+ iMeds.pl

Amoxicillin mip pharma 500 mgUlotka Amoxicillin mip pharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Amoxicillin MIP Pharma, 500 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 750 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 1000 mg, tabletki

Amoxicillinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Amoxicillin MIP Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Amoxicillin MIP Pharma

3.    Jak przyjmować lek Amoxicillin MIP    Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Amoxicillin MIP Pharma

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AMOXICILLIN MIP PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Amoksycylina jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanych penicylinami. Stosuje się go w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.

Lek Amoxicillin MIP Pharma stosuje się w leczeniu:

-    zakażeń uszu, gardła, nosa i zatok,

-    zakażeń dolnych dróg oddechowych takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc,

-    zakażeń pęcherza moczowego,

-    wczesnego stadium boreliozy (spowodowane ukąszeniem kleszcza),

-    choroby wrzodowej żołądka wywołanej przez bakterie Helicabacter pylori.

Amoxicillin MIP Pharma stosuje w zapobieganiu zapalenia serca podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej lub gardła.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU AMOXICILLIN MIP PHARMA Kiedy nie stosować leku Amoxicillin MIP Pharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, penicyliny, cefalosporyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amoxicillin MIP Pharma

Jeśli pacjent ma:

-    chorobę nerek: może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza,

-    mononukleozę zakaźną (zakażenie wirusowe) lub białaczkę: może się zwiększyć ryzyko reakcji skórnych,

-    napady drgawek (padaczka): może się zwiększać ryzyko napadów drgawkowych,

-    cewnik założony do pęcherza moczowego, należy wówczas pić bardzo dużo płynów, aby zapobiec wytrącaniu się kryształów leku w moczu.

Lek może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i regularnie wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Stosowanie leku Amoxicillin MIP Pharma z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą stwarzać problemy podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Amoxicillin MIP Pharma.

Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków:

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może się zwiększyć ryzyko reakcji skórnych,

-    metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów): może się zwiększyć toksyczność metotreksatu,

-    digoksyna (stosowana w leczeniu niektórych chorób serca): może się zwiększyć wchłanianie digoksyny,

-    leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi) takie jak warfaryna: może się zwiększyć skłonność do krwawień,

-    tabletki antykoncepcyjne: istnieje ryzyko, iż tabletki antykoncepcyjne nie działają z największą skutecznością,

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może być konieczna modyfikacja dawki amoksycyliny przez lekarza.

Stosowanie leku Amoxicillin MIP Pharma z jedzeniem i piciem

Lek Amoxicillin MIP Pharma można stosować przed jedzeniem, w trakcie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowanie każdego leku należy poradzić się lekarza.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały lek w okresie ciąży, nie wskazują na niepożądany wpływ amoksycyliny na przebieg ciąży ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Ze względów bezpieczeństwa amoksycylinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem.

Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK AMOXICILLIN MIP PHARMA

Lek Amoxicillin MIP Pharma należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować albo w postaci zawiesiny przygotowanej z wodą pitną albo w całości popijając odpowiednią ilością wody (np. jedną szklanką). Tabletki można przełamać w celu dostosowania do pożądanej dawki lub ułatwienia przełykania.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 750 mg do 3000 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zwykle stosowana dawka u dzieci poniżej 12 lat wynosi 40 do 90 mg/kg mc. na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W zapobieganiu zapalenia serca: zalecana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 2000 do 3000 mg amoksycyliny na 1 godzinę przed zabiegiem; u dzieci poniżej 12 lat wynosi 50 mg/kg mc.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.

Osoby z chorobami nerek

Może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Amoxicillin MIP Pharma

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala i pokazać opakowanie leku. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Pominięcie zażycia dawki leku Amoxicillin MIP Pharma

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amoxicillin MIP Pharma

Lek należy przyjmować zawsze aż do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NI EPOŻĄDAN E

Jak każdy lek, lek Amoxicillin MIP Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala:

Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) :

-    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania,

-    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi,

-    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść,

-    ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych,

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu lub wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na_ 10 000 osób):

-    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może to być objawem ciężkiego zapalenia jelita. Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia:

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób) :

-    nudności, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, wykwity w jamie ustnej (wysypka na śluzówce jamy ustnej), gazy, biegunka lub luźne stolce. Zaburzenia te są zwykle lekkie i zanikają w trakcie leczenia lub w krótkim czasie po jego zakończeniu. Objawy można zmniejszyć, przyjmując lek w trakcie jedzenia.

