Imeds.pl

Ampicillin Tzf 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AMPICILLIN TZF, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań AMPICILLIN TZF, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań AMPICILLIN TZF, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ampicillinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ampicillin TZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ampicillin TZF

3.    Jak stosować lek Ampicillin TZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ampicillin TZF

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMPICILLIN TZF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ampicillin TZF zawiera jako substancję czynną ampicylinę, która jest półsyntetyczną penicyliną. Ampicylina działa bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Lek Ampicillin TZF jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na ampicylinę:

-    ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego;

-    zakażenia dróg oddechowych;

-    zakażenia przewodu pokarmowego;

-    zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

-    zapalenie wsierdzia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMPICILLIN TZF Kiedy nie stosować leku Ampicillin TZF

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ampicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny);

-    jeśli pacjent ma mononukleozę zakaźną lub białaczkę limfatyczną - jest wtedy zwiększone ryzyko wysypki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza:

• jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa na jakikolwiek antybiotyk;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła inna reakcja uczuleniowa. Reakcje nadwrażliwości na ampicylinę mogą występować częściej u osób ze skłonnościami do reakcji uczuleniowych na wiele różnych substancji. Reakcje te mogą mieć różne objawy i nasilenie - od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego (ciężka reakcja uczuleniowa) włącznie;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek. Lekarz dostosuje dawkę leku odpowiednio do stopnia niewydolności;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego, szczególnie zapalenie okrężnicy;

•    jeśli pacjent choruje na miastenię (chorobę charakteryzującą się szybkim męczeniem i osłabieniem mięśni).

Jeśli u pacjenta w trakcie lub po zakończeniu leczenia ampicyliną wystąpi biegunka, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Może być to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit - powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku. Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać stosowanie leku, a w cięższych przypadkach zastosować odpowiednie leczenie. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków działających zapierająco.

W trakcie długotrwałego stosowania ampicyliny, szczególnie u pacjentów przewlekle chorych i pacjentów z zaburzeniami nerek, może wystąpić nadmierny rozwój niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów. Jeśli podczas leczenia ampicyliną wystąpią nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, antybiotyk należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i lek Ampicillin TZF

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

-    probenecyd, podawany jednocześnie z lekiem Ampicillin TZF zwiększa jego stężenie w krwi oraz wydłuża czas działania;

-    inne antybiotyki działające bakteriostatycznie;

-    allopurynol, podawany jednocześnie z lekiem Ampicillin TZF zwiększa możliwość wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych;

-    doustne środki antykoncepcyjne, gdyż ampicylina osłabia ich działanie.

U pacjentów leczonych ampicyliną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie, dlatego jeśli konieczne jest wykonanie takiego oznaczenia, zaleca się używanie testów enzymatycznych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

Należy unikać stosowania leku Ampicillin TZF w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za bezwzględnie konieczne.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Ampicillin TZF można stosować w okresie karmienia piersią. Oprócz ryzyka uczulenia u niemowląt, związanego z niewielkimi ilościami leku przenikającymi do mleka kobiecego, nie stwierdzono innych działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

Lek Ampicillin TZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pojawią się działania niepożądane zmniejszające koncentrację (np. senność, patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane), nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ampicillin TZF

Lek Ampicillin TZF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, zawiera sód. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ampicillin TZF, 500 mg, zawiera 35 mg sodu;

Ampicillin TZF, 1 g, zawiera 72 mg sodu;

Ampicillin TZF, 2 g zawiera 142 mg sodu.

3. JAK STOSOWAĆ AMPICILLIN TZF

Lek Ampicillin TZF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Ampicillin TZF podaje lekarz lub pielęgniarka. Wielkość dawki zależy od ciężkości zakażenia, rodzaju drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku i masy ciała pacjenta.

Dorośli i dzieci o masie ciała od 20 kg

-    Zakażenia układu moczowego: 500 mg co 6 godzin.

-    Rzeżączkowe zapalenie układu moczowego: 2 dawki po 500 mg podane w odstępie 12 godzin.

