Imeds.pl

Amoxicillin Mip Pharma 750 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Amoxicillin MIP Pharma, 500 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 750 mg, tabletki Amoxicillin MIP Pharma, 1000 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny.

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 750 mg amoksycyliny.

1 tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 1000 mg amoksycyliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka

500 mg: tabletki podłużne ok. 19,0 x 7,6 mm 750 mg: tabletki podłużne ok. 22,4 x 11,6 mm 1000 mg: tabletki podłużne ok. 24,0 x 12,0 mm

Białe lub prawie białe tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Amoksycylina jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (patrz punkt 5.1):

-    ostre zapalenie ucha środkowego

-    ostre zapalenie zatok (właściwie rozpoznane)

-    zapalenie migdałków podniebiennych udokumentowane jako wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

-    pozaszpitalne zapalenie płuc

-    zapalenie pęcherza moczowego

-    wczesna postać boreliozy, związana z rumieniem wędrującym (stadium 1)

-    eradykacja Helicobacter pylori: w odpowiednim skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u dorosłych z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem H. pylori.

Amoksycylina jest wskazana w zapobieganiu następującym zakażeniom bakteryjnym:

-    zapalenie wsierdzia związane z zabiegami, takimi jak ekstrakcja zęba - u pacjentów z ryzykiem wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat dostępne są inne postacie amoksycyliny, lepiej dostosowane dla pacjentów z tej grupy.

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości i umiejscowienia zakażenia oraz od przypuszczalnego lub potwierdzonego patogenu. Analiza

zależności PK/PD wskazuje, że podawanie leku trzy razy w ciągu doby wiąże się z jego zwiększoną skutecznością, dlatego też podawanie leku dwa razy w ciągu doby jest zalecane wyłącznie w przypadku wielkości dawki z górnego zakresu.

Leczenie zakażeń

Dorośli i młodzież (>40 kg masy ciała)

Typowe dawkowanie zawiera się w zakresie od 750 mg do 3 g amoksycyliny na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania - dorośli i młodzież (>40 kg masy ciała):

Zapalenie migdałków podniebiennych: 1 g dwa razy na dobę.

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych: 1 g dwa razy na dobę.

Pozaszpitalne zapalenie płuc: 1 g trzy razy na dobę (np. co 8 godzin).

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 14 do 21 dni.

Eradykacja Helicobacter pylori: amoksycylina 1 g dwa razy na dobę, w połączeniu z klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę) oraz omeprazolem (20 mg dwa razy na dobę) lub lanzoprazolem (30 mg dwa razy na dobę), przez 7 do 14 dni. W przypadku populacji o ponad 20-procentowej oporności na klarytromycynę należy rozważyć alternatywny tryb leczenia. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 do 3 g amoksycyliny doustnie w ciągu godziny poprzedzającej zabieg chirurgiczny. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji oraz opisu postępowania w przypadku pacjentów obciążonych ryzykiem, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Dzieci o masie ciała do 40 kg (mniej więcej do 12 roku życia)

Dawka dobowa u dzieci wynosi 40 do 90 mg/kg mc./dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych* (nie więcej niż 3 g/dobę), zależnie od wskazań, ciężkości choroby i wrażliwości patogenu (patrz szczególne zalecenia dotyczące dawkowania poniżej oraz punkty 4.4, 5.1 i 5.2).

* Analiza zależności PK/PD wkazuje, że podawanie leku trzy razy w ciągu doby wiąże się z jego zwiększoną skutecznością, dlatego też podawanie leku dwa razy w ciągu doby jest zalecane wyłącznie w przypadku wielkości dawki z górnego zakresu.

Dzieciom o masie ciała powyżej 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania - dzieci o masie ciała do 40 kg (mniej więcej do 12 roku życia):

Zapalenie migdałków podniebiennych: 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Ostre zapalenie ucha środkowego: na obszarach wysokiej zachorowalności na choroby powodowane przez szczepy pneumokoków o ograniczonej wrażliwości na penicyliny, sposób dawkowania powinien być określany na podstawie krajowych lub lokalnych zaleceń.

