+ iMeds.pl

Androstatin 1 mgUlotka Androstatin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Androstatin, 1 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Androstatin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Androstatin

3.    Jak stosować Androstatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Androstatin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Androstatin i w jakim celu się go stosuje

Androstatin zawiera substancję czynną finasteryd w ilości 1 mg. Finasteryd hamuje aktywność 5a-reduktazy - wewnątrzkomórkowego enzymu typu II, odpowiedzialnego za przekształcanie testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT).

U mężczyzn z łysieniem androgenowym, finasteryd przyczynia się do zmniejszenia stężenia DHT w osoczu i w łysiej ącej skórze głowy, a w następstwie do hamowania procesu miniaturyzacji mieszków włosowych.

Finasteryd nie wykazuje działania w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet.

Wskazania do stosowania

Androstatin jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Lek może być stosowany tylko u mężczyzn.

Androstatin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet i dzieci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Androstatin

Kiedy nie stosować leku Androstatin:

-    u kobiet,

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u mężczyzn, którzy stosują finasteryd w dawce 5 mg lub inny inhibitor 5a-reduktazy w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego, lub innych chorób.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Androstatin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Androstatin może zaburzać wyniki testu PSA (swoisty antygen gruczołu krokowego). Z tego względu przed wykonaniem tego badania, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Androstatin. Przed oceną wyników testu PSA, lekarz powinien rozważyć podwojenie wartości PSA u mężczyzn przyjmujących lek Androstatin. Zaniżając wynik testu PSA, lek ten może opóźniać rozpoznanie nowotworu gruczołu krokowego i zastosowanie właściwego leczenia.

Androstatin jest wskazany wyłącznie dla mężczyzn, w celu leczenia łysienia androgenowego.

Kobiety w ciąży, lub u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Androstatin. Dotykanie uszkodzonych tabletek może spowodować przenikanie substancji czynnej finasterydu przez skórę do krwi i doprowadzić do powstawania wad rozwojowych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Ryzyko to nie występuje podczas użytkowania nieuszkodzonych tabletek, gdyż są one powlekane, co zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z substancja czynną.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem pacjenta, w którym mogą znajdować się niewielkie ilości leku.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach występuj ących obecnie lub w przeszłości oraz o uczuleniach.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Androstatin jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży.

Androstatin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Androstatin zwykle nie wpływa na działanie innych stosowanych leków.

Androstatin z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować w trakcie lub niezależnie od posiłków, ponieważ pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Tabletkę należy popić wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Finasteryd jest przeciwwskazany u kobiet.

Stosowanie leku Androstatin jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży.

Kobiety które są w ciąży, lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Androstatin

W przypadku wchłonięcia leku przez skórę lub przyj ęcia go doustnie przez kobietę w ciąży, noszącą płód płci męskiej, dziecko może się urodzić z wadami rozwojowymi narządów płciowych.

Więcej informacji udzieli lekarz.

Karmienie piersią

Lek Androstatin jest przeciwwskazany u kobiet.

Stosowanie leku Androstatin jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Androstatin zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować Androstatin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, podczas lub niezależnie od posiłków.

Ważne jest, aby przyjmować lek Androstatin tak długo jak zaleci lekarz, gdyż lek działa tylko po dłuższym czasie. Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie leku codziennie, co najmniej przez 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Androstatin jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Androstatin

W przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Androstatin

Lek Androstatin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli jednak dawka leku zostanie pominięta nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem leku mogą należeć: .

-    zaburzenia wzwodu (erekcji) utrzymujące się po przerwaniu leczenia

-    zmniejszenie popędu płciowego utrzymujące się po przerwaniu leczenia

-    zaburzenia wytrysku (ejakulacji) utrzymujące się po przerwaniu leczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)

• zmniej szenie popędu płciowego,

•    zaburzenia erekcji,

•    zaburzenia wytrysku (ejakulacji, np. zmniejszenie objętości ejakulatu (ilości nasienia),

•    depresja.

