Imeds.pl

Anastrozol Dr. Max 1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Anastrozol Dr. Max, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę , aby w razie p otrzeby mó c j ą p onownie p rzeczytać .

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie j akichkolwiek dalszych wątpliwości .

-    Lek ten p rzep i sano ści śle określonej osob ie . Nie należy go p rzekazywać innym . Lek może zaszkodzić innej osobi e , nawet j eśli obj awy j ej choroby są taki e same .

-    Jeśli wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie możliwe obj awy niepożądane

ewy e o e w ulo ce ależy ow edz eć o y leka zow lu fa aceuc e

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Anastrozol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max

3.    Jak stosować lek Anastrozol Dr. Max

4.    Możliwe dzi ałani a niep ożądane

5.    Jak p rzechowywać lek Anastrozol Dr. Max

6.    Zawartość op akowani a i i nne informacje

1.    Co to jest lek Anastrozol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Anastrozol, substancja czynna leku Anastrozol Dr. Max, należy do grupy leków nazwanych inhib itorami aromatazy.

Lek Anastrozol Dr. Max stosowany w lecze u ko e o e o auz e cho ych a aka e s u k ych stwierdzono w guzie obecność receptorów dla estrogenów.

Lek Anastrozol Dr. Max ha u e dz ała e a o a azy e zy u o cego udz ał w sy ez e że sk ch ho o w łc owych ak ch ak es oge y Nas u e o w wy ku ha owa a dz ała a su s a c e zy u azywa ego a o a az

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max Kiedy nie stosować leku Anastrozol Dr. Max

-    j eśl i p acj entka ma uczuleni e (nadwrażliwość) na anastrozol lub któ rykolwi ek z p ozostałych składników leku Anastrozol Dr. Max (wymienione w punkcie 6),

-    j eśli pacj entka j est w ciąży albo karmi piersią (patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”) .

Jeżel k aś z wy e o ych owyże sy uac do yczy ac e k e s osować leku Anastrozol Dr. Max. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty .

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Anastrozol Dr. Max należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    j eśli pacjentka nadal mi esiączkuj e i nie wystąp iła jeszcze menopauza,

-    j eśli pacjentka stosuje lek zawi eraj ący tamoksyfen lub leki zawi eraj ące estrogeny (patrz „Inne leki i Anastrozol Dr. Max”) ,

-    j eśli u pacjentki występuj ą jakiekolwiek choroby kości (osteoporoza),

-    j eśli u pacjentki wystę puj ą choroby nerek lub wątroby .

W razie wątp liwości czy któ rakolwi ek z p owyższych sytuacji dotyczy pacjentki należy p oradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max.

W razie p rzyj ę ci a do szpitala należy p oinformować personel medyczny o zażywaniu leku Anastrozol Dr. Max.

Inne leki i Anastrozol Dr. Max

Należy p owi edzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, równi eż tych, które wydawane są bez recepty .

Nie stosować leku Anastrozol Dr. Max, j eśli pacj entka stosuj e j uż jeden z niżej wymienionych leków:

-    niektóre leki stosowane do leczenia raka piersi (selektywne modulatory receptora estrogenowego), np.: leki zawi eraj ące tamoksyfen, p oni eważ Anastrozol Dr. Max może p rzestać dzi ałać p rawi dłowo ,

-    leki zawi eraj ące estrogeny, takie jak stosowane w hormonalnej terapii zastę pczej (HTZ).

Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjentki, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą .

Należy ow edz eć leka zow eśli:

-    pacjentka stosuje jakikolwiek lek z grupy analogów LHRH, taki jak: gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina, tryptorelina. o lek s osowa e w lecze u aka e s ek ych cho kobiecych (ginekologicznych) i e łod ośc .

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Anastrozol Dr. Max podczas c ży i w okresie karmienia e s .

P rzerwać stosowanie leku Anastrozol Dr . Max j eśli p acj entka zaj dzi e w ci ążę i skonsultować si ę z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy p oradzić się lekarza lub farmaceuty, j eśli p acj entka j est w c ży lu ka e s ode zewa c ż lu la u e.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby Anastrozol Dr. Max zaburzał zdolność prowadzenia poj azdów i ob sługiwania maszyn . Jednakże, u osób zażywaj ących lek Anastrozol Dr. Max obserwowano przypadki osłabienia i senności . W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Anastrozol Dr. Max zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześ e u pacjentki nietoleranc ek ych cuk w ac e ka ow a sko ak ować si ę z lekarzem przed p rzyj ę ci em leku.

3. Jak stosować lek Anastrozol Dr. Max

Lek Anastrozol Dr. Max należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować si ę z lekarzem lub farmaceutą .

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka raz na dob ę.

-    Należy starać się przyj mować tabletki o tej samej porze każdego dnia.

-    Tab letkę należy połknąć w całości p op ij aj ąc wodą .

-    Anastrozol Dr. Max można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu.

Anastrozol Dr. Max należy przyj mować tak długo , j ak zaleci lekarz. Stosowanie leku j est długotrwałe , może trwać nawet kilka lat.

Stosowanie u dzieci

Leku Anastrozol Dr. Max, tabletki powlekane nie należy stosować u dzieci i młodzieży .