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 50 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych przez 14 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. w jednej dawce w ciągu godziny poprzedzającej zabieg chirurgiczny. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji oraz opisu postępowania w przypadku pacjentów obciążonych ryzykiem, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u dorosłych, o ile nie występują zaburzenia czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć. Jeśli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek (patrz punkt 4.4 oraz 5.2). U pacjentów z niewydolnością nerek nie stosować krótkotrwałego leczenia pojedynczą dawką 3 g.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (niezależnie od wieku):

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Zwyczajna dawka

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

10-30

Zwyczajna dawka

12 h (co odpowiada 2/3 dawki)

<10

Zwyczajna dawka

24 h (co odpowiada 1/3 dawki)

W przypadku hemodializy: dawkę 500 mg leku należy podać na koniec procedury.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Zmniejszenie dawki nie jest konieczne, o ile czynność nerek nie jest zaburzona.

Czas leczenia

Z reguły leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni po ustąpieniu objawów. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce beta-hemolizujące leczenie powinno trwać 10 dni w celu uzyskania eradykacji bakterii z organizmu.

Sposób podawania

Produkt leczniczy podaje się doustnie.

Tabletki można przyjmować w postaci zawiesiny przygotowanej z wodą pitną lub bezpośrednio popijając odpowiednią ilością wody. Tabletki można przełamać w celu dostosowania do pożądanej dawki lub ułatwienia przełykania.

Spożycie pokarmu nie zmniejsza wchłaniania amoksycyliny.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić staranny wywiad dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 oraz 4.8). Należy uwzględnić możliwość wystąpienia (10 do 15% przypadków) krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny.

U pacjentów leczonych penicyliną odnotowano ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne). Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość na penicylinę oraz u pacjentów atopowych. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, leczenie amoksycyliną musi zostać przerwane i należy wdrożyć stosowną terapię alternatywną.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą występować drgawki (patrz punkt 4.8).

Należy unikać stosowania amoksycyliny w przypadku podejrzenia mononukleozy zakaźnej, ponieważ u pacjentów z tą chorobą po zastosowaniu amoksycyliny występowała wysypka odropodobna.

Jednoczesne stosowanie allopurynolu w trakcie leczenia amoksycyliną zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Przedłużone stosowanie amoksycyliny może sporadycznie powodować nadmierny zwiększenie liczby opornych drobnoustrojów.

Leczenie zakażeń dróg moczowych może być problematyczne ze względu na duże wskaźniki oporności Escherichia coli na amoksycylinę odnotowane w niektórych krajach europejskich (patrz punkt 5.1).

Jeśli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z towarzyszącą mu gorączką i krostkami, może to być oznaką ostrej uogólnionej osutki krostkowej (patrz punkt 4.8). Taka reakcja wymaga przerwania leczenia produktem leczniczym Amoxicillin i stanowi przeciwwskazanie do ewentualnego późniejszego stosowania amoksycyliny.

W przypadku prawie wszystkich antybiotyków odnotowano przypadki wystąpienia poantybiotykowego zapalenia okrężnicy, które może mieć nasilenie od łagodnego po zagrażające życiu (patrz punkt 4.8). Z tego względu istotne jest uwzględnienie takiej diagnozy w przypadku pacjentów zgłaszających wystąpienie biegunki w trakcie lub po podawaniu jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli zostanie stwierdzone poantybiotykowe zapalenie okrężnicy, należy natychmiast przerwać terapię amoksycyliną, skonsultować się z lekarzem i rozpocząć odpowiednie leczenie. Podawanie leków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane w takiej sytuacji.

W trakcie przedłużonej terapii z zastosowaniem leku wskazane jest dokonywanie okresowej kontroli czynności układów narządów, w tym funkcjonowania nerek, wątroby oraz układu krwiotwórczego.

Wśród pacjentów otrzymujących amoksycylinę odnotowano rzadko przypadki wydłużenia czasu protrombinowego. Należy podjąć stosowne czynności kontrolne, jeśli jednocześnie przepisane są pacjentowi środki przeciwzakrzepowe. Może być konieczne dostosowanie dawki leków antykoagulacyjnych podawanych doustnie, w celu utrzymania właściwego obniżenia krzepliwości krwi (patrz punkt 4.5 oraz 4.8).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wielkość dawki powinna być dostosowana w zależności od stopnia zaburzenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zmniejszoną diurezą stwierdzono bardzo rzadko przypadki obecności kryształów w moczu, głównie przy podawaniu leku drogą pozajelitową. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny wskazane jest podawanie odpowiedniej ilości płynów i utrzymywanie właściwej diurezy w celu ograniczenia możliwości wytrącania się kryształów amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikami moczowymi należy dokonywać regularnej kontroli ich drożności (patrz punkt 4.9).

