może się zwiększyć skłonność do krwawień;

■    doustne środki antykoncepcyjne: istnieje ryzyko, że zmniejszy się skuteczność działania środka antykoncepcyj nego.

Amotaks Dis może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi.

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Amotaks Dis z jedzeniem i piciem

Amotaks Dis można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

W okresie ciąży lek można stosować jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Karmienie piersią

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego i może spowodować uczulenie u karmionego niemowlęcia (np. wysypkę skórną). Dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Amotaks Dis zawiera aspartam

Lek zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta fenyloketonurię, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Amotaks Dis

Lek Amotaks Dis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Amotaks dostępny jest również w postaci tabletek o mocy 1 g, kapsułek o mocy 500 mg oraz w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Dzieci o masie ciała do 40 kg

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Lekarz ustali właściwy czas stosowania leku, który należy przestrzegać.

Sposób podawania

Tabletki Amotaks Dis można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po sporządzeniu zawiesiny.

Sposób sporządzania zawiesiny

Do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody wrzucić odpowiednią liczbę tabletek (zgodnie z zaleceniem lekarza), dokładnie wymieszać i wypić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Amotaks Dis

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku.

Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może wywołać objawy uszkodzenia nerek; może wystąpić wytrącanie się kryształów leku w moczu.

Pominięcie dawki leku Amotaks Dis

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Amotaks

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na

10 000 osób):

■    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania;

■    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi;

■    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść;

■    ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych;

■    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem ciężkiego zapalenia jelita;

■    zażółcenie skóry lub białkówek oczu bądź wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zapalenia wątroby lub żółtaczki spowodowanej zastojem żółci.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    nudności, biegunka lub luźne stolce;

■    wysypki skórne.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    pokrzywka, świąd;

■    wymioty;

■    niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

■    wysypki skórne.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    rumień wielopostaciowy.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    zakażenie wywołane przez oporne na działanie leku drożdżaki (np. pleśniawki w jamie ustnej lub pochwie);

■    zmiany liczby krwinek białych (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), wydłużenie czasu krwawienia; zaburzenia te mogą być przyczyną takich objawów, jak gorączka, ból gardła, wysypka, krwawienie z nosa lub powstawanie wybroczyn i ustępują po przerwaniu leczenia;

■    przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy; objawy te ustępują po odstawieniu leku;

■    drgawki - mogą pojawić się u pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki leku;

■    śródmiąższowe zapalenie nerek (mogące objawiać się krwiomoczem, gorączką i bólem w boku), bezmocz, kryształki w moczu - występują w pojedynczych przypadkach, z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki leku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek;

■    ból głowy, zmęczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Amotaks Dis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Amotaks Dis

Substancją czynną leku jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).

Amotaks Dis, 500 mg: jedna tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny.

Amotaks Dis, 750 mg: jedna tabletka zawiera 750 mg amoksycyliny.

Amotaks Dis, 1 g: jedna tabletka zawiera 1 g amoksycyliny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krospoliwidon, magnezu stearynian, aromat truskawkowy, aromat malinowy, aromat tropik, aspartam.

Jak wygląda lek Amotaks Dis i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy prawie białej do kremowej, owalne, dwustronnie wypukłe z wgłębieniem pośrodku umożliwiającym podział tabletki na dwie równe dawki.

Opakowanie zawiera 16 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Rerej16032012 / 25012013/30012013


5

Amotaks Dis

Charakterystyka Amotaks dis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AMOTAKS DIS, 500 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 750 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 1 g, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Jedna tabletka zawiera 750 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Jedna tabletka zawiera 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam:

1 tabletka 500 mg zawiera 3,40 mg aspartamu;

1 tabletka 750 mg zawiera 5,10 mg aspartamu;

1 tabletka 1 g zawiera 6,80 mg aspartamu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki barwy prawie białej do kremowej, owalne, dwustronnie wypukłe z wgłębieniem pośrodku umożliwiającym podział tabletki na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.:

•    zakażenia górnych dróg oddechowych;

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych;

•    zakażenia układu moczowego;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    zakażenia stomatologiczne;

•    ostra, niepowikłana rzeżączka;

•    zapobieganie zapaleniu wsierdzia;

•    wczesna postać boreliozy;

•    eradykacja Helicobacter pylori - jako element złożonej terapii wielolekowej.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków leków przeciwbakteryj nych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wielkość dawki zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Produkt leczniczy Amotaks dostępny jest również w postaci tabletek o mocy 1 g, kapsułek o mocy 500 mg oraz w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zakażenia dróg oddechowych: od 1,5 do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę.

Rzeżączka: jednorazowo 3 g.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g przy zabiegach stomatologicznych 30 do 60 minut przed zabiegiem. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji i opisu postępowania u pacjentów obciążonych ryzykiem również przy innych zabiegach chirurgicznych, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Wczesne stadium boreliozy: 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 10 do 21 dni.