-    pokrzywka, świąd, wysypka skórna „piątego dnia”, przypominająca wysypkę odrową.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób) :

-    nadkażenia wywołane przez oporne na działanie leku bakterie lub drożdżaki (np. pleśniawki w jamie ustnej lub pochwie),

umiarkowane zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) :

-    zwiększenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych (eozynofilia), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna),

-    gorączka polekowa,

-    zawroty głowy, nadmierna ruchliwość, drgawki,

-    powierzchowne przebarwienie zębów, które można usunąć podczas mycia zębów,

-    zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna,

-    śródmiąższowe zapalenie nerek, kryształki w moczu.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) :

-    zmiany liczby krwinek (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), wydłużenie czasu krwawienia. Zaburzenia te mogą być przyczyną takich objawów, jak gorączka, ból gardła, wysypka, krwawienie z nosa lub powstawanie wybroczyn i ustępują po przerwaniu leczenia,

-    czarne zabarwienie języka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMOXICILLIN MIP PHARMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Amoxicillin MIP Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po „Termin ważności/EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Amoxicillin MIP Pharma

Substancją czynną leku jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).

Każda tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny. Każda tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 750 mg amoksycyliny. Każda tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 1000 mg amoksycyliny.

Inne składniki leku to:

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksylopropyloceluloza niskopodstawiona Sacharyna

Aromat morelowy (aromaty, maltodekstryna kukurydziana, triacetyna, trietylu cytrynian)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Wanilina

Jak wygląda lek Amoxicillin MIP Pharma i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe lub prawie białe, podłużne (500 mg: ok. 19,0 x 7,6 mm, 750 mg: ok. 22,4 x 11,6 mm, 1000 mg: 24,0 x 12,0 mm) z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki można podzielić na równe połowy.

Tabletki są pakowane w blistry z folii PVC/Aluminium.

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 8 i 24 tabletki. Amoxicillin MIP Pharma 750 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 8 i 16 tabletek. Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 8 i 16 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MIP Pharma GmbH Kirkeler Straße 41 66440 Blieskastel Niemcy

Wytwórca

Chephasaar

Chemische-pharmazeutische Fabrik GmbH Mühlstrasse 50 66386 St. Ingbert Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Bułgaria:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Łotwa:

Litwa:

Norwegia:

Polska:

Rumunia:

Szwecja:


Amoxicillin MIP 500 mg Tabletten Amoxicillin MIP 750 mg Tabletten Amoxicillin MIP 1000 mg Tabletten Amoxicillin-MIP 500 mg Amoxicillin-MIP 750 mg Amoxicillin-MIP 1000 mg Amoxicillin ”MIP”

Amoxicillin-MIP 500 mg Amoxicillin-MIP 750 mg Amoxicillin-MIP 1000 mg Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 750 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg Amoxicillin MIP 500 mg Amoxicillin MIP 750 mg Amoxicillin MIP 1000 mg Amoxicillin MIP 500 mg tabletes Amoxicillin MIP 750 mg tabletes Amoxicillin MIP 1000 mg tabletes Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 750 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg Amoxicillin MIP Pharma Amoxicilinä MIP Pharma 500 mg comprimate Amoxicilinä MIP Pharma 750 mg comprimate Amoxicilinä MIP Pharma 1000 mg comprimate Amoxicillin MIP

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2013

Amoxicillin MIP Pharma

Charakterystyka Amoxicillin mip pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amoxicillin MIP Pharma, 500 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 750 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 1000 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny.

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 750 mg amoksycyliny.

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 1000 mg amoksycyliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka

500 mg: tabletki podłużne ok. 19,0 x 7,6 mm 750 mg: tabletki podłużne ok. 22,4 x 11,6 mm 1000 mg: tabletki podłużne ok. 24,0 x 12,0 mm

Białe lub prawie białe tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Amoksycylina jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (patrz punkt 5.1):

-    ostre zapalenie ucha środkowego

-    ostre zapalenie zatok (właściwie rozpoznane)

-    zapalenie migdałków podniebiennych udokumentowane jako wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

-    pozaszpitalne zapalenie płuc

-    zapalenie pęcherza moczowego

-    wczesna postać boreliozy, związana z rumieniem wędrującym (stadium 1)

-    eradykacja Helicobacter pylori: w odpowiednim skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u dorosłych z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem H. pylori.