Podczas leczenia amoksycyliną zaleca się stosowanie enzymatycznych metod z wykorzystaniem oksydazy glukozowej do określania obecności glukozy w moczu, ponieważ przy stosowaniu metod nieenzymatycznych mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testów.

U wcześniaków i noworodków należy zachować ostrożność: kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Allopurynol

Jednoczesne stosowanie allopurynolu nie jest zalecane, gdyż może przyczyniać się do występowania skórnych reakcji alergicznych.

Digoksyna

W przypadku jednoczesnego podawania z amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny. Może być konieczne dostosowanie dawki digoksyny.

Leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne podawanie amoksycyliny i antykoagulantów z grupy kumaryny może wydłużyć czas krwawienia. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego.

Probenecyd

Jednoczesne podawanie probenecydu z amoksycyliną prowadzi do zwiększenia stężenia amoksycyliny w surowicy na skutek hamowania jej eliminacji nerkowej.

Metotreksat

Opisano interakcję pomiędzy amoksycyliną i metotreksatem, powodującą toksyczność metotreksatu. U pacjentów otrzymujących jednocześnie amoksycylinę i metotreksat należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu w surowicy. Amoksycylina zmniejsza klirens nerkowy metotreksatu, prawdopodobnie poprzez kompetycyjne hamowanie kanalikowego wydzielania metotreksatu.

Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne

Stosowanie amoksycyliny może powodować przejściowe zmniejszenie stężenia estrogenów i progesteronu w osoczu, powodując zmniejszenie skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu zaleca się dodatkowo stosowanie innych, niehormonalnych metod antykoncepcji.

Wpływ na laboratoryjne badania diagnostyczne

-    Do badania obecności glukozy w moczu podczas leczenia amoksycyliną zaleca się stosowanie enzymatycznych metod z wykorzystaniem oksydazy glukozowej. Ze względu na duże stężenia amoksycyliny w moczu, przy stosowaniu metod chemicznych często występują fałszywie dodatnie wyniki.

-    Duże dawki amoksycyliny mogą zaniżać wartości stężenia glukozy w surowicy.

-    Amoksycylina może zaburzać oznaczanie białka metodami kolorymetrycznymi.

-    Amoksycylina może zmniejszać zawartość estriolu w moczu u kobiet w ciąży.

Inne rodzaje interakcji

-    Wymuszona diureza przyspiesza wydalanie amoksycyliny z organizmu, co skutkuje zmniejszeniem stężenia leku we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Amoksycylina przenika przez łożysko, a jej stężenie w osoczu u płodu stanowi około 25 do 30% stężenia w osoczu matki.

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują, że amoksycylina wywołuje wady rozwojowe lub działa szkodliwie na płód lub noworodka. Dotychczas nie są dostępne inne istotne dane epidemiologiczne. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując amoksycylinę kobietom w ciąży.

Amoksycylina przenika do mleka ludzkiego (około 10% odpowiadającego stężenia w surowicy), co w rzadko występujących przypadkach może prowadzić do wystąpienia biegunki i (lub) kolonizacji grzybami błony śluzowej niemowlęcia. Należy również uwzględnić możliwość uczulenia dziecka na leki beta-laktamowe.

Karmienie piersią należy przerwać, jeśli u noworodka wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amoxicillin MIP Pharma nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często Często


Niezbyt często Rzadko


Bardzo rzadko Nie znana


(> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

(> 1/1 000 do < 1/100)

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

(< 1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działania niepożądane występujące podczas leczenia amoksycyliną najczęściej dotyczą żołądka i jelit np. nudności, wymioty i biegunka lub zaburzeń skóry i tkanki podskórnej, takich jak wysypka, świąd i pokrzywka. Natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podaniu leku wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i w takim przypadku leczenie powinno zostać przerwane.

b) Tabelaryczne zestawienie reakcji niepożądanych

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenia i kolonizacja opornymi

drobnoustrojami lub drożdżakami, jak kandydoza błony śluzowej

jamy ustnej i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia,

niedokrwistość

hemolityczna

Leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia, pancytopenia, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, agranulocytoza, plamica małopłytkowa, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego. Wszystkie wymienione zmiany przemijają po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk krtani, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń lub nerek oraz wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Działania na ośrodkowy układ nerwowy, w tym hiperkineza, zawroty głowy i drgawki.