Eradykacja Helicobacter_pylori: w zakażeniach wywołanych przez H. pylori Amotaks Dis stosuje się w schemacie wielolekowej terapii skojarzeniowej.

Dzieci o masie ciała do 40 kg

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych*. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

* Dane z badań farmakokinetyki i farmakodynamiki wskazują większą skuteczność amoksycyliny, jeśli podawana jest 3 razy na dobę, dlatego dawkowanie dwa razy na dobę zaleca się jedynie podczas stosowania większych dobowych dawek.

Wczesne stadium boreliozy: 25 do 50 mg/kg mc./dobę przez 10 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. podaje się na godzinę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekką niewydolnością nerek zmiana schematu dawkowania nie jest konieczna. Jeżeli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu między dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek produktu (patrz punkt 4.4).

Dorośli

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

30-10

500 mg

12 godzin

< 10

500 mg

24 godziny

Hemodializa

500 mg na dobę i 500 mg podczas i po zakończeniu dializy.

Dzieci

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

30-10

Dawka zwykle stosowana

12 godzin

< 10

Dawka zwykle stosowana

24 godziny

Czas leczenia

Zwykle leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez co najmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych czas leczenia zależy od obrazu klinicznego.

Sposób podawania

Tabletki Amotaks Dis można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po przygotowaniu zawiesiny.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody wrzucić odpowiednią liczbę tabletek, wymieszać i wypić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę lub jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed podaniem pacjentowi amoksycyliny należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.

Bardzo rzadko w czasie leczenia amoksycyliną mogą wystąpić ciężkie objawy nadwrażliwości w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Reakcje takie opisywano u osób z alergią na penicylinę.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego w pierwszej kolejności należy podać adrenalinę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid. Należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Amoksycylinę należy ostrożnie podawać pacjentom z ciężką niewydolnością nerek. W dawkowaniu należy uwzględnić klirens kreatyniny (patrz punkt 4.2).

Antybiotyk należy ostrożnie podawać pacjentom ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy.

Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia amoksycyliną, antybiotyk należy natychmiast odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). W takim przypadku należy przerwać podawanie amoksycyliny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Stosowanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Produkt zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Probenecyd podawany jednocześnie z amoksycyliną opóźnia jej wydalanie przez kanaliki nerkowe, co powoduje zwiększenie średniego stężenia oraz wydłużenie okresu półtrwania antybiotyku w surowicy.

Jednoczesne podanie z chemioterapeutykami działającymi bakteriostatycznie, takimi jak chloramfenikol, erytromycyna lub sulfonamidy, może zmniejszyć bakteriobójcze działanie amoksycyliny.

Podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, w tym amoksycyliny, może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Allopurynol podawany podczas leczenia amoksycyliną zwiększa ryzyko wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych.

U pacjentów przyjmujących antykoagulanty jednocześnie z amoksycyliną niekiedy obserwowano wydłużenie czasu protrombinowego, dlatego zaleca się go kontrolować.

U pacjentów leczonych amoksycyliną wyniki testów oznaczających zawartość glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie. W przypadku konieczności wykonania takiego oznaczenia zaleca się wykonywanie testów metodami enzymatycznymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Z uwagi na brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ryzyko wpływu na dziecko jest znikome, z wyjątkiem możliwości działania uczulającego.

Płodność

Badania przeprowadzone na myszach i szczurach, otrzymujących amoksycylinę w dawkach do 10-krotnie większych od przeciętnych dawek stosowanych u ludzi, nie wykazały teratogennego działania leku. Antybiotyk nie wpływał na płodność, ani nie powodował uszkodzenia płodu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego można sklasyfikować jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

bardzo rzadko: kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko: przemijająca małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej często: wysypki;

niezbyt często: świąd, pokrzywka; rzadko: rumień wielopostaciowy;

bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości dotyczą z reguły pacjentów uczulonych na wiele alergenów, którym podaje się duże dawki leku, zwłaszcza parenteralnie. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić antybiotyk.

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy - ustępują po odstawieniu antybiotyku. Drgawki mogą pojawić się u pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit często: biegunka, nudności;

niezbyt często: wymioty;

bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego - może pojawić się podczas trwania lub po zakończeniu terapii.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często: niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej;

bardzo rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, bezmocz, krystaluria występują w pojedynczych przypadkach, z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki antybiotyku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania bardzo rzadko: ból głowy, zmęczenie.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu amoksycyliny mogą pojawić się takie objawy, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, krystaluria.

W razie przedawkowania amoksycyliny należy natychmiast odstawić lek i wprowadzić leczenie objawowe oraz kontrolować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie krwi). Należy zwrócić szczególną uwagę na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylina może być usuwana z organizmu przez hemodializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki ß-laktamowe; penicyliny o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego.