Amoksycylina jest wskazana w zapobieganiu następującym zakażeniom bakteryjnym:

-    zapalenie wsierdzia związane z zabiegami, takimi jak ekstrakcja zęba - u pacjentów z ryzykiem wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat dostępne są inne postacie amoksycyliny, lepiej dostosowane dla pacjentów z tej grupy.

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości i umiejscowienia zakażenia oraz od przypuszczalnego lub potwierdzonego patogenu. Analiza

zależności PK/PD wskazuje, że podawanie leku trzy razy w ciągu doby wiąże się z jego zwiększoną skutecznością, dlatego też podawanie leku dwa razy w ciągu doby jest zalecane wyłącznie w przypadku wielkości dawki z górnego zakresu.

Leczenie zakażeń

Dorośli i młodzież (>40 kg masy ciała)

Typowe dawkowanie zawiera się w zakresie od 750 mg do 3 g amoksycyliny na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania - dorośli i młodzież (>40 kg masy ciała):

Zapalenie migdałków podniebiennych: 1 g dwa razy na dobę.

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych: 1 g dwa razy na dobę.

Pozaszpitalne zapalenie płuc: 1 g trzy razy na dobę (np. co 8 godzin).

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 14 do 21 dni.

Eradykacja Helicobacter pylori: amoksycylina 1 g dwa razy na dobę, w połączeniu z klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę) oraz omeprazolem (20 mg dwa razy na dobę) lub lanzoprazolem (30 mg dwa razy na dobę), przez 7 do 14 dni. W przypadku populacji o ponad 20-procentowej oporności na klarytromycynę należy rozważyć alternatywny tryb leczenia. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 do 3 g amoksycyliny doustnie w ciągu godziny poprzedzającej zabieg chirurgiczny. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji oraz opisu postępowania w przypadku pacjentów obciążonych ryzykiem, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Dzieci o masie ciała do 40 kg (mniej więcej do 12 roku życia)

Dawka dobowa u dzieci wynosi 40 do 90 mg/kg mc./dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych* (nie więcej niż 3 g/dobę), zależnie od wskazań, ciężkości choroby i wrażliwości patogenu (patrz szczególne zalecenia dotyczące dawkowania poniżej oraz punkty 4.4, 5.1 i 5.2).

* Analiza zależności PK/PD wkazuje, że podawanie leku trzy razy w ciągu doby wiąże się z jego zwiększoną skutecznością, dlatego też podawanie leku dwa razy w ciągu doby jest zalecane wyłącznie w przypadku wielkości dawki z górnego zakresu.

Dzieciom o masie ciała powyżej 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania - dzieci o masie ciała do 40 kg (mniej więcej do 12 roku życia):

Zapalenie migdałków podniebiennych: 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Ostre zapalenie ucha środkowego: na obszarach wysokiej zachorowalności na choroby powodowane przez szczepy pneumokoków o ograniczonej wrażliwości na penicyliny, sposób dawkowania powinien być określany na podstawie krajowych lub lokalnych zaleceń.

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 50 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych przez 14 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. w jednej dawce w ciągu godziny poprzedzającej zabieg chirurgiczny. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji oraz opisu postępowania w przypadku pacjentów obciążonych ryzykiem, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u dorosłych, o ile nie występują zaburzenia czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć. Jeśli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek (patrz punkt 4.4 oraz 5.2). U pacjentów z niewydolnością nerek nie stosować krótkotrwałego leczenia pojedynczą dawką 3 g.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (niezależnie od wieku):

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Zwyczajna dawka

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

10-30

Zwyczajna dawka

12 h (co odpowiada 2/3 dawki)

<10

Zwyczajna dawka

24 h (co odpowiada 1/3 dawki)

W przypadku hemodializy: dawkę 500 mg leku należy podać na koniec procedury.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Zmniejszenie dawki nie jest konieczne, o ile czynność nerek nie jest zaburzona.