W niektórych przypadkach objawy te mogą ustąpić w trakcie leczenia. Jeżeli jednak objawy niepożądane utrzymują się, lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku Androstatin.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    reakcje uczuleniowe, w tym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy ( w tym obrzęk warg, języka, gardła i twarzy),

• powiększenie i (lub) tkliwość piersi,

• ból jąder,

•    kołatanie serca,

•    utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia

•    utrzymywanie się osłabionego popędu płciowego po przerwaniu leczenia,

•    niepłodność,

• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

•    rak piersi u mężczyzn.

Jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, w tym objawy obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, języka, gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka oraz trudności w oddychaniu) należy zaprzestać stosowania leku Androstatin i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zmiany zauważone w tkance gruczołów sutkowych, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi czy obecność wydzieliny z brodawek, ponieważ mogą one być objawem poważnych zaburzeń, takich jak rak piersi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Androstatin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Androstatin

Substancją czynną leku jest finasteryd (Finasteridum).

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza; otoczka tabletki: talk, alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany), makrogol 3000, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa lak (E104), indygotyna lak (E132).

Jak wygląda Androstatin i co zawiera opakowanie

Androstatin to niebieskie, okrągłe tabletki powlekane, o gładkiej powierzchni.

Butelka z z polietylenu z polietylenowym wieczkiem zaopatrzonym z zabezpieczeniem gwarancyjnym lub blistry z folii Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowizna 14A

05-170 Zakroczym

Tel.: +48 22 785 27 60

Faks: +48 22 785 27 60 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Androstatin

Charakterystyka Androstatin

CHRAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Androstatin, 1 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 70 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki są barwy niebieskiej, okrągłe, o gładkiej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Androstatin jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Androstatin nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, dzieci i młodzieży.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie 1 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie produktu leczniczego Androstatin codziennie, co najmniej przez 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie produktu leczniczego. Odstawienie produktu leczniczego powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Androstatin należy przyjmować doustnie, podczas lub niezależnie od posiłków.

4.3.    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Androstatin jest przeciwwskazany:

-    u kobiet (patrz punkt 4.6 i 5.1);

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancj ę czynną finasteryd lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

-    u mężczyzn, którzy zażywają finasteryd w dawce 5 mg lub inny inhibitor 5a-reduktazy w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub innych chorób.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i mlodzież

Produktu leczniczego Androstatin nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych dotyczących finasterydu w dawce 1 mg, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antygen - PSA) zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 miesiącach leczenia. Jeżeli podczas leczenia produktem leczniczym Androstatin konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA, należy rozważyć podwojenie wartości PSA.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań klinicznych dotyczących wpływu na płodność u ludzi, ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Mężczyźni, którzy planowali poczęcie dziecka byli początkowo wykluczeni z badań klinicznych. Badania na zwierzętach nie ujawniały znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, jednak po wprowadzeniu finasterydu do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące występowania niepłodności

Rak piersi u mężczyzn

W okresie po wprowadzeniu finasterydu do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 1 mg. Lekarze powinni poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Niewydolność wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Androstatin zawiera laktozę jednowodną

Produkt leczniczy Androstatin nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Finasteryd jest metabolizowany głównie z udziałem układu cytochromu P450 3A4, nie wpływa jednak na ten układ. Chociaż szacuje się, że ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych jest niewielkie, możliwy jest wpływ inhibitorów i induktorów aktywności cytochromu P450 3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak w oparciu o ustalony margines bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu, związane z jednoczesnym stosowaniem tego rodzaju inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Androstatin jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym.

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5a-reduktazy, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży, mogą przyczyniać się do powstawania wad rozwojowych narządów płciowych u płodów płci męskiej.

Kontakt z finasterydem - zagrożenie dla płodu męskiego

Kobiety w ciąży lub u których istnieje podejrzenie, że są w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek produktu leczniczego Androstatin.

Dotykanie uszkodzonych tabletek może spowodować wchłanianie finasterydu przez skórę i może doprowadzić do powstania wad rozwojowych u płodów płci męskiej. Tabletki produktu leczniczego Androstatin są powlekane, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem jednak, że tabletki nie są uszkodzone lub pokruszone.