Drgawki mogą występować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowe, nudności, utrata łaknienia, wymioty, wzdęcie, luźne stolce, biegunka, wysypka na śluzówkach (zwłaszcza w okolicy jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Działania te są przeważnie lekkie i często ustępują albo w trakcie leczenia, albo wkrótce po jego zakończeniu. Występowanie tych działań niepożądanych

Powierzchowne przebarwienie zębów (zwłaszcza podczas stosowania leku w postaci zawiesiny doustnej)

Czarne zabarwienie języka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.4).

można na ogół ograniczyć poprzez przyjmowanie amoksycyliny w trakcie posiłków.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Umiarkowane i przemijające nasilenie aktywności enzymów wątrobowych

Zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka; typowa wysypka odropodobna występuje w ciągu 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia.

Natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podaniu leku wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i w takim przypadku leczenie powinno zostać przerwane.

Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), rumień wielopostaciowy wysiękowy, ostra uogólniona krostkowica, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella), pęcherzowe i złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka polekowa

4.9 Przedawkowanie Objawy przedawkowania

Amoksycylina zwykle nie wywołuje ostrych objawów toksyczności, nawet jeśli została przypadkowo zażyta w dużej dawce. Przedawkowanie może powodować objawy takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może skutkować wystąpieniem objawów toksycznego uszkodzenia nerek; może wystąpić krystaluria.

Leczenie przedawkowania

Nie istnieje specyficzna odtrutka na wypadek przedawkowania amoksycyliny. Leczenie polega przede wszystkim na podaniu węgla aktywowanego (płukanie żołądka zazwyczaj nie jest konieczne) lub leczeniu objawowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na równowagę wodno-elektrolitową pacjentów. Amoksycylinę można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: J01CA04

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny o rozszerzonym zakresie działania.

Mechanizm działania

Amoksycylina jest penicyliną aminobenzylową, która wykazuje działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Zależność PK/PD

W przypadku amoksycyliny, czas utrzymywania się leku powyżej wartości MIC (T>MIC) jest kluczowym parametrem farmakodynamicznym w prognozowaniu pomyślnego wyniku leczenia w ujęciu klinicznym i bakteriologicznym.

Mechanizm oporności

Bakterie mogą być oporne na amoksycylinę na skutek: wytwarzania beta-laktamaz hydrolizujących aminopenicyliny, zmiany białek wiążących penicyliny, nieprzepuszczalności dla antybiotyku lub istnienia mechanizmów powodujących wypływ antybiotyku z komórki. Jeden lub więcej z tych mechanizmów może występować w tym samym organizmie, co prowadzi do zmiennej i nieprzewidywalnej oporności krzyżowej na inne beta-laktamy oraz leki przeciwbakteryjne z innych grup.

Stężenia graniczne (EUCAST)

Drobnoustrój

Stężenia graniczne (mg/ml)

Wrażliwy

Oporny

Enterococcus

< 4

> 8

Streptococcus A, B, C, G1

< 0,25

> 0,25

Streptococcus

pneumoniae2

< 0,5

> 2

Enterobacteriaceae3

-

> 8

Haemophilus influenzae4

< 1

> 1

Moraxella catharrhalis4

< 1

> 1

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

< 4

> 8

Gram-ujemne bakterie beztlenowe

< 0,5

> 2

Stężenia graniczne niezależne od gatunku

< 2

> 8

1 Wartości podane w tabeli oparte są na stężeniach granicznych benzylopenicyliny.

2 Wartości podane w tabeli oparte są na stężeniach granicznych ampicyliny.

3 Stężenie graniczne dla szczepów opornych na poziomie R>8 mg/L

zapewnia, że wszystkie wyizolowane szczepy posiadające mechanizmy

oporności opisywane są jako oporne.

4Szczepy wytwarzające beta-laktamazy powinny być opisywane jako oporne na amoksycylinę.