Czas leczenia

Z reguły leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni po ustąpieniu objawów. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce beta-hemolizujące leczenie powinno trwać 10 dni w celu uzyskania eradykacji bakterii z organizmu.

Sposób podawania

Produkt leczniczy podaje się doustnie.

Tabletki można przyjmować w postaci zawiesiny przygotowanej z wodą pitną lub bezpośrednio popijając odpowiednią ilością wody. Tabletki można przełamać w celu dostosowania do pożądanej dawki lub ułatwienia przełykania.

Spożycie pokarmu nie zmniejsza wchłaniania amoksycyliny.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić staranny wywiad dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 oraz 4.8). Należy uwzględnić możliwość wystąpienia (10 do 15% przypadków) krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny.

U pacjentów leczonych penicyliną odnotowano ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne). Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość na penicylinę oraz u pacjentów atopowych. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, leczenie amoksycyliną musi zostać przerwane i należy wdrożyć stosowną terapię alternatywną.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą występować drgawki (patrz punkt 4.8).

Należy unikać stosowania amoksycyliny w przypadku podejrzenia mononukleozy zakaźnej, ponieważ u pacjentów z tą chorobą po zastosowaniu amoksycyliny występowała wysypka odropodobna.

Jednoczesne stosowanie allopurynolu w trakcie leczenia amoksycyliną zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Przedłużone stosowanie amoksycyliny może sporadycznie powodować nadmierny zwiększenie liczby opornych drobnoustrojów.

Leczenie zakażeń dróg moczowych może być problematyczne ze względu na duże wskaźniki oporności Escherichia coli na amoksycylinę odnotowane w niektórych krajach europejskich (patrz punkt 5.1).

Jeśli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z towarzyszącą mu gorączką i krostkami, może to być oznaką ostrej uogólnionej osutki krostkowej (patrz punkt 4.8). Taka reakcja wymaga przerwania leczenia produktem leczniczym Amoxicillin i stanowi przeciwwskazanie do ewentualnego późniejszego stosowania amoksycyliny.

W przypadku prawie wszystkich antybiotyków odnotowano przypadki wystąpienia poantybiotykowego zapalenia okrężnicy, które może mieć nasilenie od łagodnego po zagrażające życiu (patrz punkt 4.8). Z tego względu istotne jest uwzględnienie takiej diagnozy w przypadku pacjentów zgłaszających wystąpienie biegunki w trakcie lub po podawaniu jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli zostanie stwierdzone poantybiotykowe zapalenie okrężnicy, należy natychmiast przerwać terapię amoksycyliną, skonsultować się z lekarzem i rozpocząć odpowiednie leczenie. Podawanie leków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane w takiej sytuacji.

W trakcie przedłużonej terapii z zastosowaniem leku wskazane jest dokonywanie okresowej kontroli czynności układów narządów, w tym funkcjonowania nerek, wątroby oraz układu krwiotwórczego.

Wśród pacjentów otrzymujących amoksycylinę odnotowano rzadko przypadki wydłużenia czasu protrombinowego. Należy podjąć stosowne czynności kontrolne, jeśli jednocześnie przepisane są pacjentowi środki przeciwzakrzepowe. Może być konieczne dostosowanie dawki leków antykoagulacyjnych podawanych doustnie, w celu utrzymania właściwego obniżenia krzepliwości krwi (patrz punkt 4.5 oraz 4.8).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wielkość dawki powinna być dostosowana w zależności od stopnia zaburzenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zmniejszoną diurezą stwierdzono bardzo rzadko przypadki obecności kryształów w moczu, głównie przy podawaniu leku drogą pozajelitową. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny wskazane jest podawanie odpowiedniej ilości płynów i utrzymywanie właściwej diurezy w celu ograniczenia możliwości wytrącania się kryształów amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikami moczowymi należy dokonywać regularnej kontroli ich drożności (patrz punkt 4.9).

Podczas leczenia amoksycyliną zaleca się stosowanie enzymatycznych metod z wykorzystaniem oksydazy glukozowej do określania obecności glukozy w moczu, ponieważ przy stosowaniu metod nieenzymatycznych mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testów.