U pacjentów, przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę, wykrywano niewielkie ilości leku w nasieniu. Nie wiadomo, czy na płód płci męskiej może mieć niepożądany wpływ kontakt jego matki z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem. W przypadku, gdy partnerka seksualna pacjenta, leczonego finasterydem, jest ciężarna lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem

Karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Androstatin u kobiet karmiących piersią jest przeciwskazane.

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta.

4.8.    Działania niepożądanie

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu finasterydu do obrotu, pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Zastosowano podział na następujące grupy częstości: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (> 1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstości występowania działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu finasterydu do obrotu nie można ustalić, ponieważ pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość: działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk warg, j ęzyka, gardła i twarzy).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: obniżone libido*,

Niezbyt często: depresja**

Częstość nieznana: utrzymywanie się osłabionego libido po przerwaniu leczenia

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatanie serca

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często*: zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu)

Częstość nieznana: tkliwość gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołów sutkowych, ból j ąder, niepłodność***, utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn.

* Częstość występowania podano jako różnicę względem placebo stwierdzaną w badaniach klinicznych w 12. miesiącu.

*    * Działanie niepożądane zostało zidentyfikowane w ramach nadzoru po wprowadzeniu finasterydu

do obrotu, lecz częstość jego występowania w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych nie różniła się jednak pomiędzy grupą otrzymującą placebo i grupą otrzymującą finasteryd.

*** Patrz punkt 4.4.

Działania niepożądane dotyczące funkcji seksualnych były zgłaszane częściej wśród mężczyzn leczonych finasterydem niż w grupie placebo. Częstość występowania działań niepożądanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia wynosiła odpowiednio 3,8% względem 2,1% pacjentów. Częstość występowania tych objawów zmniejszyła się do 0,6% w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w ciągu kolejnych 4 lat. Około 1% mężczyzn w każdej z leczonych grup przerwał leczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy z powodu wystąpienia u nich działań niepożądanych, dotyczących funkcji seksualnych. W okresie późniejszym odsetek ten malał.

Dodatkowo po wprowadzeniu finasterydu do obrotu zgłaszano przypadki utrzymuj ących się zaburzeń seksualnych (obniżenie libido, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji) po przerwaniu leczenia finasterydem oraz przypadki raka piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

W badaniach klinicznych jednorazowe dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotnie stosowane dawki do 80 mg na dobę podawane przez okres 3 miesięcy nie wywoływały objawów przedawkowania..

Brak zaleceń dotyczących swoistego leczenia po przedawkowaniu finasterydu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dermatologiczne; kod ATC: D11A X10

Finasteryd jest kompetycyjnym i swoistym inhibitorem 5a-reduktazy typu II, enzymu wewnątrzkomórkowego, który przekształca testosteron do dihydrotestosteronu (DHT). Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego i nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego lub progestagennego. W wyniku zahamowania aktywności 5a-reduktazy typu II dochodzi do zablokowania obwodowej konwersji testosteronu do DHT, a w następstwie do znacznego zmniejszenia stężenia DHT w tkankach i osoczu. Finasteryd zmniejsza stężenie DHT w osoczu już w ciągu 24 godzin po podaniu.

Mieszki włosowe zawierają 5a-reduktazę typu II. U mężczyzn z łysieniem androgenowym, w łysiejącej skórze głowy, stwierdza się występowanie zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększenie stężenia DHT. Stosowanie finasterydu przyczynia się do zmniejszenia stężenia DHT w skórze głowy i w osoczu u mężczyzn. Łysienie typu męskiego nie występuje u mężczyzn z genetycznym niedoborem 5a-reduktazy typu II. Finasteryd hamuje proces prowadzący do miniaturyzacji mieszków włosowych na głowie.

U mężczyzn z łysieniem androgenowym, finasteryd (w dawce 1 mg na dobę) zwiększa porost włosów i zapobiega ich dalszej utracie.