Kod ATC: J01CA04

Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną o szerokim spektrum działania. Należy do antybiotyków ß-laktamowych. Wspólną strukturą występującą we wszystkich lekach tej grupy jest pierścień ß-laktamowy z wiązaniem amidowym N-C, podatnym na hydrolityczne działanie ß-laktamaz.

Bakteriobójczy mechanizm działania amoksycyliny polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii. Miejscem docelowego działania antybiotyku są białka wiążące penicyliny (PBP). Białka te pełnią funkcje enzymatyczne w powstawaniu struktury przestrzennej peptydoglikanu ściany komórkowej. Antybiotyk jest wrażliwy na działanie ß-laktamaz.

Działanie przeciwbakteryjne

Amoksycylina in vitro działa bakteriobójczo na następujące drobnoustroje: tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis

Staphylococcus spp. (tylko szczepy ß-laktamazo-ujemne)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus spp. (szczepy a- i ß-hemolizujące)

Szczepy gronkowców wrażliwe na amoksycylinę ale oporne na metycylinę lub oksacylinę należy uważać jako szczepy oporne na amoksycylinę.

tlenowe bakterie Gram-ujemne

Escherichia coli (tylko szczepy ß-laktamazo-ujemne)

Haemophilus influenzae (tylko szczepy ß-laktamazo-ujemne)

Neisseria gonorrhoeae (tylko szczepy ß-laktamazo-ujemne)

Proteus mirabilis (tylko szczepy ß-laktamazo-ujemne)

Helicobacter pylori

Amoksycylina może być stosowana w skojarzeniu z aminoglikozydami, z którymi działa synergicznie lub addycyjnie. Skojarzenie z aminoglikozydami jest szczególnie przydatne w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez Enterococcus faecalis lub Enterococcus faecium.

Oporność nabyta

Oporność nabyta jest determinowana informacją genetyczną zakodowaną w plazmidzie i polega na syntezie ß-laktamazy przez szczepy oporne.

Występuje pełna krzyżowa oporność z ampicyliną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej jest trwała w środowisku kwaśnym. Po podaniu doustnym łatwo i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Posiłki, środki alkalizujące i mleko nie wywierają wpływu na wchłanianie amoksycyliny.

Maksymalne stężenie w surowicy krwi po podaniu doustnym w postaci tabletek lub kapsułek amoksycylina osiąga po 1-2 godzinach i wynosi 1,5 ^g/ml do 3,0 ^g/ml; 3,5 ^g/ml do 5 ^g/ml; 5,5 ^g/ml do 7,5 ^g/ml oraz 16 ąg/ml odpowiednio po podaniu jednorazowych dawek 125 mg, 250 mg, 500 mg lub 3 g.

Dystrybucja

Amoksycylina z białkami osocza wiąże się w około 20%. Dobrze przenika do narządów i tkanek. Stężenie terapeutyczne osiąga w ślinie, plwocinie, wydzielinie oskrzelowej, w wysięku ucha środkowego, błonach śluzowych nosa oraz zatokach szczękowych. Przenika do cieczy wodnistej oka, płynu osierdziowego, opłucnowego, otrzewnowego oraz żółci.

Do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika w niewielkim stopniu tylko w stanie zapalnym opon mózgowo-rdzeniowych.

Amoksycylina przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach do mleka matki.

Metabolizm i wydalanie

50-70% dawki podanej doustnie wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki, w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Podanie probenecydu wydłuża czas wydalania leku. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania amoksycyliny w surowicy wynosi 1-1,5 godziny. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek okres półtrwania wzrasta do 12-16 godzin.

Amoksycylina może być usunięta z organizmu przez hemodializę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak długookresowych badań na zwierzętach dotyczących rakotwórczego działania amoksycyliny. W teście Ames’a i teście konwersji genu u drożdży oraz w teście mikrojąderkowym amoksycylina nie wykazywała właściwości mutagennych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Krospoliwidon Magnezu stearynian Aromat truskawkowy Aromat malinowy Aromat tropik Aspartam

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od wilgoci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii białej PCV/Al w tekturowym pudełku.

Dwa blistry po 8 tabletek (16 szt.)

Dwa blistry po 10 tabletek (20 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie ma specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Amotaks Dis, 500 mg: 10435 Amotaks Dis, 750 mg: 10436 Amotaks Dis, 1 g:    10437

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Amotaks Dis, 500 mg: 20.04.2004 r. / 03.03.2008 r. / 08.04.2013 r.

Amotaks Dis, 750 mg: 20.04.2004 r. / 03.03.2008 r. / 08.04.2013 r.

Amotaks Dis, 1 g:    20.04.2004 r. / 03.03.2008 r. / 08.04.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14032012/popr29-82012 / 25012013/29012013

8

Amotaks Dis