U wcześniaków i noworodków należy zachować ostrożność: kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Allopurynol

Jednoczesne stosowanie allopurynolu nie jest zalecane, gdyż może przyczyniać się do występowania skórnych reakcji alergicznych.

Digoksyna

W przypadku jednoczesnego podawania z amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny. Może być konieczne dostosowanie dawki digoksyny.

Leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne podawanie amoksycyliny i antykoagulantów z grupy kumaryny może wydłużyć czas krwawienia. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego.

Probenecyd

Jednoczesne podawanie probenecydu z amoksycyliną prowadzi do zwiększenia stężenia amoksycyliny w surowicy na skutek hamowania jej eliminacji nerkowej.

Metotreksat

Opisano interakcję pomiędzy amoksycyliną i metotreksatem, powodującą toksyczność metotreksatu. U pacjentów otrzymujących jednocześnie amoksycylinę i metotreksat należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu w surowicy. Amoksycylina zmniejsza klirens nerkowy metotreksatu, prawdopodobnie poprzez kompetycyjne hamowanie kanalikowego wydzielania metotreksatu.

Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne

Stosowanie amoksycyliny może powodować przejściowe zmniejszenie stężenia estrogenów i progesteronu w osoczu, powodując zmniejszenie skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu zaleca się dodatkowo stosowanie innych, niehormonalnych metod antykoncepcji.

Wpływ na laboratoryjne badania diagnostyczne

-    Do badania obecności glukozy w moczu podczas leczenia amoksycyliną zaleca się stosowanie enzymatycznych metod z wykorzystaniem oksydazy glukozowej. Ze względu na duże stężenia amoksycyliny w moczu, przy stosowaniu metod chemicznych często występują fałszywie dodatnie wyniki.

-    Duże dawki amoksycyliny mogą zaniżać wartości stężenia glukozy w surowicy.

-    Amoksycylina może zaburzać oznaczanie białka metodami kolorymetrycznymi.

-    Amoksycylina może zmniejszać zawartość estriolu w moczu u kobiet w ciąży.

Inne rodzaje interakcji

-    Wymuszona diureza przyspiesza wydalanie amoksycyliny z organizmu, co skutkuje zmniejszeniem stężenia leku we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Amoksycylina przenika przez łożysko, a jej stężenie w osoczu u płodu stanowi około 25 do 30% stężenia w osoczu matki.

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują, że amoksycylina wywołuje wady rozwojowe lub działa szkodliwie na płód lub noworodka. Dotychczas nie są dostępne inne istotne dane epidemiologiczne. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując amoksycylinę kobietom w ciąży.

Amoksycylina przenika do mleka ludzkiego (około 10% odpowiadającego stężenia w surowicy), co w rzadko występujących przypadkach może prowadzić do wystąpienia biegunki i (lub) kolonizacji grzybami błony śluzowej niemowlęcia. Należy również uwzględnić możliwość uczulenia dziecka na leki beta-laktamowe.

Karmienie piersią należy przerwać, jeśli u noworodka wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amoxicillin MIP Pharma nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często Często


Niezbyt często Rzadko


Bardzo rzadko Nie znana


(> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

(> 1/1 000 do < 1/100)

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

(< 1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działania niepożądane występujące podczas leczenia amoksycyliną najczęściej dotyczą żołądka i jelit np. nudności, wymioty i biegunka lub zaburzeń skóry i tkanki podskórnej, takich jak wysypka, świąd i pokrzywka. Natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podaniu leku wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i w takim przypadku leczenie powinno zostać przerwane.

b) Tabelaryczne zestawienie reakcji niepożądanych

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenia i kolonizacja opornymi

drobnoustrojami lub drożdżakami, jak kandydoza błony śluzowej

¡amy ustnej i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia,

niedokrwistość

hemolityczna

Leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia, pancytopenia, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, agranulocytoza, plamica małopłytkowa, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego. Wszystkie wymienione zmiany przemijają po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk krtani, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń lub nerek oraz wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Działania na ośrodkowy układ nerwowy, w tym hiperkineza, zawroty głowy i drgawki.