Badania kliniczne prowadzone w grupie mężczyzn

W badaniach klinicznych wzięło udział 1879 mężczyzn w wieku 18 do 41 lat z łagodną lub umiarkowaną, lecz nie całkowitą utratą włosów w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej. W dwóch badaniach klinicznych z udziałem mężczyzn z łysieniem wierzchołka głowy (n= 1553), 290 mężczyzn leczonych było przez 5 lat finasterydem w dawce 1 mg w porównaniu z 16 pacjentami otrzymującymi placebo. W tych dwóch badaniach skuteczność leczenia oceniano przy zastosowaniu następujących metod: (i) liczba włosów na wybranym polu 5,1 cm2 czaszki, (ii) kwestionariusz samooceny pacjenta, (iii) ocena badacza za pomocą skali siedmiopunktowej oraz (iv) ocena fotograficzna standaryzowanych par zdjęć, dokonana przez niezależny zespół specjalistów dermatologów przy zastosowaniu skali siedmiopunktowej. W trwających 5 lat badaniach, u mężczyzn leczonych fina sterydem w dawce 1 mg, już po 3 miesiącach terapii stwierdzono poprawę w porównaniu ze stanem początkowym oraz z grupą placebo, która została zaobserwowana zarówno w ocenie pacjenta jak i badacza. W odniesieniu do liczby włosów, pierwszorzędowy punkt końcowy w tych badaniach- zwiększenie w porównaniu do stanu wyjściowego - osiągnięto począwszy od 6 miesiąca (najwcześniejszy czas osiągnięcia punktu końcowego) do końca badania.

U mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg największe wzrosty liczby włosów obserwowano po 2 latach i następnie obserwowano stopniowy ich spadek do końca okresu 5 lat. Natomiast w grupie otrzymującej placebo obserwowano stopniowo postępującą utratę włosów w porównaniu do stanu wyjściowego przez cały okres 5 lat.

U mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg liczba włosów w wybranym polu 5,1 cm2 zwiększyła się średnio o 88 w porównaniu ze stanem wyjściowym [p<0.01; 95%Cl (77.9, 97.8); n=433] po 2 latach i o 38 [p<0.01; 95%Cl (20.8, 55.6); n=219] po 5 latach podczas gdy w grupie otrzymującej placebo liczba włosów zmniejszyła się o 50 [p<0.01; 95%Cl (-80.5, -20.6); n=47] po 2 latach i 0 239 [p<0.01; 95%Cl (-304.4, -173.4); n=15] po 5 latach.

W standaryzowanej ocenie fotograficznej skuteczność leczenia po 5 latach przyjmowania fina sterydu u 48 % mężczyzn określano jako poprawę, a u kolejnych 42% jako stan bez zmian. W grupie placebo, po 5 latach wyniki 25% mężczyzn określono jako poprawę lub stan bez zmian. Wyniki te wskazują, że leczenie fina sterydem w dawce 1 mg przez 5 lat przyniosło stabilizacj ę w utracie włosów, która postępowała u mężczyzn leczonych placebo.

Dodatkowe badanie trwaj ące 48 tygodni, z grupą kontrolna leczoną placebo, w którym uczestniczyło 212 mężczyzn z łysieniem androgenowym, przeprowadzono w celu oceny wpływu fina sterydu w dawce 1 mg na fazy cyklu wzrostu włosa (faza wzrostu (anangenowa) i faza spoczynku (telogenowa) u pacjentów z łysieniem wierzchołka głowy. Na początku badania oraz po 48 tygodniach terapii obliczono liczbę włosów ogółem oraz liczbę włosów telogenowych i anangenowych na obszarze owłosionej skóry głowy o powierzchni 1 cm2.Leczenie finasterydem w dawce 1 mg spowodowało zwiększenie liczby włosów anangenowych, natomiast u mężczyzn w grupie placebo stwierdzono zmniejszenie liczby włosów anangenowych. Po 48 tygodniach w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg stwierdzono w porównaniu z grupą placebo zwiększenie całkowitej liczby włosów na badanym obszarze o 17 oraz liczby włosów anangenowych o 27. Zwiększenie po 48 tygodniach, liczby włosów anangenowych względem całkowitej liczby włosów, prowadziło do poprawy wskaźnika liczby włosów anangenowych do telogenowych o 47% w grupie mężczyzn otrzymujących finasteryd w dawce 1 mg, w porównaniu z grupa placebo. Dane te stanowią bezpośredni dowód na to, że leczenie finasterydem w dawce 1 mg pobudza cebulki włosowe do czynnego wzrostu.

