+ iMeds.pl

Anastrozol synthon 1 mg 1 mgUlotka Anastrozol synthon 1 mg

ULOTKA DLA PACJENTA


MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmar 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKoWSfł^l

Anastrozol Synthon 1 mg, tabletki powlekane

(Anastrozolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Anastrozol Synthon 1 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol Synthon 1 mg

3.    Jak stosować lek Anastrozol Synthon 1 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Anastrozol Synthon 1 mg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ANASTROZOL SYNTHON I MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Anastrozol Synthon 1 mg należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że hamuje on niektóre działania aromatazy, enzymu, który wpływa na stężenie żeńskich hormonów płciowych w organizmie, takich jak estrogeny.

Lek Anastrozol Synthon 1 mg jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANASTROZOL SYNTHON I MG

Kiedy nie stosować leku Anastrozol Synthon 1 mg

•    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol iub którykolwiek z pozostałych składników leku Anastrozol Synthon 1 mg (patrz punkt 2, Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anastrozol Synthon 1 mg oraz punktu 6, Co zawiera lek Anastrozol Synthon 1 mg).

•    przed menopauzą.

•    w ciąży.

•    w okresie karmienia piersią.

•    jeśli u pacjentki występują ciężkie zaburzenia bądź choroby wątroby lub nerek.

•    jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen (patrz punkt 2, Stosowanie z innymi lekami).

•    jeśli pacjentka stosuje leki zawierające estrogen, np. hormonalną terapię zastępczą (patrz punkt 2, Stosowanie z innymi lekami).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anastrozol Synthon I mg

Lek Anastrozol Synthon 1 mg nie jest preznaczony dla kobiet przed menopauzą oraz dzieci.

Należy sprawdzić czy poniższe ostrzeżenia dotyczą pacjentki iub dotyczyły kiedykolwiek w przeszłości.

Należy skontaktować się natychmiast z lekarzem:

•    jeśli pacjentka nie jest pewna czy przeszła już menopauzę. Lekarz powinien zlecić badanie stężenia hormonów.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmer

00-952 Warszawa    2

ul. Miodowa ^5

•    jeśli kiedykolwiek w przeszłości lub obecnie u pacjentki występuje stan, w którym jest zaburzona wytrzymałość kości. Anastrozol Synthon 1 mg zmniejsza stężenie żeńskich hormonów, a to może doprowadzić do zmniejszenia gęstości mineralnej kości, a tym samym zmniejszenia wytrzymałości kości. W trakcie leczenia pacjentka może mieć wykonane badanie gęstości mineralnej kości. Lekarz może przepisać lek zapobiegający lub leczący ubytek kości.

*    gdy pacjentka przyjmuje analogi LHRH (leki, które są stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych stanów ginekologicznych i bezpłodności, jak goserelina). Nie prowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania analogów LHRH i anastrozolu. Dlatego też nie należy równocześnie stosować analogów LHRH i anastrozolu.

Stosowanie z innymi lekami

Anastrozol może oddziaływać na inne leki. I odwrotnie, inne leki mogą zaburzać działanie anastrozolu. Anastrozol może wchodzić w interakcje z:

•    tamoksyfenem (specyficzny lek stosowany w leczeniu raka piersi).

•    lekami zawierającymi estrogeny, np. hormonalna terapia zastępcza.

Leki te mogą osłabiać działanie leku Anastrozol Synthon 1 mg. Nie powinny być one stosowane równocześnie z lekiem Anastrozol Synthon 1 mg (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Anastrozol Synthon 1 mg).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Anastrozol Synthon 1 mg z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na wchłanianie leku Anastrozol Synthon 1 mg.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Anastrozol Synthon 1 mg nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku podejrzenia ciąży.

Lek Anastrozol Synthon 1 mg jest stosowany tylko do leczenia raka piersi u kobiet po menopauzie (patrz punkt 1, Co to jest lek Anastrozol Synthon 1 mg i w jakim celu się go stosuje oraz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Anastrozol Synthon 1 mg).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Anastrozol Synthon 1 mg mógł mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednakże, istnieje możliwość wystąpienia uczucia osłabienia lub senności, i w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani też obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anastrozol Synthon 1 mg

Tabletki leku Anastrozol Synthon 1 mg zawierają cukier - laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, jak np. laktozy, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ANASTROZOL SYNTHON 1 MC

Lek Anastrozol Synthon 1 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farma'-00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to jedna tabletka (I mg anastrozolu) przyjmowana raz na dobę.

Dostosowanie dawki u pacjentek w podeszłym wieku oraz u pacjentek z niewielkimi zaburzeniami czynności wątroby lub niewielkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anastrozol Synthon 1 mg

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Anastrozol Synthon 1 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy pominąć zapomnianą dawkę i następną tabletkę przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Anastrozol Synthon 1 mg

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet, jeśli pacjentka czuje się dobrze, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza. Lekarz poradzi pacjentce jak długo ma kontynuować przyjmowanie tabletek. Może być konieczne stosowanie ich przez 5 lat.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Anastrozol Synthon 1 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą być:

•    bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    częste (występujące częściej niż ul na 100 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    niezbyt częste (występujące częściej niż u I na 1 000 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    rzadkie (występujące częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, lecz rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

•    bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Układ odpornościowy (zaburzenia układu immumologicznego)

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne, które mogą być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy (reakcje anafilaktyczne), ciężkie reakcje alergiczne, które mogą być przyczyną obrzęku twarzy lub gardła bądź trudności z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy), ciężkie choroby powodujące owrzodzenia na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych, (wysoka) gorączka oraz ból stawów (zespół Stevensa-Johnsona), pokrzywka.

Jeśli wystąpi jeden lub kilka z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Odżywianie (zaburzenia metabolizmu i odżywiania)

Niezbyt często: utrata apetytu, zwiększone stężenie cholesterolu.

Układ nerwowy (zaburzenia układu nerwowego)

Często: ból głowy Niezbyt często: senność.

Naczynia krwionośne (zaburzenia naczyniowe)

Bardzo często: uderzenia gorąca

Bardzo rzadko: zaburzenia krzepnięcia krwi (epizody zakrzepowo-zatorowe żył), jak np. zakrzep krwi, zwykle w nogach powodujący ból, obrzęk i zaczerwienienie (zakrzepica żył głębokich ( ang. DVT)) lub skrzep w płucach (zator tętnicy płucnej).

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmać    4

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Żołądek i jelita (zaburzenia żołądkowo-jelitowe)

Często: nudności, biegunka Niezbyt często: wymioty.

Skóra (zaburzenia skóry i tkanki podskórnej)

Często: cieńsze włosy, wysypka

Bardzo rzadko: ciężka wysypka z plamami z koncentrycznie układającymi się pierścieniami (rumień wielopostaciowy).

Mięśnie (zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości)

Często: bóle i sztywność stawów.

Anastrozol Synthon 1 mg zmniejsza stężenie żeńskich hormonów i może to powodować zmniejszenie zawartości związków mineralnych w kościach, a tym samym zmniejszenie wytrzymałości kości (patrz punkt 2, Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anastrozol Synthon 1 mg). Może to być przyczyną złamań kości np, złamań kręgosłupa, szyjki kości udowej czy nadgarstka.

Narządy płciowe i piersi (zaburzenia układu rozrodczego i piersi)

Często: suchość pochwy

Niezbyt często: krwawienia z pochwy (zwykle w pierwszych tygodniach leczenia).

Ważne jest, aby natychmiast poinformować lekarza o wszystkich nietypowych (nieustających) krwawieniach z pochwy lub nieregularnych cyklach miesiączkowych Jeśli wystąpią podczas przyjmowania leku Anastrozol Synthon 1 mg lub kiedykolwiek później.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, zaburzenia nastroju.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ANASTROZOL SYNTHON 1 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Anastrozol Synthon 1 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, kolejne cztery oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Anastrozol Synthon 1 mg

* Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka zawiera i mg anastrozolu.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Famw 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Inne składniki leku to rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetylo skrobia sodowa (typ A), powidon (K-31), magnezu stearynian oraz otoczka (Opadry (Y-1-7000) white): makrogol 400, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171),

Jak wygląda lek Anastrozol Synthon I mg i co zawiera opakowanie

Białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „ANA” i „1” pojednej stronie.

Lek Anastrozol Synthon 1 mg pakowany w blistry dostępny jest po 28 i 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Wytwórcy:

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen HolandiaTen produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Niemcy

Dania

Estonia

Grecja

Hiszpania

Finlandia

Francja

Węgry

Irlandia

Islandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia


Anastrozol Synthon I mg Filmtabletten

Anastrozole Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozole SanoSwiss 1 mg

Anastrozole Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg comprimidos EFG

Anazol 1 mg

Anastrozole Synthon 1 mg, comprimé peliculé Anastrozol Synthon 1 mg Anastrozole Synthon 1 mg Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozole SanoSwiss 1 mg, plévele dengtos tabletès

Anastrozol Synthon I mg

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotäs tabletes

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozol Synthon 1 mg

Anastrozol Generis 1 mg comprimidos revestidos por película Anastrozol Synthon 1 mg Anastrozol Synthon 1 mg

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmar 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

7(11(1 -05- 2 1

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmer 00-952 Warszawul. Miodowa 15

Anastrozol Synthon 1 mg

Charakterystyka Anastrozol synthon 1 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

MINISTERSTWO ZDROWIA

departement Polityki Lekowej i Farmacj1 00-952 Warszawa ui. Miodowa 15

Anastrozol Synthon 1 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 93 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, obustronnie wypukła tabletka powlekana, z wytłoczonym „ANA” i „1” pojednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Nie wykazano skuteczności u pacjentek bez receptora estrogenowego w nowotworze, chyba że wystąpiła u nich pozytywna odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

•    Leczenie uzupełniające wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie.

•    Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie, które otrzymywały leczenie uzupełniające tamoksyfenem przez 2 do 3 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorosłe pacjentki, w tym w wieku podeszłym

Jedna tabletka (1 mg) przyjmowana doustnie raz na dobę.

Dzieci

Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Niewydolność nerek

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z łagodną chorobą wątroby.

Okres leczenia wczesnego stadium choroby powinien trwać 5 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Anastrozol jest przeciwwskazany u:

•    kobiet przed menopauzą.

•    kobiet w ciąży i karmiących piersią.

•    pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farm ab 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

* pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

■ pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Podczas leczenia anastrozolem nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu.

Jednoczesne leczenie tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Anastrozol nie jest wskazany u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie pacjentów.

W przypadku pacjentek, u których istnieją wątpliwości dotyczące stanu hormonalnego, należy wykonać badania biochemiczne w celu potwierdzenia menopauzy.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania anastrozolu u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).

Kobiety z osteoporozą lub ryzykiem osteoporozy powinny mieć wykonane formalne badanie densytometryczne kości, np. metodą DEXA, na początku leczenia i następnie w regularnych odstępach podczas leczenia. Jeżeli właściwe, należy rozpocząć i uważnie monitorować leczenie lub profilaktykę osteoporozy.

Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania anastrozolu i analogów LHRH. Nie należy stosować takiego połączenia, z wyjątkiem badań klinicznych.

Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie krążącego estrogenu, może on powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Nie ma dostępnych obecnie odpowiednich danych, aby wykazać wpływ bisfosfonianów na wywołane stosowaniem anastrozolu zmniejszenie gęstości mineralnej kości lub ich przydatność w profilaktyce.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Anastrozol hamował działanie cytochromu P450 1A2, 2C8/9 i 3A4 w badaniach in vitro, ale badanie interakcji klinicznych z warfaryną wskazało, że anastrozol w dawce 1 mg nie hamuje znacząco metabolizmu substancji metabolizowanych za pośrednictwem cytochromu P450.

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji pomiędzy anastrozolem a bisfosfonianami.

Nie należy jednocześnie podawać tamoksy fenu z anastrozolem, gdyż może to zmniejszyć jego farmakologiczne działanie (patrz punkt 4,3).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozród (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmer 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Laktacją

Nie wiadomo czy anastrozol przenika do mleka ludzkiego. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jest mało prawdopodobne, aby anastrozol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże, podczas stosowania anastrozolu zgłaszano osłabienie i senność, i jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione działania niepożądane mogą występować bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (< 1/10 000, > 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz z częstością nie znaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu Niezbyt często: senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności lub biegunka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu Niezbyt często: wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: scieńczenie włosów oraz wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle i sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu,

Z uwagi na to, że anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów w organizmie, może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości powodujące u niektórych pacjentek zwiększone ryzyko złamań (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: jadłowstręt, zwykle o niewielkim nasileniu oraz hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz fosfatazy zasadowej.

Do tej pory nie ustalono jednak związku przyczynowego tych zmian.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: krwawienia z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farm?'    4

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Krwawienia z pochwy były obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie utrzymuje się, należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych,

W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych w badaniu AT AC, niezależnie od przyczyn, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie w ramach badania i do 14 dni po odstawieniu leczenia.

Działanie niepożądane

Anastrozol (n=3092)

Tamoksyfen (n=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Ból/sztywność stawów

1100 (35.6%)

911 (29.4%)

Zaburzenia nastroju

597 09,3%)

554 07,9%)

Zmęczenie/osłabienie

575 08,6%)

544 07,6%)

Nudności i wymioty

393 02.7%)

384 (12.4%)

Złamania

315 00,2%)

209 (6,8%)

Złamania kręgosłupa, szyjki kości udowej i złamania nadgarstka/Collesa

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Złamania nadgarstka/Collesa

67 (2.2%)

50 0.6%)

Złamania kręgosłupa

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Złamania szyjki kości udowej

28 (0.9%)

26 (0.8%)

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Krwawienie z pochwy

167 (5,4%)

31700.2%)

Niedokrwienna choroba sercowo-naczyniowa

127 (4,1%)

104 (3.4%)

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 0,6%)

Zawał serca

37 (1,2%)

34 0.1%)

Zaburzenia tętnic wieńcowych

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Niedokrwienie mięśnia serca

22 (0,7%)

14(0.5%)

Upławy z pochwy

109 (3,5%)

408 03,2%)

Wszelkie epizody zakrzepowo-zatorowe żył

87 (2.8%)

140 (4,5%)

Zakrzepica żył głębokich z zatorowością płucna

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Epizody niedokrwienne mózgowo-naczvniowe

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6%)

W grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu wskaźniki złamań wynosiły odpowiednio 22 na 1000 pacjento-lat i 15 na 1000 pacjento-lat po średnim okresie kontrolnym wynoszącym 68 miesięcy. Obserwowany wskaźnik złamań w grupie anastrozolu jest podobny do zakresu zgłaszanego w populacjach pacjentek po menopauzie w podobnym przedziale wiekowym. Nie określono, czy wskaźniki złamań i osteoporozy, obserwowane u pacjentek z badania ATAC leczonych anastrozolem, odzwierciedlają działanie ochronne tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy działania obu tych leków.

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem i 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem,

4.9 Przedawkowanie

Dane kliniczne dotyczące przedawkowania anastrozolu są ograniczone.

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką ostrą toksyczność,

W badaniach klinicznych stosowano różne dawki leku, do 60 mg jednorazowo u zdrowych ochotników pici męskiej i do 10 mg na dobę u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te

ministerstwo zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmac:

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości dawki jednorazowej anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu.

Nie istnieje specyficzna odtrutka dla anastrozolu i leczenie musi być objawowe.

W przypadku przedawkowania, należy wziąć pod uwagę możliwość zatrucia wieloma związkami. Pierwsze czynności wymagają zastosowania szybkiej eliminacji połkniętej substancji poprzez płukania żołądka, a następnie podanie węgla aktywowanego lub też podanie samego węgla aktywowanego.

Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym częste monitorowanie istotnych parametrów życiowych i ścisła obserwacja pacjentki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory enzymów, kod ATC: L02B G03

Anastrozol jest silnym i selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy.

U kobiet po menopauzie, estradiol jest wytwarzany w tkankach obwodowych w wyniku przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy. Estron jest następnie przekształcany w estradiol. Wykazano, że obniżenie stężenia krążącego estradiolu powoduje korzystne działanie u kobiet z rakiem piersi.

Stosując bardzo czuły test stwierdzono, że u kobiet po menopauzie podanie 1 mg anastrozolu na dobę powoduje zahamowanie wytwarzania estradiolu o ponad 80%.

Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej i estrogenowej.

Anastrozol w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu mierzone przed lub po standardowym teście prowokacyjnym ACTH. Dlatego też w czasie leczenia anastrozolem nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów.

Leczenie uzupełniające oiewszego rzutu wczesnego raka piersi

W dużym badaniu III fazy prowadzonym z udziałem 9366 kobiet po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych przez okres 5 lat wykazano statystycznie znamienną przewagę anastrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Jeszcze większą korzyść pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby w grupie anastrozolu w porównaniu z leczeniem tamoksyfenem, obserwowano w prospektywnej ocenie populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol wykazywał przewagę statystycznie znamienną nad tamoksyfenem w zakresie czasu do nawrotu. Różnica ta była jeszcze większa w porównaniu z parametrem przeżycia wolnego od choroby, zarówno w populacji ITT (ang. intention to treat - wszystkie pacjentki zakwalifikowane do badania), jak i w populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol miał statystycznie istotną przewagę nad tamoksyfenem pod względem długości czasu do wznowy odległej. W grupie anastrozolu częstość występowania raka drugiej piersi była statystycznie mniejsza w porównaniu z grupą tamoksyfenu. Po 5 latach leczenia anastrozol jest co najmniej równie skuteczny jak tamoksyfen pod względem czasu całkowitego przeżycia. Jednak, z uwagi na wystąpienie niewielkiej liczby zgonów niezbędna jest dalsza obserwacja w celu dokładniejszego określenia długoterminowego przeżycia pacjentek w grupie anastrozolu w porównaniu z tamoksyfenem. Przy medianie obserwacji wynoszącej 68 miesięcy, pacjentki w badaniu ATAC nie były wystarczająco długo obserwowane po 5 latach leczenia, aby można było porównać odległe w czasie skutki leczenia anastrozolem wobec tamoksyfenemu.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farma'

00-952 Warszawa    6

ul. Miodowa 15

Zestawienie punktów końcowych badania ATAC: analiza ukończenia 5-letniego leczenia

Punkty końcowe dotyczące skuteczności

Liczba zdarzeń (częstość)

Populacja pacjentek

zakwalifikowanych do badnia

Status guza z dodatnim receptorem hormonalnym hormonu

anastrozol

(n=3125)

tamoksyfen (n=3116)

anastrozol

(n=2618)

tamoksyfen

(n=2598)

Przeżycie bez choroby1

575 (18.4)

651 (20.9)

424(162)

497(19,1)

WsDÓłczynnik ryzyka

0.87

0.83

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,78 do 0,97

od 0,73 do 0,94

Wartość d

0.0127

0,0049

Przeżycie bez wznowy odległej

500(16,0)

530(17,0)

370(14,1)

394(15,2)

Współczynnik ryzyka

0,94

0,93

2-stronny 95% przedział ufności

0,83 to 1,06

0,80 to 1,07

Wartość p

0.2850

0.2838

Czas do nawrotu0

402(12,9) 498(16,0)

282(10,8) 37004,2)

Współczynnik ryzyka

0,79

0,74

2-stronny 95% przedział

0,70 to 0,90

0,64 to 0.87

Wartość o

0,0005

0.0002

Czas do wznowy odległej

324(10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik ryzyka

0,86

0,84

2-stronny 95% przedział ufności

0,74 to 0,99

0,70 to 1,00

Wartość d

0,0427

0.0559

Pierwotny rak drugiej piersi

35(1,1)

59(1,9)

26(1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0.47

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,39 do 0,89

od 0,30 do 0,76

Wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżycie

411 03,2) 420 03,5)

296(11.3) 301 (11,6)

Współczynnik ryzyka

0,97

0,97

2-stronny 95% przedział ufności

0,85 to 1,12

od 0,83 do 1,14

Wartość p

0,7142

0,7339

a Przeżycie bez choroby obejmuje wszystkie przypadki nawrotów i jest określone jako pierwszy nawrót miejscowy/lokalny, nowy rak drugiej piersi, wznowa odległa lub zgon (niezależnie od przyczyny).

b Przeżycie wolne od wznowy odległej jest określane jako pierwsze pojawienie się przerzutu odległego lub zgon (niezależnie od przyczyny).

c Czas do nawrotu choroby jest określony jako czas do pierwszego nawrotu miejscowego/regionalnego, nowy rak drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi,

d Czas do wznowy odległej jest określany jako czas do pierwszego wystąpienia wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi.

e Liczba (%) pacjentek, u których stwierdzono zgon.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich decyzji dotyczących leczenia, pacjentki z rakiem piersi i ich lekarze powinni ocenić względne korzyści i ryzyko związane z leczeniem.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmer 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

W przypadku leczenia skojarzonego anastrozolem i tamoksyfenem, skuteczność i bezpieczeństwo były podobne do stosowania tamoksyfenu w monoterapii, niezależnie od obecności receptora hormonalnego. Dokładny mechanizm takiego działania nie jest jeszcze wyjaśniony. Nie przypuszcza się, aby było to spowodowane zmniejszeniem stopnia supresji estradiolu przez anastrozol.

Leczenie uzupełniaiace wczesnego raka piersi u pacjentek stosujących wcześniej tamoksyfen iako leczenie uzupełniające

W badanua III fazy (ABCSG 8) prowadzonym z udziałem 2579 kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym, które były poddane operacji z radioterapią łub bez radioterapii i bez chemioterapii, zmiana leczenia na anastrozol po 2 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem spowodowała statystycznie znamienne wydłużenie czasu przeżycia bez choroby w porównaniu do grupy nadal leczonej tamoksyfenem, po medianie obserwacji 24 miesiące.

Czas do jakiejkolwiek wznowy choroby, czas do wznowy lokalnej lub odległej i czas do wznowy odległej potwierdziły statystyczną przewagę anastrozolu, zgodnie z wynikami przeżycia bez choroby. Częstość występowania raka drugiej piersi była bardzo mała w dwóch ramionach badania z liczbową przewagą anastrozolu. Całkowite przeżycie było podobne w obu grupach leczenia.

Punkty końcowe badania ABCSG 8 i podsumowanie wyników

Punkty końcowe skuteczności

Liczba przypadków (częstość)

anastrozol (n=I297)

tamoksyfen (n=l 282)

Przeżycie bez choroby

65 (5,0)

93 (7,3)

Współczynnik ryzyka

067

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Czas do nawrotu choroby

36 (2,8)

66 (5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Czas do przerzutu lokalnego lub odległego

29 (2,2)

51 (4,0)

Współczynnik ryzyka

0,55

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,35 do 0,87

Wartość p

0,011

Czas do wznowy odległej

22(1,7)

41 (3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,31 do 0,88

Wartość p

0,015

Nowy rak drugiej piersi

7(0,5)

15(1,2)

Iloraz szans

0,46

2-stronny 95% przedział ufiiości

od 0,19 do 1,13

Wartość p

0,090

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farm a ej    8

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Całkowite przeżycie

43(3,3) 45(3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,63 do 1,46

Wartość p

0,840

Wyniki te potwierdzają dwa dalsze podobne badania (GABG/ARNO 95 i ITA), w jednym z nich pacjentki poddawano operacji i chemioterapii, jak również łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO 95.

Profil bezpieczeństwa anastrozolu w tych trzech badaniach był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa ustalonym u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku u kobiet po menopauzie.

Nie badano farmakokinetyki u dzieci.

Wchłanianie

Anastrozol jest szybko wchłaniany i maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle w ciągu 2 godzin od jego zażycia (na czczo).

Obecność pokarmu zmniejsza nieco szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania. Nie wydaje się, aby niewielkie zmiany szybkości wchłaniania miały znaczący klinicznie wpływ na stężenie w stanie stacjonarnym podawanego raz na dobę preparatu Anastrozol Synthon 1 mg tabletki powlekane. Po siedmiu dawkach dobowych stężenie anastrozolu w osoczu osiąga około 90-95% stężenia w stanie stacjonarnym. Brakjest danych świadczących, że parametry farmakokinetyczne anastrozolu zależą od czasu podawania leku lub dawki.

Dystrybucja

Anastrozol wiąże się z białkami osocza tylko w 40%.

Biotransformacia

U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 godzin od zażycia. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane głównie z moczem, Triazol, który jest głównym metabolitem występującym w osoczu, nie hamuje aktywności aromatazy.

Wydalanie

Anastrozol jest powoli eliminowany, okres półtrwania w osoczu wynosi od 40 do 50 godzin.

Pozorny klirens anastrozolu po doustnym podaniu u ochotników ze stabilną marskością wątroby lub niewydolnością nerek mieści się w zakresie wartości obserwowanych u zdrowych ochotników.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach toksyczność związaną z działaniem farmakodynamicznym obserwowano wyłącznie w przypadku dużych dawek.

Działania niepożądane obserwowano w badaniach wpływu na rozrodczość (zmniejszona liczba żywych ciąż i przemijająca bezpłodność). Takie działania wiążą się z farmakologicznym działaniem substancji. Margines bezpieczeństwa jest dostateczny w porównaniu z dawkami terapeutycznymi stosowanymi u ludzi.

MINISTERSTWO ZDRÓW M

Departament Polityki Lekowej i Fama'    9

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Nie obserwowano działań teratogennych u szczurów i królików.

Badania toksykologii genetycznej anastrozolu nie wykazały działania mutagennego ani klastogennego.

W wyniku badań rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach, wykazano zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby i polipów zrębu macicy u samic i gruczolaków tarczycy u samców tylko po zastosowaniu dawek 100-krotnie większych niż dawki lecznicze stosowane u ludzi. Takich zmian nie uważa się za klinicznie znamienne.

W wyniku dwuletnich badań onkogenności na myszach stwierdzono indukcję łagodnych nowotworów jajnika i zmianę w częstości występowania nowotworów układu siateczkowo-śródbłonkowego (rzadziej obserwowano u samic mięsaki histiocytowe, ale jednocześnie wykazano zwiększenie liczby zgonów z powodu chłoniaków). Uznano, że zmiany te są specyficznym dla myszy skutkiem zahamowania aromatazy i nie mają znaczenia klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon (K-31)

Magnezu stearynian

Otoczka iOpadry ('Y-l-7000) whits')

Makrogol 400

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (El 71)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 300 tabletek oraz blistry (PVC/PE/PVDC/Ahjminium) po 28, 50, 84, 98, 300 lub 500 tabletek (opakowania szpitalne).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farro'

00-952 Warszawa    10

ul. Miodowa 15

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO


C&Í.OS". <Q/)Ą0i '

2010 -05- 2 1

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmer 00-952 Warszawa \rl. Miodowa 15

11

Anastrozol Synthon 1 mg