Drgawki mogą występować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowe, nudności, utrata łaknienia, wymioty, wzdęcie, luźne stolce, biegunka, wysypka na śluzówkach (zwłaszcza w okolicy jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Działania te są przeważnie lekkie i często ustępują albo w trakcie leczenia, albo wkrótce po jego zakończeniu. Występowanie tych działań niepożądanych

Powierzchowne przebarwienie zębów (zwłaszcza podczas stosowania leku w postaci zawiesiny doustnej)

Czarne zabarwienie języka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.4).

można na ogół ograniczyć poprzez przyjmowanie amoksycyliny w trakcie posiłków.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Umiarkowane i przemijające nasilenie aktywności enzymów wątrobowych

Zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka; typowa wysypka odropodobna występuje w ciągu 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia.

Natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podaniu leku wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i w takim przypadku leczenie powinno zostać przerwane.

Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), rumień wielopostaciowy wysiękowy, ostra uogólniona krostkowica, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella), pęcherzowe i złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka polekowa

4.9 Przedawkowanie Objawy przedawkowania

Amoksycylina zwykle nie wywołuje ostrych objawów toksyczności, nawet jeśli została przypadkowo zażyta w dużej dawce. Przedawkowanie może powodować objawy takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może skutkować wystąpieniem objawów toksycznego uszkodzenia nerek; może wystąpić krystaluria.

Leczenie przedawkowania

Nie istnieje specyficzna odtrutka na wypadek przedawkowania amoksycyliny. Leczenie polega przede wszystkim na podaniu węgla aktywowanego (płukanie żołądka zazwyczaj nie jest konieczne) lub leczeniu objawowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na równowagę wodno-elektrolitową pacjentów. Amoksycylinę można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: J01CA04

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny o rozszerzonym zakresie działania.

Mechanizm działania

Amoksycylina jest penicyliną aminobenzylową, która wykazuje działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Zależność PK/PD

W przypadku amoksycyliny, czas utrzymywania się leku powyżej wartości MIC (T>MIC) jest kluczowym parametrem farmakodynamicznym w prognozowaniu pomyślnego wyniku leczenia w ujęciu klinicznym i bakteriologicznym.

Mechanizm oporności

Bakterie mogą być oporne na amoksycylinę na skutek: wytwarzania beta-laktamaz hydrolizujących aminopenicyliny, zmiany białek wiążących penicyliny, nieprzepuszczalności dla antybiotyku lub istnienia mechanizmów powodujących wypływ antybiotyku z komórki. Jeden lub więcej z tych mechanizmów może występować w tym samym organizmie, co prowadzi do zmiennej i nieprzewidywalnej oporności krzyżowej na inne beta-laktamy oraz leki przeciwbakteryjne z innych grup.

Stężenia graniczne (EUCAST)

Drobnoustrój

Stężenia graniczne (mg/ml)

Wrażliwy

Oporny

Enterococcus

< 4

> 8

Streptococcus A, B, C, G1

< 0,25

> 0,25

Streptococcus

pneumoniae2

< 0,5

> 2

Enterobacteriaceae3

-

> 8

Haemophilus influenzae4

< 1

> 1

Moraxella catharrhalis4

< 1

> 1

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

< 4

> 8

Gram-ujemne bakterie beztlenowe

< 0,5

> 2

Stężenia graniczne niezależne od gatunku

< 2

> 8

1 Wartości podane w tabeli oparte są na stężeniach granicznych benzylopenicyliny.

2 Wartości podane w tabeli oparte są na stężeniach granicznych ampicyliny.

3 Stężenie graniczne dla szczepów opornych na poziomie R>8 mg/L

zapewnia, że wszystkie wyizolowane szczepy posiadające mechanizmy

oporności opisywane są jako oporne.

4Szczepy wytwarzające beta-laktamazy powinny być opisywane jako oporne na amoksycylinę.