Wrażliwość:

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są informacje pozyskiwane lokalnie, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli lokalna częstość występowania oporności jest tak duża, że przydatność leku jest wątpliwa, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Corynebactierum diphteriae Enterococcus faecalis $

Listeria monocytogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus bovis Streptococcus pyogenesTlenowe bakterie Gram-ujemne Helicobacter pylori Bakterie beztlenowe Peptostreptococci_


Inne

Borrelia_

Gatunki problematyczne ze względu na oporność nabytą_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Corynebacterium spp $

Enterococcus faecium $

Streptococcus pneumoniae 1 2 +

Streptococcus viridans Tlenowe bakterie Gram-ujemne Escherichia coli +

Haemophilus influenzae 2

Haemophilus para-influenzae 2

Moraxella catarrhalis +

Proteus mirabilis Bakterie beztlenowe Prevotella

Fusobacterium spp._

Drobnoustroje o oporności wrodzonej zdrowe, amoksycylina słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Amoksycylina przenika przez łożysko i w niewielkiej części jest wydzielana do mleka kobiecego.

Metabolizm i eliminacja

Amoksycylina jest wydalana z organizmu głównie poprzez nerki. Około 60 do 80% podanej doustnie dawki amoksycyliny jest wydalane z moczem w niezmienionej czynnej postaci, w ciągu 6 godzin po podaniu leku, zaś niewielka ilość jest wydzielana w żółci. Około 7 do 25% podanej dawki leku jest metabolizowane do nieczynnego kwasu penicyloilowego. Całkowity klirens wynosi około 250 do 370 ml/min. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania leku w surowicy wynosi w przybliżeniu 1 do 1,5 godziny. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek okres półtrwania zawiera się w przedziale od 5 do 20 godzin. Amoksycylina ulega hemodializie.

Niemowlęta

U wcześniaków o wieku ciążowym od 26 do 33 tygodni, klirens całkowity po dożylnym podaniu amoksycyliny w trzeciej dobie życia mieścił się w przedziale 0,75 do 2 ml/min, bardzo zbliżonym do klirensu inuliny w tej populacji. Stopień wchłaniania i biodostępność amoksycyliny po doustnym podaniu u małych dzieci może się różnić od tego u dorosłych. W związku z tym, na skutek zmniejszonego klirensu, należy się spodziewać podwyższonej ekspozycji na lek w tej grupie pacjentów, przy czym zwiększenie ekspozycji może być częściowo zniwelowane zmniejszoną biodostępnością przy podawaniu doustnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksycznosci oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksylopropyloceluloza niskopodstawiona Sacharyna

Aromat morelowy (aromaty, maltodekstryna kukurydziana, triacetyna, trietylu cytrynian)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Wanilina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii PVC/Aluminium

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg: opakowania zawierające 8 i 24 tabletki

Amoxicillin MIP Pharma 750 mg: opakowania zawierające 8 i 16 tabletek Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg: opakowania zawierające 8 i 16 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MIP Pharma GmbH Kirkeler Stra&e 41 66440 Blieskastel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg: 20090 Amoxicillin MIP Pharma 750 mg: 20091 Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg: 20092

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.05.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.10.2013

12

1

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Staphylococcus aureus Tlenowe bakterie Gram-ujemne Acinetobacter spp Citrobacter spp Enterobacter spp Klebsiella spp Legionella

Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp Pseudomonas spp Serratia spp Bakterie beztlenowe Bacteroides fragilis Inne

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia_

2

Wykazano skuteczność kliniczną dla wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

+ Rozpowszechnienie oporności wynosi > 50%

$ Gatunki o wrażliwości pośredniej

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność amoksycyliny zależy od dawki i mieści się w zakresie pomiędzy 75 i 90%. W zakresie dawek pomiędzy 250 mg i 750 mg biodostępność (parametry: AUC i Cmax) jest wprost proporcjonalna do wielkości dawki. W przypadku wyższych dawek stopień wchłaniania ulega zmniejszeniu. Jednoczesne spożycie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie amoksycyliny. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 500 mg amoksycyliny jej stężenie w osoczu wynosi 6 do 11 mg/l. Po podaniu pojedynczej dawki 3 g amoksycyliny stężenie w osoczu osiąga wartość 27 mg/l. Amoksycylina osiąga maksymalne stężenia w osoczu po upływie 1 do 2 godzin po podaniu.

Dystrybucja

Wiązanie amoksycyliny z białkami wynosi około 17%. Stężenia terapeutyczne uzyskiwane są szybko w surowicy, tkance płucnej, wydzielinie oskrzeli, wydzielinie ucha środkowego, żółci i moczu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 0,3 do 0,4 l/kg. Jeśli opony mózgowe są