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Anastrozol Dr. Max

W przypadku zażyci a większej ni ż zalecana dawki leku należy natychmiast zwró ci ć si ę do lekarza. Pominięcie zastosowania leku Anastrozol Dr. Max

W przypadku p ominię ci a dawki leku Anastrozol Dr. Max nastę pną należy zażyć następnego dnia o zwykłe o ze

Nie należy stosować dawki podwój nej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Anastrozol Dr. Max

Nie należy przerywać stosowania leku Anastrozol Dr. Max bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątp liwości związanych ze stosowaniem leku należy zwró ci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Anastrozol Dr. Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wys .

Bardzo czę sto: Czę sto:

N ez y cz s o: Bardzo rzadko:


co naj mni ej u 1 na 10 leczonych p acj entów co najmniej u 1 na 100 leczonych pacj entów co najmniej u 1 na 1 000 leczo ych ac e w e ż u 1 na 10 000 leczo ych ac e w

Bardzo czę ste działani a niep ożądane:

-    le głowy,

-    uderzenia go ca

-    ud ośc

-    wysy ka sk    a,

-    le sz    yw ość s aw w,

-    za ale e s aw w

-    osła e    e,

-    utrata masy kostnej (osteoporoza).

Czę ste dzi ałani a niep ożądane:

-    utrata apetytu,

-    zw ksze e s że a cholesterolu we krwi (wykaż to badania krwi),

-    senność,

-    zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból , uczucie zimna, osłabienie czę ści dłoni) ,

-    biegunka,

-    wymioty,

-    zwi ększeni e aktywności enzymów wątrob owych wykazane w badaniach krwi,

-    przerzedzenie włosów (utrata włosów),

-    reakcje alergiczne (n adwrażliwość) wystę puj ące na twarzy, wargach, j ę zyku ,

-    bóle kości,

-    suchość pochwy,

- krwawieni a z p ochwy ( ob serwowane głównie w pi erwszych tygodniach leczeni a; j eśli krwawi eni e si ę p rzedłuża, należy skontaktować si ę z lekarzem).

Niezbyt czę ste działania ni ep ożądane:

-    z a y wy k w ada k w zw ksze e ak yw ośc gamma-GT i s że a bilirubiny),

-    zapalenie w o y

-    rumie wielopostaciowy,

- palec p rzeskakuj ący (stan , w któ rym p alec u ręki lub kciuk ni e zgina si ę samoczynnie).

Rzadkie działani a niep ożądane:

- s a y za al e sk y w tym czerwone plamy lub che ze,

- wysy k sk e s owodowa e adw ażl wośc (z powodu uczulenia lub reakcji rzekomoanafilaktycznej),

- zap aleni e małych naczyń krwionośnych p owoduj ące fioletowe zab arwi enie skó ry . Bardzo rzadko mogą się poj awić bóle stawów, brzucha, nerek, znane jako plamica Henocha-S chonleina .

Bardzo rzadkie działani a ni ep ożądane:

-    szczeg l e c żk e eakc e sk e z owrzodzeniem lub che za a sk ze z a e ako zes ł Stevensa-Johnsona),

-    reakcje alergiczne (n adwrażliwości) związane ze obrzękiem gardła, które mogą powodować trudności w połyka u oddycha u z a e ako o z k aczy o uchowy

W razie wys    e a wymienionych dz ała    e oż da ych ależy tak szybko, jak jest to ożl we

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do naj bliższego szpitala.

Działanie na kości

Lek Anastrozol Dr. Max zmniejsza s że e es oge w we k w oże powodować zmniejszenie gę stości mineralnej kości . Dlatego u ni ektó rych p acj entek może zwi ększyć się ryzyko złamań kości. Lekarz prowadzący zaj mie się tym ryzykiem zgodnie z wytycznymi w zakresie zdrowia kości u kobiet po menopauzie . Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacj i o ryzyku i możliwościach leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z obj awów niepożądanych lub wystąp ią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Anastrozol Dr. Max

Lek zechowywać w e scu edos y ew docz y dla dz ec

Nie stosować leku Anastrozol Dr. Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na b listrze . Termin ważności oznacza ostatni dzi eń danego mi esiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanali zacj i ani domowych p oj emników na odp adki . Należy zapytać farmaceutę , co zrobić z lekami , których się j uż nie potrzebuj e . Takie postępowanie pomoże chronić środowi sko .

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Anastrozol Dr. Max

-    S ub stancj ą czynną leku jest anastrozol.

-    Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

-    Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 30, magnezu stearynian, otoczka Opadry white Y-1-7000 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Jak wygląda lek Anastrozol Dr. Max i co zawiera opakowanie

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku .

Tabletki leku Anastrozol Dr. Max są b iałe, obustronni e wypukłe , okrągłe , powlekane.

Lek Anastrozol Dr. Max j est dostępny w opakowaniach po 20, 28 i 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje o akowa usz z a dować s w o oc e

Podmiot odpowiedzialny

Dr.Max Pharma Limited First Floor Roxburghe, House 273-287 Regent Street, London, W1B 2HA Wielka Brytania

Wytwórca

J. Uriach y Comp ania, S.A.

Poligon Industri al Ri era de Caldes , Avinguda Cami Rei al 51-57 E-08184 Palau-solita i Plegamans

Barcelona

Hiszpania


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

Niemcy:

Rumunia:

S łowacj a:

Portugalia:

Czechy:


Anastrozole Alvogen 1 mg film-coated tablets Anastrozol Uriach 1 mg Filmtabletten Anastrozol Medison Pharma 1 mg comprimate filmate Anastromed 1 mg filmom obalene tablety Anastrozol Solufarma 1 mg film-coated tablets Anastrozol Dr.Max 1 mg potahovane tablety

Data zatwierdzenia ulotki:

5