Wrażliwość:

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są informacje pozyskiwane lokalnie, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli lokalna częstość występowania oporności jest tak duża, że przydatność leku jest wątpliwa, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Corynebactierum diphteriae Enterococcus faecalis $

Listeria monocytogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus bovis Streptococcus pyogenesTlenowe bakterie Gram-ujemne Helicobacter pylori Bakterie beztlenowe Peptostreptococci_


Inne

Borrelia_

Gatunki problematyczne ze względu na oporność nabytą_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Corynebacterium spp $

Enterococcus faecium $

Streptococcus pneumoniae 1 2 +

Streptococcus viridans Tlenowe bakterie Gram-ujemne Escherichia coli +

Haemophilus influenzae 2

Haemophilus para-influenzae 2

Moraxella catarrhalis +

Proteus mirabilis Bakterie beztlenowe Prevotella

Fusobacterium spp._

Drobnoustroje o oporności wrodzonej zdrowe, amoksycylina słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Amoksycylina przenika przez łożysko i w niewielkiej części jest wydzielana do mleka kobiecego.

Metabolizm i eliminacja

Amoksycylina jest wydalana z organizmu głównie poprzez nerki. Około 60 do 80% podanej doustnie dawki amoksycyliny jest wydalane z moczem w niezmienionej czynnej postaci, w ciągu 6 godzin po podaniu leku, zaś niewielka ilość jest wydzielana w żółci. Około 7 do 25% podanej dawki leku jest metabolizowane do nieczynnego kwasu penicyloilowego. Całkowity klirens wynosi około 250 do 370 ml/min. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania leku w surowicy wynosi w przybliżeniu 1 do 1,5 godziny. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek okres półtrwania zawiera się w przedziale od 5 do 20 godzin. Amoksycylina ulega hemodializie.

Niemowlęta

U wcześniaków o wieku ciążowym od 26 do 33 tygodni, klirens całkowity po dożylnym podaniu amoksycyliny w trzeciej dobie życia mieścił się w przedziale 0,75 do 2 ml/min, bardzo zbliżonym do klirensu inuliny w tej populacji. Stopień wchłaniania i biodostępność amoksycyliny po doustnym podaniu u małych dzieci może się różnić od tego u dorosłych. W związku z tym, na skutek zmniejszonego klirensu, należy się spodziewać podwyższonej ekspozycji na lek w tej grupie pacjentów, przy czym zwiększenie ekspozycji może być częściowo zniwelowane zmniejszoną biodostępnością przy podawaniu doustnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksycznosci oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksylopropyloceluloza niskopodstawiona Sacharyna

Aromat morelowy (aromaty, maltodekstryna kukurydziana, triacetyna, trietylu cytrynian)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Wanilina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii PVC/Aluminium

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg: opakowania zawierające 8 i 24 tabletki

Amoxicillin MIP Pharma 750 mg: opakowania zawierające 8 i 16 tabletek Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg: opakowania zawierające 8 i 16 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MIP Pharma GmbH Kirkeler Straße 41 66440 Blieskastel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg:    20090

Amoxicillin MIP Pharma 750 mg:    20091

Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg:    20092

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.05.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.10.2013

12

1

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Staphylococcus aureus Tlenowe bakterie Gram-ujemne Acinetobacter spp Citrobacter spp Enterobacter spp Klebsiella spp Legionella

Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp Pseudomonas spp Serratia spp Bakterie beztlenowe Bacteroides fragilis Inne

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia_

2

Wykazano skuteczność kliniczną dla wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

+ Rozpowszechnienie oporności wynosi > 50%

$ Gatunki o wrażliwości pośredniej

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność amoksycyliny zależy od dawki i mieści się w zakresie pomiędzy 75 i 90%. W zakresie dawek pomiędzy 250 mg i 750 mg biodostępność (parametry: AUC i Cmax) jest wprost proporcjonalna do wielkości dawki. W przypadku wyższych dawek stopień wchłaniania ulega zmniejszeniu. Jednoczesne spożycie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie amoksycyliny. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 500 mg amoksycyliny jej stężenie w osoczu wynosi 6 do 11 mg/l. Po podaniu pojedynczej dawki 3 g amoksycyliny stężenie w osoczu osiąga wartość 27 mg/l. Amoksycylina osiąga maksymalne stężenia w osoczu po upływie 1 do 2 godzin po podaniu.

Dystrybucja

Wiązanie amoksycyliny z białkami wynosi około 17%. Stężenia terapeutyczne uzyskiwane są szybko w surowicy, tkance płucnej, wydzielinie oskrzeli, wydzielinie ucha środkowego, żółci i moczu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 0,3 do 0,4 l/kg. Jeśli opony mózgowe są

Amoxicillin MIP Pharma