-    Bakteryjne zakażenia dróg oddechowych: zwykle 250 mg do 500 mg co 6 godzin.

-    Zakażenia przewodu pokarmowego: 500 mg domięśniowo lub dożylnie co 6 godzin.

-    Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, zapalenie wsierdzia: 1 g 8 razy na dobę do 2 g 6 razy na dobę domięśniowo lub dożylnie (co 3 lub 4 godziny).

Maksymalna dawka dla dorosłych wynosi 14 g na dobę.

Dzieci o masie ciała do 20 kg

-    Większość zakażeń bakteryjnych: zwykle 12,5 mg/kg mc. dożylnie lub domięśniowo co 6 godzin.

-    Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

Noworodki do 2 kg masy ciała - dożylnie lub domięśniowo 25 mg do 50 mg/kg mc. co 12 godzin w pierwszym tygodniu życia, a następnie 50 mg/kg mc. co 8 godzin.

Noworodki o masie ciała 2 kg i powyżej - dożylnie lub domięśniowo, 50 mg/kg mc. co 8 godzin w pierwszym tygodniu życia, a następnie 50 mg/kg mc. co 6 godzin.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) lekarz rozważy zmniejszenie dawki lub zwiększenie przerwy między kolejnymi podaniami leku.

Pacjentom leczonym dializą lekarz zaleci podanie dawki uzupełniającej po zakończeniu dializy.

Czas stosowania

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Lekarz ustali właściwy czas stosowania leku, którego należy przestrzegać.

Sposób przygotowania roztworów podano na końcu ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone dla pracowników służby zdrowia”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ampicillin TZF

Ponieważ lek Ampicillin TZF będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało prawdopodobne podanie niewłaściwej dawki. Jeśli jednak pacjent sądzi, że podano mu zbyt dużą dawkę leku, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Ampicillin TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Ampicillin TZF

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może nawrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w trakcie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem.

> W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ampicillin TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

> W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania;

■    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi;

■    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść;

■    ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych;

■    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem ciężkiego zapalenia jelita;

■    zażółcenie skóry lub białkówek oczu bądź wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    zmiany liczby krwinek białych i czerwonych (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna);

■    wysypki skórne, pokrzywka, świąd.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

■    śródmiąższowe zapalenie nerek.

Ponadto niekiedy mogą pojawić się takie działania niepożądane jak:

■    uczucie zmęczenia, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) przyjmujących duże dawki leku;

■    biegunka, nudności, wymioty (objawy te najczęściej pojawiają się u pacjentów otrzymujących ampicylinę);

■    zaczerwienienie skóry, ból w miejscu podania.

> Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMPICILLIN TZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ampicillin TZF

Substancją czynną leku jest ampicylina (w postaci ampicyliny sodowej)

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Ampicillin TZF i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały proszek, po rozpuszczeniu powstaje przezroczysty, opalizujący roztwór. Opakowanie: 1 fiolka w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Przygotowanie roztworu

Wstrzyknięcia domięśniowe

Zawartość fiolki rozpuścić w około 5 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcia dożylne

Zawartość fiolki rozpuścić w około 10 ml wody. Wstrzykiwać powoli, przez około 3 do 5 minut.

Infuzja dożylna

Przygotowany roztwór o stężeniu 500 mg w 50 ml wody do wstrzykiwań (10 mg/ml) należy podawać z szybkością 100 mg/min.

Uwaga! Roztwory ampicyliny do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych należy przygotowywać tuż przed podaniem.

Roztworów ampicyliny nie należy mieszać z innymi lekami ze względu na możliwość inaktywacji. Niezgodności farmaceutyczne

Ampicyliny nie należy podawać z preparatami krwi ani innymi płynami zawierającymi białka (np. hydrolizaty białek), ani z lipidowymi emulsjami do podawania dożylnego.

Roztworów ampicyliny nie należy mieszać z innymi lekami w jednej strzykawce ani w butelce infuzyjnej ze względu na możliwość inaktywacji.

re Rej ''14052012ost

6