Badania kliniczne przeprowadzone w grupie kobiet:

Trwające 12 miesięcy, kontrolowane placebo badania, przeprowadzone w grupie kobiet po menopauzie (n=137), leczonych finasterydem w dawce 1mg z powodu łysienia androgenowego, wykazały brak jego skuteczności. U pacjentek poddanych leczeniu nie stwierdzono zwiększenia liczby włosów. Potwierdziły to same badane, osoby prowadzące badanie oraz ocena na podstawie standaryzowanych fotografii głowy, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.1).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W porównaniu z podaną dożylnie referencyjną dawką, biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosiła w przybliżeniu 80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność finasterydu. Maksymalne stężenie finasterydu w osoczu występuje po około 2 godzinach po podaniu. Finasteryd jest wchłaniany całkowicie po 6-8 godzinach.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%. Średnia objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi w przybliżeniu 76 litrów.

Po podaniu dawki 1 mg na dobę, maksymalne stężenie finasterydu w osoczu, w stanie stacjonarnym, wynosiło średnio 9,2 ng/ml i występowało po 1 do 2 godzin po podaniu; AUC (0-24h) wynosiło 53 ng x h/ml.

Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Finasteryd był oznaczany w płynie mózgowo-rdzeniowym, ale nie wydaje się by wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykrywano małe ilości finasterydu w nasieniu mężczyzn przyjmujących finasteryd.

Metabolizm

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez podgrupę enzymów cytochromu P450 3A4. Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego radioizotopem 14C stwierdzono, że jedynie dwa metabolity finasterydu w niewielkim stopniu hamują aktywność 5a-reduktazy.

Eliminacja

Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego radioizotopem 14C, 39% dawki było wydalane z moczem w postaci metabolitów, a 57% z kałem.

Klirens osoczowy wynosi około 165 ml/min.

Średni okres półtrwania finasterydu w końcowej fazie eliminacji jest zależny od wieku i wynosi 5-6 godzin u mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat i 8 godzin u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat. Powyższe dane nie maj ą znaczenia klinicznego i zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest zalecane.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podczas badań na zwierzętach, stwierdzono, że objawy związane z doustnym stosowaniem finasterydu spowodowane były skutkami farmakologicznymi zablokowania 5a-reduktazy.

Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym małpom rezus w dawce do 800 ng na dobę, podczas całego okresu rozwoju embrionalnego i płodowego, nie spowodowało wad u płodów płci męskiej.

Ekspozycja na finasteryd była co najmniej 750 razy większa niż podczas kontaktu ciężarnych kobiet z finasterydem zawartym w nasieniu mężczyzn, stosujących lek w dawce 1 mg.

Podawanie doustne finasterydu w dawce 2 mg/kg mc. na dobę (dawki 100 razy większe niż dawki zalecane dla ludzi i około 12 milionów większe niż stężenie finasterydu w nasieniu mężczyzn stosujących lek w dawce 1 mg) ciężarnym małpom rezus spowodowało wady zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Nie zaobserwowano innych wad u płodów płci męskiej, ani wad związanych z podawaniem finasterydu (w dowolnej dawce) u płodów płci żeńskiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian Hydroksypropyloceluloza

Otoczka tabletki:

Talk

Alkohol poliwinylowy (częściowo hydrolizowany}

Makrogol 3000 Tytanu dwutlenek (E171)

Żółcień chinolinowa lak (E104)

Indygotyna lak (E132)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PE z wieczkiem z PE z zabezpieczeniem gwarancyjnym lub blistry z folii Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 28 tabletek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14A 05-170 Zakroczym

Tel.: +48 22 785 27 60

Faks: +48 22 785 27 60 wew. 106

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11276

